Αίτηση της Aegean Oil στη ΡΑΕ για άδεια προμήθειας φυσικού αερίου

 

 Σε ανάρτηση της από 12-02-2016 δημοσίευσης της αίτησης της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010), προχώρησε η ΡΑΕ.

Ειδικότερα, η Αρχή ενημερώνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Ακτή Κονδύλη 10, Τ.Κ. 18545, υπέβαλε αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου Ι-203163/09.02.2016) για χορήγηση Άδ ειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η εν λόγω άδεια θα ισχύσει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να υποβάλλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του».

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr