ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος - Οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου - Αναλυτικά τα κείμενα energypress.gr

18 05 2022 | 11:33
(upd 12:56) Ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο και θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί κλιματικοί στόχοι για το 2030 και η μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. 
Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ, οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου νόμου είναι:
Απολιγνιτοποίηση
 • Προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2023, με προϋπόθεση τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού. 
Ηλεκτροκίνηση
 • Από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με ρύπους έως 50γρ CO2/χλμ.
 • Από το 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα. 
 • Από το 2026 θα πρέπει το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι ηλεκτροκίνητα.
 • Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα υπάρξει εκ νέου εξέταση των μέτρων, προκειμένου να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, ανάλογα με την επαρκή διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης.
 • Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών.
 • Από το 2030, απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η χώρα μας θα υιοθετήσει την ημερομηνία που θα τεθεί από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το μέτρο να ισχύσει το 2035.
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια
 • Από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
 • Από το 2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30%.
Ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, εμπορικά κτίρια κ.α.):
 • Στα κτίρια με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., για τα οποία υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 οικοδομικές άδειες ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης. 
 • Προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές με θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας (παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια).
Επιχειρήσεις
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για όλα τα έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή μειώσεων/αυξήσεων εκπομπών CO2, που θα προκύψουν από τη λειτουργία του έργου/δραστηριότητας και οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης. 
Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται:
 • στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί, ΚΔΑΥ κλπ),
 • στις τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής,
 • στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες,
 • στις βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.
Θα πρέπει να έχουν μειώσει κατ’ ελάχιστο τις εκπομπές CO2 30%, έως το 2030 σε σχέση με το 2019. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ). Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, επιβάλλεται πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας. 
 • Δίνεται η δυνατότητα αθροιστικής αξιολόγησης ομοειδών εγκαταστάσεων, αντιστάθμισης των εκπομπών με φυτεύσεις/δασώσεις, πράσινα πιστοποιητικά κλπ.
 • Έως το 2026 θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών (ΑΕΠΟ) τους και από το 2026 και κάθε χρόνο να υποβάλλουν  έκθεση σχετικά με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. 
 • Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 100€ ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
 • Από το 2023 επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το προηγούμενο έτος η οποία θα επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα. Η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10 κάθε έτους.
Το μέτρο αφορά στις εξής επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις):
Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
 • Πιστωτικά ιδρύματα
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις επενδύσεων
 • Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Εταιρείες ταχυμεταφορών
 • Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 • Αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζομένους
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ κλπ)
Στην ετήσια έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Σε περίπτωση μη υποβολής προβλέπεται πρόστιμο 50€ ανά ημέρα καθυστέρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,01% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις, έτσι ώστε να γίνεται παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων (η μη εφαρμογή επισύρει πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,05% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας).
Νησιά
 • Θεσπίζεται Στρατηγικό Πλαίσιο για την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ Gr – Eco Islands για την ολοκληρωμένη μετάβαση των ελληνικών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα. 
Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια:
 • Τον μόνιμο πληθυσμό. 
 • Την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα. 
 • Τις ενεργειακές τους ανάγκες.
 • Την τουριστική κίνηση. 
 • Την προσβασιμότητά τους στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών. 
 • Τους αξιοποιήσιμους φυσικούς πόρους. 
 • Τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 
Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% σε σχέση με το 2019.
Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Δήμοι
 • Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Δήμος υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα και καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια που χρησιμοποιεί, το δημοτικό φωτισμό, τα οχήματά του, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ. Το ΔηΣΜΕ επικαιροποιείται ετησίως.
 • Τίθεται στόχος μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 30% για το έτος 2030, σε σχέση με το 2019.
 • Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από την 1η Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση προτάσεων των Δήμω για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. 
Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση 
Από το 2025, για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου (προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν οι Περιφέρειες. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:
 • Σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας. 
 • Σε ζώνες που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 
Νωρίτερα το energypress έγραφε: 
Στην Βουλή πλέον βρίσκεται το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε σήμερα το νομοσχέδιο στη Βουλή όπως είχε γράψει το energypress, και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στη κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα και πολιτικές για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μέχρι το 2050. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζονται τα εξής:
 • Μέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με το μικρότερο δυνατό κόστος
 • Ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των ανθρωπογενών εκπομπών για τα έτη 2030 και 2040,
 • Δείκτες παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των σχετικών στόχων,
 • Διαδικασίες αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των στόχων και λήψης πρόσθετων μέτρων, και
 • Μέτρα για τον μετριασμό των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τομέα, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις.
Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο προβλέπει την δημιουργία μηχανισμού κατάρτισης προϋπολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς της οικονομίας και του συστήματος διακυβέρνησης και συμμετοχής για την ανάληψη κλιματικής δράσης.
Ειδικότερα, οι βασικές προβλέψεις του νόμου περιλαμβάνουν τα εξής:
-Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού.
-Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη (εκτός από τα νησιά), προβλέπεται ότι από το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.
-Κτίρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό κατ' όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.
Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ( γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.
Δείτε εδώ αναλυτικά τα κείμενα του νομοσχεδίου.
ΠΗΓΗ energypress.gr

18/5/2022
Politico: “Μπλόκο” της Ελλάδας σε πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου από πλοία υπό ευρωπαϊκή σημαία energypress.gr

18 05 2022 | 09:14
Πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου από σκάφη με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες  απέρριψε η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος και η Μάλτα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ενημερωτική ιστοσελίδα Politico.
Η πρόταση τέθηκε στα πλαίσια της συζήτησης για το έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ έναντι της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία. 
Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα αναφέρει ότι οι τρεις χώρες απέρριψαν την πρόταση «λόγω ανησυχιών πως οι πλοιοκτήτες τους θα χάσουν έναντι των ανταγωνιστών τους και θα επηρεαστούν οι οικονομίες τους». 
Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα φέρονται επίσης να ζήτησαν μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την απαγόρευση της εισαγωγής πετρελαίου μέσω θαλάσσης, χωρίς, ωστόσο, να απορρίψουν την απαγόρευση.
Επίσης, η ιστοσελίδα Politico αναφέρει εκτιμήσεις της ΜΚΟ Global Witness, σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ 24 Φεβρουαρίου (ημέρα έναρξης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία) και 10 Μαΐου μεταφέρθηκαν τουλάχιστον 150 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου με σκάφη ιδιοκτησίας, διαχείρισης ή σημαίας Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.
ΠΗΓΗ energypress.gr

18/5/2022
Έλεγχοι σε ΕΛΠΕ και Motor Oil για αθέμιτη κερδοφορία παρουσία του Αδωνι Γεωργιάδη ennergypress.gr

17 05 2022 | 13:59
Kλιμάκιο ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), με επικεφαλής τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και τον Διοικητή της ΔΙΜΕΑ, Χαράλαμπο Μελισσινό μετέβη σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου, στο χώρο των διυλιστηρίων των ΕΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο Αττικής και της Motor Oil στους Αγίους Θεόδωρους Κορινθίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι βάσει των διατάξεων για την καταπολέμηση της αθέμιτης κερδοφορίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπ. Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διενέργειας του ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τους επικεφαλής των δύο διυλιστηρίων στις οποίες αναλύθηκαν τα ζητήματα της εξέλιξης των τιμών, της τιμολόγησης των προϊόντων διύλισης καθώς και της ανάγκης για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης των υγρών καυσίμων. Από όλες τις πλευρές εκφράστηκε η βούληση να γίνει ό,τι είναι δυνατό, στο πλαίσιο της διεθνούς δυσμενούς συγκυρίας, για να προστατευτεί η αγοραστική δύναμη και η ευημερία του καταναλωτή.
Σε κάθε περίπτωση, επισημάνθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι ο έλεγχος για την πάταξη των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας θα είναι διαρκής και χωρίς καμία ανοχή, από την εισαγωγή των πετρελαιοειδών, τη διύλιση έως και τη διάθεση τους μέσω των εταιριών εμπορίας στα πρατήρια καυσίμων.
ΠΗΓΗ energypress.gr

17/5/2022
ΕΕ: Δεν επιτεύχθηκε η συμφωνία για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο energypress.gr


17 05 2022 | 08:14
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία για ένα έκτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
«Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα» είπε ο Μπορέλ σε δημοσιογράφους.
Ενημέρωσε, ωστόσο, ότι οι υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν να ενισχύσουν περαιτέρω την Ουκρανία με 500 εκατομμύρια ευρώ για αγορές όπλων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει η ΕΕ για αυτόν τον σκοπό σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προσπάθησαν να πιέσουν δημόσια την Ουγγαρία σήμερα να άρει το βέτο της στο προτεινόμενο εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία, με τη Λιθουανία να δηλώνει ότι το μπλοκ «κρατείται σε ομηρεία από ένα κράτος μέλος».
Ωστόσο, η Ουγγαρία, ο στενότερος σύμμαχος της Μόσχας στην ΕΕ, έχει δηλώσει ότι επιζητεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Ένωση για να μετριάσει το κόστος της απώλειας του ρωσικού αργού. Η ΕΕ χρειάζεται και τα 27 κράτη να συμφωνήσουν στο εμπάργκο για να προχωρήσουν οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

17/5/2022
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Συνεχίζεται δυναμικά η διείσδυση του φυσικού αερίου - Αύξηση 24,6% στις ενεργοποιήσεις κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022 energypress.gr

Video of ΕΔΑ ΘΕΣΣ | Τηλεοπτικό Spot 2022
16 05 2022 | 16:00
Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη μετάβασή τους στη χρήση του φυσικού αερίου, καθώς η ανάπτυξη της αγοράς συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό στις περιοχές Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και το 2022. Παρά τις προκλήσεις που διαμορφώνονται εν τω μέσω της εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης, η διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο φυσικό αέριο και τον Διαχειριστή αποτυπώνεται στα επιχειρησιακά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, οι ενεργοποιήσεις καταναλωτών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία ανήλθαν σε 6.057, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό και κατά 13,3% σε συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ομοίως, οι συνολικές διανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου του τετραμήνου ανήλθαν σε ~ 296,8 εκατ. κ.μ αυξημένες κατά 3% συγκριτικά με τον προϋπολογισμό και κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του προηγούμενου έτους.
Με την ίδια δυναμική η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος για το έτος 2022 σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Εταιρεία διευρύνει τη χρήση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας κατασκευάζοντας σύγχρονες υποδομές στη βάση τεχνοοικονομικών παραμέτρων, που εγγυώνται την ασφάλεια των υποδομών, τη βιώσιμη ανάπτυξη του δικτύου και τη συγκράτηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων διανομής. 
Η απόκτηση των νέων συνδέσεων πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Τελών Σύνδεσης από τους καταναλωτές, καθώς σε συνέχεια πρότασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η Ρυθμιστική Αρχή παράτεινε τη  σχετική Απόφαση για την παροχή 100% έκπτωσης έως 30/06/2022. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 11 150 ή να επισκέπτονται την εταιρική ιστοσελίδα www.edathess.gr
 
16 05 2022 | 16:00
Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη μετάβασή τους στη χρήση του φυσικού αερίου, καθώς η ανάπτυξη της αγοράς συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό στις περιοχές Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και το 2022. Παρά τις προκλήσεις που διαμορφώνονται εν τω μέσω της εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης, η διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο φυσικό αέριο και τον Διαχειριστή αποτυπώνεται στα επιχειρησιακά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, οι ενεργοποιήσεις καταναλωτών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία ανήλθαν σε 6.057, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό και κατά 13,3% σε συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ομοίως, οι συνολικές διανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου του τετραμήνου ανήλθαν σε ~ 296,8 εκατ. κ.μ αυξημένες κατά 3% συγκριτικά με τον προϋπολογισμό και κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του προηγούμενου έτους.
Με την ίδια δυναμική η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος για το έτος 2022 σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Εταιρεία διευρύνει τη χρήση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας κατασκευάζοντας σύγχρονες υποδομές στη βάση τεχνοοικονομικών παραμέτρων, που εγγυώνται την ασφάλεια των υποδομών, τη βιώσιμη ανάπτυξη του δικτύου και τη συγκράτηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων διανομής. 
Η απόκτηση των νέων συνδέσεων πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Τελών Σύνδεσης από τους καταναλωτές, καθώς σε συνέχεια πρότασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η Ρυθμιστική Αρχή παράτεινε τη  σχετική Απόφαση για την παροχή 100% έκπτωσης έως 30/06/2022. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 11 150 ή να επισκέπτονται την εταιρική ιστοσελίδα www.edathess.gr

16/5/2022
Πώς το ρωσικό πετρέλαιο θα συνεχίσει να φτάνει στην Ευρώπη energypress.gr

16 05 2022 | 08:31
Η Κυριακή είναι η ημέρα που τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι απαγορεύουν τις συναλλαγές με ρωσικές κρατικές εταιρείες ενέργειας.
Αυτό λογικά θα πυροδοτήσει περαιτέρω μείωση του όγκου του ρωσικού αργού και των ρωσικών διυλισμένων προϊόντων που θα αγοράζονται και θα διακινούνται από ευρωπαϊκές εταιρείες, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις ροές.
Ακόμη και όταν (ή μάλλον εάν) η ΕΕ επιβάλει τελικά κυρώσεις στην αγορά πετρελαίου της Ρωσίας, δεν θα μπορέσει να σταματήσει το "ρωσικό" αργό από το να εγκαταλείπει τα ρωσικά λιμάνια, ούτε τα προϊόντα τα οποία παράγονται από αυτό από το να τροφοδοτούν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό.
Πλοία
Η Ρωσία θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε τα φορτία να συνεχίσουν να κινούνται. Το αργό θα συνεχίσει να ρέει προς την Κίνα και την Ινδία και σε αυξανόμενους όγκους. Οι θαλάσσιες αποστολές θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ρωσικά πλοία.
Η ρωσική κρατική Sovcomflot εκμεταλλεύεται ένα στόλο με περισσότερα από 100 πετρελαιοφόρα, που κυμαίνονται σε μέγεθος από τα λεγόμενα πλοία Μεσαίου Βεληνεκούς, ικανά να μεταφέρουν έως 40.000 τόνους διυλισμένων προϊόντων στις περιφερειακές αγορές, μέχρι τους μεγαλύτερους μεταφορείς αργού που μπορούν να μεταφέρουν οκτώ φορές την ίδια ποσότητα σε τεράστιες αποστάσεις
ΠΗΓΗ enegypress.gr.

16/5/2022
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση energypress.gr

15 05 2022 | 09:49
Την δυνατότητα του Ιράν να διπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου, αν υπάρχει επαρκής ζήτηση, διαμήνυσε σήμερα η Τεχεράνη, αν και βέβαια μια τέτοια προοπτική, η οποία θα ανακούφιζε τις διεθνείς αγορές, θα εξαρτιόταν ουσιαστικά από την επίτευξη μιας νέας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Δύση για την άρση των κυρώσεων.
Οι δηλώσεις του γενικού διευθυντή της National Iranian Oil Co. ήρθαν να υπενθυμίζουν στην διεθνή κοινότητα πως τα δεδομένα στον κλάδο θα ήταν διαφορετικά, αν η Τεχεράνη είχε τη δυνατότητα να ανοίξει τις στρόφιγγες και να αυξήσει τις εξαγωγές της, σε ένα διάστημα που η Ευρώπη ειδικά ετοιμάζεται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις ενός πιθανού εμπάργκο στο ρωσικό αργό.
Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, αναλυτές εκτιμούν πως το Ιράν πουλά σήμερα έως και 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η δε, ιρανική κυβέρνηση στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της υπολογίζει πως οι πωλήσεις θα κυμανθούν στα 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα για το τρέχον δημοσιονομικό έτος.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του NIOC, η ιρανική παραγωγή έχει προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, καθώς θα δρομολογηθεί η δεύτερη φάση του ύψους 7,4 δισ. δολαρίων project της αξιοποίησης του τεράστιου κοιτάσματος στο Αζαντεγάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Το κοίτασμα εκτιμάται πως διαθέτει 32 δισ. βαρέλια πετρελαίου και με τη νέα φάση αξιοποίησης θα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η ημερήσια παραγωγή.
Η παραγωγική και εξαγωγική πετρελαϊκή μηχανή της χώρας δέχτηκε πλήγμα αφότου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε την απόσυρση της χώρας του από την διεθνή ειρηνευτική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν επαναφέροντας τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης.
Με την έλευση του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αναζωπύρωση της συμφωνίας ξεκίνησαν και πάλι και μάλιστα με θετικούς οιωνούς αρχικά, ωστόσο στην πορεία οι συνομιλίες σκόνταψαν με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει το τελευταίο δίμηνο. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχει διαφανεί η πρόθεση για την επανέναρξη της διαδικασίας με την Ε.Ε. ειδικά να δείχνει ιδιαίτερη… ζέση για την προώθηση των συνομιλιών ελπίζοντας προφανώς στην ενίσχυση της πετρελαϊκής ροής από το Ιράν.
(Οικονομικός ταχυδρόμος)

15/5/2022
Ιβηρική: Σε ισχύ το πλαφόν 40 ευρώ/MWh στην τιμή για φυσικό αέριο energypress.gr

13 05 2022 | 15:01
Η Ισπανία και η Πορτογαλία σε αντίστοιχα έκτακτα υπουργικά συμβούλια ενέκριναν πριν λίγο το πλαφόν στην αγορά φυσικού αερίου που θα είναι 40 ευρώ η Μεγαβατώρα (MWh) μετά την έγκριση της Ε.Ε. στο πλαίσιο της “Ιβηρικής εξαίρεσης”.
«Υποχρέωσή μας είναι να εργαστούμε για την προστασία των νοικοκυριών και των βιομηχανικών καταναλωτών μας», διαβεβαίωσε μετά το υπουργικό συμβούλιο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Τερέσα Ριβέρα. Κατά την ομιλία της η υπουργός υπενθύμισε τις ελάχιστες ενεργειακές διασυνδέσεις στην Ισπανία, κάτι που, όπως υπερασπίστηκε, δικαιολογεί το μέτρο απέναντι στην ενεργειακή κρίση, μεταδίδει η ΕΡΤ.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και που θα είναι 40 ευρώ η Μεγαβατώρα συμπαρασύρει όλο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνει μέχρι και 50% τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τους επόμενους 12 μήνες.
Όπως επισημαίνουν πολλοί αναλυτές και άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα θα μπορούσαν να ζητήσουν και να εφαρμόσουν αντίστοιχη ρύθμιση. Η Ισπανία και η Πορτογαλία ως εκ τούτου θα αγοράζουν το φυσικό αέριο πολύ φθηνότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Η πρόσφατη εκστρατεία της ισπανικής κυβέρνησης στην οποία συντάχθηκε και η Πορτογαλία για την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έφερε το σημερινό αποτέλεσμα.
(ΕΡΤ)

13/5/2022
ΔΕΣΦΑ: Σε Επίπεδα Ρεκόρ Όλων των Εποχών η Χρήση της Ρεβυθούσας energypress.gr

ΔΕΣΦΑ: Σε Επίπεδα Ρεκόρ Όλων των Εποχών η Χρήση της Ρεβυθούσας

energia.gr
Παρ, 13 Μαΐου 2022 - 08:20
Σε επίπεδα - ρεκόρ αναμένεται να φθάσει τον Ιούνιο η χρήση της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ. Ήδη, η χρήση της υποδομής κινείται σε υψηλούς ρυθμούς καθώς ελληνικές αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις στρέφονται στα φορτία ΥΦΑ προκειμένου να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο που διακόπηκε
 
στη Βουλγαρία ή να διασφαλιστούν για το ενδεχόμενο διακοπής εφοδιασμού στο μέλλον.
Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, τον επόμενο μήνα έχει προγραμματιστεί η έλευση 11 φορτίων από τις εταιρείες Elpedison, MORE, MET Energy, ΔΕΠΑ και Μυτιληναίος. Πρόκειται για φορτία που αντιστοιχούν συνολικά σε 4,3 τερραβατώρες (TWh), μέγεθος που αποτελεί νέο ρεκόρ: σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η ΔΕΠΑ στη διαβούλευση για την προσθήκη πλωτής δεξαμενής στη Ρεβυθούσα, το προηγούμενο υψηλό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 οπότε εκφορτώθηκαν στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας φορτία ΥΦΑ μεγέθους 4,2 TWh.
Συγκριτικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, εκφορτώθηκαν στη Ρεβυθούσα 5,43 TWh υγροποιημένου αερίου και το αντίστοιχο διάστημα εφέτος, 9 TWh. Αυτό σημαίνει ότι από τη Ρεβυθούσα διακινούνται σε ένα μήνα ποσότητες κοντά σε εκείνες του πρώτου τριμήνου του 2021.
Το ΔΣ του ΔΕΣΦΑ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να προχωρήσει στην μίσθωση για διάστημα 12 μηνών, ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω της "SSY Gas". Κατά τις πληροφορίες η μίσθωση ανατίθεται στην Gaslog, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Η προσθήκη του FSU θα αναβαθμίσει σημαντικά την αποθηκευτική δυναμικότητα του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της περιφερειακής αλυσίδας εφοδιασμού με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και συνολικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».
Η νέα μονάδα πλωτή αναμένεται να εγκατασταθεί τον Ιούλιο και θα έχει χωρητικότητα πάνω από 150.000 κυβικά μέτρα ΥΦΑ (έναντι 225.000 κ.μ. που είναι η χωρητικότητα των υφιστάμενων τριών δεξαμενών στη Ρεβυθούσα). Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μπορεί να διευκολύνει και την εκφόρτωση φορτίων από την spot αγορά, σε καλύτερες τιμές.
Σημειώνεται ότι, με την εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης αλλά και σε συνέχεια της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η Ρεβυθούσα αποτελεί κόμβο εφοδιασμού όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου.
Οι δυνατότητες εφοδιασμού της περιφερειακής αγοράς μέσω Ελλάδας αναβαθμίζονται περαιτέρω με την εγκατάσταση της νέας πλωτής μονάδας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, που αναμένεται στο τέλος του 2023, ενώ προγραμματίζονται άλλες τρεις παρόμοιες μονάδες (δεύτερη της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, της Elpedison στο Θερμαϊκό και της Διώρυγα Gas στην Κόρινθο).ΑΠΕ ΜΠΕ
ΠΗΓΗ energia.gr

13/5/2022
ΕΛΠΕ: Ανεβάζουν ταχύτητα στις ΑΠΕ - Τον Ιούνιο κλείνει η συναλλαγή της ΔΕΠΑ Υποδομών – Ακολουθεί το μέρισμα energypress.gr

13 05 2022 | 08:41
Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται το κλείσιμο της συναλλαγής για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas όπως ανέφερε η διοίκηση των ΕΛΠΕ κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α τριμήνου. Κατά συνέπεια το έκτακτο μέρισμα για τους μετόχους του ομίλου αναμένεται να καταβληθεί εντός του δεύτερου μισού του έτους, εκτίμησε η διοίκηση.
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ΑΠΕ, που για πρώτη φορά περιλαμβανόταν στα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ σε ξεχωριστό κεφάλαιο, η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να φτάσει στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ τον Απρίλιο ξεκίνησε να λειτουργεί το φωτοβολταϊκό της Κοζάνης το οποίο μάλιστα έχει ήδη παράξει 10.000MWh. Στις ΑΠΕ στόχος των ΕΛΠΕ είναι να φτάσουν το 2023 τα 400MW ισχύος, από 285 σήμερα, και τα 600MW σε δύο χρόνια από σήμερα. 
Η διοίκηση των ΕΛΠΕ χαρακτήρισε θετικό το πρώτο τρίμηνο με τις πωλήσεις να εξελίσσονται πολύ καλά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ στα υπέρ της περιόδου καταγράφεται το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συντήρηση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας και μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία τα περιθώρια ήταν σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, σε επίπεδο κόστους συνεχίζονται οι προκλήσεις που δημιουργούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας και των δικαιωμάτων CO2. Σε κάθε περίπτωση η ζήτηση στην ελληνική αγορά βρίσκεται σε θετικά επίπεδα. Τέλος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η διοίκηση, στον τομέα της εμπορίας δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή επίπτωση στη ζήτηση εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων καθώς οι καταναλωτές μετά την άρση των περιορισμών του covid χρησιμοποιούν περισσότερο το αυτοκίνητό τους. Πάντως εάν συνεχιστεί το φαινόμενο των υψηλών τιμών, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα επηρεαστεί και η ζήτηση.
ΠΗΓΗ energypress.gr

13/5/2022
ΕΛΠΕ:Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα λόγω υψηλότερων περιθωρίων διύλισης - Οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση energypress.gr

12 05 2022 | 18:02
Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2022, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε €99 εκατ., αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2021, ενώ τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη ανέρχονται σε €4 εκατ.. 
Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν κυρίως τη βελτίωση επιδόσεων του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, λόγω των υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και της αυξημένης ζήτησης καυσίμων στην εγχώρια αγορά, που αντιστάθμισε την αρνητική επίπτωση της ενεργειακής κρίσης στο λειτουργικό κόστος. Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,1 εκατ. τόνους (-16% έναντι Α' Τριμήνου 2021), καθώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης (Full turnaround) στο διυλιστήριο Ελευσίνας, που ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και επιτυχία στις αρχές του Β’ Τριμήνου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,3 εκατ. τόνους (-4%), με αυξημένες πράξεις εμπορίας, που αντιστάθμισαν εν μέρει την απώλεια παραγωγής. Η ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, η οποία το Α’ Τρίμηνο 2021 είχε επηρεαστεί από τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, οδήγησε σε αύξηση όγκων και συνεισφοράς, τόσο για την Εγχώρια, όσο και τη Διεθνή Εμπορία. 
Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Κέρδη EBITDA, ανήλθαν στα €501 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €347 εκατ., καθώς επηρεάστηκαν από την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στην αποτίμηση αποθεμάτων, αλλά και από τον λογιστικό χειρισμό των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, επίπτωση που αντιστρέφεται στα επόμενα τρίμηνα. 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: 
«Η κατάσταση στην ενεργειακή αγορά επιδεινώθηκε κατά το Α’ Τρίμηνο του 2022, με αυξημένες τιμές προς καταναλωτές και βιομηχανία σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Στην αγορά καυσίμων, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οδήγησε σε αλλαγή πολλών δεδομένων, ειδικά για τη περιοχή μας, καθώς τα αργά και προϊόντα αργού από τη Ρωσία αποτελούν μια σημαντική πηγή εφοδιασμού. Σαν ΕΛΠΕ προχωρήσαμε άμεσα στη διασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία μας και ο εφοδιασμός της αγοράς, αξιοποιώντας την ευελιξία των διυλιστηρίων μας, αλλά και τη καλή συνεργασία με άλλες χώρες-παραγωγούς.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, οδήγησαν σε ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητες και ειδικά σε εξαγωγικές ή διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.
Στον κλάδο των ΑΠΕ, ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρόνο και ξεκίνησε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ σε λειτουργία στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Είμαστε σε διαδικασία επέκτασης του χαρτοφυλακίου μας, ώστε να έχουμε μια σημαντική επιπρόσθετη δραστηριότητα για τον Όμιλο.»
Εξελίξεις στην Ουκρανία και επιπτώσεις στην αγορά
Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενέτεινε την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, με αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και στη βιομηχανία. Επιπλέον, επηρέασε την προσφορά αργού πετρελαίου και καυσίμων, κυρίως ντίζελ, στην περιοχή, καθώς η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 25% των Ευρωπαϊκών εισαγωγών σε αργό και το 50% των αντίστοιχων σε ντίζελ. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, το Ρωσικό αργό αφορούσε ποσοστό 10-15% των εισαγωγών. Η σταδιακή επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της Ε.Ε και το ενδεχόμενο εμπάργκο και στο πετρέλαιο, οδήγησαν την πλειονότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε περιορισμό ή και διακοπή των εισαγωγών Ρωσικού αργού και προϊόντων, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ανισορροπία στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης. Οι παραπάνω εξελίξεις συντέλεσαν στη σημαντική άνοδο των τιμών αργού πετρελαίου, που διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω των $100/βαρέλι από τον Μάρτιο, με αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ επηρεάστηκαν και τα περιθώρια προϊόντων, κυρίως ντίζελ, οδηγώντας σε ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης.
Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025
Εντός του Α’ Τριμήνου 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη, του μεγαλύτερου με πλαίσια διπλής όψης στην Ευρώπη, του οποίου η εμπορική λειτουργία ξεκίνησε αμέσως μετά, στο Β’ Τρίμηνο. Ο Όμιλος προχώρησε σε αναβάθμιση του μεσοπρόθεσμου στόχου για λειτουργική ισχύ 1 GW μέχρι το τέλος του 2026 και άνω των 2 GW έως το 2030.
Η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών) στην Italgas έναντι €733 εκατ., που αντιστοιχεί σε €256 εκατ. για τη συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β’ Τριμήνου, μετά από σχετικές εποπτικές εγκρίσεις. 
Στον κλάδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ο Όμιλος ολοκλήρωσε στις 3 Μαρτίου 2022 την εκτέλεση 1.600 χλμ. δισδιάστατων σεισμικών καταγραφών στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», όπου κατέχει δικαιώματα (100%) για περιοχή 6.700 τετραγωνικών χλμ. 
Ανάκαμψη των τιμών του αργού πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης
Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν το A’ Τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2021, λόγω της ανάκαμψης των οικονομικών δραστηριοτήτων, της χαλάρωσης των περιορισμών κινητικότητας και της μείωσης της προσφοράς αργού πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σαν αποτέλεσμα, οι τιμές του Brent το A’ Τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα $97/βαρέλι, υψηλό οχτώ ετών, σε σύγκριση με $61/βαρέλι το A’ Τρίμηνο του 2021.
Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι του ευρώ, λόγω της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 1,12 το A’ Τρίμηνο του 2022, έναντι 1,21 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Στο A’ Τρίμηνο του 2022, τα περιθώρια διύλισης ντίζελ ανέκαμψαν σημαντικά, οδηγώντας σε βελτιωμένα διεθνή περιθώρια αναφοράς Hydrocracking και FCC, στα $6,7/βαρέλι και $3,6/βαρέλι αντίστοιχα.
Αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά για επίγεια καύσιμα ήταν 16% υψηλότερη, φτάνοντας στους 1,7 εκατ. τόνους, ενώ η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση το Α' τρίμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα της άρσης των περιορισμών λόγω της πανδημίας COVID-19 και της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας. Η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε επίσης κατά 15% σε ετήσια βάση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 160% λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας και επιβατικής κίνησης, ενώ η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε κατά 4%.
Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες 
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος κατέγραψε νέα μείωση της τάξης του 1% στο Α’ Τρίμηνο 2022, έναντι του αντίστοιχου περσινού, στα €24 εκατ.. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε €2,3 δισ., αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο Τρίμηνο, καθώς η κλιμάκωση των διεθνών τιμών λόγω της Ουκρανικής κρίσης, οδήγησε σε αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρό ισολογισμό και επαρκείς πιστωτικές γραμμές για τη χρηματοδότηση των επιπλέον αναγκών.  
Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €84 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο 2021, λόγω του full turnaround του διυλιστηρίου Ελευσίνας, καθώς και της νέας εξαγοράς Φ/Β έργων ισχύος 16 MW στη Βοιωτία.
Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2022 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:
ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
 • Το Α’ Τρίμηνο 2022, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €44 εκατ. έναντι €9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2021.
 • Το περιθώριο του συστήματος διυλιστηρίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα $9,0/βαρέλι, με σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων, αλλά και συγκριτικά με τα $6,8/βαρέλι στο Α’ Τρίμηνο 2021.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
 • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα €28 εκατ., καθώς η εξομάλυνση στην παγκόσμια αγορά πολυπροπυλενίου έναντι του ελλείμματος που παρατηρήθηκε κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε χαμηλότερα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου.
ΕΜΠΟΡΙΑ
 • Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας σημείωσε βελτιωμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων (+20% σε ετήσια βάση), καθώς η ζήτηση ανέκαμψε. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €18 εκατ..
 • Αντίστοιχα, στη Διεθνή Εμπορία, η ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις χώρες και ο υψηλότερος αριθμός πρατηρίων οδήγησαν σε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+32% έναντι Α’ Τριμήνου 2021) και βελτιωμένη κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €13 εκατ..
ΑΠΕ
 • Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ, λόγω συνεισφοράς των αιολικών πάρκων στη Ν. Εύβοια, οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (43 GWh έναντι 10 GWh το Α’ Τρίμηνο 2021), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να αυξάνονται σε €3 εκατ. έναντι €1 εκατ. του Α’ Τριμήνου 2021.
 • Μετά την ολοκλήρωση του Φ/Β έργου στην Κοζάνη ισχύος 204 MW στις αρχές του Β’ Τριμήνου 2022, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σήμερα στα 285 MW.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
 • Η συνεισφορά του Ομίλου της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο 2022, ανήλθε στα €5 εκατ..
 • Το EBITDA της Elpedison αυξήθηκε στα €46 εκατ. κατά το Α’ Τρίμηνο 2022, λόγω ανοδικής πορείας της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και, αντίστοιχα, της παραγωγής των εργοστασίων της Elpedison. 
        ΠΗΓΗ energypress.gr

12/5/2022
ΥΠΕΝ: Πράσινο φως για τους περιβαλλοντικούς όρους του αγωγού αερίου Δ. Μακεδονίας – Ξεκινούν το Φθινόπωρο οι εργασίες κατασκευής energypress.gr

12 05 2022 | 07:40
Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Δυτικής Μακεδονίας, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με το έργο του ΔΕΣΦΑ προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ, επεκτείνεται το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου συμβάλλοντας στην απλιγνιτοποίηση αλλά και την ανάπτυξη του master plan για τη δίκαιη μετάβαση της Δ. Μακεδονίας. Ο αγωγός διαμέτρου 30” θα ξεκινά από περίπου δύο χιλιόμετρα ανατολικά από τον οικισμό των Τρικάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και θα καταλήξει βόρεια της πόλης της Πτολεμαΐδας, κοντά στον οικισμό των Κομνηνών, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είναι επίσης πιστοποιημένος αγωγός για την 100% μεταφορά υδρογόνου.
Το έργο αποτελείται από έναν χαλύβδινο αγωγό (συγκολλημένοι σωλήνες των 12-18 μ) με επικάλυψη πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας. Ο κύριος κλάδος του αγωγού, θα είναι συνολικού μήκους 93,56 χλμ. Εκτιμάται ότι η μεταφορική δυνατότητα του εν λόγω αγωγού θα ανέρχεται σε 388.000 Nm3 /h.
Ο αγωγός διέρχεται από τους Δήμους: Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Βέροιας, Πέλλας, Σκύδρας, Έδεσσας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Εορδαίας, Κοζάνης και Αμυνταίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργασίες κατασκευής του αγωγού αναμένεται να εκκινήσουν το Φθινόπωρο και η λειτουργία του αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2023.
Ο ΔΕΣΦΑ ήδη έχει αναθέσει στη «Σωληνουργεία Κορίνθου» την παραγωγή σωλήνων που θα  κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Θίσβης στη Βοιωτίας. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να ολοκληρωθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2023.
Ο Διαχειριστής έχει κλειδώσει σημαντικές ποσότητες σωλήνων σε κόστος προ ενεργειακής κρίσης περιορίζοντας έτσι την έκθεση στη διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών.
ΠΗΓΗ energypress.gr

12/5/2022
Ασμάτογλου: Οι αυξήσεις στα καύσιμα «έφαγαν» τα 0,15 ευρώ της επιδότησης energypress.gr

11 05 2022 | 11:06
Κερδοσκοπικά παιχνίδια των διυλιστηρίων στις τιμές του πετρελαίου κίνησης μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για επιδότηση της τάξεως των 0,15 ευρώ το λίτρο απευθείας στις αντλίες εξανεμίζοντας έτσι την «έκπτωση» στην τιμή του καυσίμου κατήγγειλε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. 
Όπως είπε η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων με βάση τα δεδομένα του 2021.
«Έχουν πολλαπλασιαστεί τα έξοδά μας, τα λειτουργικά μας κόστη, όμως η κερδοφορία μας παραμένει ίδια σε σχέση με το 2021. Ωστόσο, εκτός από τις διεθνείς τιμές του brent, είναι και η τιμή του διυλισμένου προϊόντος σε μετρικούς τόνους για τις χώρες της νοτίου Ευρώπης. Άρα, σε καθημερινή βάση εναρμονίζονται τα διυλιστήρια πάνω σε αυτή την τιμή και σε καθημερινή βάση η πορεία του καυσίμου είναι ανοδική. Όμως, δεν έχει αυξηθεί η τιμή αναλογικά στα πρατήρια σε σχέση με τα διυλιστήρια», επισήμανε ο κ. Ασμάτογλου.
Τόνισε δε ότι η μέση τιμή της βενζίνης στα μεγάλα αστικά κέντρα διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ, όταν στα νησιά φτάνει τα 2,55 ευρώ. «Από αυτό και μόνο φαίνεται ότι τα πρατήρια έχουν απορροφήσει μέρος της αύξησης της διυλιστηριακής τιμής. Και τα πρατήρια δεν παίρνουν από τα διυλιστήρια. Παίρνουν από τις εταιρείες εμπορίας», πρόσθεσε. 
Αναφερόμενος στο πετρέλαιο κίνησης, ο κ. Ασμάτογλου υπογράμμισε ότι η τιμή του βαίνει σε μια ευθεία πορεία και δεν είναι πτωτικό. «Το πετρέλαιο είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης και γι’ αυτό μένει σταθερό. Γιατί η βενζίνη ανεβαίνει διυλιστηριακά; Γιατί υπάρχουν κερδοσκοπικά παιχνίδια πάνω στην πλάτη αυτού του χρηματιστηριακού προϊόντος που λέγεται καύσιμο. Στο πετρέλαιο κίνησης από τότε που δόθηκε η επιδότηση των 0,15 ευρώ, οι δυιληστηριακές τιμές αυξήθηκαν εξανεμίζοντας την έκπτωση», κατέληξε.
ΠΗΓΗ energypress.gr

11/5/2022
Εφιάλτης στο Δρόμο με την Ακρίβεια- Νέο Υψηλό Τιμών Καταναλωτού από το 1995 energia.gr

Εφιάλτης στο Δρόμο με την Ακρίβεια- Νέο Υψηλό Τιμών Καταναλωτού από το 1995

του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 11 Μαΐου 2022 - 08:25
Με τις τιμές του πετρελαίου σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι και την τιμή του φυσικού αερίου σε επίπεδα άνω των 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, στο α’ τρίμηνο του 2022 υπήρξε χαμηλότερη του αναμενομένου, ενώ οι δείκτες τιμών καταναλωτού σκαρφάλωσαν σε επικίνδυνα ύψη. Στην Ελλάδα, ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 10,2% από το 8,9% τον Μάρτιο, καταγράφοντας νέο υψηλό  από τον Απρίλιο του 1995 (9,4%), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο πληθωρισμός είχε ανέβει σε παραπλήσια επίπεδα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
του αμέσως επομένου έτους, 1996 (8,8%). Τον εφιαλτικό χορό της ακρίβειας σέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια, καθώς η τιμή του αερίου εκτινάχτηκε κατά 122,2% σε ετήσια βάση, ενώ οι αντίστοιχες αυξήσεις στο πετρέλαιο ήταν 65,1% και στην ηλεκτρική ενέργεια, 88,8%!
Η κατάσταση αναμένεται να εκτραχυνθεί προσεχώς, καθώς τα μέτρα για την ανάσχεση του άλματος των τιμών στο ρεύμα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση πήραν αναβολή για τον Ιούλιο. 
Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην αγορά χονδρικής και λιανικής παγώνουν έως τον μεθεπόμενο μήνα, καθώς χρειάζεται πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω του ότι συνιστούν καθαρή παρέκκλιση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον ισχύον καθεστώς του target model και υπό αυτή την έννοια χρειάζονται να εγκριθούν από τις Βρυξέλλες (Η Κομισιόν ενέκρινε ήδη την επιβολή ανώτατων τιμών στο φυσικό αέριοαπό τις Πορτογαλία και Ισπανία).
Η Κυβέρνηση και οι καθετοποιημένοι πάροχοι ηλεκτρισμού βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις που πυροδοτεί η κρίση των τιμών στην ενέργεια και εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, απειλούν την τροχιά ανάκαμψης της οικονομίας που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και επιβαρύνει αφόρητα τον προϋπολογισμό των καταναλωτών, καθώς το άλμα στο κόστος της ενέργειας συμπαρασύρει και τις τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών.
Όπως εκτιμά το σύνολο των στελεχών της αγοράς, η ακρίβεια σε όλο το φάσμα των αγαθών θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους που διανύουμε, κατατρώγοντας το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και επιβαρύνοντας τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Η αβεβαιότητα είναι τόσο υψηλή ώστε ακόμη και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να αδυνατεί εκ των πραγμάτων να εκφέρει ασφαλή πρόβλεψη για το πού θα πάνε τα πράγματα το 2022, παρά το γεγονός ότι υπάρχει διάχυτη η αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από το καλοκαίρι και έπειτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας, που κατατέθηκε πρόσφατα στην Κομισιόν, εκτιμάται ότι ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτού για το τρέχον έτος θα διαμορφωθεί στο 5,6%, που σημαίνει ότι στην Κυβέρνηση αναμένουν άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, χάρη και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ψαλίδισμα των τιμών του ρεύματος.
ΠΗΓΗ energia.gr

11/5/2022
ΤΑΙΠΕΔ: Πάει πιο πίσω η παραχώρηση της Υπόγειας Αποθήκης Ν. Καβάλας - Σε μόνιμο «πάγο» η πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας energypress.gr

10 05 2022 | 07:31
Νέα μετάθεση, η πολλοστή, για την τελική φάση του διαγωνισμού της παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας δείχνει το αναθεωρημένο ADP του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο μέτωπο των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων, το δεύτερο project, αυτό της διαδικασιας πωλησης της ΔΕΠΑ Εμποριας φαίνεται να παγώνει… 
Ειδικότερα και όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο πρόγραμμα αξιοποίησης δημοσίων εταιρειών και υποδομών στον ενεργειακό τομέα σε μετάθεση οδηγείται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δεσμευτικές προσφορές πάνε πια για το τελευταίο τρίμηνο του έτους και πιθανότατα για το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. Αν και οι δεσμευτικές προσφορές είχαν προγραμματιστεί για το δίμηνο Μαίου – Ιουνίου, εντούτοις το ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει στις παρατηρήσεις του:  «Εκκρεμεί η έκδοση από τη ΡΑΕ του Πλαισίου Κανονισμού Τιμολόγησης που θα ορίζει τη μεθοδολογία και τις αρχές κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ. Την 28η Φεβρουαρίου η ΡΑΕ δημοσίευσε Σχέδιο Κανονισμού προς διαβούλευση. Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 11 Απριλίου. Επαναξιολόγηση διαγωνιστικής διαδικασίας υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και των κανονιστικών υποχρεώσεων στην αγορά ενέργειας», καταλήγει το ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμειο αναμένει και την έκδοση του κανονισμού της Ε.Ε. για την υποχρεωτικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου των κρατών – μελών προκειμένου να συνυπολογιστεί στα δεδομένα των μελετών κόστους – οφέλους του έργου. Επιπλέον, η διένεξη μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΡΑΕ για τα συνοδευτικά έργα της ΥΑΦΑ Ν. Καβαλας αποτελεί εμπόδιο στη συνέχεια του διαγωνισμού.
ΔΕΠΑ Εμπορίας 
Στον πάγο μπαίνει η πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έτσι για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, αν και ο διαγωνισμός βρίσκεται για περισσότερο από ένα χρόνο στην τελική φάση των δεσμευτικών προσφορών, εντούτοις το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει στις παρατηρήσεις του: «Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και των νομικών εμπλοκών». Η αναφορά έχει να κάνει με τη γνωστή δικαστική εμπλοκή της επιχείρησης αερίου με την ELFE αλλά και με την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την παροχή έξτρα εκπτώσεων στους πελάτες αερίου.
ΠΗΓΗ energypress

10/5/2022
Συμφωνία υπέγραψαν Μότορ Οιλ και Adnoc για φορτία LNG και υπεράκτια αιολικά energypress.gr

10 05 2022 | 07:40
Κατά την επίσκεψη στο Abu Dhabi, τη Δευτέρα 9 Μαΐου, σε συναντήσεις ενδιαφέροντος εθνικής ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα, με την παρουσία εκπροσώπων της θυγατρικής εταιρείας MORE του ομίλου Motor Oil, υπογράφηκαν δυο Μνημόνια Συναντίληψης (MoU) εξέχουσας αξίας και σημασίας για την ενεργειακή κοινότητα και ανάπτυξη διεθνών συνεργείων μεταξύ της MORE και των εταιρειών Masdar & ADNOC.
H Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) και η Μotor Oil υπέγραψαν Στρατηγική Συμφωνία-Πλαίσιο για διερεύνηση ευκαιριών παροχής φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής πλωτής μονάδας αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU) της “Dioriga Gas”, καθώς και για τη διερεύνηση άλλων ευκαιριών συνεργασίας στον τερματικό σταθμό της “Dioriga Gas”.
Επίσης, υπεγράφη Mνημόνιο Kατανόησης ανάμεσα στην εταιρεία Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) και την Motor Oil  για την πιθανή ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων παραγωγής αιολικής ενέργειας και άλλων έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

10/5/2022
Δραστική άνοδος στην έλευση φορτίων LNG - Έντεκα καταφθάνουν στη Ρεβυθούσα τον Ιούνιο energypress.gr

09 05 2022 | 09:14
Σημαντικά αυξημένα είναι τα φορτία LNG που θα δέσουν στη Ρεβυθούσα τον Ιούνιο, καθώς σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα εκφορτώσεων του ΔΕΣΦΑ, ανέρχονται σε έντεκα.
Η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε 637.411 κ.μ. αερίου.
Ανάμεσα στα φορτία υπάρχουν δύο της ΜΕΤ Energy για εφοδιασμό της βουλγαρικής αγοράς, πέντε της Μυτιληναίος, δύο της ΔΕΠΑ, ένα της Elpedison και ένα της Μότορ Όιλ.
ΠΗΓΗ energypress.gr

9/5/2022
Δύσκολη για την Ευρώπη η Αναπλήρωση του Ρωσικού Πετρελαίου energia.gr

Δύσκολη για την Ευρώπη η Αναπλήρωση του Ρωσικού Πετρελαίου

Reuters
Σαβ, 7 Μαΐου 2022 - 11:32
H Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προτείνει αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα με σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, μια κίνηση που θα υποχρεώσει τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια να μπουν σε έναν αγώνα δρόμου για την εύρεση νέων προμηθευτών αργού, ενώ οι οδηγοί αυτοκινήτων θα επωμιστούν το άχθος των ακριβότερων καυσίμων
 
Η Ρωσία, η μεγαλύτερη προμηθεύτρια πετρελαίου της Ευρώπης, της παρέχει κάτι παραπάνω από το 25% των εισαγωγών της με στοιχεία του 2020 από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΔΥΕ), η Ε.Ε. εισήγε 2,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου από τη Ρωσία και 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου πριν από την εισβολή της πρώτης στην Ουκρανία.
Οι ρωσικές εισαγωγές περιλαμβάνουν ντίζελ που χρησιμοποιείται τόσο σε επιβατικά όσο και σε βιομηχανικής χρήσης οχήματα. Η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών για την Ε.Ε. μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος μεταφοράς και υψηλότερες τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το 74% των εισαγωγών ντίζελ πριν από τον πόλεμο προερχόταν από τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων FGE Energy. Το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί το ένα πέμπτο του πετρελαίου που διυλίζεται στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη ΔΥΕ. Ορισμένα διυλιστήρια, που παράγουν καύσιμα αεροσκαφών, όπως τα γερμανικά Σβεντ και Λέουνα, καθώς και διυλιστήρια στην Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, λαμβάνουν ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού «Ντρούζμπα» ή «Φιλία».
Οι προμήθειες κατά μήκος του αγωγού είχαν μεγάλες διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας έως το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, αν και έχουν μειωθεί. Είχαν διαμορφωθεί περίπου σε 0,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο. Η Πολωνία μπορεί να στραφεί σε θαλάσσιες προμήθειες από τη Σαουδική Αραβία ή τη Νορβηγία μέσω του Γκντανσκ στη Βαλτική Θάλασσα. Το Σβεντ, το οποίο προμηθεύει αυτοκίνητα και αεροδρόμια στο Βερολίνο και στη γύρω περιοχή, και το Λέουνα κοντά στη γερμανική πόλη της Λειψίας θα μπορούσαν να προμηθευτούν λίγο πετρέλαιο από το γερμανικό λιμάνι Ροστόκ στη Βαλτική. Ωστόσο δεν είναι τόσο κόμβος πετρελαίου σαν το Γκντανσκ και ίσως δυσκολευθεί να διαθέτει επαρκή ποσότητα στα διυλιστήρια. Τέλος, για τις ηπειρωτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης η κάλυψη του κενού του αγωγού «Ντρούζμπα» θα απαιτήσει τιτάνια προσπάθεια. Είναι πιθανό να περιλαμβάνει τη μεταφορά πετρελαίου με φορτηγά, σιδηροδρόμους και ποταμόπλοια, η οποία είναι πιο ακριβή και λιγότερο αποτελεσματική, ή την επέκταση άλλων αγωγών, όπως ο TAL, που εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέσω της Αυστρίας στη Γερμανία.
(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")

7/5/2022
Στη Motor Oil το 29,87% του ΕΛΛΑΚΤΩΡ έναντι τιμήματος 182 εκατ. ευρώ - Απόκτηση και του 75% της θυγατρικής ΕΛΤΕΧ Άνεμος

06 05 2022 | 16:44
Σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση που αναμένεται να "ταράξει τα νερά" στον κλάδο της ενέργειας προχώρησε ο Όμιλος της Motor Oil, με την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου Ελλάκτωρ με ποσοστό περίπου 30%, όπως αναφέρεται σε σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Motor Oil.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 182 εκατομμύρια ευρώ με την τιμή ανά μετοχή στα 1,75 ευρώ. 
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η συμφωνία των δύο Ομίλων, θα συσταθεί νέα εταιρεία με μερίδια 75% Motor Oil και 25% Όμιλος Ελλάκτωρ αντίστοιχα, και η οποία θα έχει ως περιουσιακό στοιχείο το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της Ελλάκτωρ συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW.
Ουσιαστικά ο Όμιλος συμφερόντων Βαρδινογιάννη αποκτά το 75% της θυγατρικής του Ελλάκτορα, ΕΛΤΕΧ Άνεμος (περιλαμβάνει όλα τα ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το τίμημα της συγκεκριμένης συναλλαγής. 
Η Motor Oil εξαγοράζει το περίπου 30% που κατέχουν στην Ελλάκτωρ οι εφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης έναντι τιμήματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή, που σημαίνει premium, το οποίο πλησιάζει το 20% από το τελευταίο κλείσιμο χτες (1,48 ευρώ) και μεταφράζεται σε συνολικό τίμημα 180 εκατ. ευρώ περίπου. 
Στο πλαίσιο της συμφώνιας η Reggeborgh διατηρεί το ποσοστό της στον Όμιλο με 106 εκατ. μετοχές, και η Motor Oil αποκτά 104 εκατ. μετοχές. Επίσης προβλέπεται ότι η Motor Oil δεν προτίθεται να αγοράσει περαιτέρω μετοχές σε τυχόν δημόσια προσφορά και τέλος η Motor Oil διατηρεί δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο Ελλάκτωρ έχοντας δυνατότητες υποστήριξης του γενικού επιχειρησιακού πλάνου και του management. Σε δύο χρόνια από σήμερα  η Motor Oil έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο των μετοχών της κατά 52 εκατ. μετοχές, στην τιμή κτήσης.
"Ελκυστική η πρόταση που δεχθήκαμε από  Motor Oil"
Τους λόγους για τους οποίους αποεπένδυσαν από τον Ελλάκτωρα αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κ.κ. Μπάκος και Καϋμενάκης. Ειδικότερα, όπως σημειώνουν: 
"Οι εταιρείες Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοινώνουν την πώληση του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ.
H απόφαση αυτή ήταν η κατάληξη μακράς περιόδου αντιπαραθέσεων μετόχων αλλά και σε συνέχεια της υποβολής επίσημης προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών Ελλάκτωρ κυριότητας της Reggeborgh, η οποία δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης. 
Η αποδοχή της ελκυστικής πρότασης που δεχθήκαμε από  Motor Oil  κλείνει τον κύκλο της επένδυσης που είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική και όραμα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία. 
Οι επιχειρηματίες κ.κ. Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια επενδυτική τους δραστηριότητα, πιστεύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους. Επίσης εύχονται στους μετόχους και εργαζόμενους της Ελλάκτωρ να αποκτήσει η εταιρεία την θέση που της αρμόζει στον επιχειρηματικό χάρτη". 
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Motor Oil προς το Χρηματιστήριο Αθηνών: 
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει την απόκτηση, μέσω εξω-χρηματιστηριακής συναλλαγής, 104.000.000 μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητος των KILOMAN HOLDINGS LTD και GREENHILL INVESTMENTS LTD στην τιμή των Ευρώ 1,75 ανά μετοχή με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε Ευρώ 182.000.000. Ο αριθμός των παραπάνω 104.000.000 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει συν-διαμορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας (η Συμφωνία) με την REGGEBORGH INVEST B.V. (κατέχει περίπου 106 εκατ. μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) για την απόκτηση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί και θα έχει ως περιουσιακό στοιχείο το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Η αξία επιχείρησης για την εν λόγω συναλλαγή (enterprise value) συμφωνήθηκε σε Ευρώ 1.000 εκατ. και υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές συναρτώμενες με την κερδοφορία της επιχείρησης και τη δομή της συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας η  REGGEBORGH INVEST B.V. θα ψηφίσει υπέρ αναφορικά με την διασφάλιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας  της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η Συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον όρο για τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά 52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών.
Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υποβάλλεται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 1081/06.05.2022 
Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Ομίλου Ελλάκτωρ προς τους δημοσιογράφους, σημειώνεται ότι ο Όμιλος των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δίνης, που αφορούσε αφενός μεν τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης της χώρας μας και αφετέρου αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις που προήλθαν από ιδιότυπες και συχνά άγονες συγκρούσεις μετοχικών παραγόντων.
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε επέλθει η απόλυτη νηνεμία στο εσωτερικό της εταιρείας, η βασική αλλαγή των μετοχών καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσαν μία ορμή και μία νέα πνοή στον Όμιλο.  Η αλλαγή του management, οι νέες μετοχικές ισορροπίες και η εμπέδωση της σταθερότητας - παρά τα επιμέρους εσωτερικά θέματα - έχουν ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα.  Προσθέτει πως οι εταιρείες του Ομίλου πρωταγωνιστούν πλέον σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς που δραστηριοποιούνται και τα οικονομικά αποτελέσματα, όχι μόνο είναι θετικά, αλλά εμπεδώνουν και την πεποίθηση για μελλοντικές καλύτερες επιδόσεις.  Ο Όμιλος επανήλθε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που ιστορικά κατείχε στην ελληνική οικονομία και είναι βέβαιο ότι αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 
Οι σημερινές αλλαγές στην μετοχική σύνθεση, που προ ολίγου ανακοινώθηκαν, είναι βέβαιο ότι ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο, καθώς η είσοδος της Motor oil, ενός ισχυρού μετόχου, με παράλληλη παρουσία της Reggeborgh Invest, ενός διεθνούς θεσμικού επενδυτή, εγγυάται τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
Η παρουσία ισχυρών μετόχων στην εταιρεία, η εσωτερική νηνεμία και η ισχυροποίηση του management αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα καλύτερο μέλλον στον Όμιλο των εταιρειών του.
Καταλήγοντας αναφέρει πως οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και έχουν φέρει τα τόσο θετικά αποτελέσματα αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την μελλοντική πορεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
ΠΗΓΗ energypress.gr

6/5/2022
Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του διϋλιστηρίου της Μότορ Όιλ για συμπερίληψη της νέας μονάδας ανανεώσιμου ντίζελ energypress.gr

06 05 2022 | 12:24
Το ΥΠΕΝ προχώρησε σε τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του διϋλιστηρίου της Μότορ Όιλ στους Αγ. Θεοδώρους ώστε να συμπεριληφθεί η παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ μέσω νέας μονάδας.
Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 30 εκατ. ευρώ με στόχο την επεξεργασία άνω των 40.000 τόνων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ετησίως. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, στα τελικά προϊόντα της μονάδας προστίθεται πλέον το προϊόν «συνεπεξεργασμένο έλαιο» (Coprocessed Renewable Diesel Fuel).
Η βιομάζα που, κατά περίπτωση, θα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του συνεπεξεργασμένου ελαίου (Co-processed Renewable Diesel Fuel), ανάλογα με την προέλευσή της, μπορεί να αποτελείται από:
 Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και λίπη, απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 20 01 25 “βρώσιμα έλαια και λίπη” και 19 08 09 “μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη”
 Απόβλητα μονάδων παραγωγής φοινικέλαιου με κωδικό ΕΚΑ 02 03 05 “λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής”
 Φυτικά έλαια
 Ελεύθερα λιπαρά οξέα
 Απόσταγμα λιπαρών οξέων φοινικελαίου
 Ζωικά λίπη.
ΠΗΓΗ energypress.gr

6/5/2022
«Ψαλίδι» από ΕΛΠΕ και Motor Oil στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου - Η συμφωνία Ελληνικών Πετρελαίων με Aramco energypress.gr

05 05 2022 | 07:30
Στην αντικατάσταση των ποσοτήτων αργού πετρελαίου που εισήγαγαν από τη Ρωσία έχουν ήδη προχωρήσει τα δύο ελληνικά διυλιστήρια.
Πηγές των ΕΛ.ΠΕ και της Motor Oil δηλώνουν πως οι δύο όμιλοι δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα επάρκειας καθώς οι αποφάσεις της Ε.Ε. για απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου από τις εταιρείες της Μόσχας βρίσκουν τις διοικήσεις να έχουν προετοιμάσει εγκαίρως τα διυλιστήρια ως προς αυτό το ενδεχόμενο. Ήταν στα στρατηγικά τους πλάνα η απεξάρτηση από το ρωσικό αργό, τα οποία ξεκίνησαν να υλοποιούνται από την περασμένη χρονιά. Πρόκειται για επιχειρηματικές κινήσεις στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας αλλά και της σύνθεσης ενός ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου με ποικιλία ποιοτήτων αργού πετρελαίου.
Πάντως, ούτως ή άλλως η έκθεση των ελληνικών ομίλων διύλισης δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Η Motor Oil διαχρονικά έκανε εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου που αντιστοιχούσε στο 5% με 7% των συνολικών ποσοτήτων της. Τα ΕΛ.ΠΕ για το 2021, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, είχαν εισάγει το 18% του συνόλου των ποσοτήτων από τη Ρωσία.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης πριν από ένα μήνα και στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές είχε κάνει γνωστό πως ο όμιλος είχε διακόψει από το τέταρτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς τις εισαγωγές ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων τον περασμένο Μάρτιο συμμετέχοντας σε κυβερνητική και επιχειρηματική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία είχε καταλήξει σε συμφωνία για την αγορά περισσότερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου από την Aramco, οι οποίες προορίζονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην αντικατάσταση εκείνων της Ρωσίας.
ΠΗΓΗ energypress.gr

5/5/2022
Είναι εφικτή η εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων στα πελάγη του Ιονίου και της Κρήτης; του Φοίβου Συμεωνίδη Είναι εφικτή η εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων στα πελάγη του Ιονίου και της Κρήτης; energypress.gr

04 05 2022 | 07:33
Η τελευταία θαλάσσια γεώτρηση στο Ιόνιο πέλαγος έγινε το 1982, πριν 40 χρόνια, με βάση υποστήριξης το λιμάνι της Πρέβεζας και μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους στα περίχωρα της πόλης. Βοηθητικά σκάφη της εταιρίας Μάτσας εκτελούσαν συχνά δρομολόγια προς και από το ερευνητικό σκάφος Dan Baron για την τροφοδοσία του με τα απαιτούμενα υλικά και υπηρεσίες. Παρόμοια, κατά τη γεωτρητική καμπάνια στο Θερμαικό κόλπο,  το 1986,  με το ερευνητικό σκάφος Ben Lomond, χρησιμοποιήθηκαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης και αποθηκευτικοί χώροι στο Καλοχώρι.
Η θαλάσσια γεωτρητική δραστηριότητα συνέχισε περιορισμένη στον κόλπο της Καβάλας και γύρω από τις ανακαλύψεις του Πρίνου. Κατά την τελευταία 20ετία η Ελληνική πολιτεία υιοθέτησε μια σειρά Ευρωπαϊκών νομοθετικών μέτρων που διέπουν τα έργα γεωτρήσεων προς εντοπισμό και παραγωγή υδρογονανθράκων. Η απουσία υποδομών και υπηρεσιών για την προσαρμογή στη νέα νομοθεσία είναι χρονοβόρα και προκαλεί σημαντικούς επιχειρηματικούς κινδύνους.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση των έργων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων είναι ενθαρρυντικές για ένα κλάδο που ταλαιπωρείται απίστευτα εδώ και 47 χρόνια, από την ίδρυση δηλαδή της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου. Τα ΜΜΕ κατακλείστηκαν με αναλύσεις και χάρτες για τις πετρελαιο-πιθανές περιοχές και το μέγεθος των πιθανών στόχων της Ελλάδας μας, και σωστά το ζήτημα ανακινείται, ώστε να υπάρξει η προσδοκώμενη απήχηση στους κρατικούς φορείς και το ευρύ κοινό και φυσικά τους επενδυτές. Όμως, όταν με το καλό ωριμάσουν οι γεωτρητικοί στόχοι, όταν δηλαδή οι παραχωρησιούχοι ολοκληρώσουν τις γεωολογικές και γεωφυσικές τους έρευνες και μελέτες και προκρίνουν στόχους που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης υδρογονανθράκων, όταν δηλαδή θα αναγνωρίσουν και θα μειώσουν τα below ground risks, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια Ελληνική πραγματικότητα που θα τους απογοητεύσει, τα above ground risks! Η παντελής έλλειψη υποδομών, κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υποστήριξης και η απροθυμία των φορέων να συνεργαστούν.
Χωρίς να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, που πάντα είναι χρήσιμες για την περίπτωση, προτείνω τα εξής:
 • Να συστηθούν άμεσα ομάδες εξειδικευμένων μηχανικών ή υπηρεσιών που θα αναλάβουν να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες λιμενικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στις ακτές του Ιόνιο Πέλαγος και της Κρήτη για την καταλληλόλητα τους να λειτουργήσουν ως βάσεις υποστήριξης θαλάσσιων γεωτρητικών έργων (π.χ. διάθεση κρηπιδώματος, ύψος και αντοχή του, βάθος θάλασσας και άλλα τεχνικά στοιχεία)
 • Να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους και η δυνατότητα τους να μετατραπούν πλήρως ή μερικώς σε βιομηχανική εγκατάσταση
 • Να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις του EU offshore safety directive for Oil and Gas, του Ελληνικού Ν. 4409/2016 για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
 • Να εξεταστεί αν οι διοικήσεις των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων είναι πρόθυμες να συνεργαστούν. Το ίδιο ισχύει για τις τοπικές κοινωνίες καθώς και τους φορείς και βιομηχανία
 • Να εξεταστούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής υγρών και στερεών αποβλήτων απο το γεωτρητικό σκάφος
 • Εφόσον υπάρχει θετικό έδαφος η διοίκηση της λιμενικής εγκατάστασης θα πρέπει να προβεί σε νομικές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις, π.χ. Στρατηγικές Μελέτες Προστασίας Περιβάλλοντος, αναμόρφωση του masterplan της επιχείρησης (λιμενική εγκατάσταση), συμπληρωματικές αδειοδοτήσεις κλπ. 
Το επενδυτικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην Ε&Π είναι πολύ κακό και για αυτό η Πολιτεία, εφόσον επιθυμεί την επαναδραστηριοποίηση της έρευνας υδρογονανθράκων και προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει στις πιο πάνω ενέργειες. Η ΕΔΕΥ, Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων,  θα μπορούσε, παράλληλα με τα data room που θα αναπτύξει για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος από διεθνής πετρελαϊκές εταιρίες, να αναλάβει άμεσα το έργο αυτό. Αναφέρω για παράδειγμα οτι για να μετατραπεί ένα επιβατικό λιμάνι σε βιομηχανικό ή κατάλληλο για να υποστηρίξει θαλάσσιες γεωτρήσεις, θα απαιτηθεί για την αδειοδότηση του χρόνος 36 μηνών. Αν αφήσουμε τον παραχωρησιούχο να αναλάβει αυτή την υποχρέωση, θα προκύψουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον συμβατικό χρόνο της ερευνητικής περιόδου με πιθανή την πρόωρη αποχώρηση του.
Ας δούμε το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεκίνησε με εγκαταστάσεις στα λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού με παραχωρησιούχους την Ιταλική ΕΝΙ τη Γαλλική TOTAL και την Nobel Energies. Στη Λάρνακα υπήρξαν αντιδράσεις απο την τοπική κοινωνία στη δε Λεμεσό διενέξεις λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων. Κινδύνευσε η συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας οπότε η Πολιτεία έκανε παρέμβαση και αναβάθμισε το λιμάνι της Λεμεσού, δημιουργώντας μιά εξαιρετική βάση υποστήριξης ικανή να εξυπηρετήσει και έργα παραγωγής υδρογονανθράκων. Η ExxonMobil ξεκίνησε τις θαλάσσιες γεωτρήσεις της με την έτοιμη βάση της Λεμεσού. Η έρευνα υδρογονανθράκων για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι θέμα υψίστης πολιτικής και οικονομικής σημασίας. Δυστυχώς για την Ελλάδα κατάντησε να είναι θέμα αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και βορά ακτιβιστών, που  στο όνομα της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιούν την περιβαλλοντική νομοθεσία για να τελματώσουν την Ελληνική βιομηχανία και οικονομία.
Αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Επικράτεια, η άμεση ανάληψη των ανωτέρω ενεργειών είναι προϋπόθεση.
*Ο κ. Φοίβος Συμεωνίδης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Μεταλλείων του ΕΜΠ, Πρώην Διευθυντής Γεωτρήσεων & Παραγωγής Υδρογονανθράκων ΕΛΠΕ Α.Ε.
ΠΗΓΗ energypress.gr

4/5/2022
ΔΕΣΦΑ: Παράταση υποβολής προσφορών έως 16 Μαΐου στο διαγωνισμό για τον αγωγό Δυτικής Μακεδονίας

03 05 2022 | 19:54
Παράταση δίδεται για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ 964/22 «Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής και έλεγχος σχεδιασμού του έργου ‘Αγωγός Υψηλής Πίεσης στη Δυτική Μακεδονία’», σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Διαχειριστή.
Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται για την Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 12:00.
Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται για Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 12:30 μ.μ.
Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.
ΠΗΓΗ energypress.gr

2/5/2022
Στ. Τσοτσορός: Χάθηκε Πολύτιμος Χρόνος στις Έρευνες Υδρογονανθράκων – Πλήγμα η Αποχώρηση της Total

l
Στ. Τσοτσορός: Χάθηκε Πολύτιμος Χρόνος στις Έρευνες Υδρογονανθράκων – Πλήγμα η Αποχώρηση της Total
Συνέντευξη στον Δημήτρη Αβαρλή
Τρι, 3 Μαΐου 2022 - 08:26
Σε ειδική έκθεση για τους υδρογονάνθρακες που παρουσίασε πριν λίγες ημέρες το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέφερε πως «η Ελλάδα πρέπει και μπορεί από εξαγωγέας πετρελαιοειδών προϊόντων και εισαγωγέας αργού και φυσικού αερίου να μετατραπεί σε παραγωγός χώρα υδρογονανθράκων και εξαγωγέας φυσικού αερίου» και επεσήμανε πως «οι εκτιμήσεις της ύπαρξης εγχώριων υδρογονανθράκων ήταν και εξακολουθούν να είναι αισιόδοξες. Βάσει των σημερινών στοιχείων αυτές υπολογίζονται σε 2.0-2.5 τρισεκατομμύρια κυβ. μέτρα αερίου». Μιλώντας στο Energia.gr ο πρώην πρόεδρος στα ΕΛ.ΠΕ.,  κ. Στάθης Τσοτσορός 
 
τονίζει πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε σχέση με τις έρευνες υδρογονανθράκων και υπογραμμίζει πως «με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν υπερκαλύπτονται οι απατήσεις της Ελλάδος και δημιουργείται ένα σημαντικότατο έσοδο για την ελληνική οικονομία».  

Ποια είναι η άποψή σας για την εξέλιξη των διαδικασιών σε σχέση με τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια;
Η διερεύνηση των πραγματικών στοιχείων για την ύπαρξη υδρογονανθράκων είναι πολυετής, υπάρχει ένα ξεκίνημα το 2010 – 2011, όμως η υλοποίηση του όλου ζητήματος είναι κάτι που επιταχύνεται και υλοποιείται την περίοδο του 2015-2019. Υπήρχε μια πραγματική θέση των ανθρώπων που διοικούσαν τα ΕΛ.ΠΕ. και ότι προχώρησε το σύνολο της περιοχής του Ιονίου και της δυτικής Στερεάς και οι διαδικασίες κατακύρωσης των οικοπέδων σε διάφορες κοινοπραξίες μέσα από τις οποίες την συντριπτική πλειοψηφία την έχουν τα ΕΛ.ΠΕ. είναι μια εργασία που βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των ΕΛ.ΠΕ. είχαν συστηματικά προσεγγίσει και είχαν φτάσει στο σημείο να αναπτύξουν επιχειρήματα  που έδιναν έτσι ένα κίνητρο σε μια Τρίτη εταιρία ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα για την εύρεση υδρογονανθράκων. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αιτία με την οποία προσελκύστηκαν οι κορυφαίες εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο. Από κει και πέρα από τη στιγμή στην οποία έγινε η κατακύρωση των επιμέρους οικοπέδων έπρεπε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες των τρισδιάστατων γεωφυσικών ερευνών που απαιτούν ένα διάστημα τριών ετών ώστε να καταλήξουν σε πιθανότητες για το κάθε κοίτασμα. Έτσι θα έδινε τη δυνατότητα να γίνουν γεωτρήσεις πραγματικές και να περάσουμε από το μύθο στην πραγματικότητα. Αυτό σταμάτησε με την πολιτική αλλαγή με μια λογική επιπόλαιη, με μια αίσθηση ότι προχωράμε στην πράσινη ανάπτυξη χωρίς πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δυστυχώς όχι λόγω του πολέμου αλλά και λόγω της πραγματικότητας και μιας γνώσης που υποτίθεται ότι βασικά στελέχη θα έπρεπε να έχουν, είναι γνωστό ότι πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα υπάρχουν μέχρι το 2040. Πρέπει να είμαστε υπέρ του εθνικού συμφέροντος, με την έννοια ότι έτσι και αλλιώς θα είσαι αναγκασμένος να προμηθεύεσαι πετρέλαιο και φυσικό αέριο για σειρά ετών, δηλαδή είναι προτιμότερο να πληρώνεις συνάλλαγμα από δω και από εκεί; Έπρεπε να ολοκληρωθούν οι τρισδιάστατες γεωφυσικές μελέτες και να έχεις μια άποψη. Δεν έχει σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, θα μπορούσες μετά να αποφασίσεις με ποια οικόπεδα θα προχωρήσεις. Οι δαπάνες για αυτές τις έρευνες δεν είναι απαγορευτικές και θα μπορούσες να έχεις επιλύσεις το ζήτημα ότι στον ελληνικό χώρο υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα, σε αυτές τις περιοχές και αυτά είναι εκμεταλλεύσιμα. Είναι δηλαδή ένας χαμένος χρόνος.

Πώς κρίνετε την αποχώρηση της Total;
Η αποχώρηση της TOTAL είναι ένα πλήγμα κα ήδη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες το έφερναν ότι έρχεται από καιρό. Εάν πράγματι υπήρχε ενδιαφέρον από τους φορείς που διαχειρίζονται τα πράγματα να υπάρξει μια συνέχιση έχω την εντύπωση ότι δεν θα ήταν τόσο δύσκολο την ίδια ώρα που κάνουμε άλλου τύπου συνεργασίες με τους Γάλλους.

Ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα;
Με συγκροτημένη προσπάθεια θα πρέπει να προσεγγίσεις τις εταιρίες αυτές γιατί αυτές έχουν την τεχνογνωσία και δίνουν μεγαλύτερη αξία στο όλο εγχείρημα και να προχωρήσεις στην διαδικασία των τρισδιάστατων γεωφυσικών ερευνών για να δούμε που μπορούν να γίνουν οι πρώτες γεωτρήσεις. Με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Ελλάδος και δημιουργείται ένα σημαντικότατο έσοδο για την ελληνική οικονομία.
ΠΗΓΗ energia.gr

3/5/2022
Bloomberg: Η Ε.Ε. ανακοινώνει άμεσα σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

01 05 2022 | 13:50
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προτείνει την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους, με περιορισμούς στις εισαγωγές να τίθενται σταδιακά μέχρι τότε, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Η ΕΕ θα πιέσει επίσης για αποκλεισμό περισσότερων τραπεζών της Ρωσία και της Λευκορωσία από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT, συμπεριλαμβανομένης της Sberbank PJSC, είπαν οι ίδιες πηγές.
Η απόφαση για τις νέες κυρώσεις θα μπορούσε να ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα και τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία θα αποτελέσουν το έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί επίσημα και ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες έκτακτη σύνοδος των υπουργών ενέργειας, όπου αναμένονται δηλώσεις ή και ανακοινώσεις για το ζήτημα του πετρελαϊκού εμπάργκο.
ΠΗΓΗ energypress.gr

1/5/2022
Πέμπτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στο φυσικό αέριο για νοικοκυριά με άλμα 96% μέσα σε ένα χρόνο energypress/gr

30 04 2022 | 07:31
Την πέμπτη υψηλότερη τιμή πανευρωπαϊκά είχε η Ελλάδα στο α' εξάμηνο του 2021 στο φυσικό αέριο για οικιακούς καταναλωτές, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο με 96,1%.
Συγκεκριμένα, στο οικιακό σκέλος η τιμή μαζί με τους φόρους και τα τέλη βρέθηκε στα 0,1014 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση ευρωπαϊκή τιμή ήταν 0,0782 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Στην περίπτωση των μη οικιακών καταναλωτών (καταναλώσεις 2.778 έως 27.778 GWh), η χώρα μας βρέθηκε στην ένατη θέση με την πέμπτη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο.
Η τιμή στη χώρα μας ήταν 0,0529 ευρώ ανά κιλοβατώρα και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στα 0,0416 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

30/4/2022
Α. Μεσόγειος, ενέργεια, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα στην ατζέντα συνάντησης ΥΠΕΞ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, ΗΠΑ τον Μάιο energypress.gr

29 04 2022 | 18:48
Εντός Μαϊου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ (σχήμα 3+1). Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ οι τελικές πρακτικές διευθετήσεις για τη συνάντηση θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο διαβούλευσης των τεσσάρων χωρών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ιωάννη Κασουλίδη, Νίκου Δένδια, Γιαΐρ Λαπίντ και Άντονι Μπλίνκεν, αναμένεται να βρεθούν θέματα συνεργασίας των τεσσάρων χωρών και υιοθέτησης πρωτοβουλιών για τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θέματα ενέργειας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή επίκαιρα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης θα συμμετάσχει στις 11 Μαϊου, στο Μαρακές του Μαρόκου, σε Υπουργική Συνάντηση του Διεθνούς Συνασπισμού κατά του ISIS που διοργανώνεται από τον ΥΠΕΞ του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, και τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.
Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης, ο κ. Κασουλίδης αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με ομολόγους του
ΠΗΓΗ energypress.gr

29/4/2022
Τέσσερις προσφορές για ενοικίαση ή αγορά της πλωτής δεξαμενής για τη Ρεβυθούσα – Σε πρώτη φάση 6μηνη ενοικίαση του FSU energypress'gr

29 04 2022 | 07:26
Θετικό ήταν το αποτέλεσμα της «χαρτογράφησης» της αγοράς ως προς τη διαθεσιμότητα FSU, μέσω της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του ΔΕΣΦΑ, στην προοπτική προσθήκης μιας τέταρτης πλωτής δεξαμενής LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» στη διαδικασία έδωσαν τέσσερις εταιρείες, με την υποβολή ισάριθμων προσφορών τόσο για την ενοικίαση όσο και για την αγορά μίας ανάλογης υποδομής. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση αφορούσε την προσθήκη στο τέρμιναλ ενός δεξαμενόπλοιου συνολικής χωρητικότητας από 150.000 έως 174.000 κυβικά μέτρα σε συνθήκες 100% πλήρωσης. Με αυτό τον τρόπο, θα αυξηθεί κατά περίπου 70% τη δυναμικότητα των τριών υφιστάμενων χερσαίων δεξαμενών του τερματικού σταθμού, από τα 225.000 κυβικά μέτρα σε τουλάχιστον 375.000 κυβικά μέτρα. 
Η διαδικασία διενεργείται με τη συνεργασία του διεθνούς εμβέλειας broker, SSY Gas, ενώ η έκβαση της πρώτης φάσης της κρίνεται θετική, καθώς προέκυψε η διαθεσιμότητα ενός σημαντικού αριθμού υποδομών με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Κι αυτό μάλιστα τη στιγμή που αρκετά ακόμη κράτη αναζητούν σε αυτή τη φάση ανάλογες υποδομές, ώστε να ενισχύσουν τη δυνατότητα εισαγωγών LNG. 
Η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε από τον Διαχειριστή, ενώ χθες παρουσιάστηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η ΡΑΕ θα χρειαστεί κάποιο χρόνο ώστε να ελέγξει το σύνολο των οικονομικών δεδομένων, ώστε να οριστικοποιήσει την απόφασή της για το κατά πόσο θα ενοικιασθεί το FSU ή θα αγορασθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το βέβαιο είναι ότι σε πρώτο στάδιο θα ενοικιασθεί για 6 μήνες, ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθεί η απόφαση της Αρχής. Κι αυτό γιατί, με αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πιο άμεση «έλευση» του FSU στη Ρεβυθούσα, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα εισαγωγής LNG. 
Μόλις λάβει την επίσημη απόφασή της η ΡΑΕ, πάντως, τότε θα εκκινήσει αμέσως η φάση των δεσμευτικών προσφορών. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως η φάση αυτή θα διεξαχθεί μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου, ώστε η πλωτή δεξαμενή να παραδοθεί το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
ΠΗΓΗ energypress.gr

29/4/2022
Το ισπανικό πλαφόν «σφραγίζει» το ελληνικό μοντέλο για παρέμβαση στο ρεύμα – Πώς θα λειτουργήσει το πλαφόν στη χονδρεμπορική και η αποζημίωση των παραγωγών – Τα σενάρια χρηματοδότησης energypress.gr

28 04 2022 | 07:39
Η συμφωνία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με την Κομισιόν, αναφορικά με την επιβολή πλαφόν για την αποσύνδεση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος από το κόστος του φυσικού αερίου, οδηγεί τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με τις Βρυξέλλες, με αντικείμενο το σχέδιο της χώρας μας για παρέμβαση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών ρεύματος.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αναφορικά με την καταρχήν συμφωνία για την «ιβηρική εξαίρεση», σε σχέση με το σχέδιο που υπέβαλαν οι δύο χώρες στις Βρυξέλλες, μία σημαντική διαφοροποίηση της φόρμουλας που θα τεθεί σε εφαρμογή είναι πως η εγχώρια χονδρεμπορική τιμή θα είναι ίδια με την τιμή στις διασυνδέσεις, δηλαδή για την ενέργεια που εξάγεται στις υπόλοιπες αγορές.
Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά σχετικό δημοσίευμα της El Pais, «η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ιβηρική χερσόνησο θα είναι η ίδια με εκείνη που ισχύουν για τις ανταλλαγές με την υπόλοιπη Ε.Ε., μέσω της Γαλλίας». Αντίθετα, η πρόταση προς τις Βρυξέλλες πρότεινε διαφορετική τιμολόγηση για τους εγχώριους καταναλωτές (σημαντικά μειωμένη λόγω του πλαφόν) και διαφορετική για τις εξαγωγές (στη βάση μίας πρώτης επίλυσης των δύο αγορών όπως γίνεται σήμερα, και επομένως με τιμή στα υφιστάμενα επίπεδα).
Αύξηση των εξαγωγών από την ιβηρική
Η σχετική αναφορά φαίνεται να υπονοεί ότι δεν θα γίνεται διπλή επίλυση της ιβηρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προέβλεπε η πρόταση των δύο κρατών. Ανεξάρτητα πάντως από τη συγκεκριμένη τεχνική λεπτομέρεια, η αλλαγή από το αρχικό σχέδιο σημαίνει πως λόγω της μικρότερης χονδρεμπορικής τιμής στην ιβηρική χερσόνησο έναντι της Γαλλίας (όταν θα τεθεί σε εφαρμογή το πλαφόν), θα υπάρξει αύξηση των εξαγωγών από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επομένως, από την αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγών στις δύο χώρες, από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το «ταβάνι», θα ωφεληθούν και τελικοί καταναλωτές σε άλλες αγορές.
Για την ιβηρική χερσόνησο, η μικρή χωρητικότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τη Γαλλία περιορίζει εκ των πραγμάτων τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να οδεύσουν εκτός συνόρων – ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε παρομοιάσει χαρακτηριστικά την περιοχή με «ενεργειακό νησί», στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής.
Σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ωστόσο, με μεγαλύτερη χωρητικότητα στις «ηλεκτρικές λεωφόρους» που τη συνδέουν με τις όμορες αγορές, η επιβολή πλαφόν υπό τον συγκεκριμένο όρο θα συνεπαγόταν εκτίναξη των εξαγωγών.
Όχι θεαματική μείωση
Σημαντική είναι επίσης η διαφοροποίηση στο ύψος το οποίο θα ορισθεί το «ταβάνι», δηλαδή η ανώτατη τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Αν και η πρόταση Ισπανίας-Πορτογαλίας ήταν να ορισθεί στα 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα καυσίμου, η απόφαση προβλέπει πως το πλαφόν θα καθορισθεί μεσοσταθμικά στα 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, για τους 12 μήνες ισχύος του μέτρου. Σύμφωνα με την El Pais, τα 50 ευρώ/ MWh «μεταφράζονται» σε τιμή 130-140 ευρώ ανά Μεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το ύψος του πλαφόν που συμφωνήθηκε σημαίνει μεν σημαντική περικοπή του ενεργειακού κόστους στις δύο χώρες, όχι όμως και θεαματική μείωση. Είναι ενδεικτικό ότι το «ταβάνι» δεν θα περιορίσει τον πληθωρισμό στις δύο χώρες κάτω από 9-10%.
Το ελληνικό μοντέλο
Στην Ελλάδα, παρόλο που τηρείται στάση αναμονής για την προοπτική μίας πανευρωπαϊκής «απάντησης» στην ενεργειακή κρίση, με την οριζόντια επιβολή πλαφόν στην τιμή του αερίου σε όλες τις αγορές της «Γηραιάς Ηπείρου», βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία σε τεχνικό, ρυθμιστικό και νομοθετικό επίπεδο, για την παρέμβαση στην εγχώρια αγορά. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η παρέμβαση αυτή θα γίνει με την επιβολή πλαφόν στη χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος του πλαφόν θα καθορισθεί με βάση την ανάγκη για μηδενισμό ή δραστικό περιορισμό των ρητρών αναπροσαρμογής στα τιμολόγια λιανικής που καλούνται να πληρώσουν οι τελικοί καταναλωτές.
Για να υπάρξει αποκλιμάκωση, όπως είναι φυσικό, το «ταβάνι» θα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από το κόστος λειτουργίας των θερμοηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες κατά συνέπεια θα χρειάζεται να αποζημιωθούν.
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης μελετώνται δύο διαφορετικές εναλλακτικές:
Πρώτον, να υπολογιστεί για κάθε τεχνολογία παραγωγής (φυσικό αέριο, λιγνιτικά κ.λπ.) μια «εύλογη τιμή» που θα αντικατοπτρίζει το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής συν κάποιο μικρό κέρδος.
Πέραν της «πλαφοναρισμένης» τιμής, οι μονάδες θα αποζημιώνονται επιπλέον με τη διαφορά ανάμεσα στο πλαφόν και στην «εύλογη τιμή» η οποία όπως προαναφέρθηκε θα εξασφαλίζει το κόστος παραγωγής συν ένα μικρό κέρδος.
Η απόδοση ενός μικρού ποσοστιαία κέρδους θεωρείται απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αναπτύξουν οι παραγωγοί των μονάδων αερίου στρατηγικές για μη συμμετοχή στην αγορά.
Η δεύτερη εναλλακτική είναι να μην τεθεί μια «εύλογη τιμή» για κάθε τεχνολογία, αλλά μια ενιαία τιμή αποζημίωσης για όλες τις τεχνολογίες. Αυτή η λύση δίνει πλεονέκτημα στη ΔΕΗ, παρέχοντάς της ευελιξία στη διαχείριση του ηλεκτροπαραγωγικού χαρτοφυλακίου της. Ωστόσο, η λύση αυτή θεωρείται λιγότερο αποτελεσματική, λόγω των μεγάλων διαφορών στο μεσοσταθμικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία και ανά μονάδα.
Όποια φόρμουλα πάντως κι αν προκριθεί, χάρις στο πλαφόν οι προμηθευτές θα εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια από την Αγορά Επόμενης Ημέρας σε αισθητά χαμηλότερες τιμές από ό,τι σήμερα. Επομένως, θα μηδενιστούν ή θα περιοριστούν σε εξίσου αισθητά χαμηλότερα επίπεδα οι προσαυξήσεις που μετακυλίουν στους πελάτες τους, μέσω των ρητρών αναπροσαρμογής.
Επαφές με Βρυξέλλες
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ελληνικού μοντέλου είναι πως δεν χρειάζεται διπλή επίλυση της αγοράς Επόμενης Ημέρας, με συνέπεια να τιμολογείται με τον ίδιο τρόπο η ηλεκτρική ενέργεια τόσο για τους εγχώριους προμηθευτές, όσο και τις εξαγωγές. Επομένως, δεν θα αυξήσει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα οδεύουν εκτός συνόρων.
Προϋπόθεση, βέβαια, για την εφαρμογή του αποτελεί η έγκριση από την Κομισιόν, όπως συνέβη και με το σχέδιο Ισπανίας και Πορτογαλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν ήδη επαφές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ με τις αρμόδιες διευθύνσεις των Βρυξελλών.
Σύμφωνα μάλιστα με μία γραμμή πληροφόρησης, μία κρίσιμη συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης. Από την πλευρά της Κομισιόν, θα συμμετάσχουν στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων.
Από που θα βρεθούν τα χρήματα
Βασικό ζήτημα που έχει να λύσει η ελληνική κυβέρνηση είναι η πηγή χρηματοδότησης της εθνικής παρέμβασης, στο βαθμό που δεν υπάρξει κεντρική ευρωπαϊκή χρηματοδοτική λύση, ενδεχόμενο που δεν θεωρείται το πιθανότερο.
Το πόσα χρήματα θα χρειαστούν συναρτάται από το ύψος στο οποίο θα τεθεί το πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά. Όπως προαναφέρθηκε, επιδίωξη της κυβέρησης είναι μέσω του πλαφόν να καταστεί εφικτός ο μηδενισμός ή έστω ο δραστικός περιορισμός της ρήτρας αναπροσαρμογής που περιλαμβάνεται στη μεγάλη πλειοψηφία των λογαριασμών ρεύματος.
Ωστόσο, το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας δείχνει ότι η Κομισιόν δεν στέργει να εγκρίνει κάθε σχετικό αίτημα των χωρών (αντί για πλαφόν 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στην τιμή του αερίου που ζητούσαν οι Ίβηρες, ενέκρινε 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα). Συνεπώς, εάν δεν εγκριθεί το ύψος του πλαφόν που θα ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, τότε ίσως χρειαστεί να διατηρηθεί και κάποιο ποσοστό επιδότησης των λογαριασμών όπως ισχύει σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν από 2 έως 4 δις. ευρώ για παρέμβαση διάρκειας από 6 έως 12 μήνες.
Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό (για τα επιπλέον κονδύλια από εκείνα που μπορούν να δώσουν οι δημοπρασίες ρύπων και τα πλεονάσματα από τις ΑΠΕ και τις ΥΚΩ) είναι πάντα μια λύση, η οποία όμως δημιουργεί πρόβλημα στην επίτευξη του βασικού οικονομικού στόχου για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στο τραπέζι βρίσκονται και «έξυπνες» χρηματοδοτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων η μετάθεση του έκτακτου κόστους στους ίδιους τους καταναλωτες, μέσω μιας μικρής αλλά μακροχρόνιας χρέωσης στους λογαριασμούς.
«Παράπλευρα» αγκάθια
Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την οριστικοποίηση του ελληνικού σχεδίου, θα πρέπει ακόμη να διευθετηθεί μία σειρά από επιμέρους παραμέτρους. Έτσι, για παράδειγμα, χρειάζεται να εξετασθούν τρόποι ώστε να αποσοβηθεί πιθανή αύξηση του κόστους εξισορρόπησης, το οποίο μέσω των λογαριασμών προσαυξήσεων θα επιβάρυνε το κόστος προμήθειας των παρόχων και, κατά συνέπεια, τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των τελικών καταναλωτών.

28/4/2022
Ισπανία- Πορτογαλία: Δωρεάν Μαθήματα Αποκλιμάκωσης Τιμών στον Ηλεκτρισμό energypress.grτου Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 27 Απριλίου 2022 - 08:00
Η είδηση ότι ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επιβολή ανώτατου ορίου (πλαφόν) στις τιμές του φυσικού αερίου από την Ισπανία και την Πορτογαλία, προκειμένου να  προστατευθούν οι καταναλωτές τους από τις υπερβολικά υψηλές τιμές στην ενέργεια αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας και για χώρες όπως η Ελλάδα που χειμάζονται από το κύμα ακρίβειας που τις συνοδεύει. Το πλαφόν στην τιμή του αερίου ορίζεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που υπολογίζεται ότι θα μειώσει κατά τουλάχιστον 40% τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος στις δύο χώρες της Ιβηρικής. Φυσικά η συμφωνία έχει προσωρινό χαρακτήρα καθώς η διάρκειά της

ορίστηκε στους δώδεκα μήνες. Η Ισπανίδα Υπουργός Ενέργειας Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε, ενώπιον της Αντιπροέδρου της Κομισιόν και αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, πως πρόκειται για πολιτική συμφωνία που «θα μας επιτρέψει να προστατέψουμε όλους τους καταναλωτές που έχουν εκτεθεί στην ενεργειακή κρίση», όπως είπε.
Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος ομόλογός της, Ντουάρτε Κορντέιρο, επεσήμνε πως η τρέχουσα τιμή αναφοράς του ηλεκτρισμού στην ευρωπαϊκή αγορά χονδρικής κυμαίνεται στα περίπου 90 ευρώ. Θυμίζουμε πως αρχικά, η πρόταση που είχαν υποβάλει από κοινού οι κυβερνήσεις των δύο χωρών στις Βρυξέλλες αναφερόταν στην επιβολή πλαφόν της τάξης των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Την ίδια ώρα στην Αθήνα, όλες οι πληροφορίες θέλουν την Κυβέρνηση να εξετάζει μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στη συγκράτηση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, μέσω «παρεμβάσεων» στην αγορά χονδρικής εφόσν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρήσει τελικά στην επιβολή ενιαίου ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου στην ολλανδική πλατφόρμα TTF. Μεγάλο εμπόδιο προς την υιοθέτηση ενός «μηχανισμού» που θα εξυπηρετεί μια τέτοια πολιτική, αποτελεί η διάρκεια ισχύος του και το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται.
Αυτό που θεωρείται βέβαιο, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις είναι ότι καμία παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα περιλαμβάνει αλλαγές στην αρχιτεκτονική της λειτουργίας της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Η οριστική επιλογή των μέτρων για τα οποία κυκλοφορούν ήδη διάφορα σενάρια, αναμένεται για τον προσεχή μήνα, Μάιο, όταν και αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Εν τω μεταξύ, η Παγκόσμια Τράπεζα ένωσε τη φωνή της με όλους όσοι προειδοποιούν ότι απαιτούνται άμεσα και έκτακτα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η διολίσθηση της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα ανεπανόρθωτο καθοδικό σπιράλ που θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια, εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης του τελευταίου έτους.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει τις ροές του ενεργειακού εμπορίου, την κατανάλωση και την παραγωγή, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα στην τελευταία έκθεσή της για τις προοπτικές των αγορών εμπορευμάτων.
Όπως επισημαίνεται ατην έκθεση, οι τιμές των ειδών διατροφής μαζί με τις υψηλές τιμές της ενέργειας, αλλά και τη διαταραχή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, θα επιδεινώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η Παγκόσμια Τράπεζα αποτόλμησε την πρόβλεψη ότι η μέση τιμή τιμή του Brent που θεωρείται το διεθνές benchmark θα διαμορφωθεί στα 100 δολάρια ανά βαρέλι το τρέχον έτος, δηλαδή, ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 42% από το 2021 και το υψηλότερο ετήσιο επίπεδό της από το 2013. Διαβλέπει όμως ότι η τιμή του Brent θα υποχωρήσει στα 92 δολάρια ανά βαρέλι κατά μέσον όρο, το 2023, ήτοι, χαμηλότερα μεν από τον αναμενόμενο μέσο όρο του 2022, αλλά πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο πενταετίας των 60 δολαρίων ανά βαρέλι. Ακόμη, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα είναι διπλάσιες φέτος, από το 2021, ενώ οι τιμές του άνθρακα θα κινηθούν σε ποσοστό 80% υψηλότερα
Τέλος, ο διεθνής οργανισμός εκτιμά ότι οι υψηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων διαταράσσουν ή καθυστερούν την ενεργειακή μετάβαση, βραχυπρόθεσμα.

27/4/2022
Η Ρωσική αρκούδα βρυχάται απέναντι στην Ευρώπη energypress.gr

27 04 2022 | 08:01
Ο Πούτιν ενεργοποιεί το σχέδιο του και κλείνει τις στρόφιγγες του φυσικού αερίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι διατεθειμένος να υλοποιήσει τις απειλές του που πλέον περιλαμβάνουν ανοιχτά και το θέμα των πυρηνικών. Πολωνία και Βουλγαρία, τα πρώτα θύματα από το καθεστώς της Μόσχας, την ώρα που ο Σεργκέι Λαβρόφ βάζει στο τραπέζι την πυρηνική απειλή, προειδοποιώντας χώρες όπως η Βρετανία που στηρίζει την Ουκρανία και την αντίσταση της κυβέρνησης του Κιέβου.
Οι απειλές μετατρέπονται σε πραγματικότητα. Η κίνηση του Πούτιν να «χτυπήσει» την Πολωνία που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, ζητώντας να δοθούν ακόμη και πολεμικά αεροσκάφη, ήταν η αρχή. Η χώρα εισάγει το 46% του φυσικού της αερίου από τη Gazprom. Ακολούθησε η Βουλγαρία, με εξάρτηση 90% από το ρωσικό αέριο και όπου η αλλαγή κυβέρνησης και η απομάκρυνση Μπορίσοφ άλλαξαν τα δεδομένα ως προς τη στάση της έναντι της Μόσχας. Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία αποτελούσε χώρα που λόγω της ορθόδοξης θρησκείας ήταν στο επίκεντρο της ρωσικής προπαγάνδας. Μάλιστα μαζί με την Ελλάδα βρέθηκε στο στόχαστρο του Ρώσου ολιγάρχη που έχει αναλάβει την προώθηση του καθεστώτος Πούτιν στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας δικτύου ενημέρωσης.
Η κίνηση Πούτιν αποτελεί ένα μήνυμα. Προς την Ευρώπη αναφορικά με τα ενεργειακά, προς τον κόσμο συνολικά σχετικά με τα πυρηνικά. Γίνεται δε, την ημέρα που ανοίγει και το θέμα της Υπερδνειστερίας, και κυρίως τη στιγμή που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων αναφορικά με τη δημιουργία διάδρομου που φτάνει μέχρι το Καλίνιγκραντ.
Οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι δυτικές χώρες δείχνουν να μην αγγίζουν τον Πούτιν, που έχει τη στήριξη της Κίνας. Η τελευταία εμφανίζεται να μην παρεμβαίνει υπέρ της Ρωσίας, ωστόσο ο Πούτιν γνωρίζει ότι μπορεί να διαθέσει σε αυτήν, όπως και σε άλλες ασιατικές αγορές, μέρος από τα ενεργειακά του προϊόντα.
Και αυτό τη στιγμή που η Δύση και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται να αδυνατεί να συμφωνήσει ώστε να κλείσει η στρόφιγγα του πλούτου των ολιγαρχών από τη μία, και αυτή που αφορά στην προμήθεια φυσικού αερίου από την άλλη. Ο συσσωρευμένος πλούτος συνεχίζει να υποστηρίζει τον πόλεμο που ο Πούτιν έχει εξαπολύσει προς τον σύγχρονο κόσμο και την φιλελεύθερη δημοκρατία.
Σε αυτό το κλίμα, η απόφαση της Μόσχας για διακοπή από σήμερα των ροών φυσικού αερίου προς Πολωνία και Βουλγαρία, έχει θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές αρχές. Ο ένας λόγος είναι ότι η Ελλάδα έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της κοινοτικής αλληλεγγύης να βοηθήσει την Βουλγαρία, η οποία εξαρτάται κατά 90% από το ρωσικό αέριο.
Ο κρίσιμος ρόλος της Ρεβυθούσας
Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν οι διαθέσιμες ποσότητες για να την συνδράμουμε. Στην παρούσα φάση, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ακριβώς επειδή την άνοιξη και το καλοκαίρι, η Βουλγαρία έχει χαμηλές καταναλώσεις, η συνδρομή θα γίνει μέσω των αποθηκών της Ρεβυθούσας, τμήμα των οποίων έχει συμφωνηθεί να διατεθεί για να καλύψει μέρος των αναγκών της γείτονος. Ήδη για το Μάιο έχει προγραμματισθεί η εκφόρτωση 142.500 κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου για λογαριασμό της MET Energy που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία.
Συνολικά, η Ελλάδα εκτιμάται ότι μπορεί το Μάιο να προσφέρει στην Βουλγαρία περίπου 50-60 GWh ποσοτήτων υγροποιημένου αερίου την ημέρα, ποσότητες ικανές για να καλύψουν τις ανάγκες της, όπως λένε πηγές της αγοράς με γνώση των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρων. Ταυτόχρονα, είναι πιθανό να αυξηθούν οι ποσότητες αζέρικου αερίου που προμηθεύεται η Ελλάδα μέσω του αγωγού Turk Stream, μέρος των οποίων επίσης θα μπορούσαν να διατεθούν στην γείτονα.
Το πρόβλημα δεν αφορά το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα, δηλαδή το σενάριο όπου η ρωσική στρόφιγγα παραμείνει κλειστή για πολλούς μήνες. Η Σόφια που είχε από το Μάρτιο πάρει την απόφαση να μην ανανεώσει τις συμβάσεις της με την Gazprom, θα πρέπει να υποκαταστήσει ποσότητες ίσες με 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Τα πράγματα αλλάζουν εφόσον η διακοπή των ρωσικών ροών προς τους Βούλγαρους παραταθεί για μήνες, πολλώ δε μάλλον εφόσον έρθει και η δική μας η σειρά.
Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος συναγερμού στην κυβέρνηση. Εξάλλου η Ελλάδα εντάσσεται κι αυτή στην λίστα των «μη φιλικών χωρών» για την Ρωσία. Το γεγονός ότι ο Πούτιν αποφάσισε να κάνει την αρχή και να κλείσει τη στρόφιγγα του αερίου σε δύο ευρωπαϊκές χώρες, κάλλιστα θα έχει συνέχεια. Το μόνο που δεν γνωρίζουμε είναι ποοί θα ακολουθήσουν.
Το δίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος
Τα καλά νέα για την Ελλάδα, όπως και για το σύνολο της Ευρώπης, είναι ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο με πολύ χαμηλότερες καταναλώσεις απ' ότι το χειμώνα, επομένως η διακοπή των ρωσικών ροών μπορεί για μερικούς μήνες να είναι διαχειρίσιμη, εφόσον φυσικά εξασφαλισθούν έξτρα φορτία LNG που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Κρίσιμη παράμετρος αυτή η τελευταία, καθώς οι δύσκολοι μήνες στην Ελλάδα, με την μεγαλύτερη ζήτηση σε ρεύμα είναι, λόγω τουρισμού, ο Ιούλιος και ο Αυγουστος.
Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα συμβεί από το φθινόπωρο και μετά, οπότε και η ζήτηση για αέριο αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της συνολικής ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας και φυσικά λόγω έναρξης της περιόδου θέρμανσης.
Ευτυχώς, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία προμήθειας της νέας δεξαμενής LNG στην Ρεβυθούσα, που θα αυξήσει κατακόρυφα τις αποθηκευτικές της δυνατότητες και η παράδοσή της υπολογίζεται γύρω στις 30 Ιουλίου. Το πλοίο με συνολική χωρητικότητα από 150.000 έως 174.000 κυβικά μέτρα, θα προστεθεί στις τρεις υφιστάμενες δεξαμενές του τερματικού στη Ρεβυθούσα, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας του και τη «θωράκιση» της ασφάλειας τροφοδοσίας της χώρας στο ενδεχόμενο διακοπής των ρωσικών ροών. Αυτό σημαίνει ότι η δυναμικότητα του τέρμιναλ θα αυξηθεί έως και 77% σε σχέση με την υφιστάμενη χωρητικότητα, η οποία είναι 225.000 κυβικά μέτρα.
Στο απευκταίο σενάριο, το εθνικό σχέδιο θωράκισης της ενεργειακής ασφάλειας προβλέπει ότι θα εισάγουμε έξτρα φορτία LNG, θα ξεκινήσουν να δουλεύουν με ντίζελ οι 5 υφιστάμενες μονάδες φυσικού αερίου, ενώ θα επιστρέψει δυναμικά στο ενεργειακό μας μείγμα ο λιγνίτης. Τα καλά νέα είναι ότι το πρόγραμμα αύξησης της εξόρυξης λιγνίτη, που εξήγγειλε αρχές Απριλίου από την Κοζάνη ο Κυρ. Μητσοτάκης, ως προσωρινό ανάχωμα σε τυχόν πλήρη διακοπή των ροών ρωσικού αερίου, βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.
Επειτα από περίπου τρεις εβδομάδες, τα ορυχεία έχουν αυξήσει τη παραγωγή, οι αυλές γεμίζουν με λιγνίτη και το σχέδιο «τρέχει» με ένα ρυθμό 5.000 - 6.000 επιπλέον τόνων την ημέρα για τις μονάδες της Μελίτη και του Αγ. Δημητρίου, και 7.000-8.000 τόνων για τη Μεγαλόπολη.
Στόχος, η αύξηση κατά 45%-50% της εξόρυξης λιγνίτη στην διετία, (από 10,5 εκατ τόνους σήμερα σε πάνω από 15 εκατ τόνους), προκειμένου η παραγόμενη λιγνιτική ενέργεια να ανέλθει στις 6,5 TWh ετησίως έναντι των 4,5 TWh που προβλέπει το σημερινό ενεργειακό ισοζύγιο.
Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποθηκευτεί στις αυλές των μονάδων όσο το δυνατόν περισσότερος λιγνίτης, είναι να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας η συντριπτική πλειοψηφία των επτά λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Σήμερα στο σύστημα μπαίνει μόνο ο Αγ. Δημήτριος 4, με όλες τις υπόλοιπες να παραμένουν κλειστές, αφού το καύσιμο που συσσωρεύεται στις αυλές τους είναι μόνο για ώρα ανάγκης.
(των Τάσου Ευαγγελίου, Γιώργου Φιντικάκη, liberal.gr)

27/4/2022
Οικονόμου: Ενισχύεται η ενεργειακή Δύσκολη η απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια energypress.gr

26 04 2022 | 12:17
Οι οικονομικές κυρώσεις που εφαρμόζουν Ευρώπη και ΗΠΑ κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία (24/2) έχουν επικεντρωθεί στον τραπεζικό και τον ενεργειακό τομέα, ενώ παράλληλα έχει πληγεί σημαντικά ο χώρος του εμπορίου και της βιομηχανίας με την αποχώρηση σχεδόν όλων των μεγάλων ξένων εταιρειών. Και ενώ οι τραπεζικές κυρώσεις και αυτές εναντίον συγκεκριμένων ατόμων, όπως είναι οι Ρώσοι ολιγάρχες, δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην εφαρμογή τους στο θέμα της ενέργειας, η δομή του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος είναι τέτοια που καθιστά την όποια εφαρμογή όχι μόνο προβληματική αλλά και επιφέρουσα τα αντίθετα αποτελέσματα, αφού συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών και οδηγούν σε έλλειμμα προμήθειας.
Το πόσο δύσκολο είναι τελικά να εφαρμοστούν ενεργειακές κυρώσεις κατά της Μόσχας, μειώνοντας ή και τερματίζοντας την προμήθεια πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, φάνηκε από το 5ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων που ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου και την παράταση που δόθηκε ευθύς μετά για τις εισαγωγές ρωσικού άνθρακα, με κύριο αποδέκτη τη Γερμανία, αφού οι βιομηχανίες της και οι ηλεκτροπαραγωγοί της δεν μπορούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να εξεύρουν εναλλακτικό προμηθευτή. Και ασφαλώς ούτε αυτή τη φορά συμπεριλήφθηκαν το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στα προς αποκλεισμό ενεργειακά καύσιμα.
Μια ενδεχόμενη άμεση αποκοπή της Ευρώπης από ρωσικές ενεργειακές προμήθειες προκειμένου να στερήσει σημαντικά συναλλαγματικά έσοδα στη Μόσχα, τα οποία τη βοηθούν να χρηματοδοτεί τον κρατικό της προϋπολογισμό και έμμεσα τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, θα είχε καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη, η οποία αίφνης θα ευρίσκετο ενεργειακά ξεκρέμαστη, αφού ως γνωστόν εισάγει περίπου το 40% του φυσικού αερίου και το 25% του πετρελαίου από τη Ρωσία. Ενώ η απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο στο μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας είναι εφικτή σε βάθος χρόνου (6-9 μήνες) λόγω ύπαρξης αρκετών εναλλακτικών προμηθευτών, στην περίπτωση του φυσικού αερίου κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Εχοντας αποκλείσει την οικειοθελή αποχή από εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ο φόβος που διακατέχει τώρα τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, είναι η διακοπή της ροής από τη Μόσχα με αφορμή την απόφαση του προέδρου Πούτιν για την πληρωμή των εισαγωγών σε ρούβλια. Ομως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί αφού, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος της 31ης Μαρτίου, οι Ευρωπαίοι εισαγωγείς θα εξακολουθούν να πληρώνουν σε ευρώ και αυτά θα μετατρέπονται αυτομάτως σε ρούβλια άμα τη καταβολή.
Επιπλέον, η Μόσχα θα είναι η τελευταία που θα επισπεύσει τη διακοπή ροής αερίου προς την Ευρώπη, καθότι θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα διάθεσης του αερίου που εξάγει στις ευρωπαϊκές χώρες και αντιστοιχεί σχεδόν στο 28% της συνολικής της παραγωγής, που το 2020 έφθασε στα 639 δισ. κ.μ. (bcma) και στο 75% των συνολικών εξαγωγών αερίου. Με πολλές χιλιάδες χιλιομέτρων αγωγών και ένα εκτενές πλέγμα συμπιεστών, μετρητικών σταθμών και υπόγειων δεξαμενών, υποδομές που έχουν αναπτυχθεί συστηματικά τα τελευταία 50 χρόνια, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και για την ίδια τη Ρωσία να επαναπροσανατολίσει τις εξαγωγές της προς την Ανατολή (Κίνα) και τον Νότο (Ινδία, Πακιστάν), όπου δεν διαθέτει αντίστοιχο δίκτυο μεταφοράς αερίου, ενώ ο τερματισμός παραγωγής στα μεγάλα κοιτάσματα αερίου στη χερσόνησο Yamal είναι εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία με υψηλό κόστος.
Επειδή όμως έχει προ πολλού απολεσθεί η όποια συναλλαγματική πίστη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, και υπάρχει διάχυτη η καχυποψία ότι η απόφαση για πληρωμές σε ρούβλια αποτελεί μια καλοστημένη παγίδα του Κρεμλίνου ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να διακόψει τη ροή του φυσικού αερίου, η μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση μετά την άλλη ενεργοποιούν προγράμματα έκτακτης ανάγκης. Μέσω αυτών σχεδιάζουν ακόμα και περιορισμούς στην ηλεκτροδότηση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν ελλείψεις στην ενεργειακή τροφοδοσία από τη Ρωσία.
Καθίσταται εμφανές πλέον το πόσο ενεργειακά ευάλωτη είναι τελικά η Ευρώπη έναντι της Ρωσίας. Μια Ευρώπη η οποία χάρη στη μονόφθαλμη προσήλωσή της στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης φιλόδοξων στόχων για απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και την έναντι οποιουδήποτε κόστους προώθηση των ΑΠΕ και των πέριξ αυτών τεχνολογιών, παρέβλεψε την αναγκαιότητά τους στη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος στην περίοδο μετάβασης και υποβάθμισε εγκληματικά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Τώρα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πολύ υψηλών τιμών που υποσκάπτουν την όποια οικονομική πολιτική, η Ευρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί τη χρησιμότητα του άνθρακα, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου (που μεταξύ τους παρέχουν πολύτιμα ηλεκτρικά φορτία βάσης), μεταθέτοντας για αργότερα την πολυπόθητη απεξάρτηση από αυτά τα «πρωτόγονα» καύσιμα.
Προκειμένου να προχωρήσει σε μια γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ε.Ε., η Κομισιόν στις 8 Μαρτίου ανακοίνωσε ένα κατεπείγον πρόγραμμα ενεργειακού μετασχηματισμού, γνωστό ως REPowerEU. Το πρόγραμμα, πέρα από την προφανή ενίσχυση του δυναμικού των ΑΠΕ με χρονικό ορίζοντα το 2030, έχει θέσει υπερφιλόδοξους στόχους για την άμεση αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου. Ετσι, μεταξύ άλλων προβλέπει μέχρι το τέλος του 2022 την αντικατάσταση 100 bcma εισαγόμενου ρωσικού αερίου με ένα συνδυασμό LNG, υδρογόνου και βιομεθανίου. Ουσιαστικά μιλάμε για την αντικατάσταση μιας μορφής εξάρτησης από μια άλλη, αφού προβλέπονται επιπλέον εισαγωγές 60 bcma LNG που θα έρθουν να προστεθούν στα 100 bcma που ήδη εισάγει η Ευρώπη και αντιστοιχούν στο 25% της συνολικής κατανάλωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες στις 25/3 υποσχέθηκε 15 bcma αμερικανικού LNG. Οπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες τέτοιου μεγέθους extra ποσότητες LNG στη διεθνή αγορά για να προμηθεύσουν την Ε.Ε., αλλά ούτε υφίστανται οι απαραίτητες υποδομές σε τέρμιναλ LNG, αποθηκευτικούς χώρους και αγωγούς. Βάσει υπολογισμών του ΙΕΝΕ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περί τα 60 δισ. ευρώ επενδύσεων σε έναν χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές που θα επιτρέψουν στην Ε.Ε. να εισάγει αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές, μέσω αγωγών αλλά και LNG, ώστε να μειώσει κατακόρυφα την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο.
Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι ακόμα και την ύστατη αυτή στιγμή που διακυβεύεται η ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε., το επιτελικό σχέδιο της Κομισιόν δεν αναφέρει λέξη για την προφανή ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και αερίου. Με τους Ευρωπαίους ιθύνοντες να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν θέση στο αυριανό ενεργειακό μείγμα και την επίτευξη μηδενικών ρύπων το 2050, ή και νωρίτερα, να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο τη στιγμή που η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη μόνο για το 7% των παγκόσμιων εκπομπών του θερμοκηπίου. Δίδοντας όμως το καλό παράδειγμα εις πείσμα της αρνητικής συμπεριφοράς των μεγάλων ρυπαντών (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, ΗΠΑ), η Ε.Ε. κινδυνεύει με την απόλυτη ενεργειακή φτωχοποίηση.
* Ο κ. Κωστής Ν. Σταμπολής είναι σύμβουλος Στρατηγικής στην Ενέργεια και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).
(Καθημερινή)

26/4/2022
Κ. Χαροκόπος: Υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα - Οι έρευνες, οι πόροι και το timing energypress.gr

26 04 2022 | 07:58
Σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια, υπάρχουν τρία καθοριστικά σημεία που κρίνουν την επιτυχία του αποτελέσματος. To επιχειρηματικό αντικείμενο, οι πόροι της χρηματοδότησης και ο παράγων χρόνος. Αυτό ισχύει και στον χώρο των υδρογονανθράκων. Έτσι πρώτα απ? όλα θα πρέπει να υπάρχουν υδρογονάνθρακες, ακολούθως θα πρέπει οι υδρογονάνθρακες να είναι ελκυστικοί για το τρέχον παγκόσμιο ενεργειακό μοντέλο, θα πρέπει να υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι για να χρηματοδοτήσουν την εξόρυξη ή/και τη μεταφορά των υδρογονανθράκων και ασφαλώς θα πρέπει να προσμετρηθεί και ο παράγων χρόνος.
Το παράδειγμα του EastMed μιλάει από μόνο του. Πριν από 2 χρόνια, η EastMed Act αποτελούσε νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που αφορούσε στην εταιρική σχέση Ασφάλειας και Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ένας νόμος που προστάτευε ουσιαστικά την μεταφορά αερίου από τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου, μέσω της Ελλάδας προς την Ευρώπη. Ο EastMed ήταν ο αγωγός που θα ξεκινούσε από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου και θα καταλήγει στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Η ενσωμάτωση της EastMed Act στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης των ΗΠΑ, είχε γίνει δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό τόσο από το HALC (Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας) όσο και από το AJC (Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή). Ο αγωγός EastMed, εθεωρείτο πλέον και με την αμερικανική βούλα, ως ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα της Δύσης. Η απεξάρτηση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αποτελούσε διακαή πόθο των ΗΠΑ πολύ πριν ξεσπάσει η πρόσφατη ενεργειακή κρίση που οφείλεται στους εκβιασμούς που είχε ξεκινήσει το Κρεμλίνο από το καλοκαίρι του 2021.
Στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν. Το έργο του EastMed σκόνταψε πάνω στη «μη συμβατότητα του φυσικού αερίου» με την ευρωπαϊκή πολιτική της πράσινης μετάβασης και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Σκόνταψε επίσης πάνω στην κίνηση του State Department να μιλήσει ανοικτά για τη ματαίωση του έργου του αγωγού. Το έργο σύμφωνα με τις ΗΠΑ δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο και κρίθηκε σαν προτιμότερη λύση η υγροποίηση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και η προώθηση του στην τερματική μονάδα υγροποιημένου αερίου της Αλεξανδρούπολης.
Το εκτιμώμενο κόστος για τον East Med, υπολογιζόταν αρχικά στα 7 δισ. δολάρια και ακολούθως ανήλθε στα 12 δισ. δολάρια. Έχοντας σαν δεδομένο ότι η κατασκευή του Nord Stream, που είχε μήκος 1.222 χλμ. μήκος, είχε κοστίσει πάνω από 17 δισ. ευρώ, όσοι ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις είχαν αντιληφθεί ότι ο προϋπολογισμός του East Med, που είχε μήκος σχεδόν 2.000 χλμ. και θα ακολουθούσε διαδρομές σε μεγάλα βάθη, θα κατέληγε σε ένα αισθητά υψηλότερο κόστος.
Και δυστυχώς για το σημαντικό αυτό έργο δεν βρέθηκε κανείς μεγάλος ενεργειακός παίκτης, να το χρηματοδοτήσει και να αναλάβει το ρίσκο του έργου. Γεγονός που πιστοποιεί ότι το project δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο.
Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην αποχώρηση του Γαλλικού ενεργειακού κολοσσού της TotalEnergies από τις δύο παραχωρήσεις νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης οι οποίες είχαν ως στόχο τις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Τις παραχωρήσεις είχε κερδίσει η κοινοπραξία ΕxxonMobil, TotalEnergies και ΕΛΠΕ με ποσοστά συμμετοχής 40%,40%, και 20% αντιστοίχως, με σύμβαση που είχε επικυρωθεί από τη Βουλή το 2019. Το έργο έχει μείνει στάσιμο, για την ακρίβεια δεν έχει προχωρήσει ούτε στο στάδιο των προκαταρκτικών ερευνών, εξαιτίας των συνεχόμενων δικαστικών κωλυμάτων, που έχουν προκύψει από δικαστικές προσφυγές οικολογικών οργανώσεων.
Από το 2019, είχε κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που οριοθετεί την προστασία του περιβάλλοντος στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Σαν αποτέλεσμα το έργο έχει τελματώσει. Η τέταρτη κατά σειρά αναβολή στην εκδίκαση της προσφυγής, που αποφάσισε πρόσφατα το ΣτΕ, όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Οκτωβρίου 2022. Λίγες ημέρες δηλαδή πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης που είχε υπογράψει η κοινοπραξία TotalEnergies, ExxonMobil και EΛΠE, που λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2022.
Η κυβέρνηση πλέον ενεργοποιεί το plan B που έχει σχεδιάσει, με τη συμμετοχή της ΕΔΕΥ Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, με σκοπό τη συνέχιση των ερευνών για τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Δημόσιο.
Ωστόσο από τις προκαταρκτικές έρευνες, τις σεισμικές έρευνες, τις ερευνητικές γεωτρήσεις μέχρι τις τελικές γεωτρήσεις θα έχουν περάσει τουλάχιστον 7-8 έτη, αν και εφ? όσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις από παλαιότερες μελέτες της ΕΔΕΥ. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες υπάρχει αναφορά για την ύπαρξη δυνητικών αποθεμάτων της τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και του Ιονίου, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 250 δισ. ευρώ.
Οπότε σήμερα, δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη του επιχειρηματικού αντικειμένου. Και φυσικά δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η εικόνα του ενεργειακού μοντέλου της Ευρώπης το 2030. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε την «αγορά» στην οποία θα απευθυνθεί το επιχειρηματικό μοντέλο των υδρογονανθράκων.
Ο παράγων χρόνος, δείχνει πως η ευκαιρία – αν θεωρηθεί ευκαιρία η μετατροπή του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους σε κόλπο του Μεξικού - έχει χαθεί. Το παγκόσμιο Green Deal, δείχνει ότι το μέλλον της Ελλάδας δεν είναι στους υδρογονάνθρακες, αλλά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση παγκοσμίως στη συμμετοχή ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα και στην 8η θέση στη συμμετοχή αιολικής ενέργειας, όπως φαίνεται και στα ακόλουθα διαγράμματα
 
  
 
 
  
 
Η Ελλάδα, θα πρέπει να διαλέξει αν το 2022, θα αποπειραθεί να χρηματοδοτήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες, με αμφιβολίες για το αποτέλεσμα, δηλαδή για την ποσότητα των κοιτασμάτων, για τη δυνατότητα εξόρυξης τους, για την ύπαρξη αγοράς το 2030 για τους συγκεκριμένους υδρογονάνθρακες και για την ύπαρξη χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος, ή αν θα χρηματοδοτήσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις αναγκαίες υποδομές του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(liberal.gr)

26/4/2022
Αέριο: Αναβαθμισμένη η θέση της Ελλάδας από τις νέες «οδούς» προμήθειας της Ευρώπης energypress.gr

25 04 2022 | 11:44
Σημαντική διαφοροποίηση των «οδών» τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η διακηρυγμένη θέση της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί ενεργειακά όσο το δυνατόν πιο σύντομα από τη Μόσχα. Έτσι, η νέα «γεωγραφία» προμήθειας του αερίου προς τη «Γηραιά Ήπειρο» καθιστά κυρίαρχες τις ροές από τον Νότο προς τον Βορρά και από τη Δύση προς την Ανατολή, αναστρέφοντας την κατεύθυνση διέλευσης των ενός μεγάλου μέρους των ποσοτήτων ανεφοδιασμού των ευρωπαϊκών αγορών, όσο η Μόσχα αποτελούσε τον κυρίαρχο προμηθευτή.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η θέση της Ελλάδας, η οποία τοποθετείται στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Επομένως, καθώς η Μεσόγειος γίνεται κύριο σημείο άφιξης φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, με προορισμό έως και την κεντρική Ευρώπη, οι εγχώριες υποδομές «υποδοχής» LNG γίνονται «πύλες εισόδου» για καύσιμο που δυνητικά μπορεί να καταναλωθεί στην «καρδιά» της Γηραιάς Ηπείρου. Κάτι που σημαίνει ότι για τα νέα πρότζεκτ που δρομολογούνται στη χώρα μας διανοίγεται μια τεράστια αγορά για να καλύψουν.
Ο ρόλος της νέας δεξαμενής στη Ρεβυθούσα
Η αλλαγή των βασικών «οδών» προμήθειας εξηγεί γιατί η προσθήκη μίας πρόσθετης πλωτής δεξαμενής (FSU) στον τερματικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα δεν προορίζεται να «θωρακίσει» μόνο την εγχώρια αγορά από μία ενδεχόμενη διακοπή των ρωσικών ροών, αλλά και άλλα όμορα κράτη στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Εξάλλου, ήδη το τέρμιναλ αξιοποιείται για τον ανεφοδιασμό της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ με την προσθήκη του FSU θα μπορεί να καλύψει το 25% της αυξημένης ζήτησης στην ευρύτερη περιοχή, αν κλείσει η ρωσική στρόφιγγα.
Εξαρχής εξαγωγικό προσανατολισμό είχε το FSRU της Gastrade, το οποίο θα εγκατασταθεί στην Αλεξανδρούπολη το 2023. Για αυτό τον λόγο το έργο αυτό θεωρείται «συγχρονισμένο» με τον διασυνδετήριο αγωγό αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), ο οποίος πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ο λόγος είναι πως ο IGB αποτελεί τον νοτιότερο κρίκο σε μία αλυσίδα αγωγών που συγκροτούν τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο», για τη διασύνδεση των συστημάτων μεταφοράς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.
Μάλιστα, ο υπερεθνικός χαρακτήρας της υποδομής «αποτυπώνεται» και στη μετοχική σύνθεση της Gastrade, στην οποία πρόκειται σύντομα να προστεθεί και η Βόρεια Μακεδονία, με την «είσοδο» με 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade της κρατικής εταιρείας NER (Εθνικοί Ενεργειακοί Πόροι) από τη γειτονική χώρα. Η NER θα πλαισιώσει τους υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή την κα Ελμίνα Κοπελούζου (Ιδρύτρια Μέτοχος), την Gaslog, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τη βουλγαρική Bulgartransgaz και τον ΔΕΣΦΑ.
Νέα έργα από Gastrade και Elpedison
Η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ευρωπαϊκής «πύλης εισόδου» LNG ήταν η αιτία που ώθησε την Gastrade να ξεκινήσει άμεσα την «ωρίμανση» ενός δεύτερου FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, όπως έχει γράψει το Insider.gr, στόχος της εταιρείας είναι και το νέο έργο να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε το έργο να είναι έτοιμο ακόμη και το 2025.
Στο τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή του FSRU «Διώρυγα Gas» της Motor Oil, για το οποίο βρίσκεται επί θύραις η δεύτερη φάση του Market Test, δηλαδή η δεσμευτική φάση προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας. Η δεύτερη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου, ώστε στην περίπτωση που ολοκληρωθεί με επιτυχία, να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίησή του.
Παράλληλα, στα μέσα Απριλίου η Elpedison κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για τη χορήγηση άδειας ανάπτυξης ενός FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, ανοικτά της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί εντός του 2025. Το νέο έργο, «Thessaloniki FSRU», θα έχει ικανότητα αποθήκευσης 170.000 κ.μ. LNG, αποτελώντας μέσο για αύξηση των δυνατοτήτων εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα ακόμη FSRU, στον λιμένα του Βόλου, «ωριμάζει» η εταιρεία Mediterranean Gas, η οποία έχει λάβει τη σχετική άδεια από τη ΡΑΕ.
(του Κώστα Δεληγιάννη, Insider.gr)

25/4/2022
Στις 18/5 παρουσιάζεται η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για το υδρογόνο - Κρίσιμο θέμα τα αέρια χαμηλών εκπομπών energypress

22 04 2022 | 07:31
Η Κομισιόν σκοπεύει να δημοσιεύσει τη νέα νομοθεσία της για το πράσινο υδρογόνο στις 18 Μαΐου, σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της διεύθυνσης ενέργειας, Μέτσθιλντ Γόρσντορφερ, όμως αναμένεται να συμπεριλάβει διατάξεις και για τα αέρια χαμηλών εκπομπών.
Η νομοθεσία θα θέτει τους όρους υπό τους οποίους το υδρογόνο θα χαρακτηρίζεται ως ανανεώσιμο και τους όρους για να είναι επιλέξιμο στις κρατικές ενισχύσεις.
Όπως αναφέρει σχετικά το Argus, η Γόρσντορφερ ανέφερε ότι "η πρότασή μας καλύπτει τα κίνητρα για περισσότερο πράσινο υδρογόνο και για αναβάθμιση του κλάδου του υδρογόνου".
Παρόλα αυτά, οι εταιρείες του κλάδου έχουν δηλώσει ότι με βάση τα όσα γνωρίζουν μέχρι στιγμής, η νέα πρόταση θα "τορπιλίσει" την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο, ασκώντας μεγάλη πίεση. Ο ευρωβουλευτής της Γερμανίας, Μάρκους Πίπερ, τόνισε σχετικά ότι η πρόταση θα αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου.
Ο ίδιος προετοιμάζει νομική έκθεση σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας και έχει προγραμματιστεί ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο για τις 13 Ιουλίου. Προτείνει μείωση των απαιτήσεων για το υδρογόνο στη βιομηχανική κατανάλωση σε ποσοστό 40% ως το 2030 αντί για 50% που προτείνει η Κομισιόν. Παράλληλα, στηρίζει το στόχο για 70% ως το 2035 και το στόχο για 5% στις μεταφορές ως το 2030.
Από την πλευρά της, η Γόρσντορφερ σχολίασε ότι "με τις υψηλές τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και τη γεωπολιτική κατάσταση, το υδρογόνο χαμηλών ρύπων από φυσικό αέριο έχει γίνει λιγότερο ελκυστικό και πιο ακριβό".
Ο Πίπερ θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό το να φτάσει το πράσινο υδρογόνο στο 50% για τη βιομηχανία, άρα πρέπει να τεθούν στόχοι για τα αέρια χαμηλών ρύπων.
ΠΗΓΗ energypress
 

22/4/2022
Υδρογονάνθρακες: Στα ΕΛΠΕ και στην Energean το βάρος των ερευνών για φυσικό αέριο - Μετά την Total διστακτικότητα δείχνει και η ExxonMobil energypress.gr

22 04 2022 | 07:52
Με τις ελληνικές εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Energean απομένει το κυβερνητικό σχέδιο για την έρευνα εντοπισμού πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη χώρα.
Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από περίπου δύο εβδομάδες για την επανεκκίνηση του project της εξερεύνησης και της αξιοποίηση των υδρογονανθράκων συνοδεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής TotalEnergies για την αποχώρηση της από τα δύο θαλάσσια blocks της Κρήτης, ενώ επίκειται ανάλογη κίνηση και από την αμερικανική ExxonMobil.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η κυβέρνηση ήταν, πριν από αυτές τις εξελίξεις, σε γνώση των προθέσεων των δύο εκ των μεγαλύτερων πετρελαϊκών κολοσσών του πλανήτη, ωστόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε το πολιτικό ρίσκο της επίσημης ανακοίνωσης του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. «Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν αφήνουν περιθώρια ενεργειακού εφησυχασμού και η χώρα πρέπει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές για τη φυγή των μεγάλων πετρελαϊκών κολοσσών από τη χώρα μας. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές του καλοκαιριού έφυγε και η ισπανική Repsol από παραχωρήσεις στο Ιόνιο.
Τα γεωπολιτικά μηνύματα
Σύμφωνα με αναλυτές, η έξοδος των TotalEnergies και η αναμενόμενη φυγή και της ExxonMobil, είναι πιθανόν να σηματοδοτούν και γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όταν είχαν έρθει οι δύο πολυεθνικές, σε κοινοπραξία με τα ΕΛ.ΠΕ, το 2017 οι διπλωματικές ερμηνείες έδειχναν την πρόθεση της Γαλλίας και των ΗΠΑ να αποκτήσουν μία πιο ισχυρή γεωπολιτική θέση στην ευαίσθητη και γεμάτη εντάσεις περιοχή. Οι τοποθετήσεις των δύο ενεργειακών κολοσσών, δεν είναι απλές επενδυτικές κινήσεις αλλά έχουν στρατηγική σημασία για τα συμφέροντα των δύο χωρών. Την εποχή εκείνη είχαν πάρει φωτιά… οι ανακαλύψεις στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Επίσης το 2019 – 2020 το αμφισβητούμενο μνημόνιο Τουρκίας – Λιβυής για την ΑΟΖ καθώς και η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την κοινή ΑΟΖ ανέβαζαν κι άλλο το θερμόμετρο στην περιοχή. Όπως επίσης και η συμφωνία Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας για τον EastMed. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Γαλλία και ΗΠΑ επιδίωκαν με την τοποθέτηση τους και στις δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις της Κρήτης να παίξουν έναν ρόλο όχι απλά παρατηρητή των γεγονότων αλλά ενδεχομένως και ισορροπιστή ανάμεσα στα αντικρουόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατοπίσει το βάρος των γαλλο-αμερικανικών συμφερόντων σε άλλα γεωγραφικά καθώς και οικονομικά πεδία, όπως ερμηνεύουν αρμόδιες πηγές. Οι ΗΠΑ προωθούν ξεκάθαρα το εθνικό τους LNG προς αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και δεν ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη εθνικών κοιτασμάτων. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη και απόπειρα νέας ελληνοτουρκικής προσέγγισης, ενώ προς εξομάλυνση φέρεται να οδεύουν και οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας.
Η Γαλλία, κατά τις ίδιες πηγές, χωρίς να παραγκωνίζει το ρόλο της στην Ν.Α. Μεσόγειο δείχνει να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις εξελίξεις στην ενδοχώρα της Ευρώπης, ενώ δείχνει να συμφωνεί με το νέο αμερικανικό δόγμα στη νοτιότερη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου που συνορεύει με τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική
Οι έρευνες στην Ελλάδα
Με δεδομένα τα προαναφερόμενα γεγονότα στη Ν.Α. Μεσόγειο η οποία προφανώς θα αξιοποιηθεί από την Ε.Ε. για την άντληση νέων ενεργειακών πόρων, το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αξιοποίηση των δικών της πηγών φαίνεται να περιορίζεται σε πρώτη φάση στην απλή έρευνα για την καταγραφή του μεγέθους των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην επικράτειά της.
Οι ελληνικές εταιρείες που είναι ήδη τοποθετημένες στις θαλάσσιες και χερσαίες παραχωρήσεις θα σηκώσουν το βάρος της διενέργειας των σεισμικών ερευνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η Energean έχει σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεσε σε εταιρεία της διενέργειας σεισμικών ερευνών στο block 2 βορειοδυτικά της θαλάσσιας περιοχής της Κέρκυρας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία που δραστηριοποιείται σε μεγάλες παραχωρήσεις του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Αδριατικής, έχει ως εταίρο με 35% στο συγκεκριμένο block τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Από την άλλη μεριά στα πολλά υποσχόμενα κοιτάσματα της Κρήτης, τα Ελληνικά Πετρέλαια σε συνεργασία με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων θα πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες γεωφυσικές έρευνες. Ο στόχος είναι να γίνουν την ερχόμενη χειμερινή περίοδο 2022-2023. Τα αποτελέσματα τους θα ξεκλειδώσουν ενδεχομένως και την έλευση νέων επενδυτών, ικανών να πραγματοποιήσουν τις γεωτρήσεις. Αν φυσικά, σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της Ελλάδας, το επιτρέψουν οι νέοι γεωπολιτικοί συσχετισμοί, οι οποίοι θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται τα προσεχή χρόνια.
(του Χρήστου Κολώνα, Οικονομικός Ταχυδρόμος)

22/4/2022
Αγωγός EastMed: Παρασκηνιακές διεργασίες για την υπογραφή και του Ντράγκι στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου energypress.gr

21 04 2022 | 07:30
Σε εξέλιξη βρίσκονται, όπως αναφέρουν πληροφορίες του energypress, διπλωματικές και παρασκηνιακές κινήσεις για την υπογραφή και του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας- Ισραήλ – Κύπρου για την ανάπτυξη και κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed.
Η συμφωνία, να υπενθυμίσουμε, είχε υπογραφεί από τις τρεις χώρες τον Ιανουάριο του 2020, χωρίς τη συμμετοχή της Ιταλίας, με τις πολιτικές δυνάμεις της εποχής εκείνης να αντιδρούν στην έλευση του αγωγού στη χώρα τους. Επικαλούνταν περιβαλλοντικούς λόγους.
«Οι τελευταίες εξελίξεις στη γειτονική χώρα με όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εκδίδουν ψήφισμα από τη Βουλή στηρίζοντας το έργο και προτρέποντας την κυβέρνηση να συνυπογράψει τη διακρατική συμφωνία, σηματοδοτούν βούληση του Μάριο Ντράγκι να συμμετέχει πιο ενεργά», αναφέρουν στο energypress αρμόδιες πηγές.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απόφαση των 27 της Ε.Ε. να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο προκάλεσε την αλλαγή της στάσης της Ρώμης απέναντι στο έργο. Πληροφορίες δεν αποκλείουν ίσως κι εντός του Μαίου να εκδηλωθεί κι επίσημα το ενδιαφέρον της ιταλικής κυβέρνησης να συνυπογράψει τη διακρατική συμφωνία της Αθήνας.
Να σημειωθεί επίσης ότι οι εταιρείες που τρέχουν… το project του αγωγού, οι ΔΕΠΑ και Edison, δεν έχουν σταματήσει λεπτό την τεχνική ωρίμανση του έργου. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη μελέτη σκοπιμότητας του αγωγού, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες για να αναδειχθεί η ελκυστικότητα (σε επίπεδο κόστους) αλλά και η σημασία του αγωγού υπό το βάρος των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και η επιθετική της κίνηση απέναντι στη Δύση.
Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Κώστα Ξιφαρά στην τριμερή υπουργική σύνοδο Ενέργειας των Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου αποσκοπούσε στην παρουσίαση των νέων δεδομένων για την αναγκαιότητα κατασκευής του EastMed. Με τις τιμές του φυσικού αερίου στα υψηλά επίπεδα των 90 και 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και τη διατήρηση του σε υψηλά και στα επόμενα χρόνια οι παραγωγοί στην ισραηλινή ΑΟΖ θα είχαν πολλαπλά οφέλη.
ΠΗΓΗ enegypress.gr

21/4/2022
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη διοίκηση των ΕΛΠΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια energypress.gr

α
20 04 2022 | 18:00
Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τους Σωκράτη Φάμελλο, Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Γιώργο Αλεξανδράκη, Συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΔΕΚΟ, συναντήθηκαν σήμερα με τον Πρόεδρο του ΔΣ, Γιάννη Παπαθανασίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανδρέα Σιάμισιη, καθώς και στελέχη τη Διοίκησης των Ελληνικών Πετρελαίων, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και βασικά θέματα το κόστος καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, τη στρατηγική του Ομίλου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση, την έρευνα υδρογονανθράκων και τις εργασιακές σχέσεις. 
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσαν εισαγωγικά τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχετικά με το ρόλο του ομίλου ΕΛΠΕ στην εθνική οικονομία και στην κοινωνική και οικονομική λειτουργία  της χώρας μας, στην ανάγκη δημοσίου ελέγχου και στη στρατηγική και στη λειτουργία του ομίλου και στην ανάγκη πλειοψηφικής εκπροσώπησης του Δημοσίου στη διοίκηση του Ομίλου, πλειοψηφία που απεμπόλησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Όσον αφορά στο κόστος καυσίμων, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβαν την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μέτρο που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το κυβερνητικό μέτρο για επιδότηση του ντιζελ κίνησης κατά 0,12 λεπτά στα διυλιστήρια για το μήνα Απρίλιο δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα μείωσης κόστους για τον τελικό καταναλωτή. Συζήτησαν αναλυτικά με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ για τη δυνατότητα παρεμβάσεων μείωσης του φορολογικού βάρους και του περιθωρίου διύλισης, για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, καθώς και για την αύξηση των δημόσιων εσόδων από την πρόσφατη κρίση ακρίβειας και στα καύσιμα και την υποχρέωση επιστροφής αυτών των άδικων δημόσιων εσόδων στους καταναλωτές.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στάθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της αισχροκέρδειας στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, όπου η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει ευρωπαϊκές πρωτιές και τις τελευταίες ημέρες, και ιδιαίτερα στο ρόλο των καθετοποιημένων παραγωγών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Elpedison, στην οποία έχουν μερίδιο τα ΕΛΠΕ. Επέμειναν ως προς την ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και στην ανάγκη επιβολής πλαφόν στην προημερήσια αγορά, με θέσπιση ελάχιστου περιθωρίου κέρδους με βάση το μεταβλητό κόστος κάθε μονάδας και την υποχρεωτικότητα των διμερών συμβολαίων και εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου. 
Στα θέματα των εργασιακών σχέσεων, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμαναν τη σημασία να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία στις προσλήψεις και επιλογές στελεχών στον Όμιλο, τονίζοντας την κακή εμπειρία από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν με τις προσλήψεις γαλάζιων παιδιών στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ. Σημείωσαν επίσης την ανάγκη διασφάλισης της συμμετοχής των εργαζομένων στο ΔΣ του Ομίλου και όχι μόνο στις επιμέρους εταιρείες, καθώς και της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ, εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ. Τόνισαν επίσης την ανάγκη εμπέδωσης εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων, και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να αναδεικνύουν τα ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις στον Όμιλο.
Συζήτησαν τέλος με τους εκπροσώπους της Διοίκησης τη συμμετοχή των ΕΛΠΕ στις έρευνες υδρογονανθράκων, τη στρατηγική των ΕΛΠΕ για τον τομέα αυτό, τις έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές και τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και τις εξελίξεις και τον προγραμματισμό των ερευνών στις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου οι έρευνες έχουν καθυστερήσει εδώ και τρία χρόνια, κάτι που δεν σχολιάστηκε στις πρόσφατες επικοινωνιακές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε επίσης αιτηθεί συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ), η οποία δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί σήμερα, και θα προγραμματιστεί μετά το Πάσχα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

20/4/2022
Στο 25% η πιθανότητα για εύρεση φυσικού αερίου στους ελληνικούς στόχους energypress.gr

19 04 2022 | 09:04
Η πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης τοποθετεί την εκτίμηση για το μέγεθος των ελληνικών κοιτασμάτων σε Ιόνιο και Κρήτη στα 70 με 90 τρισ. κυβικά πόδια, με εκτιμώμενη αξία τα 250 δισ. ευρώ.
Το μέγεθος αυτό βασίζεται στα ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σεισμικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες γεωλογικές δομές με υψηλή πιθανότητα να υπάρχουν εκεί κοιτάσματα.
Ποιες είναι οι πιθανότητες να εντοπιστούν σε αυτές τις δομές κοιτάσματα; Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΕΝΕ για κάθε περιοχή υπάρχει διαφορετικό ποσοστό επιτυχίας, το οποίο συναρτάται από τα δεδομένα που υπάρχουν στις μελέτες.
Για παράδειγμα στην Κρήτη υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει καθώς οι σεισμικές έρευνες που έχουν γίνει είναι αρκετά αραιές. Αντίθετα σε αρκετές περιοχές του Ιονίου τα δεδομένα είναι καλύτερα και υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας έως και 25%, ποσοστό που για τους γνώστες της αγοράς θεωρείται αρκετά υψηλό.
Το ίδιο ισχύει και για αρκετές περιοχές στο Θερμαϊκό κόλπο, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες χαρτογραφημένες περιοχές στις οποίες εύκολα μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις.
Επίσης και σε αρκετές περιοχές του Ιονίου δεν χρειάζεται να γίνουν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες αλλά μπορούν να προχωρήσουν οι γεωτρήσεις με τα υπάρχοντα δισδιάστατα σεισμικά.
Σε κάθε περίπτωση για την περιοχή νοτίως της Κρήτης εκτιμάται ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να προσελκύσουν μεγάλες εταιρείες, αρκεί να χαραχτούν μεγάλες παραχωρήσεις, άνω των 20 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπως συνέβη με τις παραχωρήσεις στα νότια και δυτικά του νησιού όπου ήρθαν οι Total και ExxonMobil.
Το ΙΕΝΕ υποστηρίζει την ανάγκη της επιστροφής των ερευνών και την ένταξη στην ατζέντα της κυβέρνησης της υπόθεσης των υδρογονανθράκων και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις που έγιναν από τον πρωθυπουργό.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας στην Ευρώπη και το 2021 πλήρωσε 8 δισ. ευρώ για εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. το 2022, φτάνοντας στο 6 – 7% του ΑΕΠ.
Ως προς το τι χρειάζεται για να προχωρήσει η ανάπτυξη των ελληνικών κοιτασμάτων, το ΙΕΝΕ εκτιμά ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση χωρίς παλινδρομήσεις, σταθερή οικονομική και ενεργειακή πολιτική, ενθάρρυνση των εταιρειών που έχουν άδειες καθώς επίσης και προσέλκυση νέων επενδυτών με νέες προκηρύξεις διαγωνισμών σε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές με πολλά ερευνητικά δεδομένα όπως στα νότια της Κρήτης.
Τα τεχνικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί, ιδίως στα τελευταία 10 χρόνια δείχνουν ότι η χώρα έχει υδρογονάνθρακες ιδίως στις περιοχές της Κρήτης, του Ιονίου και της Θάσου. Οι ποσότητες μπορούν να φτάνουν έως και τα 2 – 2,5 τρισ. κυβικά μέτρα, που εν δυνάμει μαζί με τα αποθέματα της Κύπρου και του Ισραήλ μπορούν να καλύψουν το 20% των αναγκών της Ε.Ε.
Αξίζει να αναφερθεί ότι όπως επισημαίνεται από το ΙΕΝΕ για κάθε 1 TCF πιθανού κοιτάσματος απαιτούνται επενδύσεις 2 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι πχ για πιθανό κοίτασμα 10TCF στην Κρήτη θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 20 δις. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τέλος στο ενδεχόμενο αποχώρησης από τις παραχωρήσεις της Κρήτης των μεγάλων διεθνών εταιρειών, το ΙΕΝΕ εκτιμά ότι θα αποτελέσει έκπληξη μια τέτοια αποχώρηση, καθώς τεχνικά τα πρότζεκτ "αρέσουν" στις εταιρείες ενώ οι στρατηγικές, παρά τις τροποποιήσεις στην τακτική, δύσκολα αλλάζουν.
Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που όντως αποχωρήσουν το Ινστιτούτο εκτιμά ότι υπάρχουν άλλες που εταιρείες που ενδιαφέρονται για τη χώρα και τις συγκεκριμένες περιοχές.
(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

19/4/2022
Υδρογονάνθρακες: Απρόθυμη για τις έρευνες στην Κρήτη φέρεται και η ExxonMobil – Οι επαφές της ΕΔΕΥ και το εναλλακτικό σχέδιο energypress.gr

 

18 04 2022 | 07:36
Χωρίς ιδιαίτερη θέρμη για τη συνέχιση της επόμενης φάσης του ερευνητικού προγράμματος των θαλάσσιων παραχωρήσεων της Κρήτης, φέρεται να είναι η πετρελαϊκή ExxonMobil.
Η αμερικανική πολυεθνική, αναφέρουν πληροφορίες του energypress, δείχνει κι αυτή να ακολουθεί το δρόμο της γαλλικής TotalEnergies, δηλαδή της πρόθεσης ακόμα και να αποχωρήσει από τα δύο blocks που είχαν μισθώσει οι δύο εταιρείες από κοινού μαζί με τα Ελληνικά Πετρέλαια (από 40% η κάθε μία από τις δύο πολυεθνικές και 20% τα ΕΛΠΕ) με σύμβαση η οποία κυρώθηκε με νόμο τον Οκτώβριο του 2019.
Οι δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις έχουν τις ονομασίες «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».
Πηγές της ΕΔΕΥ δεν σχολιάζουν το θέμα και επισημαίνουν πως ξεκινούν έναν κύκλο ενημερωτικών επαφών όλων των επενδυτών αναφορικά με το νέο κυβερνητικό σχεδιασμό για τις έρευνες εντοπισμού πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Θεωρούν πως οι κυβερνητικές προθέσεις είναι δεδομένες και δημόσια δηλωμένες για την άρση των όποιων διοικητικών εμποδίων, σημειώνοντας μάλιστα το γεγονός της αναβάθμισης αυτών των έργων, σε έργα εθνικής σημασίας. Αυτές τις παρεμβάσεις θα επικοινωνήσουν και συζητήσουν και με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας της Κρήτης.
Στελέχη της ΕΔΕΥ, υποστηρίζουν ακόμη ότι υπάρχει ενδιαφέρον κι άλλων πετρελαϊκών ομίλων για το ελληνικό upstream ως απόρροια των εξελίξεων που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. 
Παρόλα αυτά, πληροφορίες αναφέρουν ότι, εάν οι ExxonMobil και TotalEnergies δεν ανταποκριθούν στο αίτημα της ελληνικής πλευράς για ένα «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των σεισμικών ερευνών στις δύο θαλάσσιες περιοχές στο διάστημα από το Φθινόπωρο του 2022 έως την άνοιξη του 2023, τότε η ΕΔΕΥ έχει ως εναλλακτικό σχέδιο το να οργανώσει και συμμετάσχει η ίδια στις έρευνες, ενεργώντας σε συμφωνία και ίσως για λογαριασμό των παραχωρησιούχων.
Σε κάθε περίπτωση, οι σεισμικές έρευνες στην περιοχή Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης θα πραγματοποιηθούν, είναι το μήνυμα που μεταφέρεται από τους επιτελείς της ελληνικής πολιτείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης όταν ρωτήθηκε για τις προθέσεις των δύο ξένων εταίρων στην Κρήτη, απάντησε: «Τα Ελληνικά Πετρέλαια είτε με τους ίδιους είτε με άλλους εταίρους θα εξερευνήσουν την περιοχή».
Ας σημειωθεί, τέλος, ότι σχετικά με τις προθέσεις των δύο μεγάλων ομίλων του παγκόσμιου upstream μίλησε και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων Στάθης Τσοτσορός. Ο κ. Τσοτσορός με δηλώσεις του την Παρασκευή 15 Απριλίου στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» είπε πως «είναι πιθανό, χωρίς να επιβεβαιώνεται, πως η TotalEnergies και η ExxonMobil είναι έως και αδιάφορες για τη συνέχιση των ερευνών στην Κρήτη».
Ο πρώην πρόεδρος των ΕΛ.ΠΕ απέδωσε τη στάση των δύο πολυεθνικών στην αδιαφορία που επιδείκνυε τα προηγούμενα τρία χρόνια η κυβέρνηση για τις έρευνες των υδρογονανθράκων. Ο ίδιος μάλιστα τόνισε επανειλημμένως πως «χάθηκαν τρία πολύτιμα χρόνια κατά τα οποία η χώρα θα μπορούσε να έχει εικόνα για το μέγεθος των κοιτασμάτων φυσικού αερίου».
ΠΗΓΗ energypress,gr

 

18/4/2022
Τσοτσορός: Χάθηκαν Τρία Χρόνια για την Εξόρυξη Υδρογονανθράκων - Πετρέλαιο και Φ. Αέριο θα Υπάρχουν Τουλάχιστον Μέχρι το 2040 energia.grenergia.gr
Σαβ, 16 Απριλίου 2022 - 10:35
 «Η γαλλική Total και η αμερικανική Exxon Mobil ίσως δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις έρευνες, λόγω των χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης», λέει ο πρώην πρόεδρος των ΕΛΠΕ, ομότιμος καθηγητής κ. Στάθης Τσοτσορός.  «Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι το 2040 και ίσως και λίγο αργότερα. Επομένως εθνική υποχρέωση θα έπρεπε να είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας σε σχέση με τις δυνατότητες να έχει δικά της τέτοια προϊόντα, τα οποία έτσι κι αλλιώς τα έχουμε ανάγκη και θα τα πληρώσουμε»
 
είπε Στο Κόκκινο και στον Νίκο Ξυδάκη, ο πρώην πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Στάθης Τσοτσορός.

«Από το 2015-16 και μετά, υπήρχε μία σημαντικότατη ενεργοποίηση από πλευράς Ελληνικών Πετρελαίων που οδήγησε στα γνωστά μεγάλα οικόπεδα, τα λεγόμενα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης όπου είναι και τα πιο ελπιδοφόρα. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία η γεωλογική μορφή των συγκεκριμένων κοιτασμάτων, προσομοιάζει με αυτή που βρίσκεται στην περιοχή του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Θυμίζω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των ΕΛΠΕ, ανέλαβαν τα επιστημονικά δεδομένα και κατόρθωσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εταιρειών Exxon Mobile και Total, ώστε να υπογράψουν συμβάσεις για έρευνες εκμετάλλευσης. Η τελευταία σύμβαση έγινε το 2019, παρόντος τότε του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Από τότε, όλη η ιστορία διακόπηκε καθώς η αλλαγή της κυβερνήσεως, σήμανε και το τέλος μιας προσπάθειας που ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.

Οι έρευνες θα μπορούσαν να είχαν συνεχιστεί και στα τρία αυτά χρόνια να είχαν επιβεβαιωθεί τα κοιτάσματα στα νοτιοδυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο. Θα μπορούσαμε σεβόμενοι τους περιβαλλοντικούς όρους να προβαίναμε σε εξόρυξη η οποία θα παρείχε ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα. Δυστυχώς, με πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης χάθηκαν αυτά τα χρόνια και τώρα χρειάζονται άλλα τρία με τέσσερα χρόνια για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε το γεωλογικό μοντέλο εντοπίζοντας τα κοιτάσματα».
ΠΗΓΗ energia.gr

16/4/2022
3 16/4/2022
Από Αποδιοπομπαίος Τράγος, Πολύφερνες Νύφες οι Νέες Υποδομές Φ. Αερίου www.poenergias.gr


του Αδάμ Αδαμόπουλου
Παρ, 15 Απριλίου 2022 - 08:00
Πριν στεγνώσει το “μελάνι” από αυτά που γράφαμε το προηγούμενο διάστημα στο energia.gr (εδώ) οι τιμές του πετρελαίου ξανατράβηξαν την ανηφόρα. Έκλεισαν χθες, το μεν Brent που θεωρείται το διεθνές benchmark, στα 111,10 δολάρια ανά βαρέλι και η αμερικανική ποικιλία WTI στα 106,10 δολάρια.Αυτή τη φορά ακόμη και ο πλέον αδαής αντιλήφθηκε ότι η εξομάλυνση της κατάστασης στις αγορές δεν επέρχεται με ημίμετρα τύπου απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων αργού από τους super majors του πλανήτη, αλλά με διαρθωτικές παρεμβάσεις με μεσο/μακροπρόθεσμο στρατηγικό χαρακτήρα. Άλλωστε τα νούμερα είναι καθηλωτικά. Η αβελτηρία της διεθνούς κοινότητας, κύρια της ευρωπαϊκής ομάδας εθνών, επέφερε αύξηση των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων πάνω από 60% κατά μέσον όρο, από το 1995.
ΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Στις υποκατηγορίες βρίσκουμε το κόστος του πετρελαίου να έχει ανατιμηθεί κατά 76%, του φυσικού αερίου κατά 316%  και της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το εξωφρενικό 600%, σε ετήσια βάση, την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα, το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 50% από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σύμφωνα με στοιχεία από το Refinitiv τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων και υποδομών χρηματοοικονομικής αγοράς. Χώρια οι τιμές σε όλο το εύρος των πρώτων υλών (π.χ αλουμίνιο συν 60%) και φυσικά, στα τρόφιμα.
Δεν υπάρχει χώρα στην Γηραιά ήπειρο που να μην έχει επηρεαστεί από τον καλπασμό των τιμών της ενέργειας. Η Γερμανία, η λεγόμενη και ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποφέρει σήμερα από πληθωρισμό άνω του 7% εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους κατά σχεδόν 40%.
Οι αναλυτές ομονοούν στην αναζήτηση των αιτιών για αυτό το χάος που μας κληρονομεί η ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος που διαχειρίζεται τις τύχες της πιο πλούσιας περιοχής στον κόσμο: Η απότομη αύξηση της ζήτησης, η χαμηλή προσφορά, η έλλειψη εργατικού δυναμικού για την αποθήκευση και μεταφορά της ενέργειας, το έλλειμμα στον εφοδιασμό και η κερδοσκοπία στις αγορές.  
Μπροστά σε αυτές τις αντιξοότητες που ενέτεινε το ξέσπασμα του πατέρα των πάντων, πολέμου, η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου επανέρχεται στο διεθνές επίκεντρο με αφορμή τα μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τις υποδομές αερίου που θα μεταφέρουν, δυνητικά το καύσιμο στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. 
(Κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο)
Παρά την επαμφοτερίζουσα στάση των ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και Ισραήλ μοιάζουν να συμφωνούν στην ανάγκη να προωθηθούν τα σχέδια για τον EastMed, την κατασκευή υποδομών αερίου και τα διασυνδετήρια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόσφατη τριμερής συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας,Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ  αποσκοπούσε ακριβώς στο πώς θα επιταχυνθούν τα σχέδια για τη μεταφορά των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της περιοχής προς την Ευρώπη.        
Είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε, το γεγονός ότι η Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νατάσα Πηλείδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma αναφέρθηκε σε θετικά αποτελέσματα της τριμερούς συνάντηση στο Ισραήλ, όπου υπήρξαν, όπως είπε, ενθαρρυντικές εξελίξεις στο ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίουστο τμήμα  Ισραήλ-Κύπρος για το οποίο απαιτείται εργασία στα θέματα αδειοδότησης και επίλυσης όλων των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων. Η ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Κομισιόν, με τις εργασίες κατασκυής να αναμένονται να ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους.
Επίσης, συζητήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας στο κομμάτι που αφορά στους αγωγούς μεταφοράς αερίου από τα ισραηλινά κοιτάσματα προς τις εγκαταστάσεις του Βασιλικού και τον προτεινόμενο νέο πλωτό σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) -πρόκειται για σχέδιο που υπέβαλλε η Energean η οποία αναπτύσσει τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ σε σύμπραξη με την Vitol που διαθέτει, με τη σειρά της, έναν πλωτό σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο. «Δηλαδή θα έχουμε δυο σημεία για το φυσικό αέριο, ένα για τις ανάγκες μας και ένα για αποστολή σε άλλες χώρες. Το σχέδιο βάζει πλέον την Κύπρο στον χάρτη του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και την απεξάρτησή της από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας» είπε χαρακτηριστικά.
Η κα Πηλείδου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα όταν είπε πως οι δύο εγκαταστάσεις στην Κύπρο θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τον EastMed, υπό την έννοια ότι ο δεύτερος αγωγός θα μπορούσε να παρέχει την ευκαιρία στις ανάδοχες εταιρείες να μεταφέρουν φυσικό αέριο προς την Κύπρο. Ωστόσο και σε κάθε περίπτωση, αυτή η προσπάθεια θεωρείται ακόμη πρώιμη καθώς θα πρέπει να υπάρξουν πλήρη στοιχεία για το εάν υπάρχουν οι αναγκαίοι όγκοι ισραηλινού αερίου που θα καθιστούσαν βιώσιμο το project.
Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, η περιοχή μπορεί να τροφοδοτήσει την Ευρώπη με  20 bcm, εκ των οποίων τα περισσότερα από το Ισραήλ, γεγονός που μεγιστοποιεί, εκ των πραγμάτων, τη στρατηγική σημασία του για την Γηραιά ήπειρο, καθώς θα μπορούσε να την τροφοδοτήσει είτε με LNG μέσω Αιγύπτου, είτε μέσω φυσικού αγωγού από την Τουρκία. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν, μάλιστα, ότι η χώρα θα μπορούσε να κατασκευάσει έναν ή και περισσότερους αγωγούς, που θα διέρχονται μέσω Ελλάδας ή Τουρκίας.
Όπως εκτιμά ο πρώην Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Yuval Steinitz, ένας αγωγός προς την Τουρκία θα κόστιζε 1,5 δισεκ. δολάρια και θα απαιτούσε δύο- τρία χρόνια για να κατασκευαστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μοιάζει σήμερα η πιο συμφέρουσα λύση είναι η αύξηση των εξαγωγών προς την Αίγυπτο, και η επανεξαγωγή του υπό μορφή LNG προς τις αγορές της Ευρώπης.
Όλα τούτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της ευθύνης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έπαιζαν, τα προηγούμενα χρόνια, επικίνδυνα παιγχνίδια με το μέλλον των οικονομιών και της κοινωνικής ευημερίας της περιοχής όταν "βυσσοδομούσαν" κατά της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
ΠΗΓΗ www.energia.gr

15/4/2022
Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική αγορά υδρογονανθράκων από τις κυρώσεις στη Ρωσία – Ραντεβού με Total και ExxonMobil για σεισμικά στην Κρήτη τον επόμενο χειμώνα energypress.gr

15 04 2022 | 07:53
Μια ιδανική συγκυρία φαίνεται να έχει διαμορφωθεί για την ελληνική αγορά υδρογονανθράκων, όχι μόνο εξαιτίας της ευρωπαϊκής στροφής στο φυσικό αέριο αλλά κυρίως εξαιτίας των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Έτσι καθώς οι πολυάριθμες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία αναζητούν νέες αγορές για την επόμενη μέρα των κυρώσεων και του πολέμου, η Ελληνική αγορά έχει την ευκαιρία να αποτελέσει έναν πιθανό προορισμό για κάποια ή κάποιες από αυτές της πετρελαϊκές. Ενδεικτική του ρευστού σκηνικού που έχει διαμορφωθεί είναι η δήλωση εκπρόσωπου μεγάλης εταιρείας με την οποία συνομίλησε η ΕΔΕΥ ότι «μας ενδιαφέρουν τα πάντα και τίποτα, έχουν πλέον καταρρεύσει οι στρατηγικές μας».
Σε ό,τι αφορά πάντως την εξέλιξη των ερευνών στην Ελλάδα, η ΕΔΕΥ έχει ήδη αποστείλει προς τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ελληνική αγορά τις ενημερωτικές επιστολές με τις οποίες πληροφορεί για τη νέα στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την αγορά υδρογονανθράκων. Επιπλέον των επιστολών, η ΕΔΕΥ θα επιδιώξει να κάνει και ραντεβού από κοντά με τις εταιρείες προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις τους και να κινηθεί αναλόγως. Στόχος των ραντεβού με τις εταιρείες Total και ExxonMobil είναι να επικοινωνηθούν οι αλλαγές και να υπάρξουν συνομιλές με καθέναν ξεχωριστά για την αλλαγή στρατηγικής από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρίσκεται η πρόοδος των ερευνών στα δύο θαλάσσια τεμάχια στα νότια και δυτικά της Κρήτης. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει το εγχείρημα, στόχος είναι να γίνουν σεισμικές έρευνες στην Κρήτη τον επόμενο χειμώνα 2022 – 2023.
Σε ό,τι αφορά την εκκρεμή προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι ίδιες πηγές της ΕΔΕΥ εκφράζουν την εκτίμηση ότι η υπόθεση θα κερδηθεί στο ΣτΕ και προσθέτουν ότι θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι ανυπέρβλητο καθώς υπάρχουν τρόποι ώστε να αντισταθμιστεί το ρίσκο.
Εάν από τις επαφές και τις συζητήσεις που γίνουν με τις δύο εταιρείες προκύψει ότι υπάρχει πρόβλημα ή απροθυμία κάποιας εκ εξ αυτών, τότε η ΕΔΕΥ δηλώνει έτοιμη να βρει και να συζητήσει με άλλον παίκτη της αγοράς. Σε αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με πιθανούς νέους ενδιαφερόμενους, χωρίς ωστόσο η ΕΔΕΥ να θέλει να αποκαλύψει τα ονόματα των πιθανών νέων μνηστήρων. Σε κάθε περίπτωση στόχος της ΕΔΕΥ είναι να γίνουν οι σεισμικές έρευνες αυτό το χειμώνα. 
Το χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε η ΕΔΕΥ προ ημερών στον πρωθυπουργό, η πρώτη ελληνική παραγωγή υδρογονανθράκων μπορεί να είναι πραγματικότητα μέχρι το 2028 – 2029. Αυτό προϋποθέτει ότι οι σεισμικές έρευνες θα έχουν ολοκληρωθεί σε 1 – 2 έτη μέχρι το 2024 και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις σε 3 – 4 χρόνια μέχρι το 2026 ώστε να έχουμε εγχώρια παραγωγή σε διάστημα 6 -7 ετών από σήμερα. 
Σε συνθήκες χρονικής πίεσης αυτό είναι ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο πρόγραμμα, γνωρίζουμε ότι η αδυναμία μας είναι οι αδειοδοτικές καθυστερήσεις, αναφέρουν πηγές της ΕΔΕΥ. 
Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους περιοχές εκτός από τα δύο οικόπεδα της Κρήτης όπου θα ξεκαθαρίσει άμεσα το σκηνικό μετά τις συναντήσεις με την Total και την ExxonMobil, υπάρχουν ακόμη 4 περιοχές ενδιαφέροντος, όπου οι έρευνες μπορούν να προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και να έχουμε απτά αποτελέσματα. Πρόκειται για τα μπλοκ Ιόνιο και οικόπεδο 10, το οικόπεδο 2 στα δυτικά της Κέρκυρας, και το χερσαίο οικόπεδο των Ιωαννίνων που είναι το πιο ώριμο και εκεί αναμένεται η πρώτη γεώτρηση μέχρι το 2023. 
Η συντηρητική εκτίμηση της ΕΔΕΥ για τις περιοχές αυτές είναι ότι μπορεί να προκύψει ένας κύκλος εργασιών ύψους 250 δις. ευρώ μέχρι το 2030, εάν έχουμε ποσοστό επιτυχίας 20% στις έρευνες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στα έξι μπλοκ που έχουν παραχωρηθεί σε εταιρείες.
ΠΗΓΗ energypress.gr

15/4/2022
ΔΕΣΦΑ και ΕΛΙΝΟΙΛ Ανακοινώνουν την Πρόθεσή τους να Συνεργαστούν στον Τομέα του Υδρογόνου www.energia.gr

ΔΕΣΦΑ και ΕΛΙΝΟΙΛ Ανακοινώνουν την Πρόθεσή τους να Συνεργαστούν στον Τομέα του Υδρογόνου

energia.gr
Πεμ, 14 Απριλίου 2022 - 14:38
Ο ΔΕΣΦΑ και η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στο πλαίσιο του Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για το «Υδρογόνο» (IPCEI Hydrogen). Ειδικότερα, οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους στο έργο, καθώς και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου
 
που ενσωματώνουν ή δημιουργούν συνέργειες σχετικές με το IPCEI Hydrogen, στη βάση της κοινής τους κατανόησης για τη σημασία ανάπτυξης υποδομών υδρογόνου και τη γενικότερη προώθηση της χρήσης του στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Σημειώνεται πως ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε πρόσφατα πρόταση για το έργο EL24 – H2 Hellenic Network, που αφορά στην κατασκευή ενός περιφερειακού, ανοικτής πρόσβασης, υψηλής πίεσης δικτύου μεταφοράς καθαρού υδρογόνου κατά μήκος της ελληνικής επικράτειας. Σκοπός του H2 Hellenic Network, το οποίο έχει προεπιλεγεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο του IPCEI Hydrogen, είναι η σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση σε όλη τη χώρα και ειδικότερα των σημείων παραγωγής που σήμερα βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας - μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την περιοχή από τη Θεσσαλονίκη έως την Καβάλα, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και ορισμένες βιομηχανίες εντάσεως υδρογόνου. Το έργο θα αποτελέσει την αφετηρία ενός αναπτυσσόμενου δικτύου υδρογόνου - τόσο σε εμβέλεια όσο και σε όγκο - που θα συνδέεται με πιθανούς εταίρους, οι οποίοι είτε παράγουν είτε καταναλώνουν υδρογόνο, στην Ελλάδα αλλά και σε γειτονικές χώρες, συνιστώντας το ΝΑ τμήμα του European Hydrogen Backbone (EHB), της πρωτοβουλίας 23 ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για την ανάπτυξη ενός δικτύου μεταφοράς υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη.
Από την πλευρά της, η ΕΛΙΝΟΙΛ, προμηθεύοντας με καύσιμα ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού και έχοντας ηγετική παρουσία στον εφοδιασμό της ελληνικής βιομηχανίας με υγρά και στερεά καύσιμα και λιπαντικά, στοχεύει να επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και στην παραγωγή και διανομή «πράσινου» υδρογόνου για οδικές μεταφορές και βιομηχανική κατανάλωση μέσω πρατηρίων καυσίμων ή αγωγών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ και η ΕΛΙΝΟΙΛ εξετάζουν την εκπόνηση τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας σε σχέση με το έργο, ενώ εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ανταλλάξουν πληροφορίες σε τομείς που περιλαμβάνουν:
•        Τις προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς υδρογόνου, ιδίως όσον αφορά τους σχεδιαζόμενους σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με υδρογόνο της ΕΛΙΝΟΙΛ
•        Τις απαιτήσεις προδιαγραφών ποιότητας υδρογόνου από την ΕΛΙΝΟΙΛ.
•        Το πιθανό σημείο σύνδεσης και τεχνικές απαιτήσεις μεταξύ των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ και του αγωγού υδρογόνου του ΔΕΣΦΑ.
•        Τους κανόνες και τον σχεδιασμό της αγοράς υδρογόνου.
ΠΗΓΗ energypress.gr

14/4/2022
ΔΕΣΦΑ: Τον Ιούνιο σε λειτουργία το truck loading station στη Ρεβυθούσα - Έως και 4.300 φορτώσεις ετησίως η δυναμικότητα του σταθμού energypress.gr

14 04 2022 | 07:30
Τον Ιούνιο του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία ο σταθμός φόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων με LNG (truck loading station) στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διαχειριστή.
Ειδικότερα, οι προτάσεις του ΔΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης καθώς και την πρόταση για την μεθοδολογία και το επίπεδο τιμολόγησης έχουν υποβληθεί επισήμως στην ΡΑΕ από τον Δεκέμβριο του 2021 και αναμένεται η έγκρισή τους μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το ενημερωτικό του ΔΕΣΦΑ αναφέρει περί τα μέσα Απριλίου. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα κρατήσεων αναμένεται να εκκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ, όπως προαναφέρθηκε η εμπορική λειτουργία της υποδομής προσδιορίζεται για τον Ιούνιο του 2022.
Ο σταθμός ανήκει στην κατηγορία των έργων εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας (small scale LNG) ύψους 40,5 εκατ. ευρώ, που προβλέπονται στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ.
Το LNG Truck-Loading Station έγκειται στην δυνατότητα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με την χρήση φορτηγών, ειδικά διαμορφωμένων για την μεταφορά του καυσίμου. Λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνότητας που διαθέτει το LNG, τα φορτηγά μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας οδικώς, προσομοιώνοντας σε έναν εικονικό αγωγό, παρέχοντας, ταυτόχρονα, υψηλή ευελιξία στην προμήθεια φυσικού αερίου.
Σε workshop που πραγματοποίησε ο Διαχειριστής εχθές με θέμα τον Σταθμό Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, οι ομιλητές-στελέχη του Διαχειριστή υπογράμμισαν πως αποτελεί μια ευέλικτη λύση για την μεταφορά ποσοτήτων LNG στο εσωτερικό της χώρας. Μπορούν να εξυπηρετηθούν βιομηχανικοί καταναλωτές καθώς και για υπηρεσίες εφοδιασμού πλοίων (truck-to-ship bunkering), οχημάτων (truck-to-vehicle) ή ακόμη και για την προμήθεια απομακρυσμένων δικτύων διανομής, λειτουργώντας ως εικονικός αγωγός. Επιπρόσθετα, η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να συνδυαστεί με άλλες υπηρεσίες μικρής κλίμακας LNG (ssLNG Services), δημιουργώντας ένα σχετικά ευέλικτο δίκτυο από μακρύτερα και μικρότερα hubs διανομής LNG.
Ως προς την διαδικασία φόρτωσης των φορτηγών, αυτά θα μεταφέρονται με φέρυ στην Ρεβυθούσα από τρία διαφορετικά σημεία αναχώρησης, όπως απεικονίζονται στην παρακάτω χάρτη, προς καλύτερη εξυπηρέτηση και διαχείριση των αναγκών.
Συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν 3 λιμάνια καθόλη την διάρκεια ζωής της υποδομής. Το πρώτο είναι η Ελευσίνα (Κρόνος), το δεύτερο στο Πέραμα Μεγαρίδας και το τρίτο και μόνιμο θα είναι η Αλμύρα. Αρχικά θα αξιοποιηθεί το λιμάνι της Ελευσίνας, όπου από τον Ιούνιο του 2022 θα είναι δυνατή η υποδοχή φορτηγών και η μεταφορά τους με φέρυ, στο νησάκι της Ρεβυθούσας. Η απλή μετάβαση από το λιμάνι της Ελευσίνας έως την Ρεβυθούσα υπολογίζεται σε 11 μίλια και απαιτεί περίπου 1 ώρα.
Η υποδομή στο Πέραμα Μεγαρίδος, η οποία εκτιμάται πως θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023, θα αξιοποιηθεί ως μια ενδιάμεση λύση μέχρι η μόνιμη λύση του λιμένα Αλμύρας τεθεί σε λειτουργία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ, το λιμάνι του Περάματος Μεγαρίδος θα λειτουργήσει και ως back-up σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του σταθμού. Να σημειωθεί ότι η απλή μετάβαση στην Ρεβυθούσα υπολογίζεται σε 3.7 μίλια.
Όταν τεθεί σε λειτουργία η 3η επιλογή, αυτή στον Λιμένα Αλμύρας, θα εξυπηρετεί τον σταθμό ως μόνιμη υποδομή για την μεταφορά φορτηγών στο νησί του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η απόσταση από την Ρεβυθούσα υπολογίζεται σε 1 μίλι.
Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, το φερυ θα έχει την ικανότητα να μεταφέρει δύο LNG φορτηγά κάθε φορά. Λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια του του ταξιδιού μετ’ επιστροφής, τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις πριν και μετά την φόρτωση, τον χρόνο φόρτωσης αυτόν καθ’αυτόν, τους σχετικούς κανονισμούς πλοήγησης, το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, ο σταθμός δύναται να εξυπηρετεί περίπου 4,300 φορτώσεις σε ετήσια βάση.
Αρχικά, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ο απαιτούμενος χρόνος φόρτωσης ενός φορτηγού υπολογίζεται σε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, προκειμένου να περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές προσαρμογές. Από το 2023 και εφεξής, ο χρόνος φόρτωσης θα μειωθεί στην μία ώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς, οι ώρες λειτουργίας της υποδομής θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό ενημερωτικό του ΔΕΣΦΑ. Επίσης, στη «σκέψη» του Διαχειριστή είναι να εγκατασταθεί και μια δεύτερη προβλήτα προς εξυπηρέτηση της υπηρεσίας truck loading με σκοπό να καλύψει την πρόσθετη ζήτηση, εφόσον υπάρξει.
ΠΗΓΗ energypress.gr

14/4/2022
Υπέρ του αγωγού EastMed τάσσεται η Ιταλική Βουλή με συμφωνία των πέντε σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων energypress.gr

13 04 2022 | 17:28
Σε μία σημαντική κίνηση που προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις, η Ιταλική  Βουλή ενέκρινε σήμερα το πρωί, στα πλαίσια έκτακτης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ψήφισμα με το οποίο τάσσεται υπέρ της υλοποίησης του αγωγού EastMed. 
Ειδικότερα, το ψήφισμα “δεσμεύει την Ιταλική Κυβέρνηση να συνεχίσει τη στρατηγική διαφοροποίησης των προμηθειών φυσικού αερίου μέσω διπλωματικών επαφών, πρωτοβουλιών οικονομικής διπλωματίας και περαιτέρω σχεδιασμών διεθνών έργων υποδομής με εταίρους της περιοχής της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των επαφών με τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο EastMed προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι προϋποθέσεις για την επαναπροώθησή του”.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ψήφισμα  εξασφάλισε την καθολική υποστήριξη των πέντε σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων της Ιταλίας (PD, LEGA, FI, FdL και M5S) συμπεριλαμβανομένου του Κινήματος των Πέντε Αστέρων (στο οποίο ανήκει ο υπουργός Εξωτερικών Ντι Μάγιο και ο πρώην πρωθυπουργός Κόντε) που στο παρελθόν υπήρξε ο μεγαλύτερος πολέμιος του αγωγού EastMed, κυρίως για μικροπολιτικούς λόγους στην περιοχή της Ν. Ιταλίας.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόοδος του project μεταφοράς αερίου από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού EastMed δέχτηκε ισχυρό πλήγμα μετά το «περίφημο» αμερικανικό non paper που ουσιαστικά απέσυρε την υποστήριξη των ΗΠΑ, ενώ και σε πρόσφατη συνέντευξή της η υφυπουργός Εξωτερικών των Βικτόρια Νούλαντ επέμεινε ότι η Ουάσιγκτον δεν ευνοεί την κατασκευή αγωγών στην Ανατολική Μεσόγειο, προκρίνοντας τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω LNG.
Παρόλα αυτά, το σχέδιο έχει λάβει αξιοσημείωτη δυναμική, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί ταχέως από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πλέον συνεχής προώθηση και από την Ιταλία, η οποία στο παρελθόν υπήρξε διστακτική, ενώ μετά την τριμερή της Ιερουσαλήμ ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, η εικόνα που μεταφέρουν αρμόδιες υψηλού επιπέδου πηγές είναι ότι ο EastMed παραμένει «ολοζώντανος».
ΠΗΓΗ energypress.gr

13/4/2022
Νέα μονάδα συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας από τη Motor Oil - Φωτοβολταϊκά στέγης και μπαταρίες στις εγκαταστάσεις του Ομίλου energypress.gr

13 04 2022 | 11:57
Μια νέα μονάδα συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα επενδύσεων της Motor Oil με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων διύλισης, που να είναι πλέον προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα μεγέθους του. 
Η επένδυση θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου σε 142MW από 85MW, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε επιλεγμένες στέγες γραφείων, αποθηκών και υποσταθμών καθώς και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. 
Το ύψος του φετινού επενδυτικού προγράμματος ανέρχεται σε 175 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β’ εξαμήνου. 
Από την εν λόγω επένδυση η Motor Oil αναμένει την ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης, εκμεταλλευόμενη την εκάστοτε διαφορά τιμής, μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων (βενζίνες υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνη και Υδρογόνο).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2021 είχαν διατεθεί περίπου 290 εκατ. ευρώ. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι.
Τέλος, το τελευταίο διάστημα, η Motor Oil κατασκευάζει μια νέα μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης νάφθας που θα ολοκληρωθεί έως το Α’ τρίμηνο του 2022, το οποίο θα παράγει επίσης καθαρό υδρογόνο ως παραπροϊόν.  Ως εκ τούτου, θα έχει σημαντική πλεονάζουσα ποσότητα υδρογόνου έως το τέλος του 2022, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη ικανότητα των υφιστάμενων μονάδων για την παραγωγή γκρι υδρογόνου. Πρόκειται για ποσότητες που προβλέπεται να εξαχθούν.
ΠΗΓΗ energypress.gr

13/4/2022
Το roadmap των ερευνών για τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου ανά παραχώρηση – Που θα πέσουν τα πρώτα γεωτρύπανα energypress.gr

13 04 2022 | 07:46
Από τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις ελληνικές εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Energean ξεκινούν οι πρώτες γεωτρήσεις για τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις έξι παραχωρήσεις της χώρας μας.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία της ΕΔΕΥ οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις αναμένονται στα μέσα του 2023 στα «Ιωάννινα», ενώ ένα χρόνο μετά, το 2024 έπονται σε «Block 2», “Block 10” και «Ιόνιο» που βρίσκονται στο Ιόνιο Πέλαγος.
Αναλυτικά ανά παραχώρηση ο οδικός χάρτης των εργασιών που έχουν μπροστά τους οι μισθωτές έχει ως εξής:
«Περιοχή Ιωάννινα»: Μισθωτής της χερσαίας παραχώρησης είναι η Energean. Το συγκεκριμένο block είναι το πιο ώριμο σε σχέση με τα άλλα πέντε καθώς ήδη έχουν προσκτηθεί 400 χιλιόμετρα δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα κι έχει εντοπιστεί ένας ερευνητικός στόχος. Η εταιρεία θα προχωρήσει στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα μέσα του 2023.
«Περιοχή 2»: Βρίσκεται σε θαλάσσια έκταση βορειοδυτικά της Κέρκυρας και η παραχώρηση έχει μισθωθεί, μετά την αποχώρηση της Total, από τις Energean (75% και εντολοδόχος) και ΕΛ.ΠΕ (25%). Έχει εντοπιστεί ένας πιθανός στόχος και τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 οι εταιρείες θα προχωρήσουν απευθείας σε τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Στόχος είναι το 2024 να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση.
«Περιοχή Ιόνιο» και «Περιοχή 10»: Είναι οι δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος, τις οποίες έχει μισθώσει η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. Πρόσφατα έγινε πρόσκτηση δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων 2.800 χλμ. Η εταιρεία θα αξιολογήσει τα δεδομένα μέχρι το τέλος του 2022 ώστε το 2023 να προχωρήσει στις τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό στόχου.
Περιοχές «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης»: Τα δύο θαλάσσια blocks έχουν μισθώσει οι εταιρείες της κοινοπραξίας TotalEnergies (40% και εντολοδόχος), ExxonMobil (40%) και ΕΛ.ΠΕ (20%). Πρόκειται για πιο υποσχόμενες περιοχές σε κοιτάσματα φυσικού αερίου αλλά και οι λιγότερο ώριμες προς εξερεύνηση. Απαιτούνται δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα και στόχος είναι να διενεργηθούν οι σεισμικές έρευνες σε συνολική έκταση 6.500 χλμ. τη χειμερινή περίοδο 2022-2023.  
Ποιές ποσότητες υπάρχουν
Στοιχεία για το ποιά κοιτάσματα υπάρχουν στον ελληνικό χώρο και ποιά από αυτά είναι αξιοποιήσιμα δεν μπορούν να υπάρξουν με ασφάλεια παρά μόνον όταν γίνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις. Παρόλα αυτά, η έρευνα υδρογονανθράκων δεν βαδίζει «στα τυφλά».
Η διοίκηση της Εθνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), σε διεθνές συνέδριο το 2020, ανακοίνωσε τα επίσημα πορίσματα της δημόσιας εταιρείας για τις εκτιμήσεις κοιτασμάτων της Ελλάδας.
Στη θαλάσσια περιοχή που έχει ερευνηθεί και ανατεθεί έχουν εντοπισθεί πάνω από 30 υποψήφιοι «στόχοι». Σύμφωνα με την ίδια επίσημη ανακοίνωση, «υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι επιτυχείς το ένα τέταρτο των γεωτρήσεων στις γεωλογικές δομές που έχουν εντοπιστεί στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νοτίως και δυτικώς της Κρήτης, αυτές οι δομές θα μπορούσαν να φιλοξενούν αποθέματα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ή 70 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών αερίου.
Η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου είναι πλήρως συμβατή με την πράσινη ατζέντα, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αποτελεί την καλύτερη από τις διαθέσιμες επιλογές μας για να μεταβούμε άμεσα σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, είναι ασφαλές να εκτιμήσουμε ότι θα παραμείνει επίκαιρο για τις επόμενες δεκαετίες».
Ανάλογες εκτιμήσεις έχουν εκφραστεί από τη σημερινή διοίκηση της ΕΔΕΥ (2021), σύμφωνα με τις οποίες «οι μελέτες μας δείχνουν ότι η δυνητική αξία των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είναι της τάξης των 250 δισ. ευρώ».
Αναφορικά με τον χρόνο αξιοποίησης, υπενθυμίζεται ότι η Αίγυπτος αξιοποίησε το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια από την ανακάλυψή του και μάλιστα κατασκεύασε και τον αγωγό μεταφοράς του στα παράλια της Αιγύπτου. 
Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο κ. Γιάννης Μανιάτης, πρώην υπουργός Ενέργειας και πρωτεργάτης της επανέναρξης της ερευνητικής προσπάθειας, οι εκτιμώμενες ποσότητες επιτρέπουν στη χώρα να τροφοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το περίπου 20% της συνολικής ποσότητας φυσικού αερίου που εισάγει από τη Ρωσία, γεγονός που αποτελεί ένα σπουδαίο διπλωματικό – γεωπολιτικό όπλο στη φαρέτρα της χώρας.
ΠΗΓΗ energypress.gr

13/4/2022
Motor Oil: Αύξηση 68% του κύκλου εργασιών το 2021, στα 202 εκατ. τα καθαρά κέρδη energypress.gr

12 04 2022 | 18:30
Μεγάλη αύξηση 68% στον κύκλο εργασιών του καταγράφει ο όμιλος της Motor Oil για το 2021, στα 10,2 δισ. ευρώ έναντι 6,1 δισ. ευρώ για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ομίλου.
Την ίδια στιγμή, τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 490 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2021 σε 258,2 εκατ. έναντι ζημιών 137,6 εκατ. τη 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 202 εκατ. ευρώ από ζημιές 113 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. 
Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου κατά τη χρήση του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2020 κινήθηκαν ως εξής:
 
(Capital.gr)

12/4/2022
Επιστροφή στις έρευνες υδρογονανθράκων - Σήμερα οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη energypress.gr

12 04 2022 | 08:45
Eπί τάπητος τίθεται η επιστροφή των ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στο «εγχειρίδιο» της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας.Την απόφαση αυτή θα επιβεβαιώσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας που θεωρείται επιβεβλημένη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ανακοινώσεων θα βρεθούν τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, τα δύο στο Ιόνιο («μπλοκ Ιόνιο» και «μπλοκ 10-Κυπαρισσιακός Κόλπος) που είναι πιο «ώριμα», αφού τα ΕΛΠΕ που είναι ο Διαχειριστής ολοκλήρωσαν μέσα στον χειμώνα τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες, και τα δύο στο Αιγαίο («Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης») που θεωρούνται τα πλέον υποσχόμενα, λόγω της γειτνίασής τους με άλλα θαλάσσια οικόπεδα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου είτε έχουν βρεθεί κοιτάσματα φυσικού αερίου (Ζορ στην Αίγυπτο, Λεβιάθαν στο Ισραήλ), είτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και η διαδικασία των ερευνών είναι πιο προχωρημένη από ό,τι στην Ελλάδα (Κύπρος).
Πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι έως το 2023-2024 μπορούν να ολοκληρωθούν οι σεισμικές έρευνες σε όλα τα οικόπεδα, ώστε το 2025-2026 να πραγματοποιηθούν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις. Στην περίπτωση που οι ερευνητικές γεωτρήσεις δείξουν εκμεταλλεύσιμο ορυκτό πλούτο, η πρώτη παραγωγική εξόρυξη αερίου μπορεί να ξεκινήσει το 2028 με 2029. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσει ένα σαφές μήνυμα πολιτικής στήριξης των μελετών για πιθανά κοιτάσματα αερίου. Πιθανή είναι και η ανακοίνωση πρωτοβουλιών για την επίσπευση των σεισμικών ερευνών στις υφιστάμενες παραχωρήσεις, μέσω της άρσης γραφειοκρατικών εμποδίων για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των σχετικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά παράπονα που έχουν εκφράσει εταιρείες-παραχωρησιούχοι.
Την ίδια στιγμή, αναμένεται να σταλεί μήνυμα προς τις εταιρείες για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των ερευνητικών φάσεων, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από την ΕΔΕΥ, με φόντο τη φημολογία ότι διεθνής όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον κλάδο και τις επισημάνσεις αρμόδιων στελεχών ότι «η κατάσταση όσον αφορά τα σχήματα των παραχωρησιούχων είναι δυναμική». Πράγμα που σημαίνει ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η είσοδος νέων ξένων «παικτών», καθώς το ενδιαφέρον για τις έρευνες φυσικού αερίου αναθερμαίνεται διεθνώς. Για τα δύο μπλοκ στο Ιόνιο, όπως δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, το επόμενο βήμα είναι η πρόσκτηση τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών στις εν λόγω περιοχές, με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων να απαιτεί έως και 12 μήνες.
Στα δύο οικόπεδα της Κρήτης, στα οποία τα Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχουν σε κοινοπραξία με την Total και την ExxonMobil, οι σεισμικές έρευνες δεν πραγματοποιήθηκαν την πρόσφατη χειμερινή περίοδο (που ήταν το τελευταίο «χρονικό παράθυρο» με βάση τη σύμβαση). Επομένως, για να διατηρήσει τις παραχωρήσεις, θα πρέπει η κοινοπραξία να ζητήσει παράταση από την ΕΔΕΥ. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΣτΕ αποτέλεσε εμπόδιο για την έναρξη των ερευνών και η δικαστική εκκρεμότητα (που προσδοκάται να αρθεί στις αρχές Οκτωβρίου) θολώνει τον ορίζοντα. Παρ’ όλα αυτά, οι παραχωρήσεις της Κρήτης θα παραμείνουν στο «κάδρο» της δραστηριοποίησης των ΕΛΠΕ στο upstream.
ΙΕΝΕ: Σοβαρότατες ενδείξεις για κοιτάσματα φ.α.
Σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη θα εξασφάλιζε η Ελλάδα σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, για τα οποία υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις, επισημαίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) σε ειδική Έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες.
Το ΙΕΝΕ επικαλείται πρόσφατες μελέτες (ΕΔΕΥ, Ακαδημία Αθηνών κ.ά.) που πιθανολογούν την ύπαρξη πολύ σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στη χώρα. «Στις θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν διεξαχθεί αναγνωριστικές σεισμικές έρευνες έχουν ήδη προδιαγραφεί πάνω από 30 πιθανοί ερευνητικοί στόχοι, οι οποίοι με συμπληρωματικές έρευνες θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε στόχους ερευνητικών γεωτρήσεων για ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Εάν υποτεθεί ότι θα είναι επιτυχημένο το 1/4 των γεωτρήσεων στις γεωλογικές δομές που έχουν εντοπιστεί στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νοτίως και δυτικώς της Κρήτης, τότε οι δομές αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενούν δυνητικά αποθέματα της τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών αερίου, ικανών να καλύψουν το 15%-20% των καταναλώσεων της Ε.Ε.», αναφέρει μεταξύ άλλων η μελέτη που επαναλαμβάνει την εκτίμηση της ΕΔΕΥ ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ.
Στο ερώτημα εάν υπάρχει χρόνος για την ανακάλυψη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, δεδομένης της πολιτικής απανθρακοποίησης της Ε.Ε., το ΙΕΝΕ απαντά θετικά, επικαλούμενο τις ταχείες διαδικασίες που εφάρμοσε η Αίγυπτος για την έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα Zohr και Tuna.
(της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου, Ναυτεμπορική)

12/4/2022

12 04 2022 | 08:45
Eπί τάπητος τίθεται η επιστροφή των ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στο «εγχειρίδιο» της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας.Την απόφαση αυτή θα επιβεβαιώσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας που θεωρείται επιβεβλημένη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ανακοινώσεων θα βρεθούν τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, τα δύο στο Ιόνιο («μπλοκ Ιόνιο» και «μπλοκ 10-Κυπαρισσιακός Κόλπος) που είναι πιο «ώριμα», αφού τα ΕΛΠΕ που είναι ο Διαχειριστής ολοκλήρωσαν μέσα στον χειμώνα τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες, και τα δύο στο Αιγαίο («Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης») που θεωρούνται τα πλέον υποσχόμενα, λόγω της γειτνίασής τους με άλλα θαλάσσια οικόπεδα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου είτε έχουν βρεθεί κοιτάσματα φυσικού αερίου (Ζορ στην Αίγυπτο, Λεβιάθαν στο Ισραήλ), είτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και η διαδικασία των ερευνών είναι πιο προχωρημένη από ό,τι στην Ελλάδα (Κύπρος).
Πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι έως το 2023-2024 μπορούν να ολοκληρωθούν οι σεισμικές έρευνες σε όλα τα οικόπεδα, ώστε το 2025-2026 να πραγματοποιηθούν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις. Στην περίπτωση που οι ερευνητικές γεωτρήσεις δείξουν εκμεταλλεύσιμο ορυκτό πλούτο, η πρώτη παραγωγική εξόρυξη αερίου μπορεί να ξεκινήσει το 2028 με 2029. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσει ένα σαφές μήνυμα πολιτικής στήριξης των μελετών για πιθανά κοιτάσματα αερίου. Πιθανή είναι και η ανακοίνωση πρωτοβουλιών για την επίσπευση των σεισμικών ερευνών στις υφιστάμενες παραχωρήσεις, μέσω της άρσης γραφειοκρατικών εμποδίων για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των σχετικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά παράπονα που έχουν εκφράσει εταιρείες-παραχωρησιούχοι.
Την ίδια στιγμή, αναμένεται να σταλεί μήνυμα προς τις εταιρείες για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των ερευνητικών φάσεων, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από την ΕΔΕΥ, με φόντο τη φημολογία ότι διεθνής όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον κλάδο και τις επισημάνσεις αρμόδιων στελεχών ότι «η κατάσταση όσον αφορά τα σχήματα των παραχωρησιούχων είναι δυναμική». Πράγμα που σημαίνει ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η είσοδος νέων ξένων «παικτών», καθώς το ενδιαφέρον για τις έρευνες φυσικού αερίου αναθερμαίνεται διεθνώς. Για τα δύο μπλοκ στο Ιόνιο, όπως δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, το επόμενο βήμα είναι η πρόσκτηση τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών στις εν λόγω περιοχές, με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων να απαιτεί έως και 12 μήνες.
Στα δύο οικόπεδα της Κρήτης, στα οποία τα Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχουν σε κοινοπραξία με την Total και την ExxonMobil, οι σεισμικές έρευνες δεν πραγματοποιήθηκαν την πρόσφατη χειμερινή περίοδο (που ήταν το τελευταίο «χρονικό παράθυρο» με βάση τη σύμβαση). Επομένως, για να διατηρήσει τις παραχωρήσεις, θα πρέπει η κοινοπραξία να ζητήσει παράταση από την ΕΔΕΥ. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΣτΕ αποτέλεσε εμπόδιο για την έναρξη των ερευνών και η δικαστική εκκρεμότητα (που προσδοκάται να αρθεί στις αρχές Οκτωβρίου) θολώνει τον ορίζοντα. Παρ’ όλα αυτά, οι παραχωρήσεις της Κρήτης θα παραμείνουν στο «κάδρο» της δραστηριοποίησης των ΕΛΠΕ στο upstream.
ΙΕΝΕ: Σοβαρότατες ενδείξεις για κοιτάσματα φ.α.
Σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη θα εξασφάλιζε η Ελλάδα σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, για τα οποία υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις, επισημαίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) σε ειδική Έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες.
Το ΙΕΝΕ επικαλείται πρόσφατες μελέτες (ΕΔΕΥ, Ακαδημία Αθηνών κ.ά.) που πιθανολογούν την ύπαρξη πολύ σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στη χώρα. «Στις θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν διεξαχθεί αναγνωριστικές σεισμικές έρευνες έχουν ήδη προδιαγραφεί πάνω από 30 πιθανοί ερευνητικοί στόχοι, οι οποίοι με συμπληρωματικές έρευνες θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε στόχους ερευνητικών γεωτρήσεων για ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Εάν υποτεθεί ότι θα είναι επιτυχημένο το 1/4 των γεωτρήσεων στις γεωλογικές δομές που έχουν εντοπιστεί στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νοτίως και δυτικώς της Κρήτης, τότε οι δομές αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενούν δυνητικά αποθέματα της τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών αερίου, ικανών να καλύψουν το 15%-20% των καταναλώσεων της Ε.Ε.», αναφέρει μεταξύ άλλων η μελέτη που επαναλαμβάνει την εκτίμηση της ΕΔΕΥ ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ.
Στο ερώτημα εάν υπάρχει χρόνος για την ανακάλυψη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, δεδομένης της πολιτικής απανθρακοποίησης της Ε.Ε., το ΙΕΝΕ απαντά θετικά, επικαλούμενο τις ταχείες διαδικασίες που εφάρμοσε η Αίγυπτος για την έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα Zohr και Tuna.
(της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου, Ναυτεμπορική)

0/0/0
Νέα επενδυτική πρόταση από την Elpedison για FSRU στη Θεσσαλονίκη - Κατατέθηκε αίτηση στη ΡΑΕ - Σε λειτουργία το 2025 energypress.gr

11 04 2022 | 11:12
Η ELPEDISON κατέθεσε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). Το νέο έργο, «Thessaloniki FSRU», θα αποτελείται από μία Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης & Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU),  θα αναπτυχθεί στον Θερμαϊκό Κόλπο, ανοικτά της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να λειτουργεί εντός του 2025.
Το FSRU θα έχει ικανότητα αποθήκευσης 170.000 κ.μ. Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και θα μπορεί να παραδώσει έως και 20 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου ημερησίως. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών που θα συνδέει το FSRU με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ELPEDISON  στη Θεσσαλονίκη (μία υφιστάμενη και μία υπό σχεδιασμό), καθώς και με τους υφιστάμενους αγωγούς μεταφοράς του ΕΣΦΑ στην περιοχή. 
Η κατασκευή του «Thessaloniki FSRU» θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, θα επιτρέψει διευρυμένη πρόσβαση στις αγορές φυσικού αερίου και θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Παράλληλα, θα αποτελέσει σημείο εφοδιασμού πλοίων  με καύσιμο LNG για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η λειτουργία του FSRU θα προσδώσει στην ELPEDISON μεγαλύτερη ευελιξία στη δραστηριότητα εισαγωγής και διαχείρισης φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. Αποτελεί μέσο για αύξηση των δυνατοτήτων εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και για βελτιστοποίηση της διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα, θα επιτρέψει την αποδοτικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω αξιοποίησης ευκαιριών στις αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας στη διαχείριση φορτίων και στη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης LNG, συμβάλλοντας στη συνολική αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου και, εν τέλει, στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.
Σχετικά με την ELPEDISON
Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ρεύματος και φυσικού αερίου στη χώρα, είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης των Ομίλων  Ελληνικά Πετρέλαια, του  μεγαλύτερου ενεργειακού εμπορικού και βιομηχανικού Ομίλου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, και της Edison, της μακροβιότερης εταιρείας ενέργειας στην Ευρώπη και της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας στην Ιταλία. Η ELPEDISON, ενισχύει την παραγωγική δύναμη της χώρας με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες της ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Bοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 820 MW. Χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αποκλειστικά φυσικό αέριο, η Εταιρεία διασφαλίζει τη συνεχή ροή καθαρής ενέργειας, βάσει μιας παραγωγικής διαδικασίας ιδιαίτερα φιλικής προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα στην επάρκεια του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Η ELPEDISON καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων οικιακών πελατών και επιχειρήσεων, παρέχοντας εδώ και χρόνια με σταθερότητα και συνέπεια ανταγωνιστικές χρεώσεις, εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες ενέργειας, που προσθέτουν πραγματική αξία στον τελικό χρήστη. Όραμα της Εταιρείας είναι να είναι ο Ηγέτης στην παροχή κορυφαίων και καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.
Πηγη energypress.gr

11/4/2022
ΔΕΣΦΑ: Πιο συμφέρουσα η αγορά FSU για τη Ρεβυθούσα – Επιπλέον 50 φορτία LNG το επόμενο 12μηνο αν διακοπεί το ρωσικό αέριο energypress.gr

11 04 2022 | 07:48
Πιο συμφέρουσα οικονομικά είναι η αγορά μίας πλωτής δεξαμενής (FSU) που θα εγκατασταθεί στη Ρεβυθούσα, από την ενοικίαση ενός κατάλληλα εξοπλισμένου δεξαμενόπλοιου LNG, συμπεραίνει ο ΔΕΣΦΑ στην ανάλυση κόστους-οφέλους που πραγματοποίησε για την προσθήκη μίας νέας ανάλογης υποδομής στον τερματικό σταθμό, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας. 
Η μελέτη, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ την Παρασκευή 8 Απριλίου, εξετάζει τα σχετικά κόστη σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας. Έτσι, αν ενοικιασθεί ένα FSU έως το 2022, με όρους καθαρής παρούσας αξίας, το κόστος θα ήταν 110,6 εκατ. ευρώ. Αν πάλι αγορασθεί μία ανάλογη υποδομή, τότε το κόστος θα ήταν 172,8 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, η απομένουσα αξία του FSU μετά την 5ετία εκτιμάται ότι θα ήταν 108 εκατ. ευρώ, και πάλι με όρους καθαρής παρούσας αξίας. Επομένως, αφαιρώντας την αξία του FSU, το πραγματικό «ισοζύγιο» της δεύτερης λύσης είναι 62,2 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι θα ήταν φθηνότερη κατά 48,4 εκατ. ευρώ. 
Ανεξάρτητα πάντως από οποιαδήποτε λύση κι αν επιλεγεί, η προσθήκη μίας τέταρτης δεξαμενής στη Ρεβυθούσα είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην περίπτωση που διακοπεί η ροή ρωσικού αερίου, ενώ τεκμηριώνεται πλήρως από τη μελέτη. Κι αυτό γιατί οι υφιστάμενες τεχνικές δυνατότητες του τέρμιναλ δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών LNG, που θα χρειάζονταν, αν τυχόν διακόπτονταν οι εισαγωγές καυσίμου από τη Μόσχα. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, η τέταρτη δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 150.000 κυβικά μέτρα, αυξάνοντας επομένως κατά 70% τη δυναμικότητα του τερματικού σταθμού, από τα 225.000 κυβικά μέτρα σε τουλάχιστον 380.000 κυβικά. Με την προσθήκη της, η δυνατότητα διακίνησης φορτίων LNG από τη Ρεβυθούσα θα ενισχυθεί κατά 27 Τεραβατώρες, από τις 38 στις 65 TWh. Επομένως, ο τερματικός σταθμός θα μπορούσε πλέον να καλύψει το 25% της επιπλέον ζήτησης για φυσικό αέριο (τόσο στην Ελλάδα όσο και στα γειτονικά κράτη), την οποία θα προκαλούσε η διακοπή των ροών από τη Ρωσία. 
Με βάση τη μελέτη, σε ένα τέτοιο σενάριο, για να μην υπάρξουν περικοπές στην προμήθεια αερίου, το επόμενο 12μηνο (από τις 31/3/2022 έως τις 31/3/2023) θα έπρεπε να καταφθάσουν στην Ελλάδα επιπλέον ποσότητες υγροποιημένου αερίου που ανέρχονται συνολικά σε 45 Τεραβατώρες και οι οποίες αντιστοιχούν στην έλευση 50 επιπλέον φορτίων. 
Οι εισαγωγές αυτές θα προτίθεντο στις ποσότητες LNG 38 Τεραβατώρων (και 46 φορτίων) που είναι ήδη προγραμματισμένο να εισαχθούν στην Ελλάδα μέσω της Ρεβυθούσας το επόμενο 12μηνο. Αυτό σημαίνει πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κατέφθαναν 96 φορτία, ή αλλιώς ότι θα έπρεπε να εκφορτώνονται μία παραγγελία ανά τρεις ημέρες περίπου. Κάτι που δεν είναι εφικτό να γίνει με την αποθηκευτική ικανότητα της Ρεβυθούσας. 
Ως συνέπεια, «η έλλειψη αποθηκευτικής ικανότητας δεν επιτρέπει πρόωρη άφιξη φορτίων, ενώ οι ανάγκες για φυσικό αέριο δεν επιτρέπουν καθυστερημένες αφίξεις, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε ανεπάρκεια καυσίμου. Η καθυστερημένη άφιξη ενός φορτίου θα οδηγούσε σε περικοπή στην τροφοδοσία», σημειώνεται στην έκθεση. 
Αντίθετα, χάρις στο FSU, το τέρμιναλ θα μπορεί να εξυπηρετήσει την άφιξη φορτίων LNG με την απαιτούμενη συχνότητα, ενώ θα απέτρεπε επίσης την οικονομική ζημία από τη μη έγκαιρη παράδοση των φορτίων LNG. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, ακόμη και η αστοχία παράδοσης ενός μικρού φορτίου 500 Γιγαβατώρων, σε περίοδο αιχμής της ζήτησης, με βάση ακραία συντηρητικές εκτιμήσεις, θα οδηγούσε σε απώλειες της τάξης των 250 εκατ. ευρώ
ΠΗΓΗ energypress.gr

11/4/2022
Juwi για το φωτοβολταϊκό στην Κοζάνη: Το μεγαλύτερο έργο που κατασκευάσαμε μέχρι σήμερα – Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους energypress.gr

09 04 2022 | 10:56
Στις 6 Απριλίου του 2022 στην Κοζάνη, εγκαινιάστηκε ο Φ/Β Σταθμός των 204MWp, του μεγαλύτερου Φ/Β σταθμού που έχει κατασκευάσει η juwi στην 25ετή της παρουσία στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το έργο αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την θυγατρική juwi Hellas AE για λογαριασμό των ΕΛΠΕ στον χρόνο ρεκόρ των 18 μηνών. Η στενή συνεργασία των δύο εταιρειών για την επίλυση των προβλημάτων εν τη γενέσει τους και η προσήλωση στον κοινό στόχο της ολοκλήρωσης του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να ξεπερνούνται τα συνεχή εμπόδια που ορθώνονταν, κυρίως στην αδειοδότηση του έργου, από τα δύο πολύμηνα lockdown λόγω Covid-19.
Τα 18 έργα του Φ/Β Σταθμού ηλεκτρίζονται τμηματικά με το ΚΥΤ Καρδιάς, μια διαδικασία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου. Στη συνέχεια η juwi Hellas θα αναλάβει την λειτουργία και την συντήρηση του έργου για τα επόμενα δέκα χρόνια.
Σε αυτό το έργο οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:
 • 504.000 bifacial modules της Jinko Solar
 • 285 χιλιόμετρα βάσεων στήριξης και 150 χιλιάδες πάσσαλοι της Mevaco
 • 60 κεντρικοί inverter και 33 υποσταθμοί μέσης τάσης της Sungrow
 • 18 πεδία 33kV και δύο Μ/Σ 110MVA της Siemens
 • 1050 κυτία διασύνδεσης της Raycap
 • 3 εκατομμύρια μέτρα καλωδίων
 • 150 χιλιόμετρα χαντάκια καλωδίων
 • 20 χιλιόμετρα εσωτερικών δρόμων
 • 10 χιλιόμετρα αποστραγγιστικών
 • 30 χιλιόμετρα περίφραξης
Ο Τάκης Σαρρής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της juwi Hellas δήλωσε: «Ο διάσημος μηχανικός Τσαρλς Κέτερινγκ κάποτε είπε, “High achievement always takes place in the framework of high expectation”. Αυτό το έργο είναι το υψηλότερο επίτευγμα στον Ελληνικό χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο φάρος που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι εν μέσω δύο ετών lockdown και Covid, αλλά είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να παραδώσουμε ένα εξαιρετικό έργο στα ΕΛΠΕ που μας στήριξαν σημαντικά καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα εμπνεύσει κι άλλους να ονειρεύονται περισσότερα και να κάνουν περισσότερα. Εμείς σίγουρα πρόκειται να κάνουμε περισσότερα καθώς αναπτύσσουμε περαιτέρω ένα πορτφόλιο 600 MW στην Ελλάδα».
Ο Stephan Hansen, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου juwi και υπεύθυνος για διεθνείς δραστηριότητες, πρόσθεσε: «Ένα έργο όπως αυτό της Κοζάνης αποδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο καθαρές και οικονομικά αποδοτικές, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Είμαι πολύ περήφανος για το επίτευγμα της ομάδας της  juwi και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεισφορά τους».
 
ΠΗΓΗ energypress.gr

9/4/2022
Πρέσβης Ισραήλ: «Σέβομαι Πολύ την κ. Νούλαντ Αλλά για τον EastMed θα Αποφασίσουν οι Χώρες της Περιοχής» www.energia.gr


energia.gr
Παρ, 8 Απριλίου 2022 - 16:29
«Σέβομαι πολύ την υφυπουργό κ. Νούλαντ, αλλά οι χώρες της περιοχής είναι αυτές που πρέπει να λάβουν την απόφαση. Και οι χώρες της περιοχής συζητούν», τόνισε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ (εδώ) στην «Καθημερινή» για τον EastMed. Μιλώντας στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Ισραηλινός πρέσβης είπε χαρακτηριστικά: «Ας κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα, ας συνειδητοποιήσουμε ποια περιουσιακά στοιχεία έχουμε ως χώρες και ως περιοχή και ας προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε προς ένα συγκεκριμένο πολιτικό, οικονομικό, στρατηγικό όφελος»
 
Υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος, επισημαίνοντας πως «συζητούμε για τον EastMed για 12-13 χρόνια, ώσπου οι Αμερικανοί μας είπαν ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς εξεπλάγην, αλλά αν αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, ας σκεφτούμε άλλες εναλλακτικές». 
«Είναι ώρα να σημειώσουμε μια κάποια πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά», υπογραμμίζοντας πως αν η Ευρώπη είναι ειλικρινής ως προς τη ρητορική της για την ανάγκη διαφοροποίησης των προμηθειών αερίου, θα πρέπει να μετουσιωθεί η ρητορική αυτή των Βρυξελλών σε ενέργειες.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στο πεδίο της ενέργειας η Αίγυπτος, επισημαίνοντας ότι η χώρα αυτή είναι εταίρος, παίκτης- κλειδί. Έκανε, μάλιστα, αναφορά στην πρόσφατη σύνοδο Ισραήλ, Αιγύπτου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο Σάρμ ελ Σέιχ, όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα ζητήματα αυτά, επισημαίνοντας πως η ενέργεια δεν περιορίζεται μόνο στην τριμερή συνεργασία ή στην πρωτοβουλία 3+1, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, «αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες περιφερειακές διαστάσεις σ' αυτό».

ΠΗΓΗ  energia.gr

8/4/2022
Σιάμισιης: Κανένας κίνδυνος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε αργό - Δεν επιβαρύνουμε την κατανάλωση παρά το αυξημένο μας κόστος energypress.gr

08 04 2022 | 11:34
Την πρόθεση των ΕΛΠΕ να βαδίσει ενεργά και δραστήρια στο «μονοπάτι» της ενεργειακής μετάβασης τα επόμενα χρόνια ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Συγκεκριμένα, ανέφερε το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, το οποίο εγκαινιάστηκε μέσα στην εβδομάδα δεν είναι το τελευταίο, καθώς παραμένει ο στόχος για 50% μείωση στο ανθρακικό αποτύπωμα των ΕΛΠΕ μέχρι το 2030. Από την άποψη αυτή, ο Όμιλος τόσο μέσω της συμμετοχής του σε ΔΕΠΑ και Elpedison όσο και αυτοτελώς, επιδιώκει και στοχεύει την περαιτέρω ανάπτυξη έργων πράσινης ενέργειας.
Ως προς την στρατηγική του Ομίλου, το γνωστό Vision 2020-2025 συνιστά μια ολιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων, ξεκινώντας από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση. Όπως υπογράμμισε το υψηλόβαθμο στέλεχος των ΕΛΠΕ, ο Όμιλος αντιλαμβάνεται τα «σημάδια» των καιρών, δηλαδή, ότι από την μία απέχουμε ακόμη από το σημείο να εγκαταλείψουμε την οικονομία του άνθρακα και ταυτόχρονα την ανάγκη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.
Πρόσθεσε πως οι υγροί υδρογονάνθρακες θα παραμείνουν ακόμη για ορισμένες δεκαετίες καθώς «ωριμάζει» ακόμη η υποκατάσταση τους από την ηλεκτροκίνηση ή κι ακόμη περισσότερο από το υδρογόνο που μια σειρά λόγοι δεν επιτρέπουν σήμερα την πλατιά εμπορική του χρήση.
Επομένως, η «επόμενη ημέρα» των ΕΛΠΕ περιλαμβάνει ανάπτυξη των νέων πράσινων τεχνολογιών και ταυτόχρονα διατήρηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, ο κ. Σιάμισιης ανήγγειλε ένα νέο πιλοτικό έργο που πρόκειται να προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου και θα αφορά την παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας μετά και τις νέες κυρώσεις της Ευρώπης σε βάρος της Ρωσίας, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε πως τα ΕΛΠΕ, όπως και η Ελλάδα δεν έχουν πρόβλημα εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο.
Αν και κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτό προερχόταν από Ρωσία, οι εισαγωγές αυτές έχουν σταματήσει με πρωτοβουλία του Ομίλου και το γεγονός ότι τα διυλιστήρια βρίσκονται σε παράκτια θέση, επιτρέπει την άμεση και γρήγορη διαφοροποίηση στον εφοδιασμό του ομίλου με αργό. Ως προς το ρωσικό αέριο, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, όπως επισήμανε, όπου βέβαια, και εκεί, η λύση θα δοθεί με διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ενέχει ένα πρόσθετο κόστος.
Στο κομμάτι των εγχώριων υδρογονανθράκων, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ κατέστησε σαφές ότι η έρευνα και ανάπτυξη κοιτασμάτων παραμένει στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, ξεχωρίζοντας τις περιοχές του Ιονίου και της Κρήτης.
Τέλος, υπογράμμισε  πως τα ΕΛΠΕ έχουν επιλέξει μέχρι στιγμής να μην μετακυλίσουν το όποιο πρόσθετο κόστος στον καταναλωτή, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, επιβαρύνονται με αύξηση στο κόστος κατά 200-250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όπως ανέφερε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει γίνει αυτή η επιλογή.

8/4/2022
"Ανατρεπτική" πρόταση κατέθεσε στη ΡΑΕ ο ΔΕΣΦΑ: Να διπλασιαστεί το υφιστάμενο δίκτυο αερίου της χώρας με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών energypress.gr

08 04 2022 | 07:30
Ο νέος ρόλος της χώρας, ειδικά μετά την ευρωπαϊκή απόφαση για απεξάρτηση από τη Μόσχα, που απαιτεί τη διαμετακόμιση μεγάλων ποσοτήτων αερίου, οδηγεί αναπόφευκτα, σύμφωνα με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στην πραγματοποίηση ευρείας έκτασης επενδύσεων για την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου, τέτοιων μάλιστα που γίνεται λόγος για «διπλασιασμό του δικτύου». Οι επενδύσεις αυτές, σύμφωνα με πρόταση που έχει καταθέσει ο ΔΕΣΦΑ στη Ρυθμιστική Αρχή, πρέπει να γίνουν με αξιοποίηση γνωστών στην Ευρώπη «εργαλείων» όπως οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, την σημαντική αναβάθμιση του εγχώριου συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου με σχεδόν διπλασιασμό της δυναμικότητάς του και άρα νέες επενδύσεις, φέρνουν στο προσκήνιο τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή ενεργειακή «σκακιέρα» μετά και την απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί προοδευτικά αλλά άμεσα από το ρωσικό φυσικό αέριο.  
Αυτό προκύπτει από την προοπτική της χώρας να αποτελέσει χώρα transit σημαντικά μεγαλύτερων ποσοτήτων σε σχέση με σήμερα, με δεδομένο ότι μια ενδεχόμενη διακοπή της ροής ρωσικού αερίου συνεπάγεται διοχέτευση ποσοτήτων περί τα 40 bcm στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, μεγάλο μέρος των οποίων πρόκειται να διασχίσει την ελληνική επικράτεια.  
Οι αλλαγές στις ροές φυσικού αερίου από Νότο προς Βορρά και από Δύση σε Ανατολή, ακριβώς αντίστροφα σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι πρότινος, πέραν των σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων που επιφέρουν, «επιβάλλουν» νέους όρους και δεδομένα για την ίδια την αγορά αερίου τόσο στο κομμάτι της εμπορίας όσο και στο εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι των υποδομών.  
Σε αυτό το πλαίσιο ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει την ανάπτυξη νέου συστήματος αγωγών καθώς και μια σειρά άλλες παρεμβάσεις στο σύστημα που θα επιτρέψουν την ροή μεγαλύτερων ποσοτήτων προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο Power & Gas Forum, o Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, Μιχάλης Θωμαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως το νέο ρόλο που καλείται να έχει το ελληνικό σύστημα μεταφοράς αερίου και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με επενδύσεις. Στην ουσία σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιαστεί το σύστημα».  
Να σημειωθεί πως ήδη υπάρχει εκφρασμένο ενδιαφέρον για μεταφορά ποσοτήτων από την Ρεβυθούσα προς την αγορά της Ιταλίας, καθώς και από το LNG της Αλεξανδρούπολης προς την βαλκανική ενδοχώρα. Μάλιστα ως προς την δεύτερη περίπτωση, της περιοχής των Βαλκανίων, χρειάζεται να συνυπολογίσουμε τις δυνατότητες που δημιουργεί ο υπό κατασκευή ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB καθώς και ο υφιστάμενος διαβαλκανικός αγωγός που υποχρησιμοποιείται σήμερα. 
Πηγές με γνώση του θέματος υπογραμμίζουν πως τέτοιο συγκριτικό πλεονέκτημα διαθέτει μονάχα το ελληνικό σύστημα, γιατί στην μεν περίπτωση της Τουρκίας μιλάμε για μια κλειστή αγορά με δυσκολία πρόσβασης και με μεγάλη εσωτερική κατανάλωση, για την δε γειτονική Ιταλία, ο σχεδιασμός του δικτύου "κινείται" από Βορρά προς Νότο και τυχόν αναστροφή αυτού, απαιτεί τεράστιες επενδύσεις που δεν είναι εύκολο να γίνουν, συνεκτιμώντας και τους πιεστικούς χρόνους για την αλλαγή "πλεύσης" του αερίου. 
Ενδιαφέρον έχει η επισήμανση του κ. Θωμαδάκη στο ίδιο συνέδριο πως σε πρόσφατο φόρουμ της Κομισιόν (εντός Μαρτίου) "όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές της Ευρώπης μας ρωτούσαν πως θα ενισχυθεί η δυναμικότητα του ελληνικού συστήματος ώστε να πάει αέριο προς τον Βορρά". 
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι νέες υπό ανάπτυξη υποδομές αερίου στην ελληνική επικράτεια «απαιτούν» τέτοιες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο, καθώς πλέον οι εν δυνάμει διαθέσιμες ποσότητες θα ξεπερνούν κατά πολύ την ικανότητα μεταφοράς του δικτύου.  
Ποιο μοντέλο προκρίνει ο ΔΕΣΦΑ 
Για την υλοποίηση ενός τέτοιου επενδυτικού «project» ο ΔΕΣΦΑ προκρίνει το μοντέλο των «ΣΔΙΤ», συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως ένα μοντέλο win-win για όλους, αλλά και ως ένα μοντέλο που συναντάται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως τρόπος ανάπτυξης των δικτύων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energpypress, ο ΔΕΣΦΑ έχει υποβάλει προ μηνός σχετική πρόταση στη ΡΑΕ. Πρακτικά, με βάση αυτό το μοντέλο, ο ΔΕΣΦΑ κοινοποιεί τα έργα που χρειάζεται να γίνουν και προτίθεται να κάνει για την αναβάθμιση του δικτύου και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να «κουμπώσει» τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις που θα ήθελε.
Αν για παράδειγμα μιλάμε για έναν αγωγό, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να προσέλθει και να ζητήσει την επέκταση ενός αγωγού ή την κατασκευή ενός κλάδου. Το πρόσθετο κομμάτι πέραν του αρχικού σχεδίου ΔΕΣΦΑ επιβαρύνει τον επενδυτή και το σχετικό κόστος δεν προσμετράται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση και δεν επιβαρύνει με επιπλέον τέλη χρήσης του δικτύου που μετακυλίονται στους καταναλωτές.
Αντιθέτως, επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών με το ελάχιστο δυνατό κόστος, καθώς με τις επιπλέον ποσότητες που εισρέουν μειώνονται και οι ταρίφες των υπόλοιπων χρηστών. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση φυσικού αερίου και στην καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, η εξ’ολοκλήρου ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου (πχ αγωγός) από έναν επενδυτή κρίνεται μη βιώσιμη επένδυση.  

8/4/2022
Elpedison: Μπήκαν μπουλντόζες για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη – Τον Ιούνιο και η επενδυτική απόφαση energypress.gr

07 04 2022 | 07:31
Ξεκίνησαν από την Elpedison οι προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες για την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στη Θεσσαλονίκη.
Η νέα μονάδα ισχύος 860 MW έρχεται να προστεθεί στην καινούργια γενιά των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου που χτίζουν οι Mytilineos, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – MOTOR OIL και όμιλος Κοπελούζου.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταίροι της Elpedison (Ελληνικά Πετρέλαια και Edison) αναμένεται μέχρι και τον Ιούνιο να λάβουν και την τελική επενδυτική απόφαση για το έργο ύψους 450 – 500 εκ. ευρώ. Το CCGT σηματοδοτεί την απόφαση της εταιρείας να παίξει κεντρικό ρόλο στην μεταβατική ενεργειακά εποχή με στελέχη της να εκτιμούν πως το φυσικό αέριο και ο άνθρακας, μετά και τον πόλεμο της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να είναι τα κυρίαρχα καύσιμα για τη λειτουργία των μονάδων βάσης.
Αξίζει να τονιστεί πως στελέχη της ιδιωτικής εταιρείας εκτιμούν πως οι όποιες λύσεις για καθαρή ενέργεια όπως οι ΑΠΕ ή και το υδρογόνο έχουν δρόμο μπροστά τους προκειμένου να εδραιωθούν ως κεντρικές επιλογές για την ηλεκτροπαραγωγή. Για τις ΑΠΕ χαρακτηριστικά αναφέρουν την αναγκαιότητα της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και για το υδρογόνο υπάρχουν ακόμη τεχνολογικές εξελίξεις για την παραγωγή του.
Πάντως, τόσο για τη νέα μονάδα της Elpedison όσο και για τις άλλες των ιδιωτών τα δεδομένα αλλάζει και η πρόσφατη απόφαση του πρωθυπουργού να τροποποιηθεί μερικώς το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης με την Πτολεμαϊδα 5 να συνεχίζει ως λιγνιτική και μετά το 2025 έως το 2028. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται χώρος στις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου για την επίτευξη οικονομικών επιδόσεων.

4/4/2022
ΕΛΠΕ: Προς αναζήτηση συνεταίρου για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο energypress.gr

07 04 2022 | 08:22
Σε επιτάχυνση του προγράμματος για τις έρευνες υδρογονανθράκων προτίθεται να προχωρήσει ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, εστιάζοντας σε θαλάσσιες περιοχές με πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου. 
Όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Α. Σιάμισιης σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο περιθώριο των εγκαινίων του φωτοβολταϊκού των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, με βάση τη νέα στρατηγική που έχει να κάνει με τον εταιρικό και ενεργειακό μετασχηματισμό του ομίλου τα ΕΛΠΕ είχαν αποκλείσει τις έρευνες σε onshore περιοχές και σε blocks με κοιτάσματα πετρελαίου. Αντίθετα στις θαλάσσιες περιοχές, με πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου οι έρευνες συνεχίζονται, πρόσθεσε ο κ. Σιάμισης υπογραμμίζοντας ότι στη νέα εποχή που οδηγείται η Ελληνικά Πετρέλαια οι έρευνες υδρογονανθράκων έχουν μέρος στο χαρτοφυλάκιο μας.
Σε σχέση με τις σεισμικές ερευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ιόνιο και τον Κυπαρισιακό κόλπο ο κ. Σιάμισιης έκανε λόγο για απόλυτα πετυχημένο πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι ακολουθήσει η ερμηνεία των δεδομένων και η λήψη τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, που θα απαιτήσει χρονικό διάστημα ακόμη 12 μηνών. 
Στις συγκεκριμένες περιοχές τα ΕΛΠΕ έχουν το 100% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, αν και όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ συνήθως οι έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου γίνονται από κοινοπραξία. Με τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα χέρια μας θα αναζητήσουμε εταίρο, ανέφερε ο κ. Σιάμισιης. 
Κρήτη
Σε ό,τι αφορά τις έρευνες στην Κρήτη, όπου τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν σε κοινοπραξία μαζί με την γαλλική Total και την αμερικανική ExxonMobil ο κ. Σιάμισιης, τόνισε ότι εμφανίζουν ενδιαφέρον καθώς μοιάζουν με αντίστοιχες γεωλογικές δομές της Ανατολικής Μεσογίου όπου έχουν γίνει ανακαλύψεις. Πρόσθεσε ότι τα ΕΛΠΕ είτε με τους ίδιους είτε με άλλους παίκτες θα κάνουν τις έρευνες. 
Όσον αφορά στις καθυστερήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ τις απέδωσε στην εκκρεμότητα που υπάρχει με την προσφυγή στο ΣτΕ σε βάρος της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για όσο διάστημα υπάρχει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα καμία σοβαρή εταιρεία δε θα μπορούσε να προχωρήσει στις έρευνες, τόνισε.  

ΠΗΓΗ energypress.gr

7/4/2022
ΕΛΠΕ: Εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο σε λειτουργία έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου energypress.gr

 

06 04 2022 | 16:24
Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην περιοχή της Κοζάνης, που αποτελεί έργο πνοής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και σηματοδοτεί την ταχεία μετάβαση του Ομίλου ΕΛΠΕ σε νέες πιο "καθαρές" μορφές ενέργειας, εγκαινιάστηκε το  μεσημέρι από τη Διοίκηση του Ομίλου και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποτελεί το μεγαλύτερο σε λειτουργία έργο ΑΠΕ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα με φωτοβολταϊκά σε ολόκληρη την Ευρώπη με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που φτάνει στα 204,3 MW. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ετησίως ενέργεια 350 GWh, ενώ θα καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών με ενέργεια μηδενικών εκπομπών. Η συνολική επένδυση ανήλθε στα €130 εκατ., με σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία, αλλά και την περιοχή της Δ. Μακεδονίας, καθώς δημιούργησε πάνω από 350 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ενώ θα διατηρήσει δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι περισσότερες εκ των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία.
Η κατασκευή του πάρκου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως (bifacial modules) και διαθέτει τελευταίας γενιάς σύστημα αυτοματισμών παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής (Energy Management System), ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος, παρά τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία. Κύριος εργολάβος του έργου ήταν η εταιρεία JUWI, ενώ τηνπαρακολούθηση της κατασκευής είχε αναλάβει η εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ θυγατρική του Ομίλου ΕΛΠΕ, η οποία ακολουθεί τη στρατηγική στροφή του Ομίλου αναπτύσσοντας τεχνογνωσία στη νέα αυτή αγορά. 
Κατά την ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό και τους λοιπούς επίσημους καλεσμένους, τόνισε: "Το έργο αυτό αποτυπώνει έμπρακτα την απόφασή μας και τη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε, με τρόπο ουσιαστικό, σε μια νέα εποχή προκλήσεων. Θέσαμε σαν προτεραιότητα να δημιουργήσουμε τα ΕΛΠΕ των επόμενων δεκαετιών, ξεπερνώντας την αδράνεια που χαρακτηρίζει συνήθως μεγάλους οργανισμούς με μακρά και πετυχημένη ιστορία. Στοχεύουμε σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας, που θα πρωτοστατεί στις εξελίξεις, ενισχύοντας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Επισπεύδουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό και στηρίζουμε τη μετάβαση σε προηγμένες και μηδενικών εκπομπών μορφές ενέργειας, αλλά παράλληλα εκσυγχρονίζουμε και την πετυχημένη βασική μας δραστηριότητα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για εμάς να βλέπουμε τη σχεδόν καθολική αποδοχή και ταύτιση των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και των μετόχων μας και των αγορών, με τη νέα αυτή στρατηγική. Ευχαριστώ όσους εργάστηκαν και όσους βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του έργου, που σήμερα είναι ακόμη πιο σημαντικό για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της πρόσβασης σε φτηνή και πράσινη ενέργεια για τους καταναλωτές. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με άξονα το στρατηγικό σχέδιο "Όραμα 2025”υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030, ώστε να συμβάλουμε ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης".
Αναλυτική περιγραφή του Φ/Β πάρκου της Κοζάνης, της προηγμένης τεχνολογίας που αξιοποιήθηκε και των εξειδικευμένων εργασιών κατασκευής του, έκανε μιλώντας στους παριστάμενους ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, ο οποίος επεσήμανε τη συμβολή όλων όσων εργάστηκαν και, φυσικά, της τοπικής κοινωνίας στην ολοκλήρωση του έργου παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω πανδημίας. Όπως σημείωσε, "σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα ΕΛΠΕ απέκτησαν εγκατεστημένη ισχύ300 MWαπό ΑΠΕ και έχουν θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο το 1GW μέχρι το τέλος του 2026 και την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου, ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων, άνω των 2 GW σε λειτουργία έως το 2030. Το πρώτο μεγάλο βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση έγινε. Και το όραμά μας δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με την ενέργειά μας ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη, τα παιδιά μας, για όλους εμάς" ,κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Αλεξόπουλος.
Παρόντες στην τελετή εγκαινίων ήταν, μεταξύ πολλών προσκεκλημένων, ο Υπουργός  Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς και υψηλόβαθμα στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΕΝ & Ανάπτυξης),  οι Μητροπολίτες Σερβίων & Κοζάνης και Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας, Βουλευτές τoυ Νομού Κοζάνης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ως επικεφαλής αντιπροσωπείας, οι Δήμαρχοι της περιοχής, εκπρόσωποι Θεσμικών Φορέων, αντιπροσωπείες από τις Εταιρίες που ήταν βασικοί συντελεστές του έργου, εκπρόσωποι από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, υψηλόβαθμα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΠΕ και των θυγατρικών του εταιριών, καθώς και εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ energypress.gr

 

6/4/2022
Μέχρι το Πάσχα το market test για τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας - Τελικές επενδυτικές αποφάσεις το Q3 του 2022 energypress.gr

06 04 2022 | 07:30
Μέχρι πριν το Πάσχα αναμένεται να ανακοινωθεί το market test για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, καθώς από μέρα σε μέρα αναμένεται η κατάθεση της οριστικής πρότασης του ΔΕΣΦΑ προς την ΡΑΕ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ακόμη διαδικαστικό βήμα, πριν την επίσημη προκήρυξη του market test.
Την σχετική εξέλιξη είχε προαναγγείλει ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Διαχειριστή, Μιχάλης Θωμαδάκης, μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριο του Power & Gas Forum.
Η συγκυρία καθώς και άλλες τεχνικές δυσκολίες που υπήρξαν, επέφεραν την μερική καθυστέρηση στην υποβολή της οριστικής πρότασης του ΔΕΣΦΑ προς την ΡΑΕ, οι οποίες, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν υπαναχώρηση ή παρακώλυση του συνολικότερου σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου.
Την ανακοίνωση της διαδικασίας του market test, θα ακολουθήσουν 40 μέρες για την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους και στην συνέχεια, εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 αναμένονται οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις από τον ΔΕΣΦΑ και την MER (ο ΔΕΣΦΑ της γειτονικής χώρας) προκειμένου, αμέσως μετά, να εκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του αγωγού. Η κατασκευαστική διαδικασία εκτιμάται πως θα διαρκέσει 30 με 32 μήνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, εκτιμάται πως το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά την διαδικασία του market test θα εκδηλωθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε, πλέον, και με τα οικονομικά στοιχεία στα χέρια τους, οι δύο Διαχειριστές της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας να προχωρήσουν προς την υλοποίηση του έργου. Το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξη του έργου στα Προγράμματα Ανάπτυξης τόσο του ΔΕΣΦΑ όσο και της MER.
Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει διμερώς, με τον ΔΕΣΦΑ να αναλαμβάνει το ελληνικό τμήμα και την κρατική Εταιρεία Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (MER) να αναλαμβάνει το άλλο τμήμα που διασχίζει την γειτονική χώρα ως τα ελληνικά σύνορα. Το ελληνικό τμήμα έχει προϋπολογισμό 67 εκατομμύρια ευρώ και θα ξεκινά από τη Νέα Μεσημβρία, καταλήγοντας στην περιοχή των Ευζώνων/Γευγελή.
Το συνολικό κόστος του αγωγού εκτιμάται σε 110 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει συνολικό μήκος 123 χιλιομέτρων (Νέα Μεσημβρία προς το Νεγκότινο μέσω Ευζώνων/Γευγελής) για τη διασύνδεση των δύο συστημάτων μεταφοράς. Η αρχική ικανότητα μεταφοράς του θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες προκειμένου ο αγωγός να διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές και για τη μεταφορά πράσινου υδρογόνου. 
Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και την  κρατική Εταιρεία Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (MER), σε συνέχεια της διακυβερνητικής συμφωνίας που υπογράφηκε δύο μήνες νωρίτερα. Η Συμφωνία Συνεργασίας των δύο Διαχειριστών θεσπίζει τις αρχές συνεργασίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ και η NER σκοπεύουν να συντονίσουν τις κύριες φάσεις, τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και τα συνοδευτικά ορόσημα της ανάπτυξης του έργου διασύνδεσης του αγωγού φυσικού αερίου.
ΠΗΓΗ energypress.gr

6/4/2022
ΕΛΠΕ: Πολύ κοντά στο ξεκίνημα της παραγωγής για τα 18 φ/β πάρκα της Κοζάνης - Στα 2 δισ οι επενδύσεις σε ΑΠΕ μέχρι το 2025 www.worldenergynews.gr


ΕΛΠΕ: Πολύ κοντά στο ξεκίνημα της παραγωγής για τα 18 φ/β πάρκα της Κοζάνης - Στα 2 δισ οι επενδύσεις σε ΑΠΕ μέχρι το 2025
Το έργο αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψης, μάλιστα είναι και το μεγαλύτερο αυτής της τεχνολογίας πάρκο στην Ευρώπη
Ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στόχου που έχουν θέσει για συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 20-25% της κερδοφορίας τους τα επόμενα 5-6 χρόνια, κάνουν τα ΕΛΠΕ, θέτοντας σε λειτουργία το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη.
Τα εγκαίνια του πάρκου θα γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη 6 Απριλίου παρουσία και του υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Πρόκειται για έργο συνολικής ισχύος 204,3 MWp που αποτελείται από 18 φωτοβολταϊκά πάρκα, που συνδέονται στο σύστημα με γραμμές μεταφοράς 13,3 χλμ.

Για την ανάπτυξή του, τα ΕΛΠΕ είχαν εξαγοράσει στις αρχές του 2020 από τη γερμανική εταιρία JUWI χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σε τελικό στάδιο αδειοδότησης. Το φθινόπωρο του 2020 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου και με βάση τον προγραμματισμό των ΕΛΠΕ τίθεται σε πλήρη λειτουργία μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2022.
Η συνολική επένδυση ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ. Το έργο αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψης, μάλιστα είναι και το μεγαλύτερο αυτής της τεχνολογίας πάρκο στην Ευρώπη.
Υπολογίζεται ότι θα παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια της τάξης των 350 GWh ετησίως, απαλλαγμένη από ρύπους, που θα αντιστοιχούσαν σε περίπου 300 χιλ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα, το χρόνο.

Vision 25: Επενδύσεις 2 δισ σε ΑΠΕ

Το νέο φωτοβολταϊκό σηματοδοτεί τη στροφή των Ελληνικών Πετρελαίων στην πράσινη ενέργεια και ταυτόχρονα τη μετάβαση της λιγνιτικής περιοχής της Κοζάνης στη νέα εποχή με στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ηλεκτρικού μείγματος ως το 2028.
Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ που έχουν προχωρήσει στον εταιρικό μετασχηματισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2025 έχουν θέσει ως στόχο οι ΑΠΕ να συνεισφέρουν στην κερδοφορία της κατά 20-25% στα επόμενα 5-6 χρόνια. Η συνεισφορά αυτή αναμένεται να προέλθει από την αύξηση της δραστηριότητας του ενός από τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, τη Νέα Ενέργεια, και όχι από τη συρρίκνωση της βασικής δραστηριότητας του ομίλου. Για την υλοποίηση των στόχων τους τα ΕΛΠΕ προγραμματίζουν επενδύσεις ύψους 4 δις ευρώ εκ των οποίων το 50% θα αφορούν έργα Νέας Ενέργειας.
Σύμφωνα δε με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ Ανδρέα Σιάμισιη το πρόγραμμα Vision 2025 φιλοδοξεί να αποτελέσει το όχημα προς την νέα εποχή για τον όμιλο ο οποίος συμμετέχει στις ραγδαίες μεταβολές της ενεργειακής αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα τις παραδοσιακές δραστηριότητες του και επεκτεινόμενος σε άλλους συναφείς κλάδους.

Δυτική Μακεδονία : Η περιοχή ανάπτυξης των ΑΠΕ

Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και στη Μεγαλόπολη, τις δύο περιοχές όπου βρίσκονται τα ορυχεία και οι μονάδες λιγνίτη της ΔΕΗ, έχει προγραμματιστεί η σταδιακή απόσυρση των μονάδων και η ανάπτυξη μίας σειράς πράσινων έργων, κυρίως μονάδων ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας και ενδεχομένως μονάδας παραγωγής υδρογόνου.
Επίσης σχεδιάζονται και μία σειρά άλλων επενδύσεων για την οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θα δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από την απόσυρση του λιγνίτη, γύρω από τον οποίο μέχρι σήμερα αναπτύσσεται η βασική οικονομική δραστηριότητα της όλης περιοχής.

Η ΔΕΗ η οποία επίσης υλοποιεί μεγάλα ηλιακά πρότζεκτ στη Δυτική Μακεδονία έχει θέσει ως στόχο το κλείσιμο των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ως το τέλος του 2023, ενώ η υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5 - που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία περί τα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου- σχεδιάζεται να μετατραπεί σε καύση φυσικού αερίου το 2025. Δεδομένης της ενεργειακής κρίσης πάντως και της αβεβαιότητας σε σχέση με τον ομαλό εφοδιασμό αλλά και τις τιμές του φυσικού αερίου, δεν αποκλείεται ο σχεδιασμός απολιγντιοποίησης της ΔΕΗ να τροποποιηθεί.

www.worldenergynews.gr

5/4/2022
Σε αναβάθμιση προβλήτας στα διυλιστήρια Αγ. Θεοδώρων προχωρά η Motor Oil energypress.gr

05 04 2022 | 09:41
Την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για το διυλιστήριο αργού πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους αποφάσισε το ΥΠΕΝ, κάνοντας αποδεκτή τη σχετική αίτηση που υπέβαλε αρχικά η εταιρεία τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η αίτηση της Motor Oil αφορούσε στον εκσυγχρονισμό (αναβάθμιση) της προβλήτας Α της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα, ο εκσυγχρονισμός της λιμενικής εγκαταστασης αφορά την επισκευή και αναβάθμιση ή/και εκ νέου έμπηξη 32 πασσάλων στη θέση πρόσδεσης στην κεφαλή του προβλήτα Α, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού εξυπηρέτησης των δεξαμενόπλοιων που προσδένουν σε αυτή. 
Εξετάζοντας το σχετικό φάκελο, αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και λήφθηκαν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, το ΥΠΕΝ εκτίμησε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τον εκσυγχρονισμό της προβλήτας Α αναμένεται να είναι περιορισμένες και αντιμετωπίσιμες σε όλα τα επίπεδα όπως στην ποιότητα του ακουστικού και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων καθώς και στις φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΥΠΕΝ, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα επέλθει από την αναβάθμιση και λειτουργία της προβλήτας Α θα είναι μη ουσιώδης σε σχέση με το συνολικό λιμενικό έργο, και κατ’ επέκταση με το σύνολο της δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, το ΥΠΕΝ διαπίστωσε ότι δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ. 
Με βάση τα αναφερόμενα στην τροποποιημένη ΑΕΠΟ, η λιμενική εγκατάσταση της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους (προβλήτες και αγκυροβόλιο) έχει δυναμικότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 6 πλοίων. Ο μέσος όρος πλοίων που καταπλέουν είναι περίπου 1700 ανά έτος, με χωρητικότητες που κυμαίνονται από 500 ως 300.000 κόρους. Η διάρκεια φόρτωσης - εκφόρτωσης των πλοίων κυμαίνεται από λίγες ώρες έως και 2-3 μέρες, σε κάποιες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που οι θέσεις πρόσδεσης των πλοίων είναι κατειλημμένες, τα επιπλέον πλοία αγκυροβολούν στα ανοιχτά του κόλπου. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής των αγκυροβολημένων εν αναμονή προσέγγισης πλοίων είναι 10 ημέρες, όπως καθορίζεται από το Λιμεναρχείο Ίσθμιας. 
Στην τροποποιημένη ΑΕΠΟ ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια του εκσυγχρονισμού του προβλήτα Α, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των προβλήτων Β και C, για τη εκφόρτωση των πρώτων υλών και τη φόρτωση των προιόντων του διυλιστηρίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, θα πρέπει, εφόσον απαιτηθεί, να γίνει τροποποίηση των δρομολογίων και των μεγεθών των πλοίων που θα προσεγγίζουν τη λιμενική εγκατάσταση. 
Οι υπόλοιποι όροι της ΑΕΠΟ που τροποποιήθηκαν αφορούν τα αστικού τύπου επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού) από τη λειτουργία της ανεξάρτητης Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, τα οποία προβλέπεται να οδηγούνται μέσω του υφιστάμενου συστήματος μεταφοράς στον τελικό αποδέκτη (Σαρωνικό κόλπο).
Επίσης, ορίζεται προβλέψεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του έργου, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Ακόμα, αναφέρεται ότι κατά την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων”.
Τέλος, αναφέρεται ότι η συλλογή και μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων από την εγκατάσταση να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς, ενώ ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί μητρώο για τα επικίνδυνα απόβλητα και λοιπά απόβλητα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

 

5/4/2022
Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης: Εκδήλωση παράδοσης παραλαβής δωρεάς οχήματος από τον όμιλο ΕΛ.ΠΕ, την Τετάρτη 6/4 energypress.gr

04 04 2022 | 17:37
Μετά από ενέργειες του σωματείου, σε συνεργασία με την διεύθυνση του παραρτήματος, απευθυνθήκαμε στο όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια»  για την δωρεά οχημάτων στο Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης.
    Η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς και  είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την παραλαβή δωρεάς, ενός οχήματος minivan πολλαπλών χρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας , προς το 11ο παράρτημα Κοζάνης – δυτικής Μακεδονίας.
   Σας προσκαλούμε για την κάλυψη της εκδήλωσης στον χώρο το Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης στην οδό Ξηρολίμνης 20 και ώρα 15:30 την Τετάρτη 6/4/2022.
Η παρουσία σας για η προβολή του έργου μας θα είναι σημαντική, ευχαριστούμε.
 
ΠΗΓΗ  energypress.gr

4/4/2022
Με κατεπείγουσες διαδικασίες η πλωτή δεξαμενή LNG στη Ρεβυθούσα – Μέχρι την Τετάρτη στον ΥΠΕΝ η μελέτη κόστους – ωφέλειας του ΔΕΣΦΑ energypress.gr

04 04 2022 | 07:35
Με διαδικασίες εξπρές φέρεται αποφασισμένη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τρέξει την εγκατάσταση της πλωτής δεξαμενής αποθήκευσης LNG (FSU) στη Ρεβυθούσα προκειμένου η χώρα να είναι θωρακισμένη ενεργειακά για τον ερχόμενο χειμώνα.
Αυτό αναφέρουν πηγές στο energypress, σύμφωνα με τις οποίες ήδη ο ΔΕΣΦΑ έχει προχωρήσει σε έρευνα στην αγορά για την εύρεση του κατάλληλου δεξαμενόπλοιου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και να είναι πρόσφατα κατασκευασμένο.
Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν πως η χωρητικότητα του θα πρέπει να είναι της τάξης των 130.000 με 140.000 κυβικών μέτρων ώστε να εξασφαλίζει πλήρως τη διατήρηση ικανών αποθεμάτων LNG και να συνεχίζεται με τρόπο αδιάλειπτο ο εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς.
Η προσθήκη της τέταρτης δεξαμενής αυξάνει, σχεδόν διπλασιάζει, τον απαραίτητο χρόνο ανεφοδιασμού του Τερματικού Σταθμού LNG του ΔΕΣΦΑ, όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες στο energypress, επιδιώκοντας να εξηγήσουν τη σημασία του έργου.
Η ωρίμανση, η επενδυτική απόφαση και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και τη λειτουργίας της πλωτής δεξαμενής θα πρέπει να τρέξουν με ταχύτατους ρυθμούς, τονίζουν πηγές της αγοράς, υποστηρίζοντας πως τέτοια διάθεση υπάρχει και από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό, πως υπό κανονικές συνθήκες το συγκεκριμένο έργο θα απαιτούσε πάνω από 12 μήνες για την υλοποίηση του.
Ο ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει παρουσιάσει στον ΥΠΕΝ μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη και τη μελέτη κόστους – ωφέλειας του έργου. Οι εκτιμήσεις θέλουν πως η αγορά είναι θετική απέναντι στην εγκατάσταση της πλωτής δεξαμενής και θεωρούν αναγκαία την ανάπτυξη της. 

4/4/2022
Επιτάχυνση στις έρευνες υδρογονανθράκων - Στόχος για πρώτες γεωτρήσεις το 2025 energypress.gr

04 04 2022 | 07:48
Πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου – σε πρώτη φάση – και της Κρήτης που έχουν παραχωρηθεί προς εξερεύνηση πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Στόχος να αξιοποιηθεί το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων που δημιουργεί η συγκυρία αλλά και να ανατραπεί η εικόνα των καθυστερήσεων που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Στόχος των πρωτοβουλιών θα είναι η ολοκλήρωση:
– Των σεισμικών ερευνών, που δίνουν τις πρώτες ενδείξεις για πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων, σε 1-2 χρόνια, δηλαδή το 2023-2024.
– Των ερευνητικών γεωτρήσεων, που επιβεβαιώνουν το μέγεθος και την οικονομικότητα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων σε 3-4 χρόνια (2025-2026) και
– Έναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου σε 6-7 χρόνια (2028-2029).
Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες στο ΑΠΕ, οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί αν αναλογιστεί κανείς τους αντίστοιχους χρόνους που χρειάστηκαν για την έναρξη της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε άλλες χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Επικαλούνται επίσης το παράδειγμα των Ελληνικών Πετρελαίων που πραγματοποίησαν το Φεβρουάριο σε διάστημα λίγων εβδομάδων τις σεισμικές έρευνες σε περιοχές του Ιονίου.
Όμως θα απαιτηθεί συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλευρών για να ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια ενώ ο χρόνος πιέζει όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης αλλά και της αντιρρυπαντικής πολιτικής της ΕΕ που εξακολουθεί να στοχεύει στην απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες.
Μιλώντας στο συνέδριο Power & Gas Forum την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, Αριστείδης Στεφάτος υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή για την επιτάχυνση της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς στοιχεία που στο πρόσφατα παρελθόν θεωρούνταν μειονεκτήματα για τους επενδυτές, τώρα έχουν μετατραπεί σε πλεονεκτήματα.
Η άνοδος των τιμών, η αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή τα επόμενα χρόνια, το δίκτυο των υφιστάμενων και νέων διασυνδέσεων μέσω αγωγών με τις γειτονικές χώρες, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας μεταξύ ανατολικής Μεσογείου και Ευρώπης, οι ισχυρές υποδομές της χώρας (σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου, διυλιστήρια, ναυπηγεία, προοπτική αποθήκευσης φυσικού αερίου και διοξειδίου του άνθρακα κ.α.) και η δυνατότητα προσφοράς στους επενδυτές διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου τοποθετήσεων, από τις ανανεώσιμες πηγές μέχρι τα ορυκτά καύσιμα, είναι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα αυτά.
Σύμφωνα με την ΕΔΕΥ, «η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δις. ευρώ, στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων”.
Στο ίδιο συνέδριο ωστόσο η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Energean στην Ελλάδα Κατερίνα Σάρδη αναφέρθηκε σε πολυετείς καθυστερήσεις που εμποδίζουν την έρευνα και εκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων. «Οι ενδείξεις είναι θετικές, οι προοπτικές για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων στην Ελλάδα είναι σημαντικές, απαιτούν όμως έρευνα, σημαντικές επενδύσεις από τους Operators, διαχρονική πολιτική βούληση και συναίνεση των κοινωνιών, σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και συντονισμένη λειτουργία όλων των βαθμίδων της διοίκησης», ανέφερε η κα Σάρδη και πρόσθεσε: «Δεν έχει νόημα ένας Operator να έχει στα χέρια του μια υπογεγραμμένη και με ισχύ νόμου σύμβαση για έρευνα και ανάπτυξη κοιτασμάτων σε μια περιοχή, όταν αυτή στην πράξη ακυρώνεται είτε από τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε κεντρικό ή τοπικό διοικητικό επίπεδο είτε από την απροθυμία, την αντίδραση ή και την προσδοκία τοπικών μικροσυμφερόντων να αποκομίσουν πρόσκαιρα οφέλη από την εμπλοκή τους στην διαδικασία εκτέλεσης μιας σύβασης».
Η ευόδωση των ερευνών θα σημάνει σημαντικά οικονομικά οφέλη (επενδύσεις, απασχόληση, έσοδα για το Δημόσιο), μείωση της ενεργειακής εξάρτησης αλλά και χαμηλότερο κόστος. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως ανέφερε η κυρία Σάρδη, η Energean στο Ισραήλ όπου δραστηριοποιείται στην παραγωγή υδρογονανθράκων, έχει υπογράψει συμβόλαια πώλησης του φυσικού αερίου στα 12-13 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Συγκριτικά η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στην Ολλανδία, που χρησιμοποιείται ως βάση για την ελληνική αγορά, κυμαίνεται τώρα στα 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή σε δεκαπλάσια επίπεδα, ενώ στις αρχές Μαρτίου ξεπέρασε και τα 200 ευρώ.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

4/4/2022
Ποιος ο ρόλος του ρωσικού φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της χώρας energypress.gr

03 04 2022 | 13:36
Για το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου είναι προγραμματισμένη η επόμενη πληρωμή από την ΔΕΠΑ προς τη ρωσική Gazprom και εκείνο που απομένει να φανεί μέχρι τότε είναι εάν πράγματι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να τραβήξει στα άκρα την απειλή της περί αποπληρωμής σε ρούβλια.
Προχθές έφτασαν προς τους έλληνες πελάτες της Gazprom, τη ΔΕΠΑ, τη Mytilineos και τον όμιλο Κοπελούζου, τα ειδοποιητήρια για την αλλαγή του τρόπου πληρωμής του ρωσικού αερίου. Η ρωσική εταιρεία, βάσει του νέου μηχανισμού καλεί τους πελάτες της να ανοίξουν 2 λογαριασμούς στην Gazprombank, έναν που θα καταθέτουν τα ποσά σε ευρώ και έναν στον οποίο η ρωσική τράπεζα θα μεταβιβάζει τα ποσά αφού τα έχει μετατρέψει σε ρούβλια. Η ρωσική εταιρεία παρέχει διάστημα προσαρμογής 15 ημερών και υποστηρίζει ότι οι όροι του συμβολαίου δεν αλλάζουν καλώντας τους πελάτες της να συμμορφωθούν ειδάλλως θα σταματήσει τις παραδόσεις του φυσικού αέριου.
Φυσικά, το όλο ζήτημα είναι εξαιρετικά σύνθετο και περίπλοκο καθώς όπως υπογραμμίζει η ελληνική πλευρά, η αποπληρωμή της ρωσικής εταιρείας σε ευρώ αποτελεί ρητή πρόβλεψη της διμερούς μακροχρόνιας σύμβασης προμήθειας και άρα δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συμφωνία και των δύο μερών. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται άρα μια μονομερής τροποποίηση της σύμβασης ανοίγει ενδεχομένως έναν χρονοβόρο και επίπονο κύκλο διεκδικήσεων, που εκ των πραγμάτων οδηγεί τις δύο πλευρές στη λύση της διεθνούς διαιτησίας.
Σε κάθε περίπτωση έχει καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. εκκινεί τις διαδικασίες για την μεσομακροπρόθεσμη πλήρη απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, στόχος που περνά μέσα από την αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, την ενίσχυση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση άλλων εναλλακτικών καυσίμων όπως τα βιοαέρια και το υδρογόνο.
Πόσο εύκολη είναι μια τέτοια διαδικασία; Με δεδομένη την εξάρτηση του εγχώριου ενεργειακού συστήματος από το ρωσικό αέριο, το εγχείρημα παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος φυσικού αερίου, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης του καυσίμου στη χώρα μας. Ενδεικτικά για ημερήσια ζήτηση τον Απρίλιο στις 230GWh, περίπου 115GWh προέρχονταν από το σταθμό του Σιδηρόκαστρου από όπου εισάγεται το ρωσικό φυσικό αέριο. Τι σημαίνει αυτός ο όγκος όσον αφορά στη συνολική εξάρτηση του εγχώριου ενεργειακού συστήματος από τη Ρωσία; Στο σύστημα ηλεκτρισμού, οι μονάδες φυσικού αερίου κάλυψαν τον Απρίλιο το 71% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τους λιγνίτες να αντιπροσωπεύουν το 20% και τα υδροηλεκτρικά το 2%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το σύστημα ηλεκτρισμού βασίζεται σε σημαντικό βαθμό, σε ποσοστό άνω του 30% στις εισαγωγές φυσικού αερίου που πραγματοποιούνται από τη Ρωσία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά έγιναν σημαντικά βήματα για τη διαφοροποίηση του μείγματος των εισαγωγών φυσικού αερίου καθώς το 51,36% των συνολικών εισαγωγών ήταν υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, με την εκφόρτωση 49 φορτίων από οκτώ χώρες, εκ των οποίων το 48% προερχόταν από τις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από το Κατάρ, την Αλγερία και τη Νιγηρία. Σε ό,τι αφορά το ρωσικό αερίο, οι εισαγωγές από το σταθμό του Σιδηρόκαστρου έφτασαν το 38,97% της συνολικής ζήτησης αερίου στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2020, η χώρα μας εμφάνιζε υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας (τόσο φυσικού αερίου όσο και πετρελαίου). Συγκεκριμένα οι εισαγωγές από τη Ρωσία αντιστοιχούσαν στο 46,5% της διαθέσιμης ενέργειας το 2020 έναντι 24,4% στην ΕΕ. Πιο αναλυτικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ρωσία είναι ο κορυφαίος προμηθευτής της ΕΕ για φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα, που αποτελούν τα κύρια ενεργειακά προϊόντα του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μιας απρόοπτης διακοπής της ροής του ρωσικού αερίου, η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από μέτρα όπως η αύξηση των εισαγωγών LNG, η μετατροπή μονάδων αερίου ώστε να χρησιμοποιούν καύσιμο φυσικό αέριο (για 5 μονάδες του ελληνικού συστήματος που έχουν αυτή τη δυνατότητα), η αύξηση της χρήσης των λιγνιτικών μονάδων και η αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών. Μεσοπρόθεσμα μέτρα που εξετάζονται είναι η εγκατάσταση πλωτής αποθήκης LNG (FSU) στη Ρεβυθούσα καθώς και η αποθήκευση ποσοτήτων αερίου στις αποθήκες της γειτονικής Ιταλίας.
(του Χάρη Φλουδόπουλου, Capital.gr)

3/4/2022
Ἀπειλή-Σόκ ’Από τήν Gazprom γιά Διακοπή Φυσικοῦ ’Αερίου πρός τήν Ἑλλάδα www.energia.gr


energia.gr
Σαβ, 2 Απριλίου 2022 - 10:35
ΤΟ ΦΑΣΜΑ τῶν ἐλλείψεων πού μπορεῖ νά ὁδηγήσουν ἀκόμη καί σέ προσωρινές διακοπές ἠλεκτρικοῦ ρεύματος πλανᾶται πάνω ἀπό τήν Εὐρώπη, τῆς Ἑλλάδος μή ἐξαιρουμένης. Ἀπό τήν στιγμή πού ἡ Gazprom ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά σταματήσει τήν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου πρός τίς εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅλα εἶναι πιθανά, ὅπως ἐπισημαίνει ἡ ἐφημερίδα «Ἑστία». Οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης εὑρίσκονται σέ κατάσταση σόκ
 
Ὁ κίνδυνος ὁλοκληρωτικῆς διακοπῆς, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού παρέχεται στήν Εὐρώπη, μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ καταστάσεις ἀπρόβλεπτες. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ προμήθειες φυσικοῦ ἀερίου συνεχίζοναν ἀδιάκοπα ἀκόμη καί κατά τήν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. 
Ἀπό τότε ὅμως ἡ ἐνεργειακή ἐξάρτησις τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἔχει αὐξηθεῖ κατακορύφως. Καί ἡ ἀπότομη διακοπή θά ὁδηγήσει σέ ἀκραῖα μέτρα, ἀκόμη καί σέ προσωρινές διακοπές ἤ ἐκ περιτροπῆς ἠλεκτροδοτήσεις. Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι στήν Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα, τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ εἰσαγομένου φυσικοῦ ἀερίου χρησιμοποιεῖται γιά ἠλεκτροπαραγωγή. Ἔτσι τυχόν διακοπή τῆς προμηθείας ρωσσικοῦ ἀερίου θά ὁδηγοῦσε μετά ἀπό λίγες ἡμέρες τήν οἰκονομία σέ πάγωμα. Ἡ ἡμερησία κατανάλωσις φυσικοῦ ἀερίου τῆς χώρας ἀνέρχεται σέ περίπου 200.000 MWh, ἐκ τῶν ὁποίων σχεδόν οἱ 115.000 Mwh εἶναι ρωσσικές καί εἰσέρχονται στήν χώρα μέσῳ τοῦ ἀγωγοῦ στό Σιδηρόκαστρο. Ἡ Κυβέρνησις ἀναζητεῖ τρόπους καλύψεως ἀπό ἄλλες πηγές περίπου τοῦ 50% τῶν ἡμερήσιων εἰσαγωγῶν. Ὁ ΔΕΣΦΑ θά πρέπει σήμερα νά ὑποβάλει μελέτη ἀξιολογήσεως κόστους ὀφέλους στό Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας γιά τήν προσθήκη μιᾶς πλωτῆς δεξαμενῆς LNG στόν σταθμό τῆς Ρεβυθούσας καί ἕως τήν Τρίτη νά ἐνημερώσει τό ΥΠΕΝ γιά τήν ἐξέλιξη τῶν διαβουλεύσεων μέ τήν ἰταλική Snam γιά τίς δυνατότητες διατηρήσεως στρατηγικῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου σέ ὑπόγειες ἀποθῆκες στήν Ἰταλία. 
Τήν πρόθεση τῆς Gazprom περί πλήρους διακοπῆς τῶν προμηθειῶν φυσικοῦ ἀερίου σέ «μή φιλικές χῶρες» ἐπιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα τῆς ρωσσικῆς ἐφημερίδος Kommersant, ἡ ὁποία ἀξιολογεῖ τίς συνέπειες ἑνός τέτοιου βήματος. 
Ἡ Εὐρώπη ἔχει θέσει ὡς στόχο νά γεμίσει τίς ἐγκαταστάσεις ἀποθηκεύσεως κατά 80% μέχρι τήν ἔναρξη τῆς νέας περιόδου, μειώνοντας παράλληλα τίς ἀγορές ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ὡστόσο, ἐλλείψει προμηθειῶν ἀπό τήν Ρωσσική Ὁμοσπονδία, θά εἶναι δύσκολο νά γίνει αὐτό, δεδομένου ὅτι τώρα τό συνολικό ἐπίπεδο τῶν ἀποθεμάτων εἶναι μόνον 26,28% τῶν συνολικῶν ἀποθηκευτικῶν δυνατοτήτων. Σύμφωνα μάλιστα με τό Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI+), ἡ ἀποθήκευσις φυσικοῦ ἀερίου στήν Γερμανία ἐκπροσωπεῖ τό 26,5% τῆς ἀποθηκευτικῆς δυνατότητος καί στήν Αὐστρία τό 12,8%. 
Μέχρι πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες, κύκλοι τῶν Βρυξελλῶν καί τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως ὑπεστήριζαν ὅτι ὅσο ἔχει ἀνάγκη ἡ Εὐρώπη τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, ἄλλο τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ Μόσχα τό δυτικό συνάλλαγμα πού καρποῦται ἀπό τήν πώλησή του. Ὁ πόλεμος ὅμως ἔχει ὁδηγήσει σέ πλήρη ἀνατροπή. Οἱ ἀγορές τῆς Ἀσίας καί κυρίως ἡ Κίνα καί ἡ Ἰνδία φαίνονται ἕτοιμες νά ἀπορροφήσουν τεράστιες ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου καλύπτοντας ὅλο τό ἔλλειμμα πού δημιουργεῖ ἡ διακοπή παροχῆς πρός τήν Εὐρώπη. 
Ἡ Ἰνδία ὑπέγραψε ἤδη συμφωνία μέ τήν Ρωσσία, ἡ ὁποία καθορίζει τά ρούβλια καί τίς ρουπίες ὡς νόμισμα στό διμερές ἐμπόριο. Τό ἴδιο ἔκανε ἡ Ρωσσία μέ τήν Κίνα, ὅπου πλέον θά τιμολογεῖ τό πετρέλαιο καί τό φυσικό ἀέριο σέ γιουάν. Ἡ Σαουδική Ἀραβία ἐνημέρωσε ὅτι θά πωλεῖ τό πετρέλαιό της στήν Κίνα ἐπίσης σέ γιουάν, ἐνῶ τό Πακιστάν συνεχίζει νά μήν συμμετέχει στίς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας, συνεχίζοντας καί αὐτό τήν εἰσαγωγή ρωσσικοῦ ἀερίου. Εἶναι μιά κατάστασις πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἀνατροπή τῆς παγκόσμιας τάξεως, ὅπως ἄλλως τε ξεκαθάρισαν οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν Ρωσσίας καί Κίνας στήν τελευταία συνάντησή τους. 
Ἡ Εὐρώπη, τήν ἴδια στιγμή, δέν ἔχει τρόπο νά ἀντιμετωπίσει τίς ἐπερχόμενες ἐλλείψεις. Ὡς ἀποτέλεσμα μέτρα περιορισμοῦ τῆς καταναλώσεως θά πρέπει νά υἱοθετηθοῦν χωρίς καθυστέρηση. Νά σημειωθεῖ ὅτι ἕνα ἀναλυτικό σχέδιο ἀντιμετωπίσεως τῆς διακοπῆς ροῆς τῶν ρωσσικῶν ἐνεργειακῶν πόρων δέν θά εἶναι ἕτοιμο πρίν ἀπό τόν Μάιο, μέ μεγάλες ἀντιδράσεις ἀπό τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ πού δηλώνουν ἤδη τήν πρόθεσή τους νά αὐξήσουν τίς εἰσαγωγές φυσικοῦ ἀερίου ἀπό ἄλλες πηγές. 
Σέ πρώτη ἀνάγνωση ἐπωφελοῦνται οἱ ΗΠΑ πού ὑπεσχέθησαν νά προμηθεύσουν ἐπί πλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG) στήν Εὐρώπη μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους. Να σημειωθεῖ ὅτι τό 2021 ὁ ὄγκος τῶν παραδόσεων ἀμερικανικοῦ LNG ἀνῆλθε σέ περίπου 20-21 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Εἶναι προφανές πώς οἱ ποσότητες αὐτές εἶναι ἐλάχιστες γιά νά καλύψουν τήν ζήτηση.
ΠΗΓΗ www.energia.gr

2/4/2022
Πηγές ΔΕΣΦΑ: Χρήσιμη η προσθήκη πλωτής δεξαμενής υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα - Άμεσα η πρώτη ανάλυση κόστους - οφέλους energypress.gr

01 04 2022 | 12:19
Εφικτή και χρήσιμη για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι η προσθήκη μιας πλωτής δεξαμενής Υγροποιημένου Αερίου στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας, επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του ΔΕΣΦΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει μεγάλη σημασία η λύση να υλοποιηθεί γρήγορα καθώς η ζήτηση για τέτοιες υποδομές διεθνώς είναι αυξημένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Τετάρτη, υπό τον υπουργό Κώστα Σκρέκα, ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει σήμερα μια πρώτη ανάλυση κόστους - οφέλους για την προσθήκη της πλωτής δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).
Όπως εξηγούν πηγές του Διαχειριστή στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η χρησιμότητα της πλωτής δεξαμενής δεν είναι μόνο ότι θα αναβαθμιστεί (σχεδόν θα διπλασιαστεί) η αποθηκευτική δυνατότητα στη Ρεβυθούσα, αλλά κυρίως ότι θα αυξηθεί η ευελιξία της αλυσίδας εφοδιασμού με ΥΦΑ. Δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής πλοίων σε περιόδους που οι σταθερές δεξαμενές είναι γεμάτες , άρα θα υπάρχει δυνατότητα υποδοχής περισσότερων πλοίων σε περίοδο που η διεθνής ζήτηση για φορτία ΥΦΑ είναι αυξημένη.
ΠΗΓΗ energypress.gr

1/4/2022
Πρόγραμμα επιτάχυνσης των ερευνών για υδρογονάνθρακες

01 04 2022 | 09:24
Δεν αποκλείει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) το ενδεχόμενο παραχώρησης και νέων περιοχών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Σε αυτή τη φάση, πάντως, πρώτη προτεραιότητα της είναι να ολοκληρωθούν οι σεισμικές έρευνες στα υφιστάμενα μπλοκ, καθώς και να συλλεχθούν και αξιολογηθούν τα τεχνικά και ποιοτικά δεδομένα, ώστε να ωριμάσουν οι αποφάσεις για το επόμενο στάδιο, που είναι οι γεωτρήσεις.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Άρης Στεφάτος, μιλώντας χθες στο συνέδριο Power & Gas Forum, υπογράμμισε ότι οι γεωτρήσεις είναι αυτές που θα προσδιορίσουν τα πιθανά κοιτάσματα και τις αξιοποιήσιμες ποσότητες, ώστε να αιτιολογηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.
«Θα εξαρτηθεί από την αγορά αν θα παραχωρήσουμε και νέες περιοχές», είπε ο CEO της ΕΔΕΥ. «Είναι μια καλή συγκυρία, μιλάμε με την αγορά. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες περιοχές, ωστόσο, δεν θέλω να αποκλείσω τίποτε».
 
Η ΕΔΕΥ έχει ετοιμάσει πρόγραμμα επιτάχυνσης των ερευνών, με βάση το οποίο, εντός δύο ετών να έχουν ολοκληρωθεί οι σεισμικές έρευνες, σε βάθος 4ετίας να γίνουν οι πρώτες γεωτρήσεις, με τις παραγωγικές γεωτρήσεις να υπολογίζονται σε 6-7 χρόνια. «Δεν θα έχουμε τις καθυστερήσεις του παρελθόντος», διαβεβαίωσε ο κ. Στεφάτος.
Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο υποσχόμενες λεκάνες: της Αδριατικής, που έχει δώσει ως τώρα 8 δισ. βαρέλια και της Ανατολικής Μεσογείου, με τα κοιτάσματα της Κύπρου και του Ισραήλ. «Η χώρα μας δεν έχει εξερευνηθεί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει, όμως, έχουμε πολύ θετικές εκτιμήσεις», είπε ο CEO της ΕΔΕΥ.
Στην παρούσα συγκυρία, που υπογραμμίζει όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη για ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια, η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία στον τομέα αυτό. Επιπλέον, η αποεπένδυση που σημειώθηκε το 2020 έχει δημιουργήσει ένα έλλειμμα 3,14 εκατ. ισοδύναμων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα σε παγκόσμια βάση. Με δεδομένο, συνεπώς, ότι λίγοι είναι οι επενδυτές, όπως επισήμανε ο κ. Στεφάτος, που θέλουν να μείνουν σε μια επένδυση που μπορεί να καταρρεύσει «είναι σημαντικό να μη δώσουμε λάθος μηνύματα και αποθαρρύνουμε τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο». Στα υπέρ της χώρας μας συγκαταλέγονται η πολύ καλή γεωγραφική θέση της και οι υποδομές φυσικού αερίου που διαθέτει. Με αυτήν την έννοια, ανέφερε ο κ. Στεφάτος, «διαθέτουμε ένα ισχυρό επιχείρημα, οι επενδυτές θα πουλάνε αέριο απευθείας στην Ευρώπη. Οι επενδυτές έχουν κίνητρα για να επιταχύνουν τις έρευνες τους».
Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΛ.ΠΕ. ολοκλήρωσε φέτος σε χρόνο-ρεκόρ τις σεισμικές έρευνες στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και το Ιόνιο, στα αντίστοιχα μπλοκ που ανέλαβε, ενώ Energean και ΕΛ.ΠΕ. προγραμματίζουν σεισμικές έρευνες τον ερχόμενο χειμώνα στο μπλοκ 2, στο Ιόνιο (75% και 25% αντίστοιχα).
Εξάλλου, η Energean έχει υποβάλει αίτημα στην ΕΔΕΥ για 6μηνη παράταση της προθεσμίας, που δόθηκε για την έναρξη του επόμενου βήματος στα Ιωάννινα, τις γεωτρήσεις, ή την επιστροφή της περιοχής. Η προθεσμία λήγει στις 3 Απριλίου. Η εταιρία χρειάζεται τον χρόνο αυτό, ως τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να επανεξετάσει τα δεδομένα από περίπου 400 χλμ σεισμικές γραμμές, εστιάζοντας αυτή τη φορά στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέλαιο. Τα σεισμικά που ολοκλήρωσε έδωσαν ενδείξεις και για τα δύο, ωστόσο, προτεραιότητα πλέον αποκτά το φυσικό αέριο. Αμέσως μετά θα ετοιμάσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που θα τεθεί σε διαβούλευση, με την έναρξη των γεωτρήσεων στους «στόχους» να τοποθετείται το 2024.
Για το Κατάκολο, τέλος, η Energean αναμένει εδώ και 28 μήνες την έγκριση της ΜΠΕ, για να μπορέσει να ξεκινήσει άμεσα το γεωτρητικό της πρόγραμμα σε ένα υποσχόμενο κοίτασμα.
(της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, euro2day.gr)

1/4/2022
​Μανιάτης: Δέκα παρατηρήσεις για κρίση, αέριο, υδρογονάνθρακες και ενεργειακή πολιτική energypress.gr


31 03 2022 | 10:47
Στις διεθνείς εξελίξεις που σημειώνονται στα πλαίσια της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στην ελληνική αντίδραση εστίασε σήμερα στην ομιλία του στο Power & Gas Forum ο πρώην υπουργός ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης.
Ο ίδιος στάθηκε σε δέκα συγκεκριμένες παρατηρήσεις που έχουν ως εξής:
1. Μας έλεγαν μέχρι πρότινος ότι είτε θα πάμε στα πράσινα είτε στο φυσικό αέριο. Δεν καταλάβαιναν ότι έπρεπε να κάνουμε και τα δύο.
2. Είμαστε σε συνθήκες πολέμου και απαιτούν αποφάσεις πολέμου.
3. Σε έναν πόλεμο αξιοποιείς όλα τα όπλα που διαθέτεις, όπως πλαφόν στις τιμές, ενιαία προμήθεια και ενιαία αποθήκευση αερίου, φορολόγηση υπερκερδών, ΡΡΑ και ανασχεδισαμό των αγορών ηλεκτρισμού και αερίου.
4. Ζούμε τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Περιμένω να δω ένα ψήγμα αυτοκριτικής από τους σοφούς που άκριτα μας οδήγησαν εδώ. Έγιναν με τη βασική προϋπόθεση ότι όλα θα είναι ήρεμα και κανείς δεν σκέφτηκε την περίπτωση κρίσης. Όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα ξεσπούσε η κρίση και τα μηνύματα ήταν σαφή. Το 2014 ως προεδρεύων του συμβουλίου αντιμετώπισα το θέμα της Κριμαίας, τα είχαμε πει, αλλά δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Είχα δημοσιεύσει άρθρο με τίτλο "να γίνουμε τα κακά παιδιά της Ευρώπης" με αφορμή την απόφαση της ΕΚΤ να σταματήσει να χρηματοδοτεί το φυσικό αέριο. Είπα ότι πρέπει να ανατραπεί γιατί θα χρειαστεί το αέριο στις επόμενες δεκαετίες.
5. Χθες έγινε η συνάντηση Λαβρώφ με τον Κινέζο ΥΠΕΞ και το συμπέρασμα ήταν ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι χωρίς όρια. Δεδομένης της εξάρτησης του πλανήτη από τις δύο χώρες αυτές στην ενέργεια χτυπούν ηχηρές καμπάνες για τη Δύση. Τα 15 δις. κ.μ. που συμφωνήθηκαν να έρθουν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι οριακά και η συμφωνία υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Αν τα φορτία βρουν αλλού καλύτερες τιμές τότε θα πάνε εκεί.
6. Από το 2014 μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι η 6η καλύτερη στον κόσμο στην κατά κεφαλήν παραγωγή φ/β ενέργειας, 6-7 στην Ευρώπη στα αιολικά και έχει το 2ο καλύτερο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Είμαστε σε μια αρκετά καλή θέση στις πράσινες τεχνολογίες. Με το ταμείο ανάκαμψης μπορούμε να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά.
7. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε πάγωμα στους υδρογονάνθρακες. Θέλω να θυμήσω ότι ΝΔ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνυπογράψει και συμφωνήσει στο ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλούσια κοιτάσματα αερίου της χώρας μας. Ενθαρρυντικό που πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επανέναρξη του εγχειρήματος.
8. Στα καλώδια και τους αγωγούς η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος. Ξεκίνησε η διαδικασία το 2011 και ακολουθείται με πιστό τρόπο από τις κυβερνήσεις. Έχουμε ήδη τον ΤΑΡ, έχουμε τον IGB σύντομα, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, άδειες για νέα τερματικά και την αναβαθμισμένη Ρεβυθούσα και τον East Med. Πριν 10 μέρες ήμουν στην Ουάσιγκτον και ζητήσαμε σχετικά με το περίφημο non-paper να μας δείξουν τη μελέτη στην οποία στηρίζεται. Δεν υπάρχει μελέτη, αλλά υπάρχουν σκοπιμότητες. Πρέπει να συνεχιστεί η εθνική συναίνεση.
9. Πρότεινα μερικά απλά μέτρα για την κρίση. Αν βάλουμε ηλιακό θερμοσίφωνα μειώνουμε κατά 20% την κατανάλωση ρεύματος και δίνουμε υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
10. Το 2011 όταν ανοίξαμε τους υδρογονάνθρακες είχα στείλει επιστολή στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων και τους είχα ζητήσει προσωπικό εκπρόσωπο για ενημέρωση αρκεί να μην βγουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία. Έστειλαν όλα τα κόμματα εκπρόσωπο, έγιναν συναντήσεις και υπήρξε εθνική συναίνεση και τη θεωρώ μια καλή προίκα για σήμερα.
Καταλήγοντας, ο κ. Μανιάτης δήλωσε ότι "βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση που κινδυνεύει να οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση. Θα χρειαστούμε τις δυνάμεις όλων μας".
ΠΗΓΗ energypress.gr
ή
31 03 2022 | 10:47
Στις διεθνείς εξελίξεις που σημειώνονται στα πλαίσια της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στην ελληνική αντίδραση εστίασε σήμερα στην ομιλία του στο Power & Gas Forum ο πρώην υπουργός ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης.
Ο ίδιος στάθηκε σε δέκα συγκεκριμένες παρατηρήσεις που έχουν ως εξής:
1. Μας έλεγαν μέχρι πρότινος ότι είτε θα πάμε στα πράσινα είτε στο φυσικό αέριο. Δεν καταλάβαιναν ότι έπρεπε να κάνουμε και τα δύο.
2. Είμαστε σε συνθήκες πολέμου και απαιτούν αποφάσεις πολέμου.
3. Σε έναν πόλεμο αξιοποιείς όλα τα όπλα που διαθέτεις, όπως πλαφόν στις τιμές, ενιαία προμήθεια και ενιαία αποθήκευση αερίου, φορολόγηση υπερκερδών, ΡΡΑ και ανασχεδισαμό των αγορών ηλεκτρισμού και αερίου.
4. Ζούμε τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Περιμένω να δω ένα ψήγμα αυτοκριτικής από τους σοφούς που άκριτα μας οδήγησαν εδώ. Έγιναν με τη βασική προϋπόθεση ότι όλα θα είναι ήρεμα και κανείς δεν σκέφτηκε την περίπτωση κρίσης. Όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα ξεσπούσε η κρίση και τα μηνύματα ήταν σαφή. Το 2014 ως προεδρεύων του συμβουλίου αντιμετώπισα το θέμα της Κριμαίας, τα είχαμε πει, αλλά δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Είχα δημοσιεύσει άρθρο με τίτλο "να γίνουμε τα κακά παιδιά της Ευρώπης" με αφορμή την απόφαση της ΕΚΤ να σταματήσει να χρηματοδοτεί το φυσικό αέριο. Είπα ότι πρέπει να ανατραπεί γιατί θα χρειαστεί το αέριο στις επόμενες δεκαετίες.
5. Χθες έγινε η συνάντηση Λαβρώφ με τον Κινέζο ΥΠΕΞ και το συμπέρασμα ήταν ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι χωρίς όρια. Δεδομένης της εξάρτησης του πλανήτη από τις δύο χώρες αυτές στην ενέργεια χτυπούν ηχηρές καμπάνες για τη Δύση. Τα 15 δις. κ.μ. που συμφωνήθηκαν να έρθουν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι οριακά και η συμφωνία υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Αν τα φορτία βρουν αλλού καλύτερες τιμές τότε θα πάνε εκεί.
6. Από το 2014 μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι η 6η καλύτερη στον κόσμο στην κατά κεφαλήν παραγωγή φ/β ενέργειας, 6-7 στην Ευρώπη στα αιολικά και έχει το 2ο καλύτερο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Είμαστε σε μια αρκετά καλή θέση στις πράσινες τεχνολογίες. Με το ταμείο ανάκαμψης μπορούμε να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά.
7. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε πάγωμα στους υδρογονάνθρακες. Θέλω να θυμήσω ότι ΝΔ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνυπογράψει και συμφωνήσει στο ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλούσια κοιτάσματα αερίου της χώρας μας. Ενθαρρυντικό που πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επανέναρξη του εγχειρήματος.
8. Στα καλώδια και τους αγωγούς η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος. Ξεκίνησε η διαδικασία το 2011 και ακολουθείται με πιστό τρόπο από τις κυβερνήσεις. Έχουμε ήδη τον ΤΑΡ, έχουμε τον IGB σύντομα, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, άδειες για νέα τερματικά και την αναβαθμισμένη Ρεβυθούσα και τον East Med. Πριν 10 μέρες ήμουν στην Ουάσιγκτον και ζητήσαμε σχετικά με το περίφημο non-paper να μας δείξουν τη μελέτη στην οποία στηρίζεται. Δεν υπάρχει μελέτη, αλλά υπάρχουν σκοπιμότητες. Πρέπει να συνεχιστεί η εθνική συναίνεση.
9. Πρότεινα μερικά απλά μέτρα για την κρίση. Αν βάλουμε ηλιακό θερμοσίφωνα μειώνουμε κατά 20% την κατανάλωση ρεύματος και δίνουμε υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
10. Το 2011 όταν ανοίξαμε τους υδρογονάνθρακες είχα στείλει επιστολή στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων και τους είχα ζητήσει προσωπικό εκπρόσωπο για ενημέρωση αρκεί να μην βγουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία. Έστειλαν όλα τα κόμματα εκπρόσωπο, έγιναν συναντήσεις και υπήρξε εθνική συναίνεση και τη θεωρώ μια καλή προίκα για σήμερα.
Καταλήγοντας, ο κ. Μανιάτης δήλωσε ότι "βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση που κινδυνεύει να οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση. Θα χρειαστούμε τις δυνάμεις όλων μας". 

31/3/2022
Χ. Φλουδόπουλος: Τα σενάρια για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας energypress.gr

Χ. Φλουδόπουλος: Τα σενάρια για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας
31 03 2022 | 07:49
Με ημερήσια ζήτηση για φυσικό αέριο στις 230GWh, το 50% ή αλλιώς 115GWh προέρχεται αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία και θα πρέπει να εξεταστεί πώς θα αναπληρωθεί σε περίπτωση που τελικώς υπάρξει διακοπή της ροής από την πλευρά της Μόσχας. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση που διατυπώθηκε από τους αρμόδιους φορείς κατά τη χθεσινή σύσκεψη για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της ροής του ρωσικού αερίου, τουλάχιστον για τις συμβατικά συμφωνημένες ποσότητες που προβλέπονται. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή των δεδομένων το ενεργειακό σύστημα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα του Απριλίου. 
Ωστόσο κατά τη σύσκεψη, ο αρμόδιος ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκας ζήτησε από όλους τους εμπλεκομένους, όπως άλλωστε είχε αναφέρει και το Capital.gr, να εξεταστούν ακόμη και τα πιο ακραία με βάση την τωρινή εικόνα σενάρια μηδενικής ροής ρωσικού αερίου. Σε αυτό το ενδεχόμενο, φαίνεται ότι όντως οι αντοχές του ενεργειακού συστήματος θα δοκιμαστούν, αν και με την επιστράτευση περισσότερων λιγνιτικών μονάδων, τη μετατροπή 5 μονάδων αερίου ώστε να χρησιμοποιούν πετρέλαιο καθώς και με την πιθανή έλευση επιπλέον φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, φαίνεται ότι δε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας. 
Σημειώνεται ότι για τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί η έλευση τριών φορτίων LNG στη Ρεβυθούσα, στις 4 Απριλίου ένα φορτίο της ΔΕΗ 220.000 ΜWh, στις 6 Απριλίου ένα φορτίο της Elpedison 250.000 ΜWh και στις 25 Απριλίου ένα φορτίο της Mytilineos  535.000 MWh. Τα φορτία αυτά, όπως αναφέρθηκε χθες υπερκαλύπτουν την αναμενόμενη ζήτηση στο σενάριο που δεν υπάρξει πρόβλημα με τη ροή του ρωσικού αερίου εντός του Απριλίου.
Εάν όμως υπάρξει πρόβλημα με τη ροή του ρωσικού αερίου, τότε θα απαιτηθεί αφενός να αυξηθεί η λιγνιτική παραγωγή, αφετέρου να μετατραπούν οι 5 μονάδες αερίου (ΔΕΗ, Elpedison, ΗΡΩΝ)  ώστε να χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Σημειώνεται ότι από πλευράς ΔΕΗ εκφράστηκαν ανησυχίες, μήπως η αυξημένη χρήση λιγνιτικών μονάδων στην τρέχουσα συγκυρία δημιουργήσει προβλήματα με τα αποθέματα λιγνίτη στις αυλές των μονάδων για το καλοκαίρι όταν και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα φορτία στο ηλεκτρικό σύστημα. Μέχρι την Τρίτη η ΔΕΗ κλήθηκε να παρουσιάσει το ετήσιο πλάνο εξόρυξης λιγνίτη στα ορυχεία της προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων της. 
Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα ενδεχόμενα, ο κ. Σκρέκας ζήτησε από το διαχειριστή του συστήματος αερίου ΔΕΣΦΑ να παραδώσει μελέτη με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις ανάγκες σε LNG  και γενικότερα σε αέριο εφόσον υπάρξει πρόβλημα με τη ροή αερίου από τη Ρωσία. Τα σενάρια θα καλύπτουν 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους 
-  Το χρονικό διάστημα Απριλίου – Οκτωβρίου 2022. 
- Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2022 – Μαρτίου 2023.
- Το χρονικό διάστημα Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023.
Για τη μεσοπρόθεσμη κάλυψη της ζήτησης αερίου, εξετάζονται δύο σενάρια: το πρώτο είναι να προστεθεί μια πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG (FSU) στη Ρεβυθούσα. Μάλιστα ο ΔΕΣΦΑ μέχρι την Παρασκευή θα υποβάλει CBA (Cost Benefit Analysis) για το FSU.  Το δεύτερο σενάριο που σύμφωνα με την εκτίμηση που διατυπώθηκε από τη διευθύνουσα σύμβουλο το διαχειριστή Μ. Ρ. Γκάλι είναι προτιμότερο και πιο συμφέρον οικονομικά, είναι η Ελλάδα να αναζητήσει να αποθηκεύσει όπως προβλέπεται και από τις πρόσφατες αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ ποσότητες ίσες με το 15% της εγχώριας ζήτησης στις αποθήκες της γειτονικής Ιταλίας. Σε αυτήν την περίπτωση πάντως θα πρέπει να εξεταστούν τεχνικές παράμετροι και ειδικότερα εάν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να έρχεται στην Ελλάδα το αέριο που έχει στοκαρισμένο στην Ιταλία όποτε αυτό ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές. 
(capital.gr)

31/3/2022
Έκτακτη σύγκληση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων του ΥΠΕΝ - Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία

 

30 03 2022 | 12:25
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συγκαλεί εκτάκτως συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, σήμερα, Τετάρτη, 30 Μαρτίου, καθώς εκπνέει το τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 31 Μαρτίου για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια. Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από τη Ρωσία. 
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας, ο Πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και Β Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κώστας Ξιφαράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Ιωάννης Κοπανάκης και εκπρόσωπος της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ.

 

30/3/2022
ΕΛΠΕ: Πουλά απαιτήσεις 280 εκατ. ευρώ από πρατήρια καυσίμων .euro2day.gr

Χαρτοφυλάκιο με απαιτήσεις σε καθυστέρηση από πρατήρια καυσίμων βγάζει προς πώληση ο όμιλος ΕΛΠΕ. Τα χαρακτηριστικά του πακέτου, οι εξασφαλίσεις επί ακινήτων και οι συσσωρευμένες προβλέψεις.
ΕΛΠΕ: Πουλά απαιτήσεις 280 εκατ. ευρώ από πρατήρια καυσίμων
Δημοσιεύθηκε: 30 Μαρτίου 2022 - 08:06
Την πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων σε καθυστέρηση από βενζινάδικα είναι έτοιμος να εκκινήσει ο όμιλος Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ +1,25%, προκειμένου να ενισχύσει έτι περαιτέρω τη ρευστότητά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σύντομο ενημερωτικό σημείωμα που εστάλη σε επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει απαιτήσεις, ονομαστικής αξίας περίπου 280 εκατ. ευρώ. Μέρος των παραπάνω απαιτήσεων διαθέτει εξασφαλίσεις επί ακινήτων (σ.σ. περίπου 60 με 65 βενζινάδικα και βοηθητικοί χώροι) ενώ οι υπόλοιπες διαθέτουν εταιρικές ή/και προσωπικές εγγυήσεις. Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η PriceWaterhouse Coopers.
Ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί από funds, που διεκδικούν ανεξασφάλιστες και εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Με δεδομένο ότι ο όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκχώρησης απαιτήσεων (factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη σε Ελλάδα, ένα μέρος του προς πώληση χαρτοφυλακίου θεωρείται «δουλεμένο».
Ο όμιλος στο τέλος του 2021 εμφάνιζε απαιτήσεις από πελάτες 654 εκατ. ευρώ για τις οποίες είχε συσσωρευμένες προβλέψεις 263 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές απαιτήσεις ανερχόταν σε 312,5 εκατ. ευρώ με προβλέψεις 37,7 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο όμιλος πέραν της διύλισης δραστηριοποιείται και στη λιανική εμπορεία πετρελαιοειδών με τα εμπορικά σήματα ΕΚΟ και BP, διαθέτοντας συνολικά 1703 πρατήρια, εκ των οποίων τα 232 είναι ιδιολειτουργούμενα. Στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία διαθέτει δίκτυο 315 πρατηρίων καθώς και μονάδα διύλισης ( ΟΚΤΑ) στη Βόρεια Μακεδονία.

30/3/2022
Πτώση 5% στο αργό - Το αμερικανικό WTI κάτω από τα 100 δολάρια, μετά από τη θετική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις energypress.gr

29 03 2022 | 18:20
Οι δύο δείκτες αναφοράς πετρελαίου κατέγραψαν πτώση πάνω από 5% σήμερα, ως αντίκτυπο στην πρόοδο που ανακοινώθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και σε περιορισμό στην Κίνα που επιβαρύνει τη ζήτηση.
Σήμερα το μεσημέρι το βαρέλι του Brent για παράδοση τον Μάιο, υποχώρησε κατά 5,95% φτάνοντας στα 105,79 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 6,14%, φθάνοντας στα 99,45 δολάρια το βαρέλι, "πέφτοντας"κάτω από τον συμβολικό πήχη των 100 δολαρίων το βαρέλι.
ΠΗΓΗ energypress.gr

29/3/2022
Μπορεί η Gazprom να μας αναγκάσει να πληρώνουμε το αέριο σε ρούβλια; - Τι προβλέπουν οι διμερείς συμβάσεις ΔΕΠΑ - Gazprom energypress.gr

29 03 2022 | 07:50
Μπορεί ο Ρώσος πρόεδρος Β. Πούτιν να δήλωσε ότι οι μη φιλικές χώρες (περιλαμβάνοντας σε αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα κληθούν να πληρώνουν στο εξής το φυσικό αέριο σε ρούβλια και όχι σε δολάρια ή ευρώ, ωστόσο για να γίνει πράξη αυτή η "απειλή" θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από την απλή βούληση της Μόσχας. 
Όπως μεταφέρουν στο Capital.gr πηγές με άριστη γνώση των ενεργειακών θεμάτων, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΔΕΠΑ πληρώνει τη ρωσική Gazprom για το αέριο που εισάγεται από τη Ρωσία προς την Ελλάδα σε ευρώ. Μάλιστα, η σχετική ρήτρα αποτελεί πρόβλεψη της διμερούς συμβάσεως προμήθειας που έχει υπογράψει η ΔΕΠΑ με τη Gazprom. Υπό την έννοια αυτή, οποιαδήποτε αλλαγή στη σύμβαση απαιτεί τη ρητή συναίνεση και των δύο πλευρών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μονομερώς. Εάν δηλαδή η Gazprom επιθυμεί να πληρώνεται σε ρούβλια αντί σε ευρώ, τότε θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΠΑ, υποβάλλοντας επίσημα προς την ελληνική εταιρεία το σχετικό αίτημα. Και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά γνώστες της αγοράς αερίου, εάν ανοίξει ένα θέμα της σύμβασης, τότε ανοίγουν όλα, δηλαδή η ΔΕΠΑ μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα εκείνη κρίνει ως θεμιτό, προκειμένου να αποδεχθεί την αποπληρωμή της σύμβασης σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, όπως προβλέπεται.  
Και βέβαια υπό τις παρούσες συγκυρίες είναι σαφές ότι μια τέτοια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση εκφεύγει του καθαρά επιχειρηματικού και εταιρικού ενδιαφέροντος και αποκτά ευρύτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον. Υπό την έννοια αυτή, εάν φτάσει στο Π. Ηράκλειο όπου εδρεύουν τα γραφεία της ΔΕΠΑ αίτημα από την Αγία Πετρούπολη και την Gazprom για αλλαγή του τρόπου πληρωμής της σύμβασης, η απόφαση δεν θα ληφθεί μόνο από τη διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου αλλά θα ληφθούν και θα συνυπολογιστούν και άλλες παράμετροι, μεταξύ των οποίων και πολιτικές. 
Στο ερώτημα εάν μπορεί η Gazprom να προχωρήσει σε μονομερή τροποποίηση της σύμβασης, η απάντηση που δίνεται αρμοδίως είναι μόνον … "πραξικοπηματικά". Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση, η ελληνική πλευρά έχει στα χέρια της τα δικά της όπλα με κυριότερο την προσφυγή στη διεθνή διαιτησία, όπου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα δικαιωθεί, εξασφαλίζοντας την πλήρη αποζημίωσή της για την όποια ζημιά ενδεχομένως υποστεί.  
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι μπορεί η βούληση του Β. Πούτιν να είναι να τραβήξει το σχοινί πιέζοντας τη Δύση με αντίποινα για τις κυρώσεις που ο ίδιος και η χώρα του υφίστανται εξαιτίας της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία, εντούτοις υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Μόσχα, που δύσκολα μπορούν να παρακαμφθούν. Αυτό σημαίνει ότι καθίσταται  εξαιρετικά αβέβαιη η επιτυχία του εγχειρήματος να επιβληθεί η υποχρεωτική αποπληρωμή των ενεργειακών εξαγωγών της Ρωσίας σε ρούβλια, καθώς αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν στις συμβάσεις όχι μόνο με τη ΔΕΠΑ αλλά και με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν αέριο από τη Gazprom. 
(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

29/3/2022
Energean: Ζητά εξάμηνη παράταση στο ερευνητικό πρόγραμμα των Ιωαννίνων – Έμφαση στους στόχους κοιτασμάτων φυσικού αερίου energypress.gr

28 03 2022 | 07:34
Στην αναθεώρηση της στρατηγικής της ως προς την έρευνα και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προχωρά η Energean.
Χωρίς φυσικά να εγκαταλείπει τον κεντρικό πυρήνα που είναι η έρευνα και η εκμετάλλευση στις παραχωρήσεις που έχεις μισθώσει, εστιάζει πλέον στον εντοπισμό των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όπως αναφέρουν στο energypress αρμόδιες πηγές. Έτσι τα χερσαία blocks των «Ιωαννίνων» και του «Κατάκολου» και το θαλάσσιο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο Πέλαγος ξαναμπαίνουν στο μικροσκόπιο αναζητώντας πια στόχους φυσικού αερίου. Η αλλαγή κατεύθυνσης υπαγορεύτηκε μετά τις ανατροπές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως η απόφαση των 27 κρατών – μελών να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η ελληνική κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για πρώτη φορά δημόσια για την ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Με αυτά τα δεδομένα, όπως προαναφέρθηκε η Energean, η οποία διαθέτει το μόνο ζωντανό και υπαρκτό κοίτασμα πετρελαίου στη χώρα τον Πρίνο, ξαναδιαβάζει τα δεδομένα που διαθέτει από τις άλλες τρεις παραχωρήσεις και αναπτύσσει κινητικότητα.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, ζήτησε από την ΕΔΕΥ εξάμηνη παράταση στο ερευνητικό πρόγραμμα που τρέχει στα Ιωάννινα. Η ελληνική εταιρεία, κατά τις ίδιες πηγές, θέλει περισσότερο χρόνο για να εξετάσει και να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια βαθύτερους στόχους κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή. Τα «Ιωάννινα» κρύβουν αποθέματα πετρελαίου, ωστόσο από τις σεισμικές που έχει κάνει η εταιρεία έχουν εντοπιστεί και πιθανοί στόχοι φυσικού αερίου. Η τρέχουσα φάση του σεισμικού προγράμματος της Energean λήγει στις 3 Απριλίου, όπως αναφέρουν πληροφορίες.
Παράλληλα, η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει τον επόμενο χειμώνα σε σεισμικές έρευνες στο “block 2” στο Ιόνιο Πέλαγος. Υπενθυμίζεται ότι η Energean είναι operator με 75% και 25% κατέχουν τα ΕΛΠΕ.
Σε ό,τι αφορά το «Κατάκολο» οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα φυσικού αερίου 1 δις. κ.μ. ποσότητες οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της περιοχής. Ωστόσο εκκρεμεί εδώ και τρία χρόνια η έγκριση της ΣΜΠΕ ώστε η εταιρεία να μπορέσει να προχωρήσει στην παραγωγή.

28/3/2022
Η Ελλάδα και το τρελό μωσαϊκό της ενεργειακής κρίσης energypress.gr

28 03 2022 | 07:48
Α. Η τρέλα των ανεξέλεγκτων ενεργειακών αγορών
Η  εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει λειτουργήσει ως ένας απίστευτος επιταχυντής αποφάσεων της ΕΕ στον τομέα της Ενέργειας. Σκέψεις και στόχοι που συζητούνται για δεκαετίες, αλλά δεν υλοποιούνται, ξαφνικά παίρνουν σάρκα και οστά μέσα σε διάστημα ελάχιστων ημερών. Η οδυνηρή αποκάλυψη του τι σημαίνει γεωπολιτικά η κατά 40 % εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο (Φ.Α.), έχει ενεργοποιήσει επιτέλους όλα τα αντανακλαστικά κυβερνήσεων και κοινωνιών για να αποκτήσουμε επιτέλους την ευρωπαϊκή στρατηγική μας αυτάρκεια. Ως παρεπόμενο, αλλά πιθανά με ακόμη χειρότερες συνέπειες για τις κοινωνίες, η διαφαινόμενη ‘’κόλαση’’ της επισιτιστικής ανεπάρκειας, της πείνας και των πιθανών κοινωνικών αναταράξεων και κυμάτων μετανάστευσης από χώρες που επηρεάζονται άμεσα από την τροφοδοσία τους με σιτάρι από Ρωσία και Ουκρανία. Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, ολόκληρη η Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με το Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, κινδυνεύουν να βγουν εκτός ελέγχου.
Πριν λίγες μέρες έγινε η πρώτη συνεδρίαση των ευρωπαϊκών εθνικών Ακαδημιών Επιστημών για το μέλλον του Φ.Α. στην Ευρώπη, όπου συμμετέχω ως εκπρόσωπος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Γερμανική Εθνική Ακαδημία Επιστημών Leopoldina κατέθεσε πλήρη φάκελο σκέψεων και προτάσεων, όπου όμως είναι σαφής η αμηχανία στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου επιπέδου.
Οι ευρωπαίοι πρωθυπουργοί δεν έχουν βρει ακόμη τον αναγκαίο συντονισμό για ένωση των  αποσπασματικών δυνάμεών τους σε ενιαία δύναμη πυρός διαπραγμάτευσης και προμήθειας Φ.Α. Ο ευρωπαϊκός νότος, με πρωτοβουλία και της Ελλάδας, έχει διαμορφώσει μια ρεαλιστική δέσμη προτάσεων, που όμως δεν γίνονται δεκτές από τις βόρειες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε κατάλογο προτάσεων, όπως Εξοικονόμηση Ενέργειας, ταχύτερη ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών, μείωση κατά 1 °C στους θερμοστάτες των κτιρίων, εκτεταμένη χρήση αντλιών θερμότητας,  αξιοποίηση  υδρογόνου στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Όμως, ο άμεσος στόχος για μείωση μέσα στο 2022, κατά 2/3 των εισαγωγών ρωσικού αερίου (από 155, στα 50 bcm/έτος), είναι προφανώς εξαιρετικά φιλόδοξος.  
Η ανακοινωθείσα συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ για τροφοδοσία της Ευρώπης με αρχικά 15bcm/έτος (με στόχο τα 50 bcm/έτος έως το 2030) σε αμερικανικό LNG, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης ρωσικής ποσότητας, βοηθά αποφασιστικά σ’αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με  την υποστήριξη της ακόμα ταχύτερης πράσινης μετάβασης. Οι αντίστοιχες ελληνικές υποδομές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κρίκο αυτής της αλυσίδας τροφοδοσίας. Το Ολλανδικό Xρηματιστήριο Φ.Α. TTF λειτουργεί ως ένας τρελός ανεξέλεγκτος μηχανισμός ανεβοκατεβάσματος τιμών 100% μέσα στην ίδια μέρα, καθιστώντας απολύτως απαραίτητη τη θεσμική παρέμβαση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με μέτρα όπως πχ. το πλαφόν στις τιμές χονδρικής. Ο ευρωπαϊκός στόχος να είναι γεμάτες κατά 80% μέχρι το Νοέμβριο, οι 140 αποθήκες φυσικού αερίου της ΕΕ, σε σημερινές τιμές κοστίζει περίπου €160 δις. Η ανακοίνωση Πούτιν ότι θα δέχεται πληρωμές μόνο σε ρούβλια έχει προκαλέσει νέα αναστάτωση στις αγορές. Δεδομένου ότι η χρήση του αερίου γίνεται 1/3 στον ηλεκτρισμό, 1/3 θέρμανση κτιρίων, 1/3 βιομηχανία, προφανώς μόνο στον ηλεκτρισμό μπορούν να υπάρξουν μέτρα άμεσης εφαρμογής όπως πχ επανεκκίνηση μονάδων με λιγνίτη, ή πετρέλαιο. Το ‘’μπαζούκα’’ της ευρωπαϊκής άμυνας, η κοινή προμήθεια αερίου, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει επιπλέον ζητήματα όπως, το καθεστώς λειτουργίας των υπόγειων αποθηκών (πολλές ανήκουν στη ρωσική Gazprom) και οι αντιδράσεις μεγάλων καταναλωτών όπως Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, από την εκτροπή από τις δικές τους αγορές τόσο σημαντικών προμηθειών LNG.
Όμως, δεν υπάρχει αδιέξοδο εάν υπάρξει λύση με κοινή, αποφασιστική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση σε προμήθειες και αποθήκευση, γενναία φορολόγηση των ‘’ουρανοκατέβατων’’ υπερκερδών της ηλεκτροπαραγωγής με παράλληλη παρέμβαση και ρυθμίσεις στις αγορές, εφαρμογή πλαφόν, μεγιστοποίηση δράσεων Εξοικονόμησης και ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών, επανέναρξη αξιοποίησης κοιτασμάτων αερίου στα κράτη – μέλη της ΕΕ.
Β. Η ελληνική μεσοπρόθεσμη παρέμβαση
Η Ευρώπη, παρότι σχεδιάζει να χρησιμοποιεί μέχρι το 2050 ως μεταβατικό καύσιμο το Φ.Α.,  παρατηρούσε αδιάφορη τα τελευταία 10 χρόνια τη δική της παραγωγή να μειώνεται από 25% της συνολικής κατανάλωσης, στο 9%, χωρίς μείωση της αντίστοιχης ρωσικής εξάρτησης. Αντίθετα, χώρες όπως Γερμανία, είχαν εμπιστευτεί την ενεργειακή τους ασφάλεια στην τροφοδοσία από τους ρωσικούς αγωγούς Nord Stream I και ΙΙ. Τον τελευταίο χρόνο, όλα άλλαξαν. Η Νορβηγία ανακοινώνει κέρδη από υδρογονάνθρακες €158δις, αύξηση παραγωγής 9%, 40 νέα ‘’πηγάδια’’ το 2022. Η Δανία συνεχίζει τις γεωτρήσεις πετρελαίου έως το 2050. Η Ολλανδία βάζει ξανά μπροστά την εκμετάλλευση του γιγαντιαίου κοιτάσματος Γκρόνινγκεν. Η Μεγ. Βρετανία ανακοινώνει την αξιοποίηση και της τελευταίας σταγόνας υδρογονανθράκων. Η γειτονική Ιταλία αποφασίζει την επανενεργοποίηση των δεκάδων εξεδρών γεωτρήσεων της Αδριατικής. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ανακοινώνει εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Η Εθνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ανακοινώνει ότι οι γεωλογικές δομές σε Ιόνιο και Ν-ΝΔ Κρήτης, θα μπορούσαν να φιλοξενούν αποθέματα έως 2.000bcm (με την Ελλάδα να καταναλώνει 6bcm/έτος), με αξία της τάξης των 250δις€. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει στασιμότητα στις έρευνες αυτές, επειδή το ΣτΕ έχει αναβάλει τέσσερις φορές την εκδίκαση σχετικής προσφυγής που έχει κατατεθεί από το 2019.  
Το εκτός πραγματικότητας non paper του State Department για δήθεν μη βιωσιμότητα του αγωγού EastMed είναι εξαφανισμένο. Τα €5,2δις κόστους του αγωγού, μοιάζουν παρωνυχίδα μπροστά στις εκατοντάδες δις€ για αντιμετώπιση της εξωφρενικής κερδοσκοπίας των αγορών αερίου. Οι 36 μήνες για την κατασκευή του και η εξασφάλιση περίπου 15 bcm/έτος από τα κοιτάσματα της Ανατ. Μεσογείου, με την πιθανή προσθήκη των ελληνικών σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη, επιβεβαιώνουν την προοπτική λειτουργίας της περιοχής μας ως της μοναδικής νέας πηγής τροφοδοσίας της ΕΕ.
Διπλασιασμός μεταφορικής ικανότητας TAP + λειτουργία Ελληνοβουλγαρικού IGB + FSRU Αλεξανδρούπολης + αναβαθμισμένη Ρεβυθούσα + FSRU Διώρυγα GAS + EastMed, μπορούν να αθροίσουν το 20% των εισαγωγών ρωσικού Φ.Α. στην Ε.Ε., που μάλιστα προέρχεται από τρείς διαφορετικές πηγές (Κασπία, Ανατ. Μεσόγειος, LNG-ΗΠΑ).
Επιπλέον, τα δύο καλώδια Ισραήλ – Ελλάδας (EuroAsia Interconnector) και Αιγύπτου – Ελλάδας (EuroAfrica Interconnector), βάζουν την Ελλάδα δυναμικά στο χάρτη των χωρών μεταφοράς πράσινου ηλεκτρισμού από Ασία και Αφρική προς Ευρώπη, αναβαθμίζοντας τη χώρα στο συνολικό ενεργειακό ευρωπαϊκό χάρτη.
Γ. Δύο καταφρονημένα βραχυπρόθεσμα εθνικά μέτρα
Ας προσγειωθούμε τώρα σε μέτρα άμεσης αποτελεσματικότητας στην Ελλάδα. Μια χώρα που από το 2014 είναι η 6η καλύτερη στον κόσμο στην κατά κεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, η 7η καλύτερη στην Ε.Ε. στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, ενώ από το 2013 εφαρμόζει το 2ο καλύτερο ''Εξοικονομώ κατ’ Οίκον'' και η οποία με το τρέχον φιλόδοξο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πιθανά θα βελτιώσει στα παραπάνω ακόμη περισσότερο τη θέση της.
Ο θερμοσίφωνας σε ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει το 20% του οικιακού ρεύματος. Ο ταπεινός ηλιακός θερμοσίφωνας που κατασκευάζεται από 22 δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εξάγουν το 60% της παραγωγής τους σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα κ.α., μπορεί να αποτελέσει μια κορυφαία εθνική (αλλά και πανευρωπαϊκή) δράση για μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες. Με κόστος μόλις €1000 για μια τετραμελή οικογένεια, εξοικονομεί το 20%  του οικιακού ρεύματος, καταλαμβάνει το μισό χώρο από το αντίστοιχο φωτοβολταικό, λειτουργεί χωρίς κόστος για 25 χρόνια, εξοικονομεί την ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα όπως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρόκειται για τη φθηνότερη εναλλακτική λύση σε χρήση οικιακού ζεστού νερού. Μοναδικός ελληνικός κλάδος βιοτεχνίας, που ανταγωνίζεται όλους τους διεθνείς, απασχολεί πάνω από 3.500 εργαζόμενους, είναι η πιο αποκεντρωμένη μορφή πράσινης ενέργειας, στηρίζει στην πράξη την Ενεργειακή Δημοκρατία, ενώ η πρώτη ύλη της είναι κατά 90% ευρωπαϊκή. Ήδη από το 2011 έχουμε εντάξει τους ηλιακούς θερμοσίφωνες στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αλλά αυτό δεν φτάνει. Οι εγκατεστημένοι σήμερα ηλιακοί θερμοσίφωνες στην Ελλάδα είναι περίπου 1.000.000, ενώ άλλες 5.000.000 κατοικίες δεν διαθέτουν ηλιακό. Εάν θέλουμε να μειώσουμε άμεσα κατά 20% τους λογαριασμούς ηλεκτρικού αυτών των 5.000.000 ελληνικών νοικοκυριών και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε άλλες 3.500 θέσεις εργασίας, πρέπει να προχωρήσουμε σε γενναία επιδότηση έως 70% της εγκατάστασης νέων και αντικατάστασης των παλιών ηλιακών θερμοσιφώνων. Πολύ περισσότερο τώρα, που προβλέπεται ενίσχυση με €100εκατ. για αντικατάσταση σύγχρονων, ενεργειακά οικονομικότερων λευκών οικιακών συσκευών, που όμως όλες κατασκευάζονται στο εξωτερικό.
Δεύτερο αποτελεσματικό, κοινωνικά δίκαιο και μάλιστα διαθρωτικού χαρακτήρα πράσινο μέτρο, που μπορεί να μειώσει κατά 60% το μεγαλύτερο κόστος καλλιέργειας, το ενεργειακό κόστος άρδευσης σε 300.000 Έλληνες αγρότες, αποτελεί η ρύθμιση που νομοθετήσαμε το 2014 (ν.4296/2014), για τους 400 Γενικούς/Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ) να μπορούν κατά προτεραιότητα όλων των άλλων ιδιωτικών αιτήσεων, να αδειοδοτηθούν για να εγκαταστήσουν φωτοβολταικά πάνελς. Αυτοί οι 400 ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ αποτελούν τις μοναδικές υπαρκτές Ενεργειακές Κοινότητες της χώρας, που ήδη εδώ και αρκετές δεκαετίες λειτουργούν, καταναλώνουν ενέργεια, έχουν διοικήσεις, γενικές συνελεύσεις και ΑΦΜ. Συνολικά, οι ΤΟΕΒ της χώρας καταναλώνουν κάθε χρόνο περίπου 200 GWh, ενώ λόγω αδυναμίας αποπληρωμής, χρωστούν σήμερα στη ΔΕΗ πάνω από €65.000.000. Δεδομένου ότι οι ίδιοι οι αγρότες των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ μπορούν πολύ εύκολα να βρουν στον τόπο τους, γη χαμηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να εγκαταστήσουν μικρές αποκεντρωμένες μονάδες φωτοβολταϊκών, ώστε σε ελάχιστους μήνες να μειώσουν το υψηλό ενεργειακό τους κόστος κατά τουλάχιστον 60%, απαιτείται να διαμορφωθεί ειδική δράση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για επιδότηση έως 70%. Στο πλαίσιο του Green Deal και της νέας ΚΑΠ ‘’από το χωράφι στο πιάτο’’, ιδιαίτερα σήμερα στο μέσο της ενεργειακής και ενόψει της πιθανής επισιτιστικής κρίσης, μια τέτοια δράση θα ήταν εξαιρετικά καλοδεχούμενη και από όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά σχήματα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η νομοθετική πρόβλεψη του 2014 δεν έχει υλοποιηθεί καθόλου, παρότι έτσι στηρίζονται αποφασιστικά οι ενεργειακές κοινότητες, ενισχύεται η ενεργειακή Δημοκρατία και προσαρμόζεται και η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατεύθυνση παραγωγής πράσινης ενέργειας από μικρά αποκεντρωμένα συστήματα φωτοβολταϊκών, όπως πχ. στη Γερμανία, όπου οι αγροτικές ενεργειακές κοινότητες παράγουν το 11% της πράσινης ενέργειας.
Περιττεύει να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης δύο ακόμη σημαντικών ενεργειακών παρεμβάσεων: α) της υπόγειας αποθήκης Φ.Α. στη Νότια Καβάλα, την οποία έχουμε εντάξει  από το 2013 στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα PCIs και σήμερα θα αποδείκνυε την χρησιμότητά της όσο ποτέ άλλοτε, και β) την έμφραξη του έτοιμου υδροηλεκτρικού φράγματος της Μεσοχώρας, αξίας € 500 εκατ. που ακόμη δεν λειτουργεί και για το οποίο έχει εκπονηθεί από το 2014, η αναγκαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ένα έργο που θα προσθέσει άλλο 10% στην υδροηλεκτρική ενέργεια της χώρας, η έμφραξη του οποίου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2019.
Στο απάνθρωπο και τρελό μωσαϊκό της ουκρανικής τραγωδίας, της ενεργειακής κρίσης και της επαπειλούμενης πείνας, πρέπει να απαντήσουμε με αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα κι επίγνωση ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
(του Γιάννη Μανιάτη, Καθημερινή)

28/3/2022
Χρ. Κολώνας: Τα τρία σενάρια για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου energypress.gr

 

27 03 2022 | 12:20
Τρία σενάρια αξιολογεί η κυβέρνηση για την επανεκκίνηση των ερευνών εντοπισμού πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές που έχουν μισθωμένα θαλάσσια και χερσαία blocks δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη δημόσια στήριξη του Πρωθυπουργού, περιμένοντας βέβαια να τη δουν και στην πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το πρώτο σενάριο θέλει την είσοδο νέων πετρελαϊκών ομίλων σε υφιστάμενες παραχωρήσεις ή και σύναψης καινούργιων συμμαχιών μεταξύ των εταιρειών που έχουν ήδη μισθωμένα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι η είσοδος παίκτη ή παικτών στα θαλάσσια blocks «Ιόνιο» και «10 – Κυπαρισσιακός Κόλπος» στα οποία μισθωτής είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος, μετά την αποχώρηση της ισπανικής Repsol από το «Ιόνιο», φέρεται να βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρου προκειμένου να μοιράσει το κόστος των διαδικασιών της έρευνας των συγκεκριμένων περιοχών αλλά και να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για τις γεωτρήσεις που θα απαιτηθούν μελλοντικά.
Πηγές των «ΝΕΩΝ» σημειώνουν πως τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που διενήργησαν τα ΕΛ.ΠΕ. πρόσφατα με το σεισμογραφικό σκάφος «SW COOK» θα αποτελέσουν το δέλεαρ για την προσέλκυση επενδυτών. Στην περίπτωση, βέβαια, που αυτά είναι ενθαρρυντικά ως προς την ξεκάθαρη πιστοποίηση της ύπαρξης ελπιδοφόρων στόχων με κοιτάσματα φυσικού αερίου.
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Το δεύτερο σενάριο που μελετά η κυβέρνηση με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στα «ΝΕΑ», είναι το ενδεχόμενο παραχώρησης νέων θαλάσσιων περιοχών. Σχέδιο της προηγούμενης διοίκησης της ΕΔΕΥ ήθελε τον ανασχεδιασμό των blocks, που δεν έχουν παραχωρηθεί, νότια της Κρήτης αλλά και της θαλάσσιας έκτασης ανάμεσα στη Νότια Πελοπόννησο και βόρεια της Κρήτης.
Στην περίπτωση της Νότιας Κρήτης τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, καθώς υπάρχει η γνωστή εμπλοκή με την αμφισβητούμενη ΑΟΖ Τουρκίας – Λιβύης που προσπαθούν να επιβάλουν οι δύο χώρες με το μεταξύ τους μνημόνιο. Νότια της Κρήτης ο παλαιότερος σχεδιασμός ήθελε τη χάραξη δύο θαλάσσιων blocks, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη έκταση έχει επικυρωθεί ως ελληνική και μη αμφισβητούμενη με τον παλαιότερο γύρο παραχωρήσεων Μανιάτη. Τα θαλάσσια οικόπεδα του διαγωνισμού της περιόδου 2014-2015 είχαν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η νέα παραχώρηση περιοχής για έρευνες μπορεί να γίνει με τη διαδικασία του «open door». Δηλαδή να εμφανιστεί επενδυτής εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για συγκεκριμένη υπό παραχώρηση έκταση και εφόσον δεν βρεθεί ανταγωνιστής τότε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού να επικυρωθεί υπέρ του.
ΕΜΠΟΔΙΑ. Το τρίτο σενάριο της κυβέρνησης είναι η άρση των όποιων διοικητικών εμποδίων αφορούν υπάρχουσες παραχωρήσεις προκειμένου να «τρέξουν» οι επόμενες εργασίες της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Μια τέτοια ενδεικτική περίπτωση είναι η παραχώρηση «Κατάκολο» της Energean. Για περισσότερα από τρία χρόνια εκκρεμεί η υπογραφή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην παραγωγή κοιτάσματος φυσικού αερίου 1 δισ. κυβικών μέτρων.
Εκκρεμότητα υπάρχει επίσης και στις πλέον ελπιδοφόρες ως προς την ύπαρξη αξιόλογων κοιτασμάτων φυσικού αερίου «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» των TotalEnergies – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ. Οικολογικές οργανώσεις έχουν προσφύγει στο ΣτΕ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το ΣτΕ έχει αναβάλει για τέταρτη φορά την εκδίκαση της υπόθεσης.
Πάντως, η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα έδειξε, αν και όχι μέσω τυμπανοκρουσιών, ότι την υπόθεση των υδρογονανθράκων δεν την είχε εγκαταλείψει. Ετσι προχώρησε στο πακέτο οικονομικής στήριξης του μοναδικού κοιτάσματος πετρελαίου στην Ελλάδα, στον Πρίνο, όπως και στον διαγωνισμό μέσω του ΤΑΙΠΕΔ για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας.
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Στην Ελλάδα σήμερα οι εταιρείες που έχουν επικυρωμένα με νόμο δικαιώματα έρευνας και παραχωρήσεων είναι οι Total, ExxonMobil, ΕΛ.ΠΕ. και Energean.
Οι τρεις πρώτες έχουν κοινό σχήμα για τα θαλάσσια blocks «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι ο μοναδικός μισθωτής των θαλάσσιων περιοχών «10» και «Ιόνιο» στο Ιόνιο Πέλαγος. Η Energean είναι μοναδικός μισθωτής των χερσαίων blocks «Ιωάννινα» και «Κατάκολο» και είναι διαχειριστής (operator) με 75% του «block 2» στο Ιόνιο Πέλαγος. Το υπόλοιπο 25% κατέχουν τα ΕΛ.ΠΕ.
Στελέχη των επενδυτών μιλώντας στα «ΝΕΑ» αξιολογούν θετική τη δημόσια στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις έρευνες για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου: «Η δήλωση του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει την ανάγκη για ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας χωρίς εκπλήξεις. Το ευρύτερο περιβάλλον επανεξέτασε τις προτεραιότητές του κι εκεί που υπήρχαν κάποτε μόνο προτεραιότητες σε ζητήματα πράσινης μετάβασης τώρα έγινε αντιληπτό ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο γεωπολιτικός παράγοντας» σημειώνουν χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ» εκπρόσωποι μεγάλης ξένης πετρελαϊκής εταιρείας. Οι ίδιοι προσθέτουν πως «η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες της ΕΕ. Ο έλληνας πρωθυπουργός πάντα κινείται σε συνεννόηση με την ΕΕ.
Τόσο οι έρευνες υδρογονανθράκων όσο και οι άλλες πρωτοβουλίες, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα και τα FSRU στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πρωτοβουλίες που μετατρέπουν τη χώρα σε πύλη εισόδου πηγών ενέργειας διασφαλίζοντας την τροφοδοσία και της Ευρώπης».
Στο μέτωπο των πρωτοβουλιών των επενδυτών ήδη ως γνωστόν τα ΕΛ.ΠΕ. ολοκλήρωσαν τις σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες παραχωρήσεις του Ιονίου Πελάγους. Η Energean ετοιμάζεται επίσης για αντίστοιχες εργασίες στο «block 2», ενώ η ίδια εταιρεία ξανακοιτάζει τους στόχους φυσικού αερίου στη χερσαία παραχώρηση «Ιωάννινα».
Με ενδιαφέρον επίσης αναμένεται ο χρόνος διεξαγωγής των σεισμικών ερευνών των TotalEnergies – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ. στις δύο θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.
Πηγές λένε στα «ΝΕΑ» πως η δικαστική διένεξη οικολογικών οργανώσεων – ελληνικού Δημοσίου δεν εμποδίζει τους επενδυτές να φέρουν σκάφος γεωφυσικών ερευνών. Ολα δείχνουν ότι οι σεισμικές θα γίνουν τον επόμενο χειμώνα.
(Οικονομικός Ταχυδρόμος)

 

27/3/2022
ΥΠΕΝ: Σενάρια για Αποθήκευση Φυσικού Αερίου σε Ιταλία και Βουλγαρία για Εξασφάλιση Ασφάλειας Εφοδιασμού τον Χειμώνα www.energia.gr


energia.gr
Σαβ, 26 Μαρτίου 2022 - 12:15
Η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ιταλία και δευτερευόντως στη Βουλγαρία για την εξασφάλιση ασφάλειας εφοδιασμού τον επόμενο χειμώνα είναι τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας φυσικού αερίου στις αποθήκες της ΕΕ αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξασφάλιση ασφάλειας εφοδιασμού την προσεχή χειμερινή περίοδο 2022 - 2023
 
Η Κομισιόν παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα τις προτάσεις της, σύμφωνα με τις οποίες "τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι οι δεξαμενές υπόγειας αποθήκευσης αερίου που διαθέτουν θα έχουν πληρωθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % της χωρητικότητάς τους έως την 1η Νοεμβρίου 2022, ποσοστό το οποίο θα ανέλθει στο 90 % για τα επόμενα έτη, ενώ θα υπάρχουν ενδιάμεσοι στόχοι για την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο".
Για τις χώρες - μέλη που δεν διαθέτουν αποθήκες φυσικού αερίου - όπως η Ελλάδα - προβλέπεται υποχρέωση να εξασφαλίσουν ως την 1η Νοεμβρίου, συμφωνίες με χώρες που διαθέτουν αποθήκες, για ποσότητες που ισοδυναμούν με το 15 % της ετήσιας κατανάλωσης αερίου. Στην περίπτωση της Ελλάδας η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου το 2020 ήταν 5,8 δισεκ. κυβικά μέτρα, που σημαίνει ότι απαιτείται η εξασφάλιση αποθηκευμένης ποσότητας 0,9 δισεκ. κυβικών μέτρων.
Αποθήκη φυσικού αερίου διαθέτει η Βουλγαρία, με την οποία είναι διασυνδεδεμένο το ελληνικό σύστημα του ΔΕΣΦΑ (σύντομα θα λειτουργήσει και δεύτερο σημείο διασύνδεσης μέσω του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB). Όμως η υπόγεια αποθήκη της Βουλγαρίας έχει σχετικά περιορισμένη δυναμικότητα, της τάξης των 0,6 δισεκ. κυβικών. Πολλαπλάσια, της τάξης των 20 δισεκ. κυβικών είναι η δυναμικότητα των αποθηκών στην Ιταλία, με την οποία η χώρα μας διασυνδέεται μέσω Αλβανίας με τον αγωγό ΤΑΡ. Έτσι οι απαιτούμενες ποσότητες μπορούν να εξασφαλιστούν στη βάση συμφωνιών ανταλλαγής, με "παρακράτηση" φυσικού αερίου που προορίζονται για την Ιταλική αγορά. Ο ΤΑΡ, υπενθυμίζεται, μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας προς την Ιταλία και έχει τεθεί σε λειτουργία από πέρυσι.
Για την ασφάλεια εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς υπάρχει και η δυνατότητα του μακρόχρονου ελλιμενισμού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, όπου αποθηκεύεται και αεριοποιείται το ΥΦΑ που μεταφέρεται εκεί με πλοία. Όμως για την επιλογή αυτή υπάρχει το ερώτημα του κόστους και της διαθεσιμότητας.
Στην πρόταση Κανονισμού που δημοσιοποίησε η ΕΕ την περασμένη εβδομάδα, λαμβάνονται υπόψη τα δυσμενέστερα σενάρια για την αγορά φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται το ενδεχόμενο οι τιμές του φυσικού αερίου το προσεχές καλοκαίρι (περίοδος χαμηλής κατανάλωσης οπότε γεμίζουν οι αποθήκες) να είναι υψηλότερες από το χειμώνα, όπως και η πιθανότητα διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου μέσω αγωγών.
Η Ελλάδα διαθέτει υποδομή κατάλληλη για αποθήκευση φυσικού αερίου (είναι το εξαντλημένο κοίτασμα της Καβάλας, χωρητικότητας 530 εκατ. κυβικών μέτρων), η οποία όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη και λειτουργία της αποθήκης από το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε εκκρεμότητα. Ωστόσο η χώρα μας διαθέτει έναν από τους καλύτερους δείκτες ασφάλειας εφοδιασμού στην περιοχή καθώς έχει πολλαπλές πηγές και οδούς εφοδιασμού (ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας - Βουλγαρίας από αγωγούς που δεν διέρχονται από την Ουκρανία, αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού ΤΑΡ, διασύνδεση με Τουρκία, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο στη Ρεβυθούσα).
ΠΗΓΗ www.energia.gr

26/3/2022
Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για επιπλέον προμήθειες 15 δις. κ.μ LNG - Διαφωνία στην Ενωση για πλαφόν και εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια energypress.gr

25 03 2022 | 13:55
Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν μια μεγάλη συμφωνία για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.
Tη συμφωνία ανακοίνωσαν σε κοινή τους δήλωση ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην ΕΕ τουλάχιστον 15 δισ. επιπλέον κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους.
«Οι ΗΠΑ και οι διεθνείς εταίροι μας θα συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν 15 δισ. κ.μ. επιπλέον LNG για την Ευρώπη εφέτος και καθώς η ΕΕ θα εργάζεται για την απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο έως το 2030, θα εργαζόμαστε και εμείς για να εξασφαλίσουμε την προμήθεια 15 δισ. κ.μ. επιπλέον κάθε χρόνο », δήλωσε ο Τζο Μπαιντεν. 
H μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων και μέσω επιπλέον προμηθειών παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Η δέσμευση των ΗΠΑ να παράσχουν στην ΕΕ επιπλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG φέτος είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα αντικαταστήσει την προμήθεια LNG που λαμβάνουμε επί του παρόντος από τη Ρωσία» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσέθεσε ότι «η Ευρώπη θα εργαστεί για να εξασφαλίσει σταθερή ζήτηση για επιπλέον LNG των ΗΠΑ τουλάχιστον έως το 2030. Στοχεύουμε σε περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως».
Το μπλοκ έχει ήδη δηλώσει ότι θα μειώσει τη χρήση του ρωσικού φυσικού αερίου ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό θα σημαίνει αύξηση των εισαγωγών και παραγωγή περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας.
To κοινό ανακοινωθέν 
Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινής ομάδας δράσης (Task Force) για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΕΕ σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια, και την επίσπευση της πράσινης μετάβασης, αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ-ΕΕ. 
Η Task Force θα προεδρεύεται από έναν εκπρόσωπο από τον Λευκό Οίκο και έναν εκπρόσωπο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, πρόσθετους όγκους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την αγορά της ΕΕ τουλάχιστον 15 bcm το 2022 με αναμενόμενες αυξήσεις στο μέλλον.
«Μέσω της κοινής ευρωπαϊκής δράσης για πιο προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια (REPowerEU), η ΕΕ επιβεβαίωσε τον στόχο της να επιτύχει την ανεξαρτησία από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το τέλος της δεκαετίας, αντικαθιστώντας τα με σταθερά, οικονομικά προσιτά, αξιόπιστα και καθαρά ενεργειακά αποθέματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ», αναφέρεται στην κοινή δήλωση ΕΕ και ΗΠΑ.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν δεσμευτεί να εκπληρώσουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, να επιτύχουν τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 και να διατηρήσουν το όριο 1,5 βαθμού Κελσίου στην άνοδο της θερμοκρασίας εφικτό, μεταξύ άλλων μέσω μιας ταχείας μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. «Αυτές οι πολιτικές και τεχνολογίες θα συμβάλουν επίσης στην ανεξαρτησία της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Το φυσικό αέριο παραμένει σημαντικό μέρος του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ στην πράσινη μετάβαση, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της μείωσης της έντασης του άνθρακα με την πάροδο του χρόνου», επισημαίνεται.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ για να επιταχύνει τις ρυθμιστικές διαδικασίες τους για την επανεξέταση και τον καθορισμό εγκρίσεων για υποδομές εισαγωγής LNG, για τη συμπερίληψη χερσαίων εγκαταστάσεων και σχετικών αγωγών για την υποστήριξη εισαγωγών με χρήση πλωτών μονάδων επαναεριοποίησης και σταθερών τερματικών εισαγωγών LNG.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορείς της αγοράς για να συγκεντρώσει τη ζήτηση, μέσω μιας νεοσύστατης Ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ για πρόσθετους όγκους μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2022. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης μακροπρόθεσμους μηχανισμούς συμβάσεων και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να ενθαρρύνει σχετική σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων σε υποδομές εξαγωγών και εισαγωγών LNG.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διασφάλιση σταθερής ζήτησης για πρόσθετο LNG των ΗΠΑ έως τουλάχιστον το 2030, περίπου 50 bcm ανά έτος, με την κατανόηση ότι η φόρμουλα τιμής των προμηθειών LNG στην ΕΕ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, και σταθερότητα της συνεργασίας από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς και ότι αυτή η ανάπτυξη είναι συνεπής με τους κοινούς καθαρούς μηδενικούς στόχους σε ρύπους.
Η ΕΕ προετοιμάζει ένα αναβαθμισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού και αποθήκευσης. Αυτό θα ενισχύσει τη βεβαιότητα και την προβλεψιμότητα όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις ανάγκες αποθήκευσης και θα εξασφαλίσει στενότερη συνεργασία εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών εταίρων της.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό για την αποθήκευση ενέργειας για να διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη υποδομή αποθήκευσης θα πληρωθεί έως και το 90% της χωρητικότητάς της έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.
Το παζάρι στην ΕΕ για τη ρωσική ενέργεια
Η Ε.Ε. δέχεται έντονες πιέσεις να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, αλλά ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχει ταχθεί ενάντια στην άμεση απαγόρευση των ορυκτών καυσίμων της χώρας, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ύφεση.
Η Ε.Ε. παρουσίασε τα σχέδιά της να εισάγει επιπλέον 50 δισ. κ.μ. LNG από διεθνείς παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου αυτόν τον μήνα, αλλά ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι το σχέδιο δεν είναι ρεαλιστικό.
Με δεδομένο, άλλωστε, ότι τα εργοστάσια LNG των ΗΠΑ δουλεύουν ήδη με πλήρη δυναμικότητα, αναλυτές λένε ότι το μεγαλύτερο μέρος του επιπλέον φυσικού αερίου που θα πάει στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από εξαγωγές που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν πάει σε άλλα μέρη του κόσμου.
"Αναμένουμε ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG θα βασίζονται στην ανακατανομή της υπάρχουσας προσφοράς", ανέφεραν σε έκθεσή τους αναλυτές της Goldman Sachs, σημειώνοντας ότι "μια τέτοια ανακατανομή συμβαίνει ήδη" επειδή οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν εκτοξευτεί και είναι οι υψηλότερες στον κόσμο.
Κοινές προμήθειες, αλλά όχι πλαφόν
Οι ηγέτες της ΕΕ πάντως αναμένεται να συμφωνήσουν σήμερα να «συνεργαστούν για την κοινή αγορά φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου» πριν από τον επόμενο χειμώνα και να συντονίσουν την κάλυψη των αποθηκών αερίου, σύμφωνα με το προσχέδιο απόφασής τους στη Σύνοδο Κορυφής, που είδε το Reuters.
Αυτές οι κινήσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός αποθέματος ανεφοδιασμού μη ρωσικού φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τη συγκέντρωση της ζήτησης και την αναζήτηση φυσικού αερίου, σύμφωνα με ένα μοντέλο που χρησιμοποίησε το μπλοκ για την αγορά εμβολίων κατά του Covid-19.
Ωστόσο, οι χώρες παραμένουν διχασμένες ως προς το αν θα επιβληθούν απευθείας κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μια κίνηση που έχουν ήδη γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα εμπάργκο της ΕΕ θα απαιτούσε ομόφωνη έγκριση και από τα 27 κράτη μέλη.
Η Λετονία και η Πολωνία είναι μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν να σταματήσουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ημερησίως που πληρώνει η Ευρώπη στη Ρωσία για ορυκτά καύσιμα. «Οι ενεργειακές κυρώσεις είναι ένας τρόπος να σταματήσει η ροή χρημάτων στα πολεμικά ταμεία του (Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άρτουρς Κάρινς. «Το πιο λογικό μέρος για να προχωρήσουμε είναι στο πετρέλαιο και τον άνθρακα».
Η Γερμανία, η οποία λαμβάνει το 18% των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας, και η Ουγγαρία είναι μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται, επικαλούμενες την οικονομική ζημιά που θα προκαλούσε ένα εμπάργκο πετρελαίου.
Η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία πρότειναν ανώτατα όρια τιμών ενέργειας και αποσύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, για να ελαφρύνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Άλλες χώρες, όμως, προειδοποιούν ότι το πλαφόν στις τιμές χονδρικής θα προκαλούσε προβλήματα και θα υπονόμευε τις προσπάθειες για στροφή στην πράσινη ενέργεια.
Οποιεσδήποτε αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ είναι πιθανό να καθυστερήσουν έως ότου εκδοθεί έκθεση από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας αυτόν τον μήνα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.
ΠΗΓΗ energypress.gr

25/3/2022
Κομισιόν: Κράτη-μέλη δίχως αποθήκες όπως η Ελλάδα θα πρέπει να βρουν χώρο σε αποθήκες άλλων κρατών για το 15% της ετήσιας κατανάλωσης αερίου energypress.gr

24 03 2022 | 07:31
Η χθεσινή εισήγηση της Κομισιόν για την αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ε.Ε. προβλέπει μεταξύ άλλων υποχρεώσεις και για τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν αποθήκες, όπως είναι η Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται ότι για τις χώρες αυτές υπάρχει υποχρέωση για αποθήκευση ποσότητας αερίου ίσης με το 15% της ετήσιας κατανάλωσής τους σε άλλες χώρες που διαθέτουν αποθήκες ως την 1η Νοεμβρίου.
Ως εναλλακτική λύση, η Κομισιόν προσφέρει τη δυνατότητα οι χώρες χωρίς αποθήκες να αναπτύξουν από κοινού ένα μηχανισμό διαμοιρασμού του βάρους με μια ή περισσότερες χώρες με αποθήκες με βάση εκτιμήσεις κινδύνου που θα προσδιορίζουν τις ανάγκες τους.
Σε περίπτωση που η διασυνδεσιμότητα μεταξύ τους είναι περιορισμένη, τότε η ανωτέρω υποχρέωση περιορίζεται αντίστοιχα, όπως σημειώνει η Κομισιόν.
Προκειμένου να γίνει ο ευρύτερος στόχος πράξη, προβλέπεται έκπτωση 100% στα τέλη μεταφοράς στα σημεία εισόδου και εξόδου των αποθηκών. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να σχεδιάσουν άλλα κίνητρα για την αποθήκευση, είτε διαθέτουν αποθήκες είτε όχι. Για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρουν οικονομική στήριξη ή αποζημίωση στους παίκτες της αγοράς αν το θεωρούν απαραίτητο.
Επισημαίνεται ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη επίτευξης του στόχου και μπορούν να επιβάλουν και αντικίνητρα όπως κυρώσεις και πρόστιμα.
Από την πλευρά της η Κομισιόν θα εποπτεύει τους ενδιάμεσους στόχους πλήρωσης των αποθηκών και αν υπάρχει μεγάλο έλλειμμα άνω του 2%, τότε θα προχωρά σε προειδοποίηση και σε συνομιλίες με το εκάστοτε κράτος-μέλος απευθύνοντας συστάσεις.
Αν ένα μήνα μετά την παρέκκλιση η κατάσταση συνεχίζεται, τότε η Κομισιόν θα λαμβάνει απόφαση με την οποία το κράτος-μέλος θα αναγκάζεται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα της επιλογής της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις προμηθευτών ή των διαχειριστών των αποθηκών.
ΠΗΓΗ energypress.gr

24/3/2022
Εκτός πακέτου Κομισιόν το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο σύμφωνα με πηγή της ΕΕ energypress.gr

24 03 2022 | 08:08
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα συμπεριλάβει το εμπάργκο στο πετρέλαιο από την Ρωσία στις προτάσεις της για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής, ανέφερε χθες βράδυ στο Εuro2day.gr, ανώτατος αξιωματούχος των Βρυξελλών.
«Όσον αφορά στην ενέργεια δεν συζητήθηκε στο Κολέγιο των Επιτρόπων το θέμα του εμπάργκο γιατί δεν έγινε καν συζήτηση περί τούτου στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ» ανέφερε η πηγή
«Από την στιγμή που δεν συζητήθηκε εκεί δεν το συζήτησαν ούτε οι Επίτροποι. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη για το θέμα αυτό.»
Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η δέσμη των τελικών προτάσεων της Κομισιόν, καλούνται να ισορροπήσουν από την μια πλευρά στο στόχο απεξάρτησης των χωρών μελών της Ε.Ε. από την ρωσική ενέργεια, να ελαττώσει τις οικονομικές επιπτώσεις και από την άλλη, να μην αποκλίνει του σχεδίου της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι την Δευτέρα, το Κολέγιο των επιτρόπων συνεδρίασε σε έκτακτη μορφή για τρίτη φορά στη θητεία του, χωρίς χαρτιά και χωρίς συμβούλους.
«Μέσα ήταν μόνο οι Επίτροποι που συζήτησαν όλα τα θέματα σε πολιτικό επίπεδο» ανέφερε η πηγή και είπε ότι απασχόλησαν τρεις ενότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Σύνοδο Κορυφής:
1. Ενέργεια
2. Διατροφική ασφάλεια
3. Ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας στην υγεία και στην παιδεία εντός της ΕΕ.
«Αυτή η συζήτηση της Δευτέρας οδήγησε στην συνεδρίαση της Τετάρτης που σταθεροποίησε τα τρία κείμενα» είπε η πηγή.
Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ίσως τελικά «κάτι δοθεί στον Νότο» καθώς σύμφωνα με συγκεκριμένη τοποθέτηση, «πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί για πρώτη φορά στον Νότο της Ευρώπης υπάρχει μια πολιτικά συστοιχία ηγετών που έβαλαν πλάτη και ενίσχυσαν αποφάσεις της ΕΕ και τώρα πρέπει να τους βοηθήσουμε»
(της Αγγελικής Παπαμιλτιάδου)

24/3/2022
Κοινή προμήθεια φυσικού αερίου: Τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα για τη λύση «μπαζούκα» της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση energypress.gr

23 03 2022 | 07:24
Στο μοντέλο της κεντρικής παραγγελίας εμβολίων από την ΕΕ στην καρδιά της πανδημίας παραπέμπει η κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου, ενόψει του επόμενου χειμώνα, στην οποία φαίνεται να προσανατολίζονται οι 27, σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων της αυριανής Συνόδου Κορυφής. 
Σε αυτό συνοψίζεται όπως φαίνεται το ευρωπαϊκό «μπαζούκα» που ανέμεναν οι κυβερνήσεις του Νότου και οι ευρωπαίοι καταναλωτές για τη συγκράτηση των τιμών στην ενέργεια. Συνδυάζεται με τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού ασφαλείας», καθώς οι Βρυξέλλες θα απαιτήσουν από τις χώρες να έχουν γεμίσει τις υπόγειες αποθήκες αερίου στο 90% της χωρητικότητας τους, έως την 1η Νοεμβρίου.
Η κοινή παραγγελία μεγάλων ποσοτήτων αερίου, πρόταση που συζητείται ήδη από το 2021, αλλά μέχρι σήμερα σκόνταφτε σε διαφωνίες, δείχνει ασφαλώς μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Στην πράξη ωστόσο, δεν είναι το ίδιο εύκολο να εφαρμοστεί, όπως η μαζική παραγγελία εμβολίων από φαρμακευτικές τον Ιούνιο του 2020, εν μέσω του σημερινού πρωτοφανούς οικονομικού πολέμου.
Τότε η Κομισιόν είχε κινηθεί πολύ γρήγορα και μέσω συμφωνιών προαγοράς με μεγάλους παραγωγούς εμβολίων, κατάφερε να προμηθευτεί σημαντικές ποσότητες σε προσιτές τιμές. Το φυσικό αέριο ωστόσο είναι commodity, διαπραγματεύεται σε αγορές, ενώ οι σημερινές πολεμικές συνθήκες είναι διαφορετικές από εκείνες του 2020.
Τέσσερα είναι τα ερωτήματα που ζητούν απάντηση:
 • Ποιοί παραγωγοί θα προμηθεύσουν την Ευρώπη το φυσικό αέριο και σε τι τιμές; Γιατί οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αλγερία και άλλοι διεθνείς παίκτες LNG να εκτρέψουν προς την Ευρώπη μέρος από τις ποσότητες που πωλούν στην Ασία, με υψηλά περιθώρια κέρδους;
 • Τι στάση θα τηρήσει η Κίνα, ο νούμερο ένα πελάτης των αμερικανικών εταιρειών LNG;
 • Πως θα καταστεί εφικτό να έχουν γεμίσει κατά 90% μέχρι την 1η Νοεμβρίου οι ευρωπαϊκές αποθήκες ; Η απόφαση μπορεί να αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας, λύνει όμως το θέμα με τις υψηλές τιμές ; 
 • Τι θα συμβεί με τις αρκετές υπόγειες αποθήκες που διαχειρίζεται επί ευρωπαϊκού εδάφους η Gazprom; Θα υποχρεωθεί ο ρωσικός γίγαντας να τις εγκαταλείψει και αν ναι, με βάση ποιό θεσμικό πλαίσιο;
Προς ώρας κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα δεν έχει απαντηθεί. Χαρακτηριστική μάλιστα, η επισήμανση τον περασμένο Οκτώβριο του Saad Al-Kaabi, υπουργού Ενέργειας του Κατάρ, νούμερο ένα παραγωγού LNG στον κόσμο, ότι ο όγκος φυσικού αερίου που χρειάζεται η ΕΕ δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν προμηθευτή μονομερώς χωρίς να διαταραχθούν οι παραδόσεις σε άλλες περιοχές.
«Έχουμε εξαντλήσει το μέγιστο δυνατό όριο, καθώς έχουμε δώσει σε όλους τους πελάτες μας τις ποσότητες που τους αναλογούν», δήλωνε τότε ο καταριανός υπουργός.
Ούτε η Ασία μπορεί στην πραγματικότητα να λύσει το ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς θα έπρεπε να εκτραπεί προς τη Γηραιά Ήπειρο το μισό σχεδόν LNG που καταναλώνουν η Κίνα και άλλες χώρες της περιοχής, γεγονός που θα συνεπαγόταν σοβαρότατες ελλείψεις ενέργειας. Δηλαδή, θα είχαμε εξαγωγή της ενεργειακής κρίσης από την Ευρώπη προς Ανατολάς.
Τι απομένει στην Ευρώπη; Να ξεκινήσει άμεσα ένα αγώνα δρόμου για να «κλειδώσει» συμφωνίες με πολλούς προμηθευτές από τις ΗΠΑ έως τη Μέση Ανατολή και την Ασία, χωρίς και πάλι να έχει απαντηθεί το ερώτημα σε ποιές τιμές. Το εγχείρημα θα στεφθεί από επιτυχία μόνο αν το ευρωπαϊκό μπλοκ, με την ισχυρή διαπραγματευτική του δύναμη εξασφαλίσει φυσικό αέριο για τον χειμώνα του 2022-2023 σε χαμηλότερες από τις σημερινές τιμές.
Οι ποσότητες όμως για τις οποίες μιλάμε είναι θηριώδεις. Κρίνοντας από τα όσα είχε ανακοινώσει η Κομισιόν στις 8 Μαρτίου, κατά τη παρουσίαση του REPowerEU, εντός του 2022 θα μπορούσε να αντικατασταθεί σχεδόν το 80% των ρωσικών εισαγωγών αερίου. Δεδομένου ότι πέρυσι η ΕΕ εισήγαγε από τη Ρωσία συνολικά 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), τα δύο τρίτα μεταφράζονται σε 124 bcm! Προφανώς πρέπει να αυξηθούν κατακόρυφα οι εισαγωγές από τους άλλους κύριους προμηθευτές της Ευρώπης, δηλαδή από τη Νορβηγία (23%, το μερίδιο εισαγωγών της το 2021 στην ΕΕ), η Αλγερία (12%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (6%) και το Κατάρ (5%).
Τι θα γίνει με τις αποθήκες που εκμεταλλεύεται η Gazprom
Τα ερωτήματα δεν σταματούν εδώ. Ακριβώς για να σχηματιστεί ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» ενόψει του χειμώνα και να μην τεθεί ξανά θέμα ενεργειακής επάρκειας, η Κομισιόν εισηγείται οι χώρες- μέλη μέλη να έχουν γεμίσει τις υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου στο 90% της χωρητικότητάς τους έως την 1η Νοεμβρίου. Τούτο όμως συνεπάγεται ότι η πλήρωση των αποθηκών θα γίνει στις παρούσες υψηλές τιμές. Επομένως, ναι μεν εξαλείφεται τυχόν ζήτημα επάρκειας, ωστόσο η ενεργειακή ακρίβεια, με τη βούλα πλέον της Κομισιόν, θα βρεθεί μπροστά μας και τον επόμενο χειμώνα.
Επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να πιστοποιήσουν τους διαχειριστές των δεξαμενών αποθήκευσης, κίνηση που έχει προφανώς στόχο τη Gazprom, η οποία διαχειρίζεται πλειάδα υπογείων αποθηκών εντός κοινοτικού εδάφους, όπως σε Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία.
Τι θα συμβεί με αυτές ; Η ρωσική εταιρεία θα αναγκαστεί να αποχωρήσει και αν ναι με ποιό τρόπο; Το ερώτημα έχει ειδικό βάρος όταν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Κομισιόν για το ρόλο της Gazprom πριν το πόλεμο, λόγω ενδείξεων ότι κράτησε σκόπιμα τα αποθέματά στις ευρωπαϊκές αποθήκες σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που προηγήθηκε της εισβολής στην Ουκρανία. Το Φεβρουάριο η Επιτροπή είχε ανακοινώσει πως οι Ρώσοι επιδεικνύουν ασυνήθιστη επιχειρηματική συμπεριφορά, καθώς οι αποθήκες αερίου που λειτουργούν, εμφανίζουν ποσοστό πληρότητας 16% όταν οι αποθήκες που διαχειρίζονται άλλες εταιρείες βρίσκονται στο 44%. Είχε προηγηθεί καταγγελία της ουκρανικής Naftogaz ότι η Gazprom εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση της και παρέβη το άρθρο 102 της συνθήκης της Ε.Ε. 
Σημειωτέον ότι για όσες χώρες δεν διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης, προτείνεται ως λύση να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη ή να δημιουργήσουν συστήματα επιμερισμού των βαρών για να βοηθήσουν άλλες χώρες να αποθηκεύσουν αέριο. Αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακή ικανότητα μεταφοράς, ίση με το 15% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου της χώρας.
ΠΗΓΗ energypress.gr

23/3/2022
Π. Χαλάτση: Διπλωματική πηγή - «Επιθυμητός ο EastMed αλλά να μην προτρέχουμε» energypress.gr

23 03 2022 | 09:24
Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους αγωγούς τα τελευταία χρόνια, επανέρχεται στο προσκήνιο ως έργο το οποίο θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης από τις διαταραχές της προμήθειας φυσικού αερίου, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους αστάθμητους πολιτικούς παράγοντες. Το διασυνοριακό project των 2.000 χιλιομέτρων το οποίο θα συνέδεε τα κοιτάσματα αερίου σε Ισραήλ και Κύπρο με την Ελλάδα και την Ιταλία έχει φανατικούς οπαδούς αλλά κατά καιρούς έχει αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό και σίγουρα έχει εγείρει τις έντονες αντιδράσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Πρόκειται για ένα έργο που έχει κόστος 6-7 δισ. ευρώ για το οποίο η τελική επενδυτική απόφαση (η οποία αναμενόταν να ληφθεί στις αρχές του 2019) έχει μετατεθεί για το τέλος του 2022 με αρχές του 2023. Το έργο περιλαμβάνεται στη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest), βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013, και εφόσον εγκριθεί θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Η ενεργειακή κρίση, οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο από την πλευρά της ΕΕ, η οποία εισάγει το 40% του αερίου που καταναλώνει από τη Ρωσία αλλά και οι παράπλευρες απώλειες όπως το πάγωμα το Nord Stream 2 δημιουργούν νέα δεδομένα και βάζουν στο ζύγι κόστη και διπλωματικές ισορροπίες.
Ο αγωγός EastMed αποτέλεσε όπως φαίνεται ένα έργο αμφιλεγόμενης βιωσιμότητας (οικονομικής και τεχνικής) για τις ΗΠΑ, οι οποίες ενώ αρχικά τον είχαν υποστηρίξει, κατόπιν φέρονται να αναδιπλώθηκαν σε συντηρητικότερα σχήματα εγείροντας θέματα υψηλού κόστους ενώ τελευταία δείχνουν να το ξανασκέφτονται. Το ίδιο συνέβη εν μέρει και με το Ισραήλ όπου εκπρόσωποι του κλάδου έκαναν λόγο για ένα δύσκολο έργο το οποίο θα έπρεπε να ξεπεράσει τεχνικές δυσκολίες, να αντιμετωπίσει γεωπολιτικούς κινδύνους και υψηλά κόστη τα οποία θα πρέπει να βασιστούν στη λογική των υψηλών τιμών του αερίου και φυσικά της ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων.
Η ελληνική κυβέρνηση, από την πλευρά της, ποτέ δεν εγκατέλειψε επίσημα το έργο παρά μόνο τήρησε κάποιες περιόδους μακράς σιωπής, ώσπου, πλέον, το θέμα επανέρχεται και στα διεθνή φόρα. H Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο περιθώριο του 3ου Delphi Forum της Ουάσιγκτον πριν από λίγες ημέρες επεσήμανε ότι «ο αγωγός EastMed που θα μπορούσε να ξανατεθεί στο τραπέζι υπό το φως των νέων δεδομένων που δημιουργεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκμηδενίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο».
Πράγματι, το κλίμα δείχνει να ευνοεί τη διενέργεια τέτοιων συζητήσεων οι οποίες πλαισιώνουν μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2011 όταν η ΔΕΠΑ άρχισε να διερευνά τη δυνατότητα κατασκευής του αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed) με στόχο την απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω της Ελλάδας. Το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου θα κατευθυνόταν υποθαλάσσια προς την Κύπρο, στη συνέχεια προς τις ακτές της Κρήτης, και ακολούθως, μέσω της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, στην Ιταλία. Στη γειτονική μας χώρα θα έφθανε μέσω του αγωγού IGI - Poseidon (ΠΟΣΕΙΔΩΝ), που θα συνδεόταν με τον EastMed στο Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας (από τον Ιούλιο του 2014, η διαχείριση του Έργου ανήκει στην θυγατρική της ΔΕΠΑ «ΥΑΦΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ», στην οποία συμμετέχει ισομερώς η ιταλική Edison).
Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για ένα έργο διεθνούς ενδιαφέροντος, η υλοποίηση του οποίου επηρεάζεται όχι μόνο από τη βούληση των εμπλεκόμενων κρατών αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Διπλωματική πηγή μιλώντας στο Insider.gr αναφέρει ότι: «Ο EastMed αποτελεί μια εν δυνάμει λύση η οποία θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά είναι νωρίς να μιλάμε για πιθανή έναρξη της κατασκευής του αγωγού στις αρχές του 2023 καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες και ενδιάμεσα στάδια τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε. Όπως γνωρίζετε στο τέλος του τρέχοντος έτους αναμένονται οι μελέτες βιωσιμότητας οι οποίες θα καθορίσουν και το κατά πόσο είναι οικονομικά/τεχνικά εφικτό να υλοποιηθεί το έργο. Δεύτερον, για να κατασκευαστεί το έργο θα πρέπει να υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα τα οποία οι χώρες προέλευσης θα πρέπει να συμφωνήσουν να τα διοχετεύσουν στη συγκεκριμένη όδευση. Τρίτον, οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, ενός πολέμου ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, δεν είναι ακόμη ορατές σε όλες τους τις διαστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το πιθανό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο/αέριο από την πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών. Σαφώς και το έργο πρέπει να προωθηθεί και να ληφθούν υπ'όψιν τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αναμενόμενη μελέτη στο τέλος του έτους».
Πάντως, για την ώρ,α τόσο η Κύπρος και όσο και το Ισραήλ φαίνεται να υποστηρίζουν μεν την ιδέα του EastMed (έχουν άλλωστε συνυπογράψει και τη σχετική συμφωνία κατασκευής του αγωγού από τον Ιανουάριο του 2020) αλλά κρατούν χαμηλούς τόνους ενώ προτάσσουν τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου («EuroAsia Interconnector»). Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή της Κύπρου» σημείωσε ότι «Εάν αυτό το πρόγραμμα είναι πρακτικά εφικτό να υλοποιηθεί, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες γεωλογικές απαιτήσεις και είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμο, υπάρχει η πολιτική βούληση υλοποίησης του…. Εάν το σχέδιο αυτό δεν είναι εφικτό, τότε είμαστε έτοιμοι με τους συνεργάτες μας να εξετάσουμε άλλες εναλλακτικές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη και άλλων επιλογών δεν θεωρώ ότι πλήττει τα συμφέροντα οποιουδήποτε από εμάς, φτάνει βεβαίως η λύση που θα επιλεγεί να σέβεται το διεθνές δίκαιο, κάτι το οποίο για όλους τους εμπλεκομένους είναι εκ των ων ουκ άνευ». Στο ίδιο πλαίσιο, η Κύπρια υπουργός Ενέργειας, κ. Νατάσα Πηλείδου, κληθείσα να σχολιάσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον αγωγό σημείωσε ότι «η επιλογή της Ανατολικής Μεσογείου όσον αφορά τα ενεργειακά κοιτάσματα της Κύπρου και τον EastMed είναι μια πιο μεσοπρόθεσμη επιλογή για την ΕΕ, καθώς θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για υλοποίηση των επενδύσεων που χρειάζονται … Το αν θα γίνει ο αγωγός EastMed σίγουρα θα εξαρτηθεί από τις επιβεβαιωμένες ποσότητες που είναι διαθέσιμες για εξαγωγή”, για να σημειώσει πως “αυτή τη στιγμή σίγουρα τα κοιτάσματα της Κύπρου τα οποία είναι επιβεβαιωμένα δεν είναι αρκετά αλλά εάν υπάρχει ενδιαφέρον από το Ισραήλ, τότε θα μπορούσε σίγουρα ο EastMed να αποτελέσει μία επιλογή».
Aπό την πλευρά του Ισραήλ, ενδεικτική είναι η πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Eran Lerman, συμβούλου ασφαλείας, ο οποίος διετέλεσε, αναπληρωτής διευθυντής εξωτερικής πολιτικής και διεθνών υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και προσωπικός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας στην αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή» και απαντώντας στην ερώτηση για το εάν, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε την αναβίωση του EastMed σημείωσε ότι: «Δεν είναι αδύνατο. Είναι κυρίως θέμα υπολογισμού του κόστους έναντι του προβλεπόμενου εσόδου στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι ένα οικονομικό έργο. Δεν είναι απλώς ένα στρατηγικό μέσο. Αλλά όπως είπα, θα πίστευα επίσης ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είναι επίσης καλό για εμάς – εννοώ για το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο– και είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση».
Ωστόσο, άλλη πηγή της Κομισιόν, μιλώντας στο Insider.gr, υποστηρίζει ότι «αυτή τη στιγμή ο EastMed υποστηρίζεται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κομισιόν και μάλιστα προς το τέλος της άνοιξης αναμένεται να δούμε και τις πρώτες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση των υποδομών σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο και όχι μόνο στο Μαρόκο, την Ισπανία, την Τυνησία και την Ιταλία».
Η ανάγκη για υποδομές υδρογόνου στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης
Η ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου θεωρείται ότι υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση καθώς μπορούν να χρησιμεύσουν ως γραμμές μεταφοράς υδρογόνου, το οποίο, λόγω του πράσινου χαρακτήρα του, δικαιολογεί την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Ταξινομίας και με χρονικό ορίζοντα το 2027.
Μιλώντας στο Insider.gr και αναλύοντας το ρόλο των υποδομών φυσικού αερίου, o Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Συνδέσμου Υδρογόνου (Hydrogen Europe), Γιώργος Χατζημαρκάκης, αναφέρθηκε στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση πανευρωπαϊκά και επεσήμανε ότι «το ρεύμα δεν μας βγάζει από τα προβλήματα. Δεν έχουμε αρκετές υποδομές. Αντίθετα, το φυσικό αέριο έχει δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο αγωγών σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα, δεν είναι από τις πρώτες χώρες σε αυτό τον τομέα αλλά ακολουθεί και με τους αγωγούς όπως είναι ο TAP και EastMed και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμβο στη ΝΑ Μεσόγειο. Η μετατροπή ενός αγωγού φυσικού αερίου σε υδρογόνου προσεγγίζει το 20%-25% του κόστους που απαιτείται για να κατασκευαστεί ένας νέος αγωγός και είναι πιο χαμηλό από το κόστος κατασκευής δικτύου ρεύματος. Ένα δίκτυο υδρογόνου μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων, σε αντίθεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού. Πρόκειται για απαραίτητες επενδύσεις στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης καθώς το υδρογόνο προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές».
(insider.gr

23/3/2022
Νέες έρευνες για εγχώρια κοιτάσματα φυσικού αερίου - Στις ράγες σεισμικές μελέτες και στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο energypress.gr

22 03 2022 | 08:24
Νέα «σημάδια» επανεκκίνησης αποκτά το εγχώριο πρόγραμμα υδρογονανθράκων και η αναζήτηση πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, Ελληνικά Πετρέλαια και Energean δρομολογούν την πραγματοποίηση της πρώτης φάσης των σεισμικών ερευνών στο θαλάσσιο μπλοκ 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας.
Η πρόσκτηση των δισδιάστατων δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο χρονικό «παράθυρο», το οποίο «ανοίγει» τον Νοέμβριο του 2022, καθώς οι σεισμικές μελέτες διεξάγονται πάντοτε στο διάστημα Νοεμβρίου έως Απριλίου, ώστε να μην συμπίπτουν με την περίοδο αναπαραγωγής των θηλαστικών, αλλά και με την τουριστική περίοδο. Έτσι, το μπλοκ 2 θα γίνει το τρίτο θαλάσσιο «οικόπεδο» στο οποίο ξεκινούν έρευνες, παίρνοντας τη σκυτάλη από το «μπλοκ 10» (Κυπαρισσιακός Κόλπος) και το μπλοκ «Ιόνιο», στα οποία οι σεισμικές καταγραφές ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες από την εταιρεία Shearwater, για λογαριασμό των ΕΛΠΕ.
Στην παραχωρησιούχο κοινοπραξία, τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν με με 25% και η Energean με 75%, μετά την εξαγορά της Edison E&P και την απόκτηση του μεριδίου 50% που κατείχε η Total στο μπλοκ. Η διορία για την ολοκλήρωση πρόσκτησης των σεισμικών ερευνών είναι ο Μάρτιος του 2023, έπειτα από το αίτημα 24μηνης παράτασης που είχε υποβάλει η Energean στην ΕΔΕΥ και το οποίο έγινε δεκτό από την Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Η αρχική προθεσμία εξέπνεε τον Μάρτιο του 2021.
Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αναθέρμανσης του εγχώριου κλάδου upstream, σε μία περίοδο όπου με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναγορεύεται σε βασική προτεραιότητα και για τη χώρα μας (όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη) η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας. Επομένως, ο τυχόν εντοπισμός αξιοποιήσιμων εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα συνέβαλε δραστικά προς αυτή την κατεύθυνση, με δεδομένο ότι το αέριο προορίζεται να αποτελέσει το «καύσιμο-γέφυρα» για την ενεργειακή μετάβαση.
Σύντομα οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού
Το «στίγμα» της αναβαθμισμένης πλέον σημασίας των ερευνών σε υποψήφια εγχώρια κοιτάσματα εκφράστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα, με τη σχετική αναφορά που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του για το νέο πακέτο «στήριξης» νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εντάσσοντας το upstream στις κινήσεις για ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, αναφέρθηκε στην «αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με οικονομικό ενδιαφέρον». Μάλιστα, σημείωσε πως στον συγκεκριμένο τομέα θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις θα γίνουν το αμέσως προσεχές διάστημα από τον πρωθυπουργό, με τις οποίες με βάση όλες τις ενδείξεις θα προαναγγέλλεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διευκολυνθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες όλων των ερευνητικών βημάτων – δηλαδή από την πρώτη φάση των σεισμικών μελετών, έως και την ολοκλήρωση των ερευνητικών γεωτρήσεων. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, με στοχευμένες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, το σχετικό χρονικό διάστημα μπορεί να «συρρικνωθεί» στα 3-4 χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε μία 4ετία από τα πρώτα σεισμικά δεδομένα, θα μπορεί ένα υποψήφιο κοίτασμα να μπει σε φάση παραγωγής, αν σε αυτό εντοπιστούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα αερίου.
«Σήμα» για τα θαλάσσια μπλοκ στην Κρήτη
Με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, παράλληλα, θα δοθεί ένα ισχυρό «σήμα» για την επίσπευση των μελετών και στα δύο θαλάσσια «οικόπεδα» στην Κρήτη («Δυτικά Κρήτης», «Νοτιοδυτικά Κρήτης»), τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην κοινοπραξία των Total, Exxon Mobil και ΕΛΠΕ. Παρά τα πολύ μεγάλα βάθη στην περιοχή, που δημιουργούν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις, τα συγκεκριμένα μπλοκ έχουν ιδιαίτερη σημασία για το εγχώριο πρόγραμμα, καθώς σε αυτά εντοπίζονται μερικοί από τους πλέον υποσχόμενους «στόχους» για εντοπισμό σημαντικών κοιτασμάτων αερίου.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πρακτικά η κοινοπραξία θα πρέπει να ζητήσει παράταση για τη συλλογή σεισμικών δεδομένων από τα δύο «οικόπεδα», με δεδομένο ότι αυτή δεν διενεργήθηκε την τρέχουσα χειμερινή περίοδο. «Μπλόκο» πάντως στις έρευνες έχει βάλει η προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναίρεση της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η εκδίκαση της οποίας έχει ορισθεί για τις αρχές του επόμενου Οκτωβρίου, έπειτα από διαδοχικές αναβολές.
Κινητικότητα και σε άλλες παραχωρήσεις
Την ίδια στιγμή, προοπτικές για την εξόρυξη φυσικού αερίου «βλέπει» η Energean και από την παραχώρηση στο Κατάκολο που διαχειρίζεται, για το οποίο μάλιστα η άδεια έρευνας υδρογονανθράκων έχει μετατραπεί σε άδεια εκμετάλλευσης. Στην παραχώρηση υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο μικρό κοίτασμα αερίου, της τάξης του 1 bcm (δισ. κυβικών μέτρων), με την εξόρυξή του να είναι εμπορικά βιώσιμη για την κάλυψη μέρους της τοπικής κατανάλωσης. Επομένως, η εταιρεία θα επικαιροποιήσει το σχέδιο ανάπτυξης του μπλοκ, ώστε πλέον να εξορυχθεί αποκλειστικά το φυσικό αέριο, και όχι το υποκείμενο πετρέλαιο.
Με την ίδια λογική, η Energean θα αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της για το χερσαίο μπλοκ «Ιωάννινα», με αντικείμενο πλέον τον εντοπισμό και παραγωγή αερίου, και όχι πετρελαίου. Για το συγκεκριμένο μπλοκ υπάρχουν ήδη πραγματοποιηθεί σεισμικές έρευνες, προσανατολισμένες ωστόσο σε πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου, με συνέπεια να πρέπει να επικαιροποιηθούν.
Πάντως, από τα δεδομένα αυτά προκύπτουν θετικές ενδείξεις για υποψήφιους «στόχους» φυσικού αερίου. Επομένως, η εταιρεία αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα να ζητήσει από την ΕΔΕΥ παράταση του ερευνητικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει ότι εντός του Απριλίου θα πρέπει να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση.
Αέριο δυνητικής αξίας 250 δισ. ευρώ
Όσον αφορά το «οικόπεδο 2» και το μπλοκ «Ιόνιο» των ΕΛΠΕ, εκτιμάται ότι σε έξι περίπου μήνες θα ολοκληρωθεί από τη Shearwater η επεξεργασία των δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για τις τρισδιάστατες σεισμικές καταγραφές, στις περιοχές των παραχωρήσεων που είναι πιο πλέον υποσχόμενες.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΔΕΥ, από προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ, στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων.
(του Κώστα Δεληγιάννη, insider.gr)

22/3/2022
Οι 10 εντολές σοκ λόγω βενζίνης: Τέλος ΙΧ τις Κυριακές – Τηλεργασία 3 μέρες/βδομάδα typosthes.gr

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
O Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρουσίασε έναν κατάλογο με μέτρα τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο ενός νέου πετρελαϊκού «σοκ»
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου –στην οποία η Ρωσία είναι μια σημαντική δύναμη– είναι μια από τις πιο επηρεασμένες.
Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου 
The Gorgeous Danube Delta in 4k - from Tulcea Romania
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Mox Player
 
 

με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές πιέσεις εμφανίζονται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, επιδεινώνοντας τις δυσκολίες στις αγορές φυσικού αερίου και δημιουργώντας μια διαφαινόμενη έκτακτη ανάγκη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) παρουσίασε έναν κατάλογο με δέκα μέτρα τα οποία θα επέτρεπαν τον επείγοντα περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων

, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ενός νέου πετρελαϊκού «σοκ».

Η δέσμη δέκα μέτρων που προτείνει θα επιτρέψει τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 2,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσα σε τέσσερις μήνες

, ισοδύναμη με την κατανάλωση όλων των αυτοκινήτων στην Κίνα, σύμφωνα με τον IEA.

Ποια μέτρα προτείνονται
 1. Μείωση τουλάχιστον κατά 10 χλμ/ώρα των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Αυτό θα ήταν ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα, εκτιμά ο IEA: θα εξοικονομούνταν περίπου 430.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.
 2. Τηλεργασία μέχρι τρεις ημέρες την εβδομάδα. Ο αντίκτυπος για κάθε ημέρα τηλεργασίας υπολογίζεται σε 170.000 βαρέλια λιγότερα την ημέρα, τρεις ημέρες είναι 500.000 βαρέλια. Στις προηγμένες οικονομίες, περίπου το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας επιτρέπει τη δουλειά από το σπίτι , επισημαίνει ο IAE.
 3. Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα την Κυριακή, όπως κάνουν ήδη το Παρίσι, το Τόκιο, οι Βρυξέλλες,  το Εδιμβούργο… Το 1973 η κίνηση αυτή είχε βρει επίσης ανταπόκριση στην Ελβετία, την Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας ή ακόμη την Ολλανδία. Σήμερα θα εξοικονομούνταν με τον τρόπο αυτό 95.000 βαρέλια την ημέρα.
 4. Υποστήριξη των δημόσιων μεταφορών (με μείωση της τιμής των εισιτηρίων, ακόμη και με δωρεάν εισιτήρια) και ήπιων τρόπων μετακίνησης . Θα εξοικονομούνταν περίπου 330.000 βαρέλια την ημέρα. Στη Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, η τιμή των εισιτηρίων θα μειωθεί στο μισό τους τρεις επόμενους μήνες μπροστά στην αύξηση των τιμών των καυσίμων.
 5. Κυκλοφορία των οχημάτων εναλλάξ στις μεγάλες πόλεις (210.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερα).
 6. Αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων από περισσότερα άτομα (carpooling) και της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων (έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, αύξηση κατά 3 βαθμούς Κελσίου της θερμοκρασίας στα κλιματιστικά ): θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 470.000 βαρέλια την ημέρα.
 7. Προώθηση της αποτελεσματικότητας των οδικών μεταφορών φορτίων και των διανομών (οικονομική οδήγηση, αριστοποίηση των φορτίων…) για να εξοικονομηθούν 320.000 βαρέλια την ημέρα.
 8. Αντί του αεροπλάνου, να χρησιμοποιούνται οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας και τα νυχτερινά τρένα, καθώς μ’ αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται περίπου 40.000 βαρέλια/ημέρα.
 9. Να αποφεύγονται τα επιχειρηματικά ταξίδια με αεροπλάνο, όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές με την  εξοικονόμηση 260.000 βαρελιών/ημέρα.
 10. Ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών ή πιο αποδοτικών οχημάτων (εξοικονόμηση 100.000 βαρελιών/ημέρα).
Ο IEA καλεί τις κυβερνήσεις να καταστήσουν τις αλλαγές μόνιμες όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και προκειμένου να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή

.

Πηγή: newsauto

 

22/3/2022
Η ΕΕ συζητά το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο στο πετρέλαιο της Ρωσίας energypress.gr

21 03 2022 | 09:51
Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο στο πετρέλαιο της Ρωσίας σε αντίδραση για την εισβολή στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένεται στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για σειρά ειδικών συνόδων με στόχο να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα σε βάρος της Μόσχας.
"Εργαζόμαστε πάνω σε έναν πέμπτο γύρο κυρώσεων" και συζητώνται "πολλά ονόματα" ολιγαρχών και ανθρώπων κοντά στο Κρεμλίνο, είπε ευρωπαίος διπλωμάτης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς οι συζητήσεις για τα μέτρα δεν είναι δημόσιες.
Η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει σειρά σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας της χώρας.
Σήμερα το ζήτημα θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών, ενόψει της άφιξης του αμερικανού προέδρου Μπάιντεν για να πάρει μέρος στις συνόδους των τριάντα κρατών μελών του NATO, της ΕΕ και της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου.
Οι τέσσερις γύροι κυρώσεων που επέβαλαν οι Βρυξέλλες μέσα στις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, που βάζουν στο στόχαστρο 685 πρόσωπα στη Ρωσία και στη Λευκορωσία και διάφορους τομείς, από το εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά ως την αμυντική βιομηχανία, δεν μετέβαλαν τη στάση του Κρεμλίνου.
Η ΕΕ καλείται πλέον να συζητήσει την πολύ πιο σκληρή από οικονομική σκοπιά επιλογή της επιβολής εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο — το εφαρμόζουν ήδη οι ΗΠΑ και η Βρετανία, αλλά όχι οι 27, που είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από τη Ρωσία στο πεδίο της ενέργειας, ειδικά ως προς το φυσικό αέριο.
Διπλωμάτες τόνισαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι χώρες της Βαλτικής, ειδικά η Λιθουανία, πιέζουν να αποφασιστεί εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, χαρακτηρίζοντάς το λογικό βήμα, όμως η Γερμανία προειδοποιεί εναντίον της ανάληψης δράσης με υπερβολική βιάση, με δεδομένο ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν ήδη φθάσει στα ύψη στην Ευρώπη.
Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε περίπτωση που επιβληθεί εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο θα προχωρήσει σε εξίσου σκληρά αντίποινα — δεν αποκλείει ακόμη και να διακόψει τη λειτουργία αγωγών που μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
Η ΕΕ εισάγει από τη Ρωσία το 40% του αερίου που καταναλώνει.
Η Γερμανία είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, καθώς εκτός από αέριο εισάγει επίσης μεγάλες ποσότητες ρωσικού αργού.
Η Βουλγαρία, η οποία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη ρωσική Gazprom για τον εφοδιασμό της με αέριο, δεν αποκλείει το να ζητήσει να εξαιρεθεί από την επιβολή κυρώσεων. Το μοναδικό διυλιστήριο αργού της Βουλγαρίας ανήκει στη ρωσική Lukoil και αυτό παράγει το 60% των καυσίμων που καταναλώνονται στη χώρα της Βαλκανικής.
Για να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις απαιτείται ομοφωνία. Η στάση της Γαλλίας, η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο, θα είναι κρίσιμη.
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει πως εάν η κατάσταση επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο στην Ουκρανία δεν θα υπάρχει κανένα "ταμπού" ως προς την επιβολή κυρώσεων.
"Οι κυρώσεις αυτές έχουν σκοπό να αναγκάσουν τον πρόεδρο (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να αναθεωρήσει τη στάση του. Ανάμεσα στους εταίρους μας και ανάμεσα στις χώρες που συναλλάσσονται με τη Ρωσία, κάποιες είναι πιο ευαίσθητες όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο. Ωστόσο, όπως έχει πει ο πρόεδρος, δεν υπάρχουν ταμπού".
Διπλωμάτες λένε ότι εάν η Ρωσία αρχίσει να βομβαρδίζει εντατικά το Κίεβο, η Ευρώπη δεν αποκλείεται να συζητήσει ακόμη και την επιβολή εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια συλλήβδην.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

21/3/2022
Αναβάθμιση της Ρεβυθούσας με εγκατάσταση τέταρτης δεξαμενής μέσω FSU και αύξηση της δυνατότητας αεριοποίησης σχεδιάζει ο ΔΕΣΦΑ energypress.gr

21 03 2022 | 07:32
Στην αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα με σκοπό την μεγαλύτερη θωράκιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις προχωρούν η κυβέρνηση και ο ΔΕΣΦΑ, με σχέδιο δύο αξόνων. Αφενός μεν θα αυξηθεί η αποθηκευτική δυνατότητα, αφετέρου δε θα αυξηθεί η τεχνική δυνατότητα αεριοποίησης υγροποιημένου αερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση θεωρείται ειλημμένη και οι εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας θα αποκτήσουν και τέταρτη δεξαμενή αποθήκευσης LNG.
Οι διαδικασίες της ανάπτυξής της είναι απλές και κατά τις ίδιες πληροφορίες το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος FSU με χρονικό ορίζοντα 20 ετών. Με πιο απλά λόγια θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο στην προβλήτα του νησιού ένα ειδικά διαμορφωμενο δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου αερίου.
Η χωρητικότητα του θα ξεπερνά τα 100.000 κυβικά μέτρα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρεις επίγειες δεξαμενές στο Terminal LNG του ΔΕΣΦΑ έχουν χωρητικότητα 225.000 κυβικών μέτρων.
Το FSU θα είναι σε μόνιμη βάση και δεν θα αξιοποιηθεί μόνο για τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του επόμενου χειμώνα αλλά, όπως προαναφέρθηκε, και για την κάλυψη της μεγαλύτερης ζήτησης αερίου κατά τα επόμενα χρόνια της ενεργειακής μετάβασης.
Η αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG του ΔΕΣΦΑ ανοίγει επίσης νέες δυνατότητες εναλλακτικού εφοδιασμού των βαλκανικών χωρών. Αξίζει να τονιστεί πως και μόνο με τις τρεις υπάρχουσες δεξαμενές, σε περίπτωση διαταραχής στον εφοδιασμό των Βαλκανίων με ρωσικό αέριο, η Ρεβυθούσα έχει τη δυνατότητα να καλύψει και βασικές ενεργειακές ανάγκες της Βουλγαρίας. Ήδη υπάρχουν φορτία που έρχονται στη Ρεβυθούσα και κατ΄ένα μέρος ή κατά το σύνολο, διοχετεύονται στην αγορά της Βουλγαρίας.
Η τελευταία αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG του ΔΕΣΦΑ ολοκληρώθηκε το 2018 με την κατασκευή και της τρίτης δεξαμενής. Η επένδυση ήταν της τάξης των 148 εκ. ευρώ και από τότε η δυνατότητα διαμετακόμισης αεριοποιημένου LNG ανέρχεται στα 5 δις. κυβικά μέτρα ετησίως.  
Ο Τερματικός Σταθμός αξιοποιεί έως σήμερα στο έπακρο τις δυνατότητες αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου για λίγες ημέρες και επαναεριοποίησης του ώστε οι ποσότητες να διοχετεύονται στο Εθνικό Σύστημα (αγωγός υψηλής πίεσης της χώρας). Σε περιόδους κρίσης, μάλιστα, η Ρεβυθούσα αποδείχτηκε πολύτιμη σε ότι αφορά την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας.
Αποθήκευση στην Ιταλία
Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι παράλληλα με το σχέδιο αναβάθμισης ο ΔΕΣΦΑ φέρεται να διερευνά και τις δυνατότητες χρήσης υπόγειας αποθήκης στην Ιταλία. Η αποθήκευση στην Ιταλία έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί shipping αλλά μπορεί να εφαρμοστεί μέσω εικονικής αντίστροφης ροής από τον αγωγό TAP. Η δυνατότητα αντίστροφης ροής από Ιταλία ανέρχεται στις 13.000 MWh ημερησίως.
ΠΗΓΗ energypress.gr

21/3/2022
Υδρογονάνθρακες: Επίσημη στήριξη Μητσοτάκη για τις έρευνες σε Κρήτη και Ιόνιο www.tovima.gr

Γιατί η Αθήνα αποφάσισε να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ελληνικά θαλάσσια και χερσαία blocks
 
Για πρώτη φορά η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγαίνει δημόσια και παρέχει την πολιτική στήριξη στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου γνέφοντας θετικά στους επενδυτές για τη συνέχιση των προγραμμάτων εξερεύνησης στα θαλάσσια και χερσαία blocks που τους έχουν παραχωρηθεί κατά την προηγούμενη πενταετία.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το χθεσινό του τηλεοπτικό μήνυμα για το πακέτο στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση μίλησε ανοικτά για την ανάγκη της έρευνας των υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια. Έκανε λόγο για ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας, προφανώς ορμώμενος από την ευρωπαϊκή στρατηγική της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, κι εκτός από την πολιτική διείσδυσης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας τόνισε και την «αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με οικονομικό ενδιαφέρον».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως αποκάλυψε ο ΟΤ στις 17 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου, ανοίγει ξανά τον φάκελο των υδρογονανθράκων, ενός τομέα τον οποίο ο ίδιος και η κυβέρνηση του είχαν κρατήσει στα συρτάρια… δίνοντας μεγάλη έμφαση στις ΑΠΕ και την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση.
Οι επενδυτές που έχουν απομείνει στην Ελλάδα Total, ExxonMobil, Ελληνικά Πετρέλαια και Energean, είχαν απογοητευτεί από την απουσία της κυβερνητικής στήριξης απέναντι στα ερευνητικά τους προγράμματα με αποτέλεσμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επιστρέφουν στο ελληνικό δημόσιο παραχωρήσεις ή και κάποιοι εξ αυτών να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της αποεπένδυσης.
Χερσαίες παραχωρήσεις όπως τα «Ιωάννινα» και το «Κατάκολο» της Energean αντιμετώπισαν σειρά διοικητικών εμποδίων ώστε οι διαδικασίες των ερευνών να πηγαίνουν διαρκώς προς τα πίσω, το θαλάσσιο block «Ιόνιo» παρά τις ενδείξεις για αξιόλογα κοιτάσματα δεν κράτησε την ισπανική Repsol, ενώ οι πλέον πολλά υποσχόμενες θαλάσσιες παραχωρήσεις της Κρήτης «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» έχουν βάλει σε δικαστικές περιπέτειες την κοινοπραξία «Total- ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ»
Το «ουκρανικό»
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον κίνδυνο της ενεργειακής επάρκειας που πυροδότησε σε όλη την Ευρώπη και οι αποφάσεις της Ε.Ε. να περιορίσει δραστικά τις εισαγωγές του ρωσικού φυσικού αερίου, αφύπνισε και το Μέγαρο Μαξίμου. Έσπευσε να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού και στον τομέα των ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου.
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου υπό τον πρωθυπουργό και τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, της αρμόδιας γενικής γραμματέως Ενέργειας Αλεξάνδρας Σδούκου, του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΔΕΥ Άρη Στεφάτου και του CEO των ΕΛ.ΠΕ Ανδρέα Σιάμισιη, αποφασίστηκε η ενθάρρυνση της συνέχειας των ερευνών στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.
Είχαν προηγηθεί οι σεισμικές έρευνες των ΕΛ.ΠΕ στις θαλάσσιες παραχωρήσεις τους στο Ιόνιο Πέλαγος, “block 10” στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και «Ιόνιο», αλλά και η παρουσίαση ενθαρρυντικών γεωλογικών δεδομένων από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΔΕΥ, ο οποίος εκτιμά ότι τόσο στα προαναφερόμενα θαλάσσια οικόπεδα όσο και σε εκείνα της Κρήτης υπάρχουν πιθανοί στόχοι με κοιτάσματα αξίας 250 δις. ευρώ. Συνολικά, κι αν επιβεβαιωθούν μελλοντικά από γεωτρήσεις, οι ποσότητες φυσικού αερίου που βρίσκονται αποθηκευμένες στον υπέδαφος των θαλασσίων εκτάσεων αγγίζουν το μεγαλύτερο κοίτασμα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Ζορ της Αιγύπτου.
Πέραν αυτών η Energean είναι έτοιμη να παράγει φυσικό αέριο (1 δις. κ.μ.) στο Κατάκολο, ενώ μελετά ξανά τους στόχους και στο χερσαίο οικόπεδο «Ιωάννινα».
Η Κύπρος, το Ισραήλ και ο EastMed
Την ίδια στιγμή κινητικότητα καταγράφεται και στις περιοχές των ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ.
Εξελίξεις οι οποίες φαίνεται ότι ήγειραν και τα αντανακλαστικά της Αθήνας για την έρευνα των ελληνικών κοιτασμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της ExxonMobil στο κοίτασμα «Γλαύκος» της Κύπρου το οποίο αρχικά έχει εκτιμηθεί πως διαθέτει ποσότητες αερίου μεταξύ 140 και 220 δις. κυβικών μέτρων. Επίσης η Λευκωσία αναζητά τον τρόπο της αξιοποίησης των ποσοτήτων αερίου της «Αφροδίτης», οι οποίες ανέρχονται στα 120 δις. κ.μ.
Πιο ανατολικά, στην ισραηλινή ΑΟΖ, η ελληνική εταιρεία Energean ξεκινά γεώτρηση σε θαλάσσιες παραχωρήσεις για την εξόρυξη φυσικού αερίου σε στόχους που συνολικά υπολογίζονται σε 110 δις. κυβικά μέτρα, ενώ στο τέλος της χρονιάς αναμένεται η ίδια εταιρεία να ξεκινήσει την ανάπτυξη του Καρίς και το 2023 και του Βόρειου Καρίς. Οι ποσότητες που θα εξαχθούν ανέρχονται συνολικά στα 100 δις. κ.μ.
Στο προσκήνιο επίσης έρχεται και ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αναδιπλώνονται και δειλά, δειλά να εκδηλώνουν εκ νέου τη στήριξη της Ουάσιγκτον στο συγκεκριμένο project.
Παράλληλα και η Αίγυπτος βρίσκεται σε συζητήσεις με Κύπρο και Ελλάδα για σύσφιξη των ενεργειακών σχέσεων μέσω αγωγών που θα κατευθύνονται προς την Ευρώπη.
Πηγή: ΟΤ

18/3/2022
Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΣΦΑ-ΔΙΠΑΕ σε θέματα εκπαίδευσης για τα δίκτυα φυσικού αερίου energypress.gr

18 03 2022 | 09:03
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν o ΔΕΣΦΑ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το οποίο προβλέπει μια σειρά από δράσεις που αφορούν τα δίκτυα φυσικού αερίου.
Το Μνημόνιο που υπεγράφη από την CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καΐση, με τη συγκυρία ανάπτυξης και λειτουργίας Τεχνικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου από τον ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης, προβλέπει ειδικότερα:
-από κοινού ανάληψη δράσεων και υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, καθώς και ερευνητικού έργου και καινοτομίας
-συμπράξεις σε ερευνητικό επίπεδο στα θέματα πράσινης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης πρωτίστως δικτύων φυσικού αερίου και υδρογόνου
-από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων
-αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων
-συμμετοχή του Τεχνικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου σε κοινά προγράμματα που θα παρέχονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, εντός του ισχύοντος για τα ΑΕΙ νομικού πλαισίου
-δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητριών και φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Τεχνικό Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο
-διερεύνηση και στόχευση δράσεων για τη δημιουργία Αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος για τη Διαχείριση Δικτύων Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου
Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς μέσω της συνεργασίας μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ενδυναμώνουμε περαιτέρω τη σύνδεσή μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το παραγόμενο ερευνητικό έργο, ενώ ταυτόχρονα θέτουμε τις βάσεις για τη μέγιστη αξιοποίηση των οφελών του νέου Τεχνικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου που δημιουργεί ο ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης, με γνώμονα την ανάπτυξη του κλάδου και την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Αθανάσιος Καΐσης τόνισε: «Με το Μνημόνιο ανοίγουμε, μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα συνεργασίας του ΔΙΠΑΕ με κρίσιμους διεθνούς εμβέλειας εταίρους Διαχείρισης Δικτύων Πράσινης Ενέργειας επ’ ωφελεία των φοιτητριών, των φοιτητών και των μελών ΔΠΕ του ΔΙΠΑΕ, και υλοποιούμε την διακριτική ευχέρεια συνεργειών με σημαντικούς φορείς της αγοράς ενέργειας για τη βέλτιστη εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητριών και φοιτητών μας».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της συνεργασίας και συζητήθηκαν οι δράσεις υλοποίησης του Μνημονίου που προγραμματίζονται άμεσα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

18/3/2022
ΙGB: Ακυρώθηκε η αυριανή επίσκεψη του Βούλγαρου πρωθυπουργού στο εργοτάξιο της AVAX στην Κομοτηνή – Αναζητείται νέα ημερομηνία για συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη energypress.gr

 

17 03 2022 | 19:53
Έκτακτες υποχρεώσεις στο πρόγραμμα του Βούλγαρου πρωθυπουργού Κίριλ Πέκτοφ προκάλεσαν την αιφνιδιαστική ακύρωση της προγραμματισμένης για αύριο 18 Μαρτίου επίσκεψης του στο εργοτάξιο του αγωγού IGB στην Κομοτηνή.
Αυτό αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες, με την Αθήνα και τη Σόφια να αναζητούν νέα ημερομηνία για τη συνάντηση του κ. Πέτκοφ με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σημειώνεται ότι τον κ. Μητσοτάκη θα εκπροσωπούσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Κώστας Σκρέκας εξαιτίας της νόσησης του πρωθυπουργού με κορωνοϊό. Ο κ. Σκρέκας μάλιστα είχε μεταβεί από σήμερα στην ακριτική περιοχή, όπου με τη διοίκηση της AVAX προετοίμαζαν την επίσκεψη του κ. Πέτκοφ.
Η συνάντηση των δύο πλευρών αποσκοπούσε στην ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας ως διαδρόμου εναλλακτικής ενεργειακής πηγής για τη γειτονική χώρα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Ο αγωγός IGB, να σημειωθεί, βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης της κατασκευής του, με εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα επιτελεία των πρωθυπουργών των δύο χωρών αναζητούν νέα ημερομηνία για τη συνάντηση τους. 
πηγη energypress.gr

 

17/3/2022
Για πρώτη φορά σαφές "νεύμα" Μητσοτάκη στους επενδυτές του ελληνικού upstream – Γιατί η κυβέρνηση βλέπει τώρα με θετικό μάτι τις έρευνες φυσικού αερίου energypress.gr

17 03 2022 | 07:37
Ξεκάθαρη πολιτική στήριξη δίνει πια η ελληνική κυβέρνηση στους ξένους και εγχώριους πετρελαϊκούς ομίλους για τη συνέχιση των ερευνητικών τους προγραμμάτων στα "οικόπεδα" της χώρας για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το χθεσινό του μήνυμα στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του πακέτου στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση μίλησε για την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου με οικονομικό ενδιαφέρον ως μέρος της εξασφάλισης της ενεργειακής αυτάρκειας στη χώρα μας.
Οι κινήσεις αναδίπλωσης της Αθήνας είχαν αρχίσει να φαίνονται από τα μέσα του περασμένου μήνα όταν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων επανεμφανίστηκε σε διεθνείς εκθέσεις για το upstream (στο Κάιρο της Αιγύπτου) αλλά και η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου από την ίδια χώρα μίλησε ανοιχτά για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας.
Η αλλαγή της στάσης της κυβέρνησης, η οποία μέχρι πρότινος δεν άφηνε κανέναν ζωτικό χώρο για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση των επόμενων 30 ετών, άρχισε να σηματοδοτείται και με τη σύσκεψη της 5ης Μαρτίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό με αντικείμενο την έρευνα των υδρογονανθράκων στη χώρα μας.
Η ανάγκη της ενεργειακής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο που προκλήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν, όπως αναφέρουν πηγές, είναι εκείνη που ώθησε την κυβέρνηση στην αναθεώρηση της ενεργειακής της πολιτικής.  
Στο βαθμό που έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πλέον πολύτιμη κάθε ευρωπαϊκή πηγή ενέργειας, με πρώτες βεβαίως τις Ανανεώσιμες Πηγές, των οποίων η εγκατάσταση θα επιταχυνθεί. Ωστόσο χρειάζονται και συμπληρωματικές λύσεις για αρκετά χρόνια και στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε. ευνοεί τη διατήρηση των πυρηνικών κιαι ανθρακικών σταθμών αλλά και την επέκταση της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση ότι έχουν ενταθεί ήδη οι κινήσεις για νέα προγράμματα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και στην Ιταλία.
Το ελληνικό πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, μετά από μια δυναμική αφύπνιση προ δεκαετίας περίπου και μετά την προσέλκυση μεγάλων διεθνών ονομάτων του κλάδου, ειδικά για τις περιοχές Νότια και Νοτιοανατολικά της Κρήτης, τα τελευταία χρόνια «φυτοζωούσε», ενώ η αίσθηση στην αγορά ήταν ότι η κυβέρνηση δεν ευνοούσε την ταχεία εξέλιξή του. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούσαν πολιτικές διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και ρητές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τα πράγματα τώρα φαίνεται ότι αλλάζουν στο πλαίσιο της αναδιάταξης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι «αύριο το πρωί» θα προχωρήσει η χώρα σε άντληση φυσικού αερίου. Αντίθετα χρειάζονται πολλά χρόνια ερευνών για να διαπιστωθεί αρχικά το αν υπάρχουν διαθέσιμα κοιτάσματα (και μάλιστα αξιοποιήσιμα) για να μιλάμε στη συνέχεια για πιθανό πρόγραμμα εκμετάλλευσης.
Τα δεδομένα στην Ελλάδα
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι επενδυτές που έχουν μισθώσει παραχωρήσεις στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσουν τα προγράμματα ερευνών τους.
Οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στην ύπαρξη στόχων φυσικού αερίου στις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total - ExxonMobil - ΕΛΠΕ), ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ερμηνεία των δεδομένων που αντλήθηκαν από τις σεισμικές έρευνες στον Κυπαρισσιακού Κόλπο και στο Ιόνιο (ΕΛΠΕ). Μάλιστα ουκ ολίγες φορές ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ Άρης Στεφάτος έχει μιλήσει για πιθανούς στόχους φυσικού αερίου με κοιτάσματα αξίας 250 δις. ευρώ.
Ήδη στη Δυτική Πελοπόννησο υπάρχει διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου της τάξης του 1 BCM στο Κατάκολο Ηλείας. Η Energean στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευση της περιοχής αν εκδοθεί η ΣΜΠΕ για το «Κατάκολο» θα μπορέσει να εκκινήσει τη διαδικασία της παραγωγής. Παράλληλα, και όπως αναφέρουν πληροφορίες,  στόχους φυσικού αερίου σε μεγάλο βάθος έχει αναδείξει και η σεισμική έρευνα της Energean στη χερσαία παραχώρηση των Ιωαννίνων.
Τα κοιτάσματα της ΝΑ Μεσογείου
Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού έρχονται σε μία περίοδο με ιδιαίτερη κινητικότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς:

- Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ξαναβλέπουν το project του αγωγού φυσικού αερίου East Med.

- H ExxonMobil έχει σε εξέλιξη επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος» στην κυπριακή ΑΟΖ, το οποίο έχει αρχικά εκτιμηθεί μεταξύ 140 και 220 BCM

-H Energean έχει ξεκινήσει γεωτρητική καμπάνια στο Ισραήλ με στόχους έως 110 BCM, ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει παραγωγή από τα θαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου Karish (γ’ τρίμηνο 2022) και Karish North (β´ εξάμηνο 2023) στο Ισραήλ (συνολικά 100 ΒCM) καθώς και των θαλάσσιων κοιτασμάτων NEA/NI στην περιοχή της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο

-Η Κύπρος αναζητεί τρόπους επιτάχυνσης της ανάπτυξης του κοιτάσματος Αφροδίτη (εκτίμηση για 120 ΒCM)
ΠΗΓΗ energypress.gr

17/3/2022
Τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επενδυτικό Φόρουμ και συζήτησαν για πετρέλαιο, ΑΠΕ και υδρογόνο energypress.gr

16 03 2022 | 16:17
Σειρά συναντήσεων με εταιρίες του ενεργειακού κλάδου είχαν στελέχη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο περιθώριο του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επενδυτικού Φόρουμ, που διοργανώθηκε υπό την επίβλεψη του ΥΠΕΞ και του enterprise Greece και πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και θεσμικών παραγόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους εταιριών του κλάδου κλάδο της ενέργειας με σημαντικές δραστηριότητες σε ΑΠΕ και υδρογόνο, όπως επίσης και στα πετρελαιοειδή και πετροχημικά.
Ειδική συνάντηση έγινε στην έδρα της κρατικής εταιρίας πετρελαιοειδών SAUDI ARAMCO, έναν από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές αργού πετρελαίου διεθνώς, όπου συζητήθηκαν τόσο η επίκαιρη διεθνής κρίση στην ενεργειακή αγορά, όσο και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών αναφορικά με την προμήθεια αργού και άλλων προϊόντων, μια εξέλιξη που θα προσφέρει περισσότερες επιλογές σε θέματα προγραμματισμού και ασφάλειας εφοδιασμού.
ΠΗΓΗ energypress.gr

16/3/2022
Τα καλά και τα… κακά νέα από τη βουτιά του πετρελαίου - Η αναζωπύρωση της πανδημίας στη Κίνα ρίχνει τις τιμές του "μαύρου χρυσού" energypress.gr

16 03 2022 | 07:39
Είναι η πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή που το πετρέλαιο βρίσκεται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά αφορούν την ίδια την αιτία της πτώσης του. Η Κίνα βιώνει την χειρότερη αναζωπύρωση της πανδημίας από το πρώτο κύμα την άνοιξη του 2020. Τριάντα εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε lockdown, ειδικότερα στην τεχνολογική μητρόπολη του Σενζέν, στα σύνορα με το Χονγκ Κονγκ.
Τι σημαίνει αυτό σε οικονομικούς όρους ; Ανησυχία σχετικά με τις προοπτικές της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη και έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακους καταναλωτές διεθνώς ως προς το μέγεθος της φετινής της ανάπτυξης, καθώς βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη Covid19, με φυσιολογικό επακόλουθο την πτώση του «μαύρου χρυσού». Η είδηση ότι μετά από τρεις εβδομάδες το μπρεντ έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 99,91, κάνει από χθες το γύρο του κόσμου, και όσο και αν ακούγεται παράδοξο πυροδοτεί περισσότερο φόβους παρά ανακούφιση.
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται χωρίς φως στο τούνελ, τον πληθωρισμό στα ύψη και τα σενάρια ότι η Ευρώπη, λόγω και της αύξησης των επιτοκίων, μπορεί να βρεθεί τα επόμενα χρόνια αντιμέτωπη ξανά με μια κρίση χρέους, το τελευταίο που χρειαζόταν η παγκόσμια οικονομία ήταν η αναζωπύρωση  του κορονοϊού. Στην ιδέα και μόνο μιας νέας οικονομικής αναταραχής, ικανής να επηρεάσει περαιτέρω τις «τραυματισμένες» παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έπεσε χθες κατά 6%.
Ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη
Τα καλά λοιπόν νέα είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται απότομα. Τα κακά νέα είναι ότι η μεγάλη πτώση τους οφείλεται σε ανησυχίες ως προς την ανάπτυξη της Κίνας, άρα του πλανήτη, όπως εκτιμούν στον απόηχο της επανεμφάνισης του ιού, αναλυτές και ειδικοί του πετρελαίου. Ακόμη και αν οι αντιδράσεις τους ερμηνευθούν ως υπερβολικές, δείχνουν ακριβώς πόσο ευαίσθητη είναι πλέον η παγκόσμια αγορά, έπειτα από μια διετή πανδημία, μια ενεργειακή κρίση και εν μέσω πολέμου. Τα καλά νέα για την Ελλάδα εφόσον αποκλιμακωθούν οι πετρελαϊκές τιμές είναι ότι θα πέσουν οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ, καθώς και ότι θα μειωθεί το κόστος προμήθειας στην ηλεκτροπαραγωγή για ντίζελ (αφορά τις μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά), ενώ παρόμοια τάση ίσως ακολουθήσουν και οι τιμές του φυσικού αερίου. Σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο TTF υποχωρούν και από τα ψηλά των 227 ευρώ/ MWh της 7ης Μαρτίου, έχουν χάσει ένα 50%, με τις τιμές να κινούνται στα 115-120 ευρώ. Σαν να προεξοφλούν οι αγορές μια αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και ενώ ταυτόχρονα αναμένονται οι παρεμβάσεις που εξετάζει η Κομισιόν και οι αποφάσεις που πρόκειται να πάρουν οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 24-25 Μαρτίου για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αερίου.
Κίνδυνος για 500.000 βαρέλια την ημέρα
Τα θετικά νέα από την μείωση των τιμών στο πετρέλαιο σταματούν κάπου εδώ. Η αναλυτής της νορβηγικής Rystad Energy, Louise Dickson, εκτίμησε χθες ότι τα νέα lockdown στην Κίνα θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 500.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά τις κυρώσεις της Δύσης στο ρωσικό πετρελαιο, η Κίνα φαντάζει ως ο πιθανότερος αγοραστής του. «Ο κίνδυνος ζήτησης πετρελαίου στην Κίνα είναι πραγματικός», εκτιμά η αναλυτής μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης για πετρέλαιο και αέριο παγκοσμίως, προσθέτοντας πως τις πετρελαϊκές τιμές πιέζει και η ενίσχυση του δολαρίου, καθώς το αργό διαπραγματεύεται στο αμερικανικό νόμισμα. Η Federal Reserve αναμένεται να κάνει σήμερα το πρώτο της βήμα ανακοινώνοντας μια σειρά αυξήσεων στα επιτόκια, κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει το δολάριο υψηλότερα.  Οι traders ανησυχούν ότι οι κινεζικές εταιρείες αργά ή γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπες με δυτικές κυρώσεις, καθώς οι ΗΠΑ και οι δυτικοί της σύμμαχοι πιέζουν το Πεκίνο να επιλέξει στρατόπεδο και να σταματήσει να στηρίζει την απομονωμένη διεθνώς Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Rystad πάντως εκτιμά ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, δεδομένης της στενότητας των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο.
Τα ρούβλια, η πτώχευση και οι ενεργειακές αγορές
Το τι θα συμβεί στις ενεργειακές αγορές θα φανεί ίσως και εντός των επόμενων ωρών, ανάλογα με το αν η Ρωσία θα κηρύξει ή όχι στάση πληρωμών, αθετώντας τις υποχρεώσεις της και πληρώνοντας σε ρούβλια τα δύο κουπόνια ομολόγων, συνολικού ύψους 107 εκατ. δολαρίων, τα οποία λήγουν σήμερα. Η μέχρι στιγμής στάση του Πούτιν υποδεικνύει ότι τα ομόλογα, των οποίων κάτοχοι είναι κυρίως αμερικανικά επενδυτικά funds, δεν θα πληρωθούν. Όχι γιατί το ρωσικό δημόσιο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, μετά το πάγωμα των συναλλαγματικών αποθεμάτων από τη Δύση, αλλά επειδή ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει τη στάση πληρωμών ως μία κίνηση αντιποίνων στις αυστηρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Οι αγορές ετοιμάζονται για νέες αναταράξεις.
ΠΗΓΗ energypress.gr

16/3/2022
ΕΛΠΕ: Deal για αγορά περισσότερου αργού πετρελαίου από Σαουδική Αραβία energypress.gr

15 03 2022 | 16:02
Τα Ελληνικά Πετρέλαια(ΕΛΠΕ) έχουν έλθει σε αρχική συμφωνία για αύξηση των προμηθειών αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, αναφέρουν πηγές της εταιρίας, σύμφωνα με το Reuters.
«Υπήρξε μια αρχική συμφωνία για αύξηση του αργού πετρελαίου που αγοράζουν τα ΕΛΠΕ από τη Σαουδική Αραβία ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω ο ομαλός εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς με καύσιμα», ανέφερε μια πηγή, μιλώντας στο Reuters.
Η Σαουδική Αραβία αντιπροσωπεύει το 8% του αργού πετρελαίου που ήλθε στην Ελλάδα πέρυσι, ο πέμπτος μεγαλύτερος προμηθευτής μετά το Καζακστάν, το Ιράκ, τη Ρωσία και την Αίγυπτο.
ΠΗΓΗ energypress.gr

15/3/2022
Πετρέλαιο: Πέφτει 5% και πλέον η τιμή του WTI, πέρασε κάτω από τα 100 δολάρια energypress.gr

15 03 2022 | 07:49
Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 5% και πλέον σήμερα, με φόντο τις ανησυχίες περί επιβράδυνσης της οικονομίας, που οδήγησαν επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους προς τα κάτω.
Η τιμή του βαρελιού WTI υποχωρεί κατά 5,7% στα 97,13 δολάρια, ενώ η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεσε κατά 6% στα 100,54 δολάρια, υποχώρηση που καταγράφεται μία εβδομάδα μετά την άνοδό τους σε επίπεδα-ρεκόρ εξαιτίας της γενικευμένης αβεβαιότητα για τον εφοδιασμό εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία
ΠΗΓΗ energypress.gr

15/3/2022
Ελληνικά Πετρέλαια: Μερισματική απόδοση που... ζαλίζει energypress.gr

15 03 2022 | 07:50
Τα οικονομικά αποτελέσματα των Ελληνικών Πετρελαίων για το 2021 ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, καθώς τα περιθώρια διύλισης αλλά και η τιμή του πετρελαίου το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ήταν ευνοϊκά. Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκε η συνεισφορά στη λειτουργική κερδοφορία των πετροχημικών για το 2021, ενώ το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας συνέδραμε στην ανάκτηση μεγάλου μέρους των χαμένων του 2020. Οι εξαγωγές σημείωσαν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία τους, ενώ στο δ’ τρίμηνο το περιθώριο του ντίζελ ανέκαμψε σε υψηλά διετίας. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Hydrocracking σημείωσαν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα 5 δολ./βαρέλι, με τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC στα 5,2 δολ./βαρέλι (βλ. γράφημα).
πιν
Υπενθυμίζεται ότι η πορεία ανάκαμψης των μεγεθών των διυλιστηρίων εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές του αργού, τα περιθώρια διύλισης, την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, την εγχώρια και περιφερειακή ζήτηση, αλλά και την επίδραση των μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Η βιομηχανία διύλισης λειτουργεί διεθνώς με βάση το δολάριο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα εκφράζονται κατά κύριο λόγο σε ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ενδυνάμωση του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ (όπως τώρα) να επιδρά θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα των εγχώριων διυλιστηρίων, ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση υποτίμησής του, τόσο τα αποτελέσματα όσο και στοιχεία του ισολογισμού τους (αποθέματα, επενδύσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις σε δολάρια) υποτιμώνται.
Είναι σαφές και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο δανεισμός της εταιρείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς τόσο η Tupras στην Τουρκία όσο και η Motor Oil διαθέτουν ευνοϊκότερους δείκτες δανεισμού, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για επόμενη περίοδο όπου τα επιτόκια θα αρχίσουν σταδιακά να παίρνουν την ανιούσα. Ο δανεισμός είναι αυτός που βαραίνει τον δείκτη EV/EBITDA, που για το 2021 διαμορφώθηκε περί τις 9,6 φορές τα EBITDA του ομίλου, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης για τον περιορισμό του. Στα θετικά να σημειώσουμε ότι το χρηματοοικονομικό κόστος έχει καταγράψει μείωση άνω του 50% τα τελευταία 5 έτη.
Στον τομέα των ΑΠΕ ο όμιλος θα έχει θέσει σε λειτουργία περί τα 285 MW μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022, ενώ ο στόχος που έχει θέσει η διοίκηση για το 2030 ξεπερνά τα 2 GW.
Στα ισχυρά χαρτιά του ομίλου πρέπει να προσμετρηθεί η μερισματική απόδοση, κυρίως από έκτακτους παράγοντες, καθώς αναμένεται να αγγίξει το 12%. Ειδικότερα, τα 0,30 ευρώ/μετοχή (προερχόμενα από αποθεματικά παρελθόντων ετών) θα αποκοπούν στις 26 Απριλίου 2022, το τακτικό μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή στις 27 Ιουνίου 2022, ενώ μέσα στο 2022, μετά την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, θα δούμε και την έκτακτη διανομή περί τα 0,40 ευρώ/μετοχή περίπου (υπολογίζεται το 50% των 256 εκατ. ευρώ που θα λάβουν τα ΕΛΠΕ διαιρεμένο με τον αριθμό των μετοχών).
Τα Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτουν μια ευρεία επενδυτική βάση, καθώς έχουν τον 4ο μεγαλύτερο αριθμό μετόχων ανάμεσα στις μετοχές που αποτελούν τον FTSE Large Cap με βάση τα ιστορικά στοιχεία του Χ.Α. (τελευταία δημοσίευση Μάρτιος 2021). Η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων υπεραποδίδει σημαντικά έναντι του FTSE Large Cap τόσο σε επίπεδο 52 εβδομάδων όσο και από την αρχή του έτους, ειδικά στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία. Ειδικότερα, η μετοχή των ΕΛΠΕ σημειώνει κέρδη 9% από την αρχή του έτους και 17% τις τελευταίες 52 εβδομάδες, έναντι -8% και -2% για τον FTSE Large Cap. 
Καταλήγοντας, στο α’ τρίμηνο του 2022 τα περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δείχνοντας έτσι ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για το 2022. Μετά την πανδημία το 2020 και το μεταβατικό 2021, το 2022 αναμενόταν ως έτος πλήρους επαναφοράς στην κανονικότητα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο, να αλλάζει εκ νέου το τοπίο. Τα Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανέφεραν, δεν πραγματοποιούν συναλλαγές με Ρώσους εμπόρους πετρελαίου, διατηρώντας έτσι μία λιγότερη ανησυχία για τους μετόχους. Μην ξεχνάτε: Όλοι έχουν ένα πλάνο, μέχρι να βρεθεί κάτι που θα το ανατρέψει. Οπότε είναι πάντα σοφό να διατηρούμε αμυντικές μετοχές σε ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο το οποίο σε περιόδους κρίσεων κάνει τη διαφορά!
Εισαγωγή των ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στον FTSE Russell μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Στις 18 Φεβρουαρίου αργά το βράδυ ο οίκος FTSE Russell ανακοίνωσε την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του. Στον δείκτη όπου αναφέρεται η μεγάλη κεφαλαιοποίηση δεν είχαμε καμία εισαγωγή/διαγραφή, όπως ήταν αναμενόμενο. Ωστόσο, θετική έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι η Autohellas και η Quest Συμμετοχών έλαβαν το πράσινο φως για την εισαγωγή τους στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης του οίκου FTSE Russell, με την πρώτη να έχει απολέσει τη θέση της σε αυτόν τον δείκτη έναν χρόνο νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι οι εισροές στο small cap είναι περιορισμένες, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια θετική είδηση για τις εταιρείες. 
Από την άλλη πλευρά, η Epsilon Net δεν κατάφερε να παραμείνει στους δείκτες, καθώς δεν τηρούσε το όριο που έθεσε ο οίκος FTSE Russell για την κεφαλαιοποίηση, με αποτέλεσμα τη διαγραφή της. Παράλληλα, στον δείκτη micro cap θα εισέλθουν οι Τράπεζα Αττικής, Ideal Holdings και Space Hellas. Η αναθεώρηση θα εφαρμοστεί την 21η Μαρτίου 2022, με τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους την προηγούμενη εργάσιμη από την εφαρμογή τους. Η επόμενη ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου 2022. 
Αγοράζω σταθερές ή υπερπουλημένες μετοχές
Οι τράπεζες ήταν αυτές που έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στον ΓΔΤ του Χ.Α. τον Φεβρουάριο να πραγματοποιήσει νέα υψηλά οκταετίας, οι ίδιες είναι και πάλι η αιτία που ώθησαν τον δείκτη σε απώλειες που άγγιξαν το 20%. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Ελληνικών Πετρελαίων και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που, παρά το -20% του ΓΔΤ, οι μετοχές τους παρέμειναν σε θετικό έδαφος.
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναζητώντας μετοχές που αντέχουν περισσότερο στην τρέχουσα πτωτική κίνηση των αγορών και διατήρησαν, για την ώρα, τη μακροπρόθεσμη ανοδική τους πορεία είναι οι μετοχές που βρίσκονται υψηλότερα από τον λογαριθμικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών. Πιο συγκεκριμένα, οι μετοχές των Ελληνικών Πετρελαίων, αλλά και αυτές που βρέθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, όπως Quest Συμμετοχών, ΟΤΕ και Jumbo, είναι οι εταιρείες που προσπάθησαν να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη ανοδική τους πορεία μέσα στις αθρόες πωλήσεις των τελευταίων ημερών.
Τι είναι, όμως, αυτό που βλέπουν οι επενδυτές και δεν προβαίνουν σε πωλήσεις των μετοχών τους; Κυρίως είναι το αντικείμενο εργασιών των εταιρειών αυτών, οι οποίες από την πολεμική σύρραξη πλήττονται σε μικρότερο βαθμό από πολλές άλλες εταιρείες του Χ.Α., διατηρώντας έτσι την κερδοφορία τους σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Από την άλλη πλευρά είναι εμφανές ότι, εκτός από την Τράπεζα Πειραιώς, που για τεχνικούς λόγους (λαμβάνει τιμές που προέρχονται πριν από την ΑΜΚ της τράπεζας) βρίσκεται στην πρώτη θέση σε απόσταση από τον 200άρη ΕΜΑ, μετοχές που βρέθηκαν να σημειώνουν σημαντικές απώλειες είναι η Coca-Cola HBC και ο Σαράντης, που διαθέτουν μονάδες στην εμπόλεμη ζώνη.
Καταλήγοντας, το ερώτημα που τίθεται και απαντάται ανάλογα με το προφίλ του εκάστοτε επενδυτή είναι: Αγοράζω τις υπερπουλημένες μετοχές προσδοκώντας τη γρήγορη ανάκαμψή τους, λαμβάνοντας ωστόσο το ρίσκο να απολέσω μεγαλύτερη αξία από το χαρτοφυλάκιό μου σε περίπτωση που οι αγορές δεν ηρεμήσουν, ή αγοράζω μετοχές που έχουν αντικείμενο εργασιών που πλήττεται λιγότερο από τον πόλεμο, προσδοκώντας μικρότερα κέρδη αλλά και μικρότερες ενδεχόμενες ζημίες στην περίπτωση που η νευρικότητα συνεχιστεί;
Ατζέντα (15/3/2022 - 18/3/2022)
Αποτελέσματα τραπεζών, αναδιάρθρωση FTSE Russell και αξιολόγηση από DBRS
Σήμερα Τρίτη η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου/12μήνου 2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη είναι η σειρά των Εθνικής Τράπεζας (17.30), Cenergy Holdings και Premia να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου και αποτελέσματα έτους 2021. Την Πέμπτη το φως της δημοσιότητας αναμένεται να δουν τα οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου δ’ τριμήνου/12μήνου 2021 της Τιτάν, ενώ η ΔΕΗ έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. με κύριο θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την ανεργία δ’ τριμήνου 2021. Την Παρασκευή είναι η ημέρα λήξης των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων σε μετοχές & των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων στον Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, ενώ αργά το βράδυ η DBRS αναμένεται να ανακοινώσει την προγραμματισμένη αξιολόγηση τη χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος DBRS έχει κατατάξει το αξιόχρεο της χώρας δύο βαθμίδες πριν από την επενδυτική, ήτοι "BB". Επίσης, η Παρασκευή είναι η τελευταία συνεδρίαση όπου οι επενδυτές που ακολουθούν τους διεθνείς δείκτες FTSE Russell λαμβάνουν τις θέσεις τους. Τέλος, την ίδια ημέρα η Mermeren Kombinat AD Prilep έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ.
Όλα τα μάτια στην πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed 
Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη, ανακοινώνεται στην Κίνα η βιομηχανική παραγωγή για τον Φεβρουάριο, στη Γερμανία το αποτέλεσμα της έρευνας για τις οικονομικές συνθήκες από το ZEW, η μηνιαία έκθεση του OPEC, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ το φως της δημοσιότητας θα δει ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Φεβρουάριο, προάγγελος του πληθωρισμού. Την Τετάρτη, ίσως η σημαντικότερη μέρα για το 2022 (μέχρι σήμερα), αναμένεται η Fed να αυξήσει τα επιτόκια, για πρώτη φορά μετά την πανδημία, καθώς και η ομιλία του κ. Powell, προέδρου της Fed. Λίγο νωρίτερα αναμένεται η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο. Την Πέμπτη είναι η σειρά της Ευρωζώνης να ανακοινώσει τον πληθωρισμό, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να ανακοινώσει τα επιτόκια της στερλίνας και στη συνέχεια ανακοινώνεται ο δείκτης μεταποίησης από την Κεντρική Τράπεζα της Philadelphia. Την Παρασκευή είναι η σειρά των υφιστάμενων πωλήσεων των νέων κατοικιών να δουν το φως της δημοσιότητας για τον Φεβρουάριο.
* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς BETA Χρηματιστηριακή - [email protected]
(Κεφάλαιο)

15/3/2022
Συνεχίζεται το κύμα υψηλών τιμών στον ηλεκτρισμό – Ποιες μονάδες θα μπουν σήμερα στην ελληνική αγορά - Αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές αερίου. energypress.gr

14 03 2022 | 08:28
Με τη μέση τιμή της χονδρικής στο ρεύμα να διαμορφώνεται στα 319,26 ευρώ/MWh, η ελληνική αγορά για σήμερα κατατάσσεται στις πιο ακριβές της Ευρώπης, πίσω μόνο από Σερβία (337,45 ευρώ/MWh), τη Ρουμανία (335,38 ευρώ/MWh), την Ιταλία (323,05 ευρώ/MWh) και τη Βουλγαρία (320.35 ευρώ/MWh).
Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται όπως συμβαίνει διαρκώς το τελευταίο διάστημα στην Πολωνία (154,18 ευρώ/MWh) ενώ κάτω από τα 300 ευρώ διαμορφώνοται οι τιμές Πορτογαλία και Ισπανία (251,7 ευρώ/MWh), σε Ολλανδία, (275,95 ευρώ/MWh), Βέλγιο (279,54 ευρώ/MWh) σε Γερμανία και Τσεχία (281,44 ευρώ/MWh) και στην Αυστρία (289,11 ευρώ/MWh).
H τιμή του TTF, πάντως έχει από κλιμακωθεί από τα υψηλά των προηγούμενων ημερών και βρίσκεται στα επίπεδα των 131 ευρώ/MWh.
 Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς σήμερα το συνολικό φορτίο αναμένεται να φτάσει στις 159,125 GWh, με τις θερμικές μονάδες να καλύπτουν 113,548GWh, τις ΑΠΕ 44,705GWh και τα υδροηλεκτρικά 10,739 GWh.
Σε ό,τι αφορά τέλος τις μονάδες παραγωγής που προβλέπεται να ενταχθούν στο σύστημα, από τις λιγνιτικές θα συμμετάσχουν στην αγορά ο Άγιος Δημήτριος 1,2,3,4, η Μεγαλόπολη 4 και η Μελίτη. Από τις μονάδες αερίου θα μπουν το Αλιβέρι 5, το Λαύριο 4, η Κομοτηνή, η Μεγαλόπολη 5, από τη ΔΕΗ και ο Ήρωνας, η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, η Θίσβη, η Protergia και η Κόρινθος Power από τους ιδιώτες.

14/3/2022
Να πάμε για επιδοτήσεις και μείωση φορολογίας στα καύσιμα ή για "καταστροφή της ζήτησης"; energypress.gr

14 03 2022 | 07:31
Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και ο φόβος για παγίωσή τους έχουν οδηγήσει ήδη αρκετές κυβερνήσεις στην απόφαση να μειώσουν τη φορολογία ή να προσφέρουν επιδοτήσεις στα καύσιμα προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές, ιδίως τους ευάλωτους.
Παρόλα αυτά, μερίδα αναλυτών θεωρεί ότι αυτό είναι ένα μέτρο που βοηθά βραχυπρόθεσμα, όμως μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα.
"Αφήστε την καταστροφή της ζήτησης να συμβεί ανεμπόδιστα"
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ενεργειακή κρίση ακούμε συχνά τους ειδικούς να μιλάνε για την "καταστροφή της ζήτησης" που επέρχεται όταν η τιμή ενός εμπορεύματος φτάνει πλέον σε τόσο υψηλά επίπεδα που ο μόνος τρόπος να πέσει είναι ότι απλά θα σταματήσει να καταναλώνεται. Οι καταναλωτές σε εκείνο το σημείο αρχίζουν να αναζητούν εναλλακτικές πηγές τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Οι παραγωγοί βρίσκουν λόγο να επενδύσουν εκ νέου. Αυτό οδηγεί εν τέλει τον κύκλο στο χαμηλό του σημείο και οι τιμές υποχωρούν.
Είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ακριβές σημείο όπου η "καταστροφή" αρχίζει να συμβαίνει στο πετρέλαιο, διότι η ζήτηση στην περίπτωσή του είναι ιδιαίτερα ανελαστική. Εντούτοις, είναι σαφές ότι με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, το μόνο φυσικό συνεπακόλουθο είναι η εξοικονόμηση καυσίμων μέσω κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, η χρήση οχημάτων διαφορετικής τεχνολογίας, η βελτίωση της κατανάλωσης και διάφοροι άλλοι τρόποι που μας δίδαξαν οι πετρελαϊκές κρίσεις του παρελθόντος.
Συγκεκριμένα η εξοικονόμηση καυσίμων είναι ένας τομέας που οι κυβερνήσεις δεν έχουν εξερευνήσει καθόλου. Για παράδειγμα, η εμπειρία από τα lockdown έδειξε ότι η τηλεεργασία μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη σε όρους μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου δίχως να επηρεάζει την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα από μόνη της. Υπάρχουν και άλλα πιο έντονα μέσα, όπως η θέσπιση χαμηλότερων ορίων ταχύτητας κτλ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για ένα χρονικό διάστημα. Αν η κατάσταση είναι ήδη τόσο επείγουσα που να υπαγορεύει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, τότε μάλλον έχει έρθει η ώρα και για τη λήψη αυτών των μέτρων.
Το μακροοικονομικό σκέλος
Οι συγκεκριμένοι ειδικοί, λοιπόν, μας λένε ότι αν εφαρμόσουμε επιδοτήσεις ή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε αυτό το χρονικό σημείο, τότε επί της ουσίας δεν επιτρέπουμε στην αγορά να επιστρέψει αργότερα στο χαμηλό σημείο του κύκλου της και απλά διαιωνίζουμε το πρόβλημα. Με απλά λόγια, είναι σαν να προσφέρουμε μια ασπιρίνη στον ασθενή αντί για τη βαθύτερη βοήθεια που χρειάζεται για να ανακάμψει.
Το όλο ζήτημα έχει και άλλες, βαθύτερες διαστάσεις, διότι η παροχή πρόσθετων επιδοτήσεων σε μια οικονομία που ήδη χαρακτηρίζεται από ατελείωτα δισεκατομμύρια ενέσεων νέου χρήματος δεν αποτελεί συνετή πολιτική. Οι κεντρικές τράπεζες υποτίθεται ότι θα αρχίσουν από φέτος να κλείνουν τις κάνουλες διότι σε διαφορετική περίπτωση ο πληθωρισμός θα οδηγηθεί σε εφιαλτικά επίπεδα. Και αυτό προϋποθέτει να σταματήσουν οι κυβερνήσεις να ζητούν νέο χρήμα για οτιδήποτε συμβαίνει σαν να είναι η μοναδική λύση.
Ασφαλώς η απάντηση στο όλο δίλημμα δεν είναι εύκολη, ιδίως σε μια περίοδο που ο πολίτης δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες. Υπάρχουν, πάντως, λύσεις που δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς και θα μπορούσαν να βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα, αφήνοντας την αγορά να ακολουθήσει τη φυσιολογική της πορεία μεσοπρόθεσμα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

14/3/2022
Η Gazprom συνεχίζει τις αποστολές αερίου μέσω Ουκρανίας energypress.gr

13 03 2022 | 12:18
Η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχίζει τις αποστολές αερίου μέσω της Ουκρανίας με όγκους 109,6 εκατ. κυβικών μέτρων, από 109,5 εκατ. κυβικά μέτρα που ήταν την προηγουμένη.
ΠΗΓΗ energypress.gr

13/3/2022
"Γιάννης Μπασιάς: Η Ελλάδα Έχει Κοιτάσματα με Περίπου 2,4χιλ.bcm Φυσικό Αέριο-Η Κρίση Ύστατη Ευκαιρία" /www.energia.gr

"
"Γιάννης Μπασιάς: Η Ελλάδα Έχει Κοιτάσματα με Περίπου 2,4χιλ.bcm Φυσικό Αέριο-Η Κρίση Ύστατη Ευκαιρία"
Ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Γιάννης Μπασιάς, σε συνέντευξή του στον Λάμπρο Καλαρρύτη και την εκπομπή ''Εμείς οι Έλληνες'' αναφέρεται τις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Σημειώνει ότι επιβεβαιώνεται, με οδυνηρό τρόπο, η αναγκαιότητα του φυσικού αερίου ως 
 
απαραίτητου καυσίμου, κάτι το οποίο όλοι πλέον εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης αναγνωρίζουν.
Ο κ. Μπασιάς ψέγει την προχειρότητα της Κομισιόν η οποία δίχως σχεδιασμό και με μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα στο όνομα της ''πράσινης ενέργειας'' έθεσε εκτός ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος μορφές ενέργειας χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει όχι μόνο η ευρωπαϊκή οικονομία αλλά η Ευρώπη στο σύνολό της.
Τονίζει παράλληλα ότι η κρίση είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα να κάνει αυτό που όφειλε αλλά δεν έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να ξεκινήσει έρευνες για την αξιοποίηση των δικών της κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα οποία κατά την εκτίμησή του ανέρχονται σε 2,4 χιλιάδες bcm.
ΠΗΓΗ energia.gr

energia.gr
Παρ, 11 Μαρτίου 2022 - 12:06
Ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Γιάννης Μπασιάς, σε συνέντευξή του στον Λάμπρο Καλαρρύτη και την εκπομπή ''Εμείς οι Έλληνες'' αναφέρεται τις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Σημειώνει ότι επιβεβαιώνεται, με οδυνηρό τρόπο, η αναγκαιότητα του φυσικού αερίου ως 
 
απαραίτητου καυσίμου, κάτι το οποίο όλοι πλέον εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης αναγνωρίζουν.
Ο κ. Μπασιάς ψέγει την προχειρότητα της Κομισιόν η οποία δίχως σχεδιασμό και με μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα στο όνομα της ''πράσινης ενέργειας'' έθεσε εκτός ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος μορφές ενέργειας χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει όχι μόνο η ευρωπαϊκή οικονομία αλλά η Ευρώπη στο σύνολό της.
Τονίζει παράλληλα ότι η κρίση είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα να κάνει αυτό που όφειλε αλλά δεν έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να ξεκινήσει έρευνες για την αξιοποίηση των δικών της κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα οποία κατά την εκτίμησή του ανέρχονται σε 2,4 χιλιάδες bcm.

12/3/2022
ΥΠΕΝ: 303.000 βαρέλια πετρελαίου απελευθερώνει η Ελλάδα από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω του Ουκρανικού - Σύγκλιση της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού

11 03 2022 | 18:30
Τον τρόπο και το χρόνο για την απελευθέρωση ποσότητας 303.000 βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας καλείται να διευκρινίσει η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού που συνεκλήθη σήμερα από το ΥΠΕΝ υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρας Σδούκου.
Συγκεκριμένα, με αφορμή την Ουκρανική κρίση και τις επιπτώσεις της, η  χώρα ως μέλος της Ε.Ε. αλλά και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ-ΙΕΑ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της προβαίνει  στις σχετικές συνεργασίες και συνεννοήσεις ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίσουν την ορθολογική λειτουργία και τον εφοδιασμό στο χώρο του πετρελαίου.
Σύμφωνα με σχετική εισήγηση του ΥΠΕΝ, για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα η σύγκλιση της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε πετρέλαιο και προϊόντα (στην οποία συμμετέχουν ευρέως και οι φορείς της αγοράς) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΣΜΕΑ (Σχέδιο Μέτρων έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή και πετρελαιοειδή προϊόντα ).
Όπως πρόσθεσε σχετικά το υπουργείο με αφορμή τη συνεδρίαση της επιτροπής:
"Όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι, κύρια οι παράγοντες της αγοράς (Διυλιστήρια, ΣΕΕΠΕ), το Υπουργείο έχει ήδη απευθυνθεί σε εσάς από 24/2, ζητώντας τη συνεργασία σας και ενημέρωσή μας για θέματα επάρκειας εφοδιασμού σε πετρελαιοειδή, την διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού και τις προβλέψεις σας για τις συνέπειες στην αλυσίδα προμήθειας πετρελαίου. Έχει υπάρξει έκτοτε συνεχής και αποτελεσματική συνεργασία, κύρια με τα 2 διυλιστήρια που έχουν και το κύριο βάρος του τομέα.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΔΟΕ, (συμμετοχή 30 χωρών ), μέσω της συμμετοχής μας  στο Governing Board του IEA,  αποδεχτήκαμε ως χώρα τη συμμετοχή μας στη συλλογική δράση απελευθέρωσης συνολικά 60mb πετρελαίου (εκατομμύρια βαρέλια) από τα αποθέματα ασφαλείας. Η συμμετοχή μας σε ποσοστό  0,5% της ετήσιας κατανάλωσης ανέρχεται σε 303 χιλιάδες βαρέλια. Η ίδια απόφαση, για συμμετοχή στην απελευθέρωση αποθεμάτων ασφαλείας έχει ληφθεί  και στο πλαίσιο της Ε.Ε. από τις λοιπές χώρες που είναι και μέλη και του ΔΟΕ.
Ήδη  σε συνεργασία με τα δύο διυλιστήρια έχει καλυφθεί το ποσοστό αυτό συμμετοχής και έχει ενημερωθεί ο ΔΟΕ, απομένουν τα επόμενα βήματα όπως προσδιορίζονται από τις διαδικασίες του ΔΟΕ, αναφορικά με τον χρόνο απελευθέρωσης όπως και τη διάρκεια, το είδος προϊόντων  αλλά και λοιπά ζητήματα.
Στη σημερινή συνεδρίαση ενμερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής αλλά και ενημέρωσαν το Υπουργείο, εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση από άποψη επάρκειας, η κάλυψη των απαιτήσεων της συνεργασίας με τον ΔΟΕ και τις υπηρεσίες της Ε.Ε., καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες  των προβλεπόμενων στο ΣΜΕΑ  και την νομοθεσία".
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αφού εξετάσει τα προαναφερόμενα, είναι να εισηγηθεί στον Υπουργό Ενέργειας τα κατάλληλα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πιθανόν απαιτούνται, τον τρόπο εφαρμογής τους καθώς και την διάρκεια ισχύος τους.
Από την Επιτροπή επικυρώθηκε ως αυτονόηστη η ληφθείσα απόφαση για απελευθέρωση αποθεμάτων ασφαλείας στο πλαίσιο του ΔΟΕ, δεδομένου ότι όταν υπάρχει διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις.

11/3/2022
Απαγόρευση εισαγωγής ρωσικής ενέργειας: Η Ελλάδα στους «ουδέτερους» energypress.gr

11 03 2022 | 11:52
Η Γερμανία και η Ουγγαρία είναι οι πιο ένθερμοι αντίπαλοι της απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας στην ΕΕ, την οποία υποστηρίζει σθεναρά η Πολωνία, ενώ η Γαλλία και άλλοι παραμένουν ουδέτεροι.
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα σχέδια για την ανεξαρτητοποίησή της από όλα τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα «πολύ πριν από το 2030» και τη μείωση της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά δύο τρίτα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
Την ίδια ημέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν άμεση απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων σε αντίποινα για την αυξανόμενη επιθετικότητα στην Ουκρανία.
Ωστόσο, η Ευρώπη εξαρτάται πολύ περισσότερο από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή μιας απαγόρευσης στην ΕΕ πολύ πιο δαπανηρή για την ίδια την ένωση.
Οι ανησυχίες αυτές αντικατοπτρίζονται παρακάτω σε μια σύνοψη από το δίκτυο της EURACTIV:
ΥΠΕΡ: Πολωνία
Ο πιο ένθερμος υποστηρικτής ολοκληρωτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι η Πολωνία, ακόμη και αν αυτό θα έπληττε την ευρωπαϊκή οικονομία.
«Δισεκατομμύρια ρέουν προς τη Ρωσία μέσω του Nord Stream 1», δήλωσε Πολωνός διπλωμάτης, αναφερόμενος στον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία. «Πρόκειται για δισεκατομμύρια για τα οποία σήμερα οι Ουκρανοί πληρώνουν με το ίδιο τους το αίμα».
Αν και η χώρα θα υποφέρει από μια διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, πιστεύουν ότι είναι καλά προετοιμασμένοι λόγω των αυξημένων εισαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και της κατασκευής του Baltic Pipe που φέρνει φυσικό αέριο από τη Νορβηγία. Το 2019, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη μόνιμη εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου μόλις λήξει η τρέχουσα σύμβαση με την Gazprom στο τέλος του τρέχοντος έτους.
 • Το 2021, η Πολωνία εισήγαγε 8,3 εκατομμύρια τόνους άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ζλότυ (625 εκατ. ευρώ), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ιδιωτικών κατοικιών.
 • Το 2019, το 61,5% του συνόλου του πετρελαίου στην Πολωνία εισήχθη από τη Ρωσία.
 • Το 55% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Πολωνίας προέρχεται από τη Ρωσία.
 
ΑΝΟΙΧΤΟΙ: Γαλλία, Ισπανία
Η Γαλλία δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμη να επιβάλει ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά φαίνεται επίσης πρόθυμη να διατηρήσει ανοιχτό το διάλογο με τη Μόσχα.
Ερωτηθείς εάν το Παρίσι θα υποστήριζε ένα μποϊκοτάζ του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο υπουργός Εμπορίου Φρανκ Ριστέρ δήλωσε: «Η Γαλλία είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετες αποφάσεις για να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, αν χρειαστεί».
«Δεν κλείνουμε καμία πόρτα, απλά πρέπει να εξετάσουμε τι είναι αποτελεσματικό για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στην ΕΕ και τα διάφορα μέλη της».
Η Γαλλία έχει βρεθεί υπό διεθνή έλεγχο όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες γαλλικών ενεργειακών εταιρειών στη Ρωσία. «Υπάρχει πλέον πρόβλημα αρχής στη συνεργασία με οποιοδήποτε πολιτικό ή οικονομικό πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στη ρωσική κυβέρνηση», δήλωσε την 1η Μαρτίου ο υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ.
Η υπουργός Εργασίας της χώρας Ελίζαμπεθ Μπορν, προχώρησε ακόμη περισσότερο στις 8 Μαρτίου, λέγοντας ότι η Total Energies και η Engie θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποσυρθούν από τη Ρωσία.
«Δεν είμαι εδώ για να υπαγορεύσω στην Engie και την Total τι πρέπει να κάνουν. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι θέλουμε να αποφασιστούν οι οικονομικές κυρώσεις με πολύ ενωτικό τρόπο με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες – τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας να αντιληφθεί η Ρωσία ότι δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτόν τον πόλεμο, ή τουλάχιστον να το αντιληφθούν αυτό οι ηγέτες της, και αυτό είναι το όλο νόημα των οικονομικών κυρώσεων που λαμβάνουμε».
 • Το 17% των γαλλικών εισαγωγών φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία.
 • Το 7% του πετρελαίου της χώρας εισάγεται επίσης από τη Ρωσία.
 • Ο άνθρακας αντιπροσωπεύει ένα ασήμαντο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα της Γαλλίας. Παρόλα αυτά, το 30,2% των γαλλικών εισαγωγών άνθρακα προέρχεται από τη Ρωσία.
Η Ισπανία είναι ένας άλλος υποστηρικτής των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αν και δεν το καθιστά κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι η Μαδρίτη θα υποστηρίξει οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί σε συντονισμό με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εάν είναι απαραίτητο.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη σχετικά χαμηλή έκθεση της Ισπανίας στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
 • Η Ισπανία αγόρασε 2,56 εκατομμύρια τόνους ρωσικού πετρελαίου το 2021, που αντιπροσωπεύουν μόνο το 4,5% των εισαγωγών πετρελαίου της χώρας.
 • Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η Ιβηρική Χερσόνησος αποτελεί κόμβο για τερματικούς σταθμούς εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Bruegel, η περιοχή μπορεί να εισάγει 40 TWh το μήνα, αλλά μπορεί να καταναλώσει μόνο 30 TWh. Η πρόκληση είναι να εξαχθεί αυτό το αέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεδομένου ότι οι υπάρχοντες αγωγοί επιτρέπουν μέγιστη μεταφορά 5 TWh το μήνα, δήλωσε το Bruegel.
 
ΚΑΤΑ: Γερμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Φινλανδία
Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, αντιτίθεται σθεναρά σε οποιεσδήποτε κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια. Ο αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την «κοινωνική ειρήνη» στη χώρα και θα δημιουργούσε «πραγματικό κίνδυνο ενεργειακής υποπροσφοράς σε ορισμένους τομείς».
Κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Norbert Röttgen, έχουν ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης.
 • Η Γερμανία λαμβάνει το 55% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία, περίπου 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) το 2021.
 • Εισάγει επίσης το 35% του αργού πετρελαίου της και το 50% του άνθρακα της από τη Ρωσία.
Στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στις ενεργειακές κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ. «Ενώ καταδικάζουμε την ένοπλη επίθεση της Ρωσίας και καταδικάζουμε επίσης τον πόλεμο, δεν θα επιτρέψουμε να αναγκαστούν οι ουγγρικές οικογένειες να πληρώσουν το τίμημα», δήλωσε ο Όρμπαν την Τρίτη (8 Μαρτίου). Η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία.
Πέρυσι, η Ουγγαρία υπέγραψε νέα 15ετή συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου με τον κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, μια κίνηση που η Ουκρανία επέκρινε έντονα εκείνη την εποχή.
 • Ενώ η Ρωσία κυριαρχεί στον εφοδιασμό της Ουγγαρίας με φυσικό αέριο, η Βουδαπέστη έχει επίσης διαφοροποιήσει τις εισαγωγές της και έχει πρόσβαση σε προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κροατία.
Στη Βουλγαρία, ο πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά θα επιδιώξει εξαίρεση από μια πιθανή απαγόρευση εισαγωγών ενέργειας.
«Η Βουλγαρία θα υποστήριζε όλα τα είδη των μέτρων επειδή είμαστε πραγματικά κατά του πολέμου, αλλά αυτά τα δύο (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), ίσως ζητήσουμε μια εξαίρεση… Δεν έχουμε τρέχουσες εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ εξαρτημένοι», δήλωσε ο Πέτκοφ σε συνέντευξή του στο Reuters.
 • Η Βουλγαρία εξαρτάται κατά 70% από τις προμήθειες φυσικού αερίου από τη ρωσική Gazprom. Το υπόλοιπο 30% προέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν.
 • Το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της, που ανήκει στη ρωσική LUKOIL, παρέχει πάνω από το 60% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη χώρα.
 • Η Βουλγαρία εξαρτάται επίσης κατά 100% από τη Ρωσία για πυρηνικά καύσιμα
Στη Φινλανδία, η κυβέρνηση δεν είναι υπέρ των κυρώσεων που σχετίζονται με την ενέργεια, οι οποίες θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.
Τούτου λεχθέντος, οι περισσότερες φινλανδικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσουν από τη Ρωσία. Μεγάλα φινλανδικά εμπορικά σήματα όπως η Fazer, η Nokia, η Wärtsilä και η StoraEnso έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Η Fortum, μια εταιρεία που ανήκει κατά 56% στο κράτος, είναι εγκατεστημένη στη Ρωσία εδώ και δεκαετίες, όπου κατέχει και λειτουργεί μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στη Σιβηρία. Η Fortum έχει επίσης επενδύσει στην αιολική και την ηλιακή ενέργεια στη Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία δήλωσε ότι αποφάσισε να σταματήσει όλες τις νέες επενδύσεις εκεί.
Η Φινλανδία έχει αποφασίσει να καταργήσει σταδιακά τον άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας το 2029, αλλά πολλές ενεργειακές εταιρείες έχουν ήδη αποφασίσει να απαλλαγούν από τον άνθρακα νωρίτερα. Η Helen, μία από τις μεγαλύτερες φινλανδικές ενεργειακές εταιρείες που ανήκει στην πόλη του Ελσίνκι, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί ρωσικό άνθρακα.
 • Περίπου το 50% του άνθρακα της Φινλανδίας προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά η Φινλανδία θα σταματήσει να χρησιμοποιεί άνθρακα ούτως ή άλλως τα επόμενα χρόνια.
 • Τα δύο τρίτα του φυσικού αερίου της Φινλανδίας εισάγονται από τη Ρωσία. Σχεδόν όλο αυτό χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία και όχι για τη θέρμανση των νοικοκυριών.
 • Τα δύο τρίτα του πετρελαίου της χώρας εισάγονται από τη Ρωσία.
 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ: Ιταλία, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ρουμανία
Στην Ιταλία, ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι δεν εξέφρασε υποστήριξη ή αντίθεση στις ενεργειακές κυρώσεις, επιμένοντας στην ανάγκη ενότητας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, εάν η ΕΕ προτείνει την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου, η Ιταλία πιθανότατα θα την υποστηρίξει, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.
«Η Ιταλία έχει δεσμευτεί για μια γρήγορη μείωση της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο», δήλωσε ο Ντράγκι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι έχει συνομιλήσει με το Κατάρ για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της Ιταλίας με φυσικό αέριο.
Στη Ρώμη, η κυβέρνηση φέρεται ότι θα αντικαταστήσει περίπου 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από εναλλακτικούς προμηθευτές μέχρι την άνοιξη. Αυτοί θα μπορούσαν να προέρχονται από το Κατάρ ή τον αραβικό κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Αζερμπαϊτζάν.
Σύμφωνα με τα τελευταία νέα από το υπουργικό συμβούλιο του Ντράγκι, η Ιταλία σχεδιάζει να μειώσει την τιμή του φυσικού αερίου και να την αποσυνδέσει από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, εστιάζοντας σε άλλες πηγές εφοδιασμού.
 • Το 3% του φυσικού αερίου της Ιταλίας εισάγεται από τη Ρωσία, ένα σημαντικό μερίδιο αν αναλογιστεί κανείς ότι το φυσικό αέριο αποτελεί σχεδόν το 42% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της χώρας.
 • Το 13% του πετρελαίου της Ιταλίας εισάγεται από τη Ρωσία (47% της συνολικής ενέργειας).
 • Το μερίδιο του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της χώρας είναι μικρό, στο 3,43%. Παρόλα αυτά, το 78% αυτού εισάγεται από τη Ρωσία.
Στην Τσεχία, η κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει σαφή θέση σχετικά με μια πιθανή απαγόρευση της ΕΕ στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.
Ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε επανειλημμένα ότι η ΕΕ πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, αλλά δεν υποστήριξε την απαγόρευση των εισαγωγών. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ODS και  ευρωβουλευτής Αλεξάντρ Βόντρα, υποστηρίζει την απαγόρευση των εισαγωγών φυσικού αερίου.
Τσέχοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα ήταν επικίνδυνη για την τσεχική οικονομία. Παράλληλα, λένε ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ευκολότερα μια απαγόρευση του πετρελαίου. Οι εταιρείες ενέργειας διαβεβαιώνουν τους πολίτες ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα ορυκτών καυσίμων για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
 • Η Τσεχική Δημοκρατία εισάγει περίπου το 90% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία.
 • Το 50% της τσεχικής κατανάλωσης πετρελαίου εισάγεται από τη Ρωσία.
 • Η χώρα διαθέτει δικά της ορυχεία άνθρακα και εισάγει επιπλέον άνθρακα, κυρίως από την Πολωνία.
Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να απαγορευτούν οι εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, αλλά πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη εάν η Μόσχα προχωρήσει και αποφασίσει να κλείσει τη στρόφιγγα.
Και ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει επιταχύνει τις προσπάθειες για την απεξάρτηση της οικονομίας της από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Ενισχύουμε τη διαφοροποίηση των πηγών μας. Τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, η χώρα μας κάλυψε το 47% της εγχώριας ζήτησης με υγροποιημένο φυσικό αέριο από την περιοχή της Ρεβυθούσας 20% μέσω του αγωγού ΤΑΡ. Το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο διαχρονικά αποτελούσε το μεγαλύτερο μερίδιο στο μείγμα εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας, έπεσε για πρώτη φορά στο 33%».
Ο τομέας του φυσικού αερίου της χώρας δεν θα αντιμετωπίσει ελλείψεις μέχρι τις 15 Μαρτίου. Από τις 16 Μαρτίου και μέχρι το τέλος του μήνα, θα υπάρξει έλλειμμα φυσικού αερίου περίπου μισής τεραβατώρας.
 • Η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 26% των εισαγωγών πετρελαίου της Ελλάδας.
 • Το 39% του φυσικού αερίου της Ελλάδας εισάγεται από τη Ρωσία.
 • Όντας μεγάλος χρήστης άνθρακα, η Ελλάδα δεν εισάγει ρωσικό άνθρακα, σύμφωνα με τη Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της χώρας.
Στη Σλοβενία, η κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία. Οι συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής στην ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, με έμφαση κυρίως στο φυσικό αέριο, αλλά δεν έχουν γίνει σημαντικές ανακοινώσεις.
Όλες οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κρατικές και περιμένουν από την κυβέρνηση να λάβει θέση. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις, καμία από αυτές δεν έχει έργα πετρελαίου ή φυσικού αερίου στη Ρωσία.
 • Το 91% του φυσικού αερίου της Σλοβενίας αγοράζεται από τον κόμβο φυσικού αερίου Baumgarten στην Αυστρία, όπου κυριαρχεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Άλλοι προμηθευτές στο Baumgarten περιλαμβάνουν τη Νορβηγία και άλλες χώρες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αγοράστηκε απευθείας από τη Ρωσία.
Στη Ρουμανία, ούτε η κυβέρνηση ούτε ο πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις έχουν μιλήσει για απαγόρευση της ρωσικής ενέργειας. Ωστόσο, ζητούν ωστόσο από την ΕΕ να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Η Ρουμανία εξαρτιέται όλο και περισσότερο από τη Ρωσία για τις ενεργειακές της ανάγκες τα τελευταία χρόνια.
 • Το 2021, η Ρουμανία στηριζόταν σε εισαγωγές για το 30% του φυσικού αερίου της, και περισσότερο από το 80% προερχόταν από τη Ρωσία.
 • Περίπου τα δύο τρίτα του πετρελαίου που διυλίζεται στη Ρουμανία εισάγονται, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από τη Ρωσία.
 (Euractiv.gr)

11/3/2022
Ξανά στο προσκήνιο η λύση του East Med λόγω του ακριβού αερίου και της απεξάρτησης της Ε.Ε. από τη Ρωσία energypress.gr

11 03 2022 | 07:31
Η ενεργειακή κρίση, η εκτόξευση των τιμών αερίου και η νέα γραμμή πλεύσης της Ε.Ε. για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο το ταχύτερο δυνατόν δημιουργούν νέες ισορροπίες σε ότι αφορά τον αγωγό East Med ευνοώντας πιθανώς τα συμφέροντα της χώρας μας τόσο ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά.
Ένα πρώτο πολύ βασικό στοιχείο είναι ότι οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου καθιστούν τον αγωγό βιώσιμο, όπως προκύπτει και από τις χθεσινές δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της Edison, Νίκολα Μόντι.
Αυτό έχει σημασία διότι ο λόγος που οι ΗΠΑ αποφάσισαν τον Ιανουάριο να αποσύρουν τη στήριξή τους προς το έργο είχε να κάνει, τουλάχιστον θεωρητικά, με τον προβληματισμό τους για την εμπορική και τεχνική του βιωσιμότητα. Πλέον, πολλοί αναλυτές αναμένουν καθιέρωση της υψηλής τιμής αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα ίσως η επένδυση στον αγωγό να είναι κερδοφόρος για τις εταιρείες που θα τον κατασκευάσουν και λειτουργήσουν.
Ερώτημα οι επιλογές της Ε.Ε.
Από εκεί και πέρα, το μεγαλεπήβολο σχέδιο Repower EU που παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού με φυσικό αέριο ώστε να δοθεί τέλος στην εξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες. Τα κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου έχουν το πλεονέκτημα ότι βρίσκονται σχετικά κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές, άρα προκύπτει το ερώτημα ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος να μεταφερθεί αυτό το αέριο, με LNG ή μέσω του East Med.
Τη στιγμή που οι απανταχού παραγωγοί και εξαγωγείς LNG βρίσκονται σήμερα σε μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση, καθώς το προϊόν τους έχει τεράστια ζήτηση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι συμφέρει την Ε.Ε. να κινηθεί προς τη λύση ενός αγωγού, ανοίγοντας μια εντελώς νέα πηγή εφοδιασμού. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την πρόβλεψη της Shell ότι θα υπάρξει έλλειψη LNG στην παγκόσμια αγορά από το 2025 και έπειτα.
Από την άλλη, το πρόβλημα είναι ότι η ίδια η Ε.Ε. δεν θέλει να "κλειδώσει" μεγάλα έργα φυσικού αερίου για δεκαετίες, καθώς θα επηρεάσουν αρνητικά το στόχο απανθρακοποίησης. Σε αυτό το σημείο το πλεονέκτημα το έχει το LNG όπου το κάθε κράτος-μέλος μπορεί να αγοράσει όσο θέλει για όσο θέλει. Κατ' επέκταση, η όλη συζήτηση έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες που θέτουν οι Βρυξέλλες.
Το σίγουρο είναι ότι πλέον ο αγωγός East Med βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Ως εκ τούτου, με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις την επόμενη εβδομάδα στο "South East Europe & East Med" που θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή της γ.γ. του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρας Σδούκου και του απεσταλμένου του αμερικανικού ΥΠΕΞ για την ενέργεια, Άμος Χόξτιν.
Παραμονεύουν οι Τούρκοι για να διεκδικήσουν τις εξαγωγές
Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι νέοι στόχοι της Ε.Ε. έχουν ανοίξει την όρεξη και των Τούρκων, οι οποίοι έχουν προσεγγίσει εκ νέου το Ισραήλ προκειμένου να μεταφέρουν το δικό του αέριο. Η νέα πολιτική ηγεσία στο Ισραήλ ενδεχομένως να έχει διαφορετικές προτεραιότητες από την προηγούμενη, άρα δεν θα πρέπει να αποκλείονται εκπλήξεις στο θέμα του φυσικού αερίου στο εξής.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις 4 Μαρτίου έληξε η προθεσμία που είχαν δώσει οι κυβερνήσεις της Κύπρου και του Ισραήλ στους εταίρους των γειτονικών οικοπέδων Αφροδίτη και Ισάι να τα βρουν μεταξύ τους ώστε να προχωρήσει μετά από 10 χρόνια η ανάπτυξη του κοιτάσματος. Η διαφορά έχει να κάνει με το αν θα αποζημιωθούν οι εταίροι του Ισάι παραχωρώντας τη συμμετοχή τους, ή αν θα συμμετέχουν στο τελικό συνολικό σχήμα εκμετάλλευσης με ένα μικρό μερίδιο. Η συνεννόηση δεν κατέστη δυνατή και έτσι πλέον το θέμα θα πρέπει να τεθεί εκ νέου σε διακυβερνητικό επίπεδο, άρα εκεί θα έχουμε κάποια δείγματα των προθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης.
Εφόσον λυθεί το ζήτημα, τότε ο δρόμος για εκμετάλλευση του Αφροδίτη θα είναι ανοιχτός και θα αποτελέσει μια εν δυνάμει πηγή αερίου για τον East Med. Αντίστοιχα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ανακαλύψεις και στο Ισραήλ στα πλαίσια ερευνών υδρογονανθράκων που διενεργεί η Energean, μια από τις εταιρείες που έχουν στηρίξει τον αγωγό διαχρονικά. Θυμίζουμε ότι η εταιρεία είχε προχωρήσει παλαιότερα σε μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ για να προμηθεύσει 2 δις. κ.μ. ετησίως μέσω του East Med από τα ισραηλινά κοιτάσματα που διαχειρίζεται. 
ΠΗΓΗ energypress.gr

11/3/2022
Χαμηλά ο πήχης για τις δεσμευτικές προσφορές στη ΛΑΡΚΟ - Σημαντικές εκκρεμότητες

10 03 2022 | 08:27
Κρίσιμες εκκρεμότητες διακυβεύουν την τύχη των δύο διαγωνισμών για το συγκρότημα της ΛΑΡΚΟ, που εισέρχονται στην τελική ευθεία. Ουσιαστικά, βάζουν τον πήχη πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες υποβολής δεσμευτικών προσφορών, που έχουν οριστεί από ΤΑΙΠΕΔ και Ειδική Διαχείριση για την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Μαρτίου.
Η πρώτη εκκρεμότητα έχει να κάνει με το εργασιακό ζήτημα. Η πρόθεση του Δημοσίου να παραδοθεί το συγκρότημα στον επενδυτή χωρίς τους εργαζόμενους δεν επετεύχθη. Η διαβούλευση για τις ομαδικές απολύσεις μεταξύ του Ειδικού Διαχειριστή και των εκπροσώπων των εργαζομένων κατέληξε σε διαφωνία και παραπέμπεται προς επίλυση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), διαδικασία που προβλέπεται να διαρκέσει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένα μήνα.
Η δεύτερη εκκρεμότητα είναι οι επενδύσεις που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο επενδυτής, προκειμένου το συγκρότημα να είναι συμβατό με την ισχύουσα αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις αυτές τυπικά καθορίζονται σε νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία, όμως, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, ως είθισται. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό από αρμόδιες πηγές είναι ότι δίνει τράτο 5 ετών στον νέο ιδιοκτήτη της ΛΑΡΚΟ για τα έργα που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει.
Οι εκκρεμότητες αυτές είναι που δημιουργούν εύλογη απορία για το επενδυτικό ενδιαφέρον που αναμένεται να εκδηλωθεί τη Δευτέρα. Το ΤΑΙΠΕΔ «τρέχει» τον διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ και η Ειδική Διαχείριση τον διαγωνισμό για την πώληση των μεταλλείων της.
Πάντως, έως και χθες επέμεναν οι πληροφορίες ότι παραμένουν στη διαδικασία οι τρεις ενδιαφερόμενοι, η Mytilineos, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings AG, και η ιρλανδική εταιρία Commodity & Mining Insight Ireland Ltd.
Η άγονη διαβούλευση
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, στις 18 Φεβρουαρίου ο Ειδικός Διαχειριστής που έχει οριστεί στη ΛΑΡΚΟ κάλεσε τους εκπροσώπους των πέντε σωματείων σε διαβούλευση για ομαδικές απολύσεις, όπως ορίζει ο νόμος. Ωστόσο, η διαβούλευση κατέληξε στη διαφωνία των δύο μερών, ενώ οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό πρακτικό.
Έτσι, το θέμα παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει αν τηρήθηκαν οι πρέπουσες διαδικασίες. Σήμερα, Πέμπτη, θα παρουσιαστούν ενώπιον του ΑΣΕ οι εκπρόσωποι των σωματείων και αύριο ο Ειδικός Διαχειριστής, για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η απόφαση του ΑΣΕ αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων 10 ημερών και εφόσον κρίνει ότι όλα έγιναν καλώς, στις αμέσως επόμενες 20 ημέρες θα απολυθούν οι 1.060 εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνει επανέναρξη της διαδικασίας της διαβούλευσης, με την ενδεχόμενη ατέρμονη προοπτική να μην καταλήξει κάπου και να γίνει επαναπροσφυγή στο ΑΣΕ.
Τηλεδιάσκεψη για τη σωτηρία της ΛΑΡΚΟ
Σήμερα, στις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμων από τους πέντε όμορους νομούς, καθώς και των τριών συναρμόδιων υπουργείων, Εργασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν ήταν γνωστό αν στην τηλεδιάσκεψη θα λάβουν μέρος οι υπουργοί ή αξιωματούχοι των υπουργείων.
Τη σημασία της ΛΑΡΚΟ στην τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της χώρας, αναμένεται να αναδείξουν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Δήμων. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι θα επιμείνουν στη συνέχιση της λειτουργίας του συγκροτήματος και μάλιστα σε μια περίοδο που η τιμή του νικελίου, προϊόν της ΛΑΡΚΟ, γνωρίζει ημέρες δόξας.
Μία ημέρα πριν από την τηλεδιάσκεψη, χθες, τα πέντε σωματεία της ΛΑΡΚΟ απηύθυναν ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, με την οποία αναπτύσσουν τις θέσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι τα προϊόντα της ΛΑΡΚΟ, νικέλιο και κοβάλτιο, έχουν χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως στρατηγικής σημασίας, η ζήτηση τους θα πολλαπλασιαστεί στα επόμενα χρόνια, λόγω της πράσινης μετάβασης, γιατί θα είναι χρήσιμα για την κατασκευή συσσωρευτών ενέργειας (μπαταρίες), συνεπώς, εξασφαλίζουν τις προοπτικές και την κερδοφορία της εταιρίας.
«Ξεδιπλώνουν», επίσης, το σχέδιο απόλυσης των 1.060 εργαζομένων ως τα τέλη Μαρτίου, από τους οποίους προγραμματίζεται να επαναπροσληφθούν 750 εργαζόμενοι κάτω των 55 ετών, για να διατηρηθούν μέχρι το τέλος της Ειδικής Διαχείρισης. Στη συνέχεια, θα απολυθούν κι αυτοί και θα είναι στην ευχέρεια του επενδυτή αν θα επαναπροσλάβει κάποιους από αυτούς.
Εάν δεν προκύψει επενδυτής, τότε η ΛΑΡΚΟ θα οδηγηθεί σε πτώχευση και οριστικό κλείσιμο. Τα σωματεία ζητούν να μη διαταραχθεί η εργασιακή σχέση κανενός εργαζομένου και να εξεταστεί κάθε δυνατή εναλλακτική εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο της πτώχευσης της.
(της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, euro2day.gr)

10/3/2022
Επιπλέον εισαγωγές LNG από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για Μάρτιο και Απρίλιο - «Μαξιλάρι» ασφαλείας εν μέσω εξαγωγών ρεύματος και αερίου energypress.gr

10 03 2022 | 07:33
Την προμήθεια έξτρα φορτία LNG προγραμματίζει η ΔΕΠΑ για τον Μάρτιο και Απρίλιο, ώστε οι επιπλέον αυτές ποσότητες να ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού, σε μία συγκυρία όπου παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση καυσίμου από τις μονάδες αερίου, λόγω των ενισχυμένων εξαγωγών ρεύματος, αλλά και εξαγωγή αερίου προς τη Βουλγαρία. 
Στο πλαίσιο των έκτακτων εισαγωγών, η ΔΕΠΑ Εμπορίας πρόκειται να φέρει μέσα στον Απρίλιο τρία φορτία LNG, ενώ διερευνά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μία ακόμη παραγγελία μέσα στον Μάρτιο, ώστε αυτή να καταφθάσει στη Ρεβυθούσα με το φορτίο της Elpedison (ποσότητας 40.000 κυβικών μέτρων) η άφιξη του οποίου είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, στις 13 Μαρτίου.  
Στην περίπτωση που οριστικοποιηθεί αυτή η παραγγελία, τότε θα είναι το δεύτερο φορτίο που θα εισαγάγει η εταιρεία μέσα στον Μάρτιο. Το πρώτο (73.855 κυβ. μέτρων), το οποίο περιλαμβάνεται στο τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων του ΔΕΣΦΑ, θα καταφθάσει την Παρασκευή, 11 Μαρτίου. 
Οι παραπάνω επιπλέον ποσότητες έρχονται να αντισταθμίσουν την αυξημένη κατανάλωση των μονάδων αερίου, λόγω των ενισχυμένων εξαγωγών ρεύματος στην τρέχουσα συγκυρία, όπως έχει γράψει το energypress. Καθώς οι τιμές ρεύματος στις γειτονικές αγορές είναι ψηλότερα από αυτές της ελληνικής το τελευταίο χρονικό διάστημα, η χώρα μας είναι εξαγωγική και οι μονάδες καίνε στο φουλ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μόλις πριν από δύο 24ωρα, οι εξαγωγές άγγιξαν τις 27,5 GWh (Γιγαβατώρες), όταν οι εισαγωγές δεν ξεπέρασαν τις 6 GWh. Επίσης, έξτρα ανάγκες αναπλήρωσης του καυσίμου δημιουργούν και οι εξαγωγές αερίου προς τη Βουλγαρία, που γίνονται την τελευταία περίοδο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν διαπιστώνεται αυτή τη στιγμή κάποιος κίνδυνος ως προς την επάρκεια του συστήματος. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να διασφαλισθούν αυτές οι έξτρα εισαγωγές, ώστε τα αποθέματα στη Ρεβυθούσα να βρίσκονται συνεχώς σε υψηλά επίπεδα και επομένως το σύστημα να παραμένει «θωρακισμένο» στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έναντι του ενδεχομένου να υπάρξει οποιαδήποτε διαταραχή στην τροφοδοσία με αέριο αγωγού. 
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο συνδυασμός των υψηλών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με τις εξαγωγές φυσικού αερίου οφείλεται στις εξαιρετικά ιδιάζουσες συνθήκες που έχει δημιουργήσει στις ενεργειακές αγορές ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επομένως, δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί από καμία εταιρεία, ώστε να έχει αυτή προγραμματίσει την «έλευση» των ανάλογων φορτίων LNG. 
Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές εταιρείες είναι επιφυλακτικές στο να προχωρήσουν σε έκτακτες παραγγελίες αερίου, πέρα από τις προγραμματισμένες εισαγωγές τους, λόγω των πολύ έντονων διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Κι αυτό γιατί μία απότομη πτώση των τιμών του αερίου έως την παράδοση των φορτίων, συγκριτικά με τις τιμές στις οποίες αυτά αγοράστηκαν, θα μπορούσαν να «μεταφραστούν» σε απώλειες ακόμη και αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. 
Συνολικά για τον Μάρτιο είναι προγραμματισμένα τέσσερα φορτία, από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τη Mytilineos και την Elpedison, 261.447 κυβ. μέτρων. Για τον Απρίλιο έως αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένα δύο φορτία, από τη Mytilineos και τη βουλγαρική MET Energy, συνολικής ποσότητας 227.851 κυβ.μέτρων.
ΠΗΓΗ energypress.gr

 

10/3/2022
Energean: Ξεκινά γεωτρήσεις στα μπλοκ της ισραηλινής ΑΟΖ – Στα 110 δις. κ.μ. φυσικού αερίου οι στόχοι στις θαλάσσιες παραχωρήσεις – Οι εξαγωγές προς Ευρώπη energypress.gr

09 03 2022 | 07:37
Γεωτρύπανα ετοιμάζεται να ρίξει… η ελληνική Energean στις πέντε θαλάσσιες παραχωρήσεις της ισραηλινής ΑΟΖ που έχει μισθώσει κατόπιν διαγωνισμού το 2017.
Πρόκειται για τα θαλάσσια μπλοκ 12, 21, 23 και 31 τα οποία βρίσκονται κοντά στην παραχώρηση Καρίς και οι εκτιμήσεις της ελληνικής εταιρείας θέλουν στους στόχους που έχουν εντοπιστεί να βρίσκονται κοιτάσματα φυσικού αερίου 110 δις κυβικών μέτρων.
Η αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο «οικόπεδο 12» με τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης στο στόχο «Αθηνά». Έπεται ο στόχος «Ερμής» στο «μπλοκ 21» και «Ηρακλής» στο «μπλοκ 23», κατά τις ίδιες πηγές. Η Energean προγραμματίζει επίσης μία επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Καρίς και φυσικά η αναπτυξιακή στο Βόρειο Καρίς.
Από τις πέντε προαναφερόμενες θαλάσσιες παραχωρήσεις, πλην του Καρίς, η εταιρεία σκοπεύει τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα αντλήσει να τις εξάγει εκτός του Ισραήλ. Ήδη ως γνωστόν έχει υπογράψει σχετική συμφωνία με την αιγυπτιακή EGAS προκειμένου το αέριο να φτάνει στη χώρα με αγωγό και από εκεί μέσω των δύο τερματικών σταθμών οι ποσότητες να διατίθενται ακόμη και στην ευρωπαϊκή αγορά.
Οι ποσότητες αερίου της ισραηλινής ΑΟΖ και των πέντε παραχωρήσεων είναι δυνατόν, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, να παρέχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού της ΕΕ, που αναζητά με αφορμή την απόφαση των κρατών – μελών της να απεξαρτηθούν από το ρωσικό αέριο.  
ΠΗΓΗ energypress.gr

9/3/2022
Στ. Κοτζαμάνης: Εσπασε το φράγμα των €2 το λίτρο η βενζίνη και... συνεχίζει eneregypress.gr

09 03 2022 | 09:00
Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθούν τα στελέχη του κλάδου των πετρελαιοειδών την εξέλιξη της ζήτησης για καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, μετά την εκτόξευση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και την άνοδο της βενζίνης πάνω από το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ το λίτρο.
«Αυτό που αναμφίβολα διαπιστώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μια μείωση της κίνησης στους ελληνικούς δρόμους, καθώς αρκετοί οδηγοί προσπαθούν να χρησιμοποιούν λιγότερο τα οχήματά τους, ως αντίδραση στο αυξημένο κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Επιβεβαιωτικά προς αυτή τη διαπίστωση, έρχονται να συνεισφέρουν και οι εκτιμήσεις παραγόντων της τουριστικής αγοράς, που μιλούν για σχετικά περιορισμένη κίνηση κατά το πρόσφατο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, μήνυμα άλλωστε που λαμβάνουμε και από πρατήρια καυσίμων σε τουριστικές περιοχές».
Αυτά δηλώνουν στο Euro2day.gr παράγοντες της αγοράς, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι μια σχετικά ωραιοποιημένη εικόνα της όλης κατάστασης, για το λόγο ότι αρκετοί καταναλωτές (τόσο σε ότι αφορά τα καύσιμα κίνησης, όσο και τα αντίστοιχα της θέρμανσης) σπεύδουν να αποθεματοποιήσουν, γεμίζοντας τα ντεπόζιτα πολυκατοικιών και οχημάτων, καθώς φοβούνται περαιτέρω άνοδο των τιμών στο μέλλον. Αυτός είναι ένας λόγος εξ’ αιτίας του οποίου δεν έχουμε δει στις μέχρι τώρα το σύνολο των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία στις πωλήσεις μας.
 
Ένας δεύτερος λόγος που φοβόμαστε ότι θα επιδράσει αρνητικά στη συνέχεια είναι -πέρα από τις επιπτώσεις του ευρύτερου πληθωρισμού στα πορτοφόλια των καταναλωτών- η διαμόρφωση ενός έντονα αρνητικού ψυχολογικού κλίματος, το οποίο πιθανόν να επηρεάσει τη ζήτηση ακόμη και εκείνων που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων».
Η επόμενη μέρα
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τη μελλοντική πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και το πεδίο ιδιαίτερα ασταθές. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τα χειρότερα και στην καλύτερη των περιπτώσεων, η επιστροφή σε μια μορφή κανονικότητας στις τιμές των καυσίμων θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.
Παράλληλα, η εκτίναξη των τιμών προκαλεί μια σειρά από νέες αβεβαιότητες, όπως για παράδειγμα οι κίνδυνοι επισφαλειών από πρατήρια που ενδεχομένως να υποχρεωθούν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ή και από αυξημένα φαινόμενα νοθευμένων και λαθραίων καυσίμων.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να βάλουν… πολύ νερό στο κρασί των αισιόδοξων εκτιμήσεων που είχαν γίνει για φέτος στην αρχή του 2022, καθώς:
α) Η εκτίναξη των τιμών απειλεί τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης που αναμενόταν κατά το πρώτο φετινό τετράμηνο, λόγω των περιοριστικών που είχαν ληφθεί κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα για την αντιμετώπιση της πανδημίας (πχ απαγόρευση διανομαρχιακών μετακινήσεων).
β) Οι προβλέψεις γιαέντονα ανοδική φετινή τουριστική περίοδο σκιάζονται πλέον εξ’ αιτίας της αναμενόμενης απουσίας των Ρώσων, αλλά και της πιθανολογούμενης αποτροπής κάποιων άλλων επισκεπτών λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομική πορεία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.
(euro2day.gr)
 

9/3/2022
Στόχος των ΕΛΠΕ η περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά της Κύπρου - Εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες energypress.gr

08 03 2022 | 08:52
Σε ουσιαστικές επενδύσεις προχώρησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στην Κύπρο το 2021, διασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκεια και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Έχοντας επενδύσει το τελευταίο διάστημα στην τοπική αγορά άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, ο Όμιλος εγκαινίασε τις νέες υπερσύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών στην περιοχή Βασιλικού, σε εκσυγχρονισμό του δικτύου, αλλά και εξαγορές για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε βιομηχανικούς πελάτες. Επιπλέον, προχώρησε η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία VLPG Plant Ltd για τη διακίνηση προϊόντων υγραερίου LPG στην κυπριακή αγορά.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο Βασιλικό, η εταιρεία ολοκληρώνει τις διαδικασίες απομάκρυνσης των δεξαμενών υγραερίου της από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.
Καινοτομίες εν μέσω πανδημίας
Το δίκτυο πρατηρίων της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, με το σήμα ΕΚΟ προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του μέσα στην πανδημία, καταφέρνοντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έφερε ο Covid-19. Με καινοτομίες που πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό και τους συνεργάτες του, ο Όμιλος παρείχε απρόσκοπτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στους πελάτες του σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον. 
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία κατάφερε να ενσωματώσει καινοτόμες και ανέπαφες μεθόδους συναλλαγής, οι οποίες αγαπήθηκαν από το κοινό και βραβεύτηκαν.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς
Τα Ελληνικά Πετρέλαια, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες για την ταχύτερη υπέρβαση των συνεπειών της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. 
Ενδεικτικά, συνεργάστηκε με τις κρατικές υπηρεσίες υγείας, Υπουργεία και τοπικές αρχές, ενισχύοντας το έργο τους. Η εταιρεία συνεχίζει την πολυεπίπεδη συνεισφορά της προς την κοινωνία, με δωρεές, χορηγίες και εισφορές σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανωμένους συνδέσμους.
Σιάμισιης: «Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία»
Αναφερόμενος στη δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Κύπρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε: «Το 2021, τα ΕΛΠΕ ολοκλήρωσαν την εταιρική τους αναδιάρθρωση και εκσυγχρόνισαν το πλαίσιο διακυβέρνησης μέσω του προγράμματος Vision 2025. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών μας, αλλά κυρίως, την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια. Υλοποιώντας το πρόγραμμα, βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2030.
H αγορά της Κύπρου είναι μια δυναμική αγορά, όπου -πέρα από τη βελτίωση της παραδοσιακής μας δραστηριότητας- στοχεύουμε στην ανάπτυξη, εξετάζοντας ευκαιρίες σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας με πιο πράσινο αποτύπωμα και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της αγοράς. Η πανδημία και τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα δημιουργούν επιπλέον προκλήσεις, αλλά με προσαρμοστικότητα, επιμονή και την εξαιρετική συνεισφορά απ’ όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο, θα συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στην ενεργειακή αγορά της περιοχής μας». 
ΠΗΓΗ energypress.gr
08 03 2022 | 08:52
Σε ουσιαστικές επενδύσεις προχώρησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στην Κύπρο το 2021, διασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκεια και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Έχοντας επενδύσει το τελευταίο διάστημα στην τοπική αγορά άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, ο Όμιλος εγκαινίασε τις νέες υπερσύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών στην περιοχή Βασιλικού, σε εκσυγχρονισμό του δικτύου, αλλά και εξαγορές για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε βιομηχανικούς πελάτες. Επιπλέον, προχώρησε η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία VLPG Plant Ltd για τη διακίνηση προϊόντων υγραερίου LPG στην κυπριακή αγορά.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο Βασιλικό, η εταιρεία ολοκληρώνει τις διαδικασίες απομάκρυνσης των δεξαμενών υγραερίου της από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.
Καινοτομίες εν μέσω πανδημίας
Το δίκτυο πρατηρίων της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, με το σήμα ΕΚΟ προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του μέσα στην πανδημία, καταφέρνοντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έφερε ο Covid-19. Με καινοτομίες που πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό και τους συνεργάτες του, ο Όμιλος παρείχε απρόσκοπτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στους πελάτες του σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον. 
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία κατάφερε να ενσωματώσει καινοτόμες και ανέπαφες μεθόδους συναλλαγής, οι οποίες αγαπήθηκαν από το κοινό και βραβεύτηκαν.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς
Τα Ελληνικά Πετρέλαια, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες για την ταχύτερη υπέρβαση των συνεπειών της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. 
Ενδεικτικά, συνεργάστηκε με τις κρατικές υπηρεσίες υγείας, Υπουργεία και τοπικές αρχές, ενισχύοντας το έργο τους. Η εταιρεία συνεχίζει την πολυεπίπεδη συνεισφορά της προς την κοινωνία, με δωρεές, χορηγίες και εισφορές σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανωμένους συνδέσμους.
Σιάμισιης: «Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία»
Αναφερόμενος στη δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Κύπρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε: «Το 2021, τα ΕΛΠΕ ολοκλήρωσαν την εταιρική τους αναδιάρθρωση και εκσυγχρόνισαν το πλαίσιο διακυβέρνησης μέσω του προγράμματος Vision 2025. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών μας, αλλά κυρίως, την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια. Υλοποιώντας το πρόγραμμα, βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2030.
H αγορά της Κύπρου είναι μια δυναμική αγορά, όπου -πέρα από τη βελτίωση της παραδοσιακής μας δραστηριότητας- στοχεύουμε στην ανάπτυξη, εξετάζοντας ευκαιρίες σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας με πιο πράσινο αποτύπωμα και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της αγοράς. Η πανδημία και τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα δημιουργούν επιπλέον προκλήσεις, αλλά με προσαρμοστικότητα, επιμονή και την εξαιρετική συνεισφορά απ’ όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο, θα συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στην ενεργειακή αγορά της περιοχής μας». 
 

8/3/2022
Το ενεργειακό χάος της Ρωσίας προκαλεί το μεγαλύτερο σοκ της αγοράς εδώ και δεκαετίες energypress.gr

07 03 2022 | 22:17
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επακόλουθη διεθνής αντίδραση έχει βυθίσει τις ενεργειακές αγορές στο χάος, απειλώντας τρομερές οικονομικές συνέπειες που ανταγωνίζονται εκείνες των πετρελαϊκών σοκ της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Ο δείκτης πρώτων υλών του Bloomberg ορίστηκε για το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος από τουλάχιστον το 1960, καθώς οι κυρώσεις στη Ρωσία τρόμαξαν τους αγοραστές.
Ο άνθρακας σημείωσε ένα άνευ προηγουμένου ράλι 80%, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έσπασε ρεκόρ τιμών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου κινήθηκαν στο ευρύτερο φάσμα των τελευταίων τριών δεκαετιών.
"Δεν κλείνεις τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό εμπορευμάτων στον κόσμο και δεν περιμένεις να συμβούν άσχημα πράγματα", δήλωσε ο Jeff Currie, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στην Goldman Sachs Group Inc.
Η ξαφνική οικονομική απομόνωση της Ρωσίας πνίγει μια σημαντική παγκόσμια πηγή ενέργειας, μετάλλων και καλλιεργειών. Απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της χώρας και εγείρει φόβους για κάτι που ο ανεπτυγμένος κόσμος δεν έχει υποστεί εδώ και δεκαετίες -- οξύ πληθωρισμό και πραγματικές ελλείψεις ενέργειας.
Σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, ένα σχεδόν αδιανόητο γεγονός έγινε η νέα πραγματικότητα για έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς εμπορευμάτων στον κόσμο.
"Η Ρωσία αποσυνδέεται από την παγκόσμια οικονομία", δήλωσε ο Daniel Yergin, ιστορικός πετρελαίου και φυσικού αερίου και αντιπρόεδρος των συμβούλων IHS Markit Ltd., σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg. "Η διαδικασία που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 όταν η Ρωσία συνδέθηκε με την παγκόσμια οικονομία, ενσωματώθηκε στην παγκόσμια οικονομία, πηγαίνει πολύ γρήγορα προς την αντίστροφη πορεία".
Η συνέπεια ήταν χάος στην αγορά ενέργειας
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent εκτινάχθηκαν σε υψηλό δέκα ετών κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αδυναμία εξασφάλισης ασφάλισης ή τάνκερ είχε ως αποτέλεσμα ένα αποτελεσματικό μποϊκοτάζ εκατομμυρίων ρωσικών βαρελιών κάθε μέρα. Περίπου τα δύο τρίτα των προμηθειών της χώρας ήταν εκτός ορίων, εκτίμησε η JPMorgan Chase & Co., γεγονός που οδήγησε δυνητικά την τιμή του πετρελαίου να φτάσει τα 185 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους.
Άλλα σημαντικά σημεία αναφοράς έχουν σημειώσει ρεκόρ: το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο πάνω από 200 ευρώ (218 $) ανά μεγαβατώρα. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης άνθρακα που ξεπερνούν τα 400 δολάρια ο μετρικός τόνος στην Αυστραλία. ένα βασικό μέτρο της σπανιότητας του ντίζελ που είναι γνωστό ως εύρος χρόνου που φτάνει τα 77,25 $ ο τόνος.
Δεν είναι μόνο ενέργεια. Το σιτάρι εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, πάνω από 400 ευρώ ο τόνος στο Παρίσι, καθώς η Ουκρανία έκοψε περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών. Το αλουμίνιο σημείωσε ρεκόρ πάνω από τα 3.800 δολάρια ο τόνος στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου και ο χαλκός έκλεισε στο υψηλό όλων των εποχών.
"Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο απότομες και ξαφνικές αυξήσεις των τιμών των εμπορευμάτων σε τόσα πολλά περιουσιακά στοιχεία", δήλωσε ο Henning Gloystein, αναλυτής του Eurasia Group. "Μέχρι να υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση, το ρεκόρ ή οι αυξημένες τιμές λόγω κυρώσεων και διαταραγμένων αλυσίδων εφοδιασμού θα συνεχιστούν για πολλά εμπορεύματα".
Η πτώση των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας θα μπορούσε τελικά να μοιάζει με την κατάρρευση που έπληξε το Ιράν από το 1978 έως το 1979, όταν ο πετρελαϊκός του τομέας λύγισε κάτω από τις διπλές πιέσεις της επανάστασης στο εσωτερικό και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ. κυβέρνηση, είπε η Goldman's Currie.
"Η οικονομία διαλύθηκε, η παραγωγή και οι εξαγωγές μηδενίστηκαν, η τεχνογνωσία έφυγε", είπε ο Currie. Για τέσσερις δεκαετίες από την επανάσταση, η παραγωγή πετρελαίου του Ιράν ήταν κατά μέσο όρο περίπου το ήμισυ του επιπέδου των 6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είχε επιτευχθεί στα μέσα της δεκαετίας του '70, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Οι διεθνείς προσπάθειες για να τιθασεύσουν την αναταραχή της αγοράς έχουν αποδειχθεί άκαρπες, ακόμη και σημαντικές ενέργειες όπως η πρώτη συντονισμένη ανάπτυξη αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σε μια δεκαετία. Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τις Η.Π.Α. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καθώς κατευθύνεται προς τις ενδιάμεσες εκλογές με διολίσθηση των ποσοστών αποδοχής.
Η προσωρινή ανακούφιση για τους καταναλωτές θα μπορούσε να προέλθει από ένα απίθανο τρίμηνο: το Ιράν. Διπλωμάτες στη Βιέννη πλησιάζουν σε μια πυρηνική συμφωνία που θα μπορούσε να άρει τις κυρώσεις στο αργό πετρέλαιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δίνοντας πράσινο φως στην επιστροφή πολύ πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα στην αγορά.
Ωστόσο, ακόμη και αυτό θα μπορούσε να επισκιαστεί από την κλίμακα των απωλειών εφοδιασμού από τη Ρωσία, εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίσει να κλιμακώνεται.
"Το Ιράν είναι σχεδόν μια σταγόνα στον κάδο σε αυτό το στάδιο", δήλωσε η Helima Croft, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.
Ο υπόλοιπος συνασπισμός του ΟΠΕΚ+ παρέμεινε στο περιθώριο. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε τις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου να μειώσει το ράλι τιμών αξιοποιώντας την πλεονάζουσα παραγωγική της ικανότητα, μια κίνηση που θα τενεώσει τους δικούς της πολιτικούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Για άλλες μορφές ενέργειας υπάρχουν ακόμη λιγότερες επιλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λαμβάνει περίπου το 40% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία, θα μπορούσε να μειώσει αυτές τις εισαγωγές κατά το ένα τρίτο, σύμφωνα με τον ΔΟΕ. Αλλά θα χρειαζόταν ένας χρόνος και θα απαιτούσε σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όπως να ζητηθεί από τα νοικοκυριά να χαμηλώσουν τους θερμοστάτες τους και να αντικαταστήσουν τον λέβητα αερίου τους με ηλεκτρική αντλία θερμότητας.
Η ρωσική ενεργειακή κρίση είναι κάτι που θα αντηχεί σε όλο τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια, δήλωσε η Μέγκαν Ο' Σάλιβαν, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ.
(capital.gr)

8/3/2022
Προς Νεκρανάσταση ο Τομέας Υδρογονανθράκων energia.gr

Προς Νεκρανάσταση ο Τομέας Υδρογονανθράκων
της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Σαβ, 5 Μαρτίου 2022 - 15:16
Για «αξιοσημείωτη στροφή της κυβέρνησης», κάνουν λόγο αναλυτές, καθώς δεν φαινόταν ως τώρα τουλάχιστον να συγκαταλέγεται το upstream στις προτεραιότητες της. Οι σεισμικές έρευνες, οι περιοχές-στόχοι, οι αντιδράσεις και οι εκκρεμότητες
Στο προσκήνιο έρχεται ο τομέας των υδρογονανθράκων, προφανώς, υπό τη σκιά της παρούσας συγκυρίας και με την Ε.Ε. να χαμηλώνει τους αυστηρούς τόνους για την πράσινη μετάβαση.
Σήμερα, Σάββατο, το πρωί πραγματοποιείται στο μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με μενού τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, η γενική γραμματέας Ενέργειας και ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Άρης Στεφάτος.
Πηγές που μίλησαν στο Euro2day.gr, κάνουν λόγο για «αξιοσημείωτη στροφή της κυβέρνησης», καθώς δεν φαινόταν ως τώρα τουλάχιστον να συγκαταλέγεται το upstream στις προτεραιότητες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις υφιστάμενες έρευνες, τι έχει γίνει ως τώρα, καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, ολοκληρώθηκαν χθες οι σεισμικές έρευνες που ξεκίνησε η ΕΛ.ΠΕ. από τον Ιανουάριο σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία κατέχει ως μισθώτρια εταιρία. Το πρώτο είναι η περιοχή 10, ανοιχτά της Δυτικής Πελοποννήσου, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Στο μπλοκ αυτό η ΕΛ.ΠΕ. κατέχει το 100%.
Το δεύτερο είναι το «Ιόνιο», στα βορειοδυτικά του Πελάγους, που είχαν αναλάβει αρχικά η ΕΛ.ΠΕ. με την Ισπανική Repsol (50-50). Η τελευταία, ωστόσο, έχει αποχωρήσει από τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας και το ποσοστό της έχει περιέλθει στην ΕΛ.ΠΕ. Με απόφαση του ΥΠΕΝ, στα τέλη του 2021, δόθηκε η συναίνεση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Repsol στην «ΕΛ.ΠΕ. Ιόνιο Μονοπρόσωπη Α.Ε.»
Μία σημαντική, ωστόσο, εκκρεμότητα που διαιωνίζεται στον τομέα αυτό θεωρείται η αναστολή των σεισμικών ερευνών από την κοινοπραξία ExxonMobil, Total και ΕΛ.ΠΕ. στα δύο θαλάσσια οικόπεδα που έχει αναλάβει Νότια και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η προσφυγή τριών οικολογικών οργανώσεων στο ΣτΕ κατά των ερευνών στις δύο αυτές περιοχές, ουσιαστικά έχει μπλοκάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κοινοπραξίας στην κορωνίδα του ελληνικού σχεδιασμού. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου το ΣτΕ ανέβαλε για τέταρτη φορά την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης, που κατέθεσαν στο Ε’ Τμήμα του οι οργανώσεις, WWF Hellas, Greenpeace και Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος», κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις έρευνες της Κρήτης. Η νέα ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022.
Η κοινοπραξία είχε αιτηθεί παράταση της προθεσμίας που είχε αρχικά δοθεί για τις σεισμικές έρευνες της στην Κρήτη, καθώς οι απόπειρες της να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις «σκόνταφταν» διαρκώς στην εκκρεμή, από το 2019, υπόθεση στο ΣτΕ. Η νεότερη προθεσμία που δόθηκε λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2022, τέσσερις μέρες, δηλαδή, μετά την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ. Ακόμη κι αν συζητηθεί αυτή τη φορά, η απόφαση θα απαιτήσει εύλογο χρόνο για να εκδοθεί, συνεπώς, η κοινοπραξία θα πρέπει να αιτηθεί εκ νέου παράταση για τις σεισμικές έρευνες της. Κάτι που δεν έχει πράξει ως τώρα.
Ωστόσο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση μόνον εφόσον υπάρξει «σήμα» από την κυβέρνηση ότι οι υδρογονάνθρακες συγκαταλέγονται ως προτεραιότητα στην ενεργειακή στρατηγική της. Κάτι το οποίο αναμένεται να προκύψει από τη σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου.
(από euro2day.gr)

της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Σαβ, 5 Μαρτίου 2022 - 15:16
Για «αξιοσημείωτη στροφή της κυβέρνησης», κάνουν λόγο αναλυτές, καθώς δεν φαινόταν ως τώρα τουλάχιστον να συγκαταλέγεται το upstream στις προτεραιότητες της. Οι σεισμικές έρευνες, οι περιοχές-στόχοι, οι αντιδράσεις και οι εκκρεμότητες
Στο προσκήνιο έρχεται ο τομέας των υδρογονανθράκων, προφανώς, υπό τη σκιά της παρούσας συγκυρίας και με την Ε.Ε. να χαμηλώνει τους αυστηρούς τόνους για την πράσινη μετάβαση.
Σήμερα, Σάββατο, το πρωί πραγματοποιείται στο μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με μενού τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, η γενική γραμματέας Ενέργειας και ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Άρης Στεφάτος.
Πηγές που μίλησαν στο Euro2day.gr, κάνουν λόγο για «αξιοσημείωτη στροφή της κυβέρνησης», καθώς δεν φαινόταν ως τώρα τουλάχιστον να συγκαταλέγεται το upstream στις προτεραιότητες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις υφιστάμενες έρευνες, τι έχει γίνει ως τώρα, καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, ολοκληρώθηκαν χθες οι σεισμικές έρευνες που ξεκίνησε η ΕΛ.ΠΕ. από τον Ιανουάριο σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία κατέχει ως μισθώτρια εταιρία. Το πρώτο είναι η περιοχή 10, ανοιχτά της Δυτικής Πελοποννήσου, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Στο μπλοκ αυτό η ΕΛ.ΠΕ. κατέχει το 100%.
Το δεύτερο είναι το «Ιόνιο», στα βορειοδυτικά του Πελάγους, που είχαν αναλάβει αρχικά η ΕΛ.ΠΕ. με την Ισπανική Repsol (50-50). Η τελευταία, ωστόσο, έχει αποχωρήσει από τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας και το ποσοστό της έχει περιέλθει στην ΕΛ.ΠΕ. Με απόφαση του ΥΠΕΝ, στα τέλη του 2021, δόθηκε η συναίνεση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Repsol στην «ΕΛ.ΠΕ. Ιόνιο Μονοπρόσωπη Α.Ε.»
Μία σημαντική, ωστόσο, εκκρεμότητα που διαιωνίζεται στον τομέα αυτό θεωρείται η αναστολή των σεισμικών ερευνών από την κοινοπραξία ExxonMobil, Total και ΕΛ.ΠΕ. στα δύο θαλάσσια οικόπεδα που έχει αναλάβει Νότια και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η προσφυγή τριών οικολογικών οργανώσεων στο ΣτΕ κατά των ερευνών στις δύο αυτές περιοχές, ουσιαστικά έχει μπλοκάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κοινοπραξίας στην κορωνίδα του ελληνικού σχεδιασμού. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου το ΣτΕ ανέβαλε για τέταρτη φορά την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης, που κατέθεσαν στο Ε’ Τμήμα του οι οργανώσεις, WWF Hellas, Greenpeace και Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος», κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις έρευνες της Κρήτης. Η νέα ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022.
Η κοινοπραξία είχε αιτηθεί παράταση της προθεσμίας που είχε αρχικά δοθεί για τις σεισμικές έρευνες της στην Κρήτη, καθώς οι απόπειρες της να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις «σκόνταφταν» διαρκώς στην εκκρεμή, από το 2019, υπόθεση στο ΣτΕ. Η νεότερη προθεσμία που δόθηκε λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2022, τέσσερις μέρες, δηλαδή, μετά την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ. Ακόμη κι αν συζητηθεί αυτή τη φορά, η απόφαση θα απαιτήσει εύλογο χρόνο για να εκδοθεί, συνεπώς, η κοινοπραξία θα πρέπει να αιτηθεί εκ νέου παράταση για τις σεισμικές έρευνες της. Κάτι που δεν έχει πράξει ως τώρα.
Ωστόσο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση μόνον εφόσον υπάρξει «σήμα» από την κυβέρνηση ότι οι υδρογονάνθρακες συγκαταλέγονται ως προτεραιότητα στην ενεργειακή στρατηγική της. Κάτι το οποίο αναμένεται να προκύψει από τη σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου.
(από euro2day.gr)

7/3/2022
Δύσκολες ισορροπίες για τη νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική - Επιτάχυνση της μετάβασης, "ανοχή" στον άνθρακα, αντιμετώπιση του κόστους, απεξάρτηση από τη Ρωσία energypress.gr

05 03 2022 | 07:31
Κρίσιμες αλλαγές συντελλούνται στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική ως αποτέλεσμα της ανανεωμένης προσπάθειας απεξάρτησης της Ε.Ε. από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αλλά και από την ενεργειακή κρίση και το υψηλό κόστος που συνεχίζουν να πληρώνουν οι καταναλωτές.
Αυτή την εβδομάδα είχαμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις από τις Βρυξέλλες, καθώς η Κομισιόν εμφανίζεται διατεθειμένη να προσαρμόσει τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης (που συνεχίζει να αποτελεί τη βασική ευρωπαϊκή στρατηγική) προκειμένου να δώσει ανάσα στους καταναλωτές και να στηρίξει τη γεωπολιτική της στάση απέναντι στη Ρωσία.
Μεγαλύτερη "ανοχή" στο λιγνίτη, αλλά με ποιους όρους;
Ο Φρανς Τίμερμανς, αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Πράσινη Συμφωνία, άφησε με δηλώσεις του ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί στο λιγνίτη να παίξει ρόλο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής για μερικά ακόμη χρόνια, αν και δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής το πως θα χρησιμοποιηθεί δίχως να υπονομευτούν οι στόχοι για τις εκπομπές ρύπων με ορίζοντα το 2030.
Αξίζει να σημειωθεί πως στις δικές του προτάσεις προς την Ευρώπη για απεξάρτηση από τη Ρωσία, ο ΙΕΑ ανέφερε πως είναι εφικτή η περιορισμένη χρήση λιγνίτη δίχως να εκτροχιαστούν αυτοί οι στόχοι. Κατ' επέκταση, από την πλευρά της Κομισιόν θα πρέπει να αποσαφηνιστούν στο κοντινό μέλλον οι συγκεκριμένοι όροι της πιθανής επιστροφής του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, πράγμα που προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα.
Οι δηλώσεις Τίμερμανς, πάντως, αφήνουν να εννοηθεί ότι η Κομισιόν αναμένει αυξημένες τιμές φυσικού αερίου για το ορατό μέλλον, οι οποίες θα συνεχίσουν να καθιστούν ανταγωνιστικό το λιγνίτη. Άλλωστε, οι Βρυξέλλες, καθώς κινούνται πάντα εντός των ορίων που θέτει η αρχιτεκτονική της αγοράς, δεν θα προχωρούσαν σε μια τέτοια επιλογή αν ο λιγνίτης ήταν ζημιογόνος, όπως παλαιότερα.
Στο στόχαστρο τα κέρδη των ηλεκτροπαραγωγών και των ΑΠΕ
Ένα ακόμη θέμα όπου υπάρχει αλλαγή πλεύσης έχει να κάνει με το που θα βρεθούν χρήματα για τις επιδοτήσεις των καταναλωτών, αφού όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί να συνεχιστούν για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά.
Η Κομισιόν έχει στο στόχαστρό της πλέον τα κέρδη των ηλεκτροπαραγωγών από φυσικό αέριο, καθώς με τις ευλογίες του ΙΕΑ κρίνει ότι είναι υπέρμετρα και θα πρέπει να ψαλιδιστούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Τα κέρδη αυτά εκτιμώνται από τον οργανισμό σε 200 δις. ευρώ για το σύνολο της Ευρώπης το 2021. 
Αντίστοιχα, θα στοχευθούν και τα υψηλά κέρδη των παραγωγών ΑΠΕ, καθώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν υποστεί ψαλίδισμα μέχρι τώρα.
Την επόμενη εβδομάδα η νομοθεσία της Κομισιόν για ενεργειακό κόστος και απεξάρτηση
Συνολικά οι νέες αποφάσεις της Κομισιόν πρόκειται να παρουσιαστούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα στα πλαίσια νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει δύο πυλώνες, την απεξάρτηση από τη Ρωσία και το ενεργειακό κόστος.
Με ενδιαφέρον αναμένονται τα μέτρα για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο που θα περιλαμβάνουν επιτάχυνση των ΑΠΕ και εισαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων φορτίων LNG μετά από επαφές με τους μεγάλους παραγωγούς, όπως τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Άμεσος στόχος είναι η αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών αερίου σε ποσοστό 80% ως την 1η Οκτωβρίου, από 28% που βρίσκονται σήμερα, ώστε να μη χρειαστεί η Ευρώπη να περάσει ακόμα ένα χειμώνα στην κόψη του ξυραφιού. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η Κομισιόν αναμένεται να εισάγει υποχρεωτικές δεσμεύσεις ποσοτήτων για τις αποθήκες και σειρά άλλων μέτρων.
Επίσης, το νέο νομοθετικό "πακέτο" περιλαμβάνει στην περίπτωση των ΑΠΕ την επιτάχυνση της αδειοδότησης, με προώθηση φωτοβολταϊκών σε στέγες, βιοενέργεια, εξοικονόμηση και κάθε ανανεώσιμη πηγή που μπορεί να βοηθήσει ήδη από φέτος.
Τέλος, η Κομισιόν αναμένεται να υπεραμυνθεί του ρόλου που επιτελεί το σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS), αφού έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ευθύνεται μόνο για μικρό μέρος της αύξησης των ενεργειακών τιμών, με τον κύριο ένοχο να είναι το φυσικό αέριο. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις από την πλευρά μεγάλων καταναλωτών ότι υπάρχει κερδοσκοπία στο ETS, η οποία έχει παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών όλο αυτό το διάστημα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

5/3/2022
Ελληνικοί (υδρογον) άνθρακες, θάρρος και τόλμη, εν έτει 2022 Ελληνικοί (υδρογον) άνθρακες, θάρρος και τόλμη, εν έτει 2022

 
Ελληνικοί (υδρογον) άνθρακες, θάρρος και τόλμη, εν έτει 2022
Ελληνικοί (υδρογον) άνθρακες, θάρρος και τόλμη, εν έτει 2022
04 03 2022 | 11:35
Αγαπητοί αναγνώστες, πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν ειπωθεί αλλά εδώ και 22 χρόνια ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την ερευνητική γεωτρητική δραστηριότητα σε ελλαδικό χώρο (Σχήμα 1). Χρονικό διάστημα ίσως ρεκόρ για κράτος που περικλείεται από έντονη ερευνητική δραστηριότητα, Αλβανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος.
 
πινΣχήμα 1: Τελευταία Ελληνική ερευνητική γεώτρηση, Δημητρα-1, λίγο έξω από τα Γιάννενα.
 
Πολλοί ίσως να αφουγκράζονται την άποψη ότι το τέλος των υδρογονανθράκων είναι εδώ, άρα μια καθυστέρηση για έρευνα στην Ελλάδα δεν είναι και κάτι κακό.
Η αλήθεια όμως είναι η ακόλουθη. Οποιαδήποτε ενεργειακή μετάβαση θα κρατήσει χρόνια και θα γίνει με τη σύμπραξη των υδρογονανθράκων. Ο χρόνος θα είναι μεγάλος και εξαρτάται από την πρόοδό της έρευνας των άλλων μορφών ενέργειας και φυσικά της μείωσης του κόστους χρήσης άλλων μορφών ενέργειας ώστε να είναι προσιτά στους πληθυσμούς. Φανταστείτε για παράδειγμα τη χρονιά που όλοι οι οδηγοί, σε όλο τον κόσμο, τούδε και στην Αφρική και χώρες με χαμηλό εισόδημα αλλά πολυπληθέστατες (ΝΑ Ασία κλπ) θα έχουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Αλλά και πάλι οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για λόγους που δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα υλικά, όπως κατασκευή πλαστικών, στην ιατρική, στην κατασκευή κινητών, χημικών κλπ.
Άλλη μια αλήθεια είναι και η ακόλουθη. Κράτη ευαίσθητα στο περιβάλλον, και με σαφώς πιστεύω στα "πράσινα" ιδεώδη, όπως η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, (αλλά και παντού όπου υπάρχουν οι υδρογονάνθρακες), οι γεωτρήσεις συνεχίζονται και η παραγωγή παραμένει αταλάντευτη.
Το ίδιο μοτίβο παντού, δηλ. αξιοποίηση υδρογονανθράκων, και επενδύσεις σε άλλες μορφές ενεργείας χρησιμοποιούν όλα τα κράτη που έχουν υδρογονάνθρακες, π. χ. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Σαουδική Αραβία, Καναδάς, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Αυστραλία κλπ. (Σχήμα 2)
πινΣχήμα 2: Έσοδα κρατών από παραγωγή υδρογονανθράκων χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη και μετεξέλιξη στις καθαρότερές μορφές ενέργειας.
 
Με απλά λόγια, οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών αξιοποιούν τα αποθέματα υδρογονανθράκων που έχουν για το καλό της οικονομίας τους και ταυτόχρονα επενδύουν σε άλλες μορφές ενεργείας για τις επόμενες γενιές, τόσο απλά και λογικά. Ενίσχυση οικονομίας, μείωση της ανεργίας και επενδύσεις σε καθαρότερες μορφές ενεργείας για καθαρό περιβάλλον για σήμερα, και για το μέλλον. Ποτέ μα ποτέ όμως κανένα κράτος δεν θα σταματήσει να παράγει τους εγχώριους υδρογονάνθρακες, αφού έχει την τύχη να τους έχει στο υπέδαφος του. Και για να αλληγορήσουμε, οι πετρελαιοπαραγωγός χώρες είναι κάτι σαν τους αγρότες που θέλουν (ειδικά σε νησιά) να ασχοληθούν με τον τουρισμό, τα έσοδα από την καλλιέργεια λοιπόν επενδύονται σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή άλλες τουριστικές ιδέες. Η βάση όμως για την μεταστροφή της οικογενειακής οικονομικής μετάλλαξης είναι ο αγρός!
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι έχουν προστεθεί κράτη στη λίστα κρατών με υδρογονάνθρακες, όπως πρόσφατα η Ναμίμπια με μια μεγάλη ανακάλυψη και το Τρινιντάντ.
Μια άλλη αλήθεια που προσδίδει τη σημασία και τη μακροβιότητα της χρήσης των υδρογονανθράκων είναι οι μεγάλες συμφωνίες που κλείνονται για τα επόμενα χρόνια για παροχή πετρελαίου και αερίου μεταξύ κρατών που έχουν κοιτάσματα και κρατών που ενεργειακά διψάνε, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Κίνα κλπ.
Η μεγαλύτερη ίσως αλήθεια είναι ότι ένα σοβαρό κράτος επενδύει στην αυτάρκεια και στην ασφάλεια την ενεργειακή. Και αυτό είναι ένα σοβαρό κράτος, αν προσπαθεί να αξιοποιήσει όλες τις ενεργειακές μορφές, όλες τις δυνατότητες που του δίνει το υπέδαφος του. Και δεν είναι μόνον οι υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, είναι η γεωθερμία, είναι κοιτάσματα ουρανίου!, μετάλλων, υδριτών κλπ κλπ
Ακόμα και εδώ οι γείτονες Τούρκοι έχουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και έχουν φτάσει να είναι η γεωθερμική δύναμη στον κόσμο!
 πινΣχήμα 3: Λίστα με τις μεγαλύτερές γεωθερμικές ηλεκτροπαραγωγικές χώρες
 
Τι πρέπει να γίνει από εδώ και τώρα ώστε να προλάβουμε να γίνουμε ενεργειακά αυτάρκεις;
Όπως καταλαβαίνετε είναι ίσως τραγικό, όλες αυτές οι καθυστερήσεις να είχαν και να έχουν έναν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, ειδικά ενός χρεωκοπημένου κράτους σαν την Ελλάδα, να έχουν αντίκτυπο στους νέους και στην ενεργειακή τους μελλοντική ανασφάλεια, στην ανεργία κλπ Είναι πραγματικά λυπηρό, οδυνηρό, επαίσχυντο να υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Οι ευθύνες είναι πολλές δεν είναι μόνον οι πολίτικοι, είναι όλοι μας! Οι τοπικοί φορείς, οι γραφειοκράτες, οι "παραπλανημενοι" ίσως οικολόγοι.
Δεν θέλω επί του παρόντος να αναφέρω πού είναι προτιμητέο να γίνουν γεωτρήσεις, λίγο πολύ έχουν δημοσιευτεί κάποιες περιοχές, είναι γενικώς η Δυτική Ελλάδα, ξηρά και θάλασσα, περιοχές νοτίου της Κρήτης, ο Θερμαϊκός και περιοχή δυτικής Μακεδονίας, ίσως των Γρεβενών. Θα καθησυχάσω κάποιους υπουργούς αλλά το Αιγαίο δεν θα έχει πλατφόρμες για εξόρυξη υδρογονανθράκων. Το Αιγαίο δεν χρήζει ενδιαφέροντος και ειδικά περιοχές των Ιμίων, ακόμα και νοτιά της Ρόδου οπού ελλιμενίζονται τα επιστημονικά τουρκικά ερευνητικά σκάφη. Οι Τούρκοι ίσως ξέρουν καλά τις περιοχές αυτές και για αυτό δεν προχωρούν και σε ερευνητική γεώτρηση, και πιστέψτε με αυτός είναι ο λόγος μιας και έχουν τη δυνατότητα των γεωτρήσεων ανά πάσα στιγμή! Βέβαια η Μαύρη Θάλασσα θα έχει πλατφόρμες, ήδη οι γείτονες Τούρκοι ετοιμάζονται για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος που ανακάλυψαν πέρυσι, τη μεγαλύτερη ανακάλυψη σε ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο. Αυτή τη φορά όμως θα στεναχωρήσω κάποιους (ιδίους) υπουργούς, αλλά δεν χρειάζονται 20 χρόνια για να βάλεις στην παραγωγή ένα κοίτασμα, 5 χρόνια είναι ικανά.
Ποιος ο λόγος να προχωρήσουμε σε έρευνες μιας και εάν βρεθούν θα μιλάμε για ανάπτυξη αυτών μετά από μια πενταετία; Γιατί απλούστατα υπάρχουν στο υπέδαφος της χώρας, γιατί όπως κάθε άλλη πηγή υπεδάφους πλούτου χρήζουν εκμετάλλευσης για την πρόοδο, για τις επόμενες γενιές. Είναι σα να λέμε ότι έχουμε ίσως υδροφόρο ορίζοντα στο κτήμα μας και δεν προχωρούμε στην αξιοποίησή του μέσω γεωτρήσεως αλλά αγοράζουμε νερό για την ύδρευση του κτήματος από τον γείτονα! Γιατί θα βοηθήσουν οι πιθανές ανακαλύψεις σε ενίσχυση της οικονομίας, σε αύξηση θέσεων εργασίας και σίγουρα σε μια σθεναρή εξωτερική πολίτικη, αφού θα συγκαταλεγόμαστε σε πιθανούς παράγωγους για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Φαντάζεστε την ευρωπαϊκή στάση έναντι της Τουρκίας σε θέματα διεκδικήσεων σε περίπτωση που αρχίσουν να γίνονται ανακαλύψεις κοιτασμάτων στον ελλαδικό χώρο! Με αλλά λόγια προετοιμαζόμαστε για τον συντελεστή που θα φέρει την ενεργειακή επανάσταση από τώρα, γιατί κακά τα ψέματα η ενεργειακή αυτοδυναμία θα γίνει με την έρευνα (σε πρώτη φάση) και σε περίπτωση ανακάλυψης αξιοποίησης των κοιτασμάτων. Οι υδρογονάνθρακες θα είναι ο προπομπός, για όλες τις ενεργειακές αξιοποιήσεις που θα συνυπάρχουν, δηλ. ανανεώσιμές (ήλιος-αέρας), μέταλλα, και γεωθερμία.
Και για να καθησυχάσουμε τους ευαίσθητους οικολόγους, η έρευνα υδρογονανθράκων δεν επιφέρει καμιά περιβαλλοντολογική επίπτωση, είναι ανώδυνη, όπως οι εξετάσεις που κάνουμε όταν πάμε σε έναν γιατρό και μας προτρέπει να βγάλουμε ακτίνες. Εν τη αυτή περίπτωση είναι παγκοσμίως γνωστό ότι οι έρευνες αλλά και η παραγωγή δεν επιφέρουν κανένα μα κανένα περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, πρώτον γατί η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και δεύτερον οι ίδιες οι εταιρείες κρατικές και μη που δραστηριοποιούνται δεν διακινδυνεύον το όνομα τους που σε περίπτωση ατυχήματος θα είχε φοβερό αρνητικό αντίκτυπο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα κράτη με κύριο έσοδο τον τουρισμό κηρύττουν γύρους ερευνητικούς για την προσέλκυση επενδύσεων για έρευνα υδρογονανθράκων, πχ. Μπαχάμες, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Μαυριτανία, Σεϋχέλλες, Μαδαγασκάρη, κλπ. Εν κατακλείδι οι έρευνες υδρογονανθράκων συνεισφέρουν οικονομικά και με σεβασμό στο περιβάλλον αρκεί η κυβέρνηση να επιβάλει τα ανάλογα μέτρα σεβασμού του περιβάλλοντος, κάτι που ισχύει ευτυχώς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα αλλά και είναι πια διεθνής πρακτική.
πινΣχήμα 4: Μερικές μόνον χώρες που οι οικονομίες τους στηρίζονται στον τουρισμό, επιδιώκουν έρευνες υδρογονανθράκων.
 
Είναι πραγματικά άξιον απορίας η σημερινή κατάσταση, πλήρης απραξία σε έρευνα υδρογονανθράκων εδώ και 22 χρόνια. Η σημερινή κυβέρνηση έχει δείξει δείγματα άριστα όσον αφορά την θέληση της για προσέλκυση επενδυτών για την ανόρθωσή της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχει πέσει σε πλάνη και είμαστε εδώ να συνεισφέρουμε, όπως και σε κάθε κυβέρνηση το ζητήσει, αρκεί να υπάρχει η θέληση να βοηθήσουν τους επενδυτές.
Για του λόγου το αληθές, και για να γίνει κατανοητό στο κοινό μας, όταν μιλάμε για έρευνα υδρογονανθράκων δεν μιλάμε απλά και μόνον για "επενδύσεις" με την απλοϊκή μορφή τους, αλλά για μεγάλα ρίσκα και ειδικά στην Ελλάδα με μικρές πιθανότητες να βρεθεί κάτι "μεγάλο" ειδικά με την πρώτη γεώτρηση. Για να το απλοποιήσω μιλάμε για κόστος γεώτρησης πάνω από 60 έως 100 εκατομμυρίων δολαρίων με πιθανότητα εύρεσης υδρογονανθράκων 0-20%!!
Το να αρχίσουν οι έρευνες, το να γίνουν γεωτρήσεις και το να μάθουμε τελικά τι κρύβεται στο ελληνικό υπέδαφος, χερσαίο και θαλάσσιο το χρωστάμε όχι μόνον στις επόμενες γενιές αλλά στον Ηρόδοτο (που πρώτος μίλησε γι’ αυτό), το χρωστάμε σε όλους τους ξένους και Έλληνες ερευνητές που ξόδεψαν χρόνο, χρήμα που δούλεψαν σκληρά για να πετύχουν αυτό που όλοι θέλουμε, μια ανακάλυψη, το χρωστάμε ακόμα και στις εταιρείες που ξόδεψαν μεγάλα ποσά για κάποιες μελέτες και γεωτρήσεις. Μια ανακάλυψη που θα ανατρέψει τα πάντα στα ενεργειακά δρώμενα της Ευρώπης, μια ανακάλυψη που θα κάνει την Ελλάδα από εισαγωγέα ή διακομιστή αερίου από την ανατολή σε κυρίαρχο παραγωγό, σε τροφοδότη της Ευρώπης. Μια ανακάλυψη που θα μας βοηθήσει και οικονομικά αλλά και γεωστρατηγικά.
Ένα είναι σίγουρο, το να μείνουν "άνθρακες" οι ελληνικοί υδρογονάνθρακες ωφελεί τους εχθρούς μας. Ας σκεφτούμε λίγο πέρα από τον ορίζοντα, η Ελλάδα ας μην παραμείνει χώρα της σαλάτας, της φέτας και του γύρου, ας γίνουμε γνωστοί για κάτι άλλο.
Αγαπητοί αναγνώστες, την ώρα που γράφω το άρθρο αυτό η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα $110/βαρέλι. Την ίδια ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί επισκέπτονται τους υπουργούς στην Αίγυπτο και τη Ρουμανία για την επαρκή εισαγωγή αερίου και πετρελαίου για ομαλή λειτουργία της αγοράς λόγω της Ουκρανικής κρίσης.
* Ο Δρ. Αγγελος Μαυροματίδης είναι Γεωλόγος

4/3/2022
Επανεκτίμηση του προγράμματος υδρογονανθράκων στη σκιά της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής και της ουκρανικής κρίσης – Σύσκεψη στο Μαξίμου. energypress.gr

04 03 2022 | 07:34
Η ανάλυση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι έρευνες υδρογονανθράκων στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά και οι πιθανές προοπτικές που διανοίγονται για τον κλάδο του upstream στη χώρα μας, θα αποτελέσουν αντικείμενο σύσκεψης η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαξίμου αύριο, Σάββατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη αναμένεται να λάβει μέρος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διοίκηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Στόχος να επανεκτιμηθεί αν και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες να ενταχθούν πιο αποτελεσματικά στη «φαρέτρα» των κινήσεων που έχει καταστήσει αναγκαίες ο πόλεμος στην Ουκρανία, για διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αερίου.
Όπως έχει ήδη διαφανεί, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ωθήσει την Ε.Ε. να αναδιατάξει την ενεργειακή πολιτική της, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Στο ίδιο πλαίσιο, αρκετά κράτη-μέλη «γράφουν ξανά από την αρχή» την ενεργειακή τους στρατηγική, βλέποντας με διαφορετική πλέον οπτική τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην επικράτειά τους, καθώς καταστρώνουν σχέδια για απεξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανεκτίμηση του προγράμματος E&P, στην περίπτωση της χώρας μας, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μετακίνηση από τις βασικές ενεργειακές προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Ωστόσο αυτό που διερευνάται, στη σκιά της ουκρανικής κρίσης, είναι κατά πόσο (και με ποια «φόρμουλα») θα ήταν δυνατόν να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο ενεργειακής μετάβασης, στο οποίο η Ελλάδα στοχεύει να πρωταγωνιστήσει.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΑΠΕ παραμένουν ακλόνητα «αιχμή του δόρατος» της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής, με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Παρʼ όλα αυτά, με δεδομένο πως κατά τη μετάβαση αυτή, το φυσικό αέριο θα αποτελέσει «καύσιμο-γέφυρα», στηρίζοντας την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, εξετάζεται αν στην πορεία της απανθρακοποίησης υπάρχει «χώρος» για τον κλάδο του upstream, ειδικά αν αυτός συνδυασθεί με νεοεμφανιζόμενες «πράσινες» εφαρμογές.
Πέρα πάντως από τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επανεκτίμηση του προγράμματος υδρογονανθράκων έρχεται σε μία περίοδο που, όπως έχει γράψει το energypress, παρατηρείται κινητικότητα στον κλάδο. Έτσι, τον Ιανουάριο διεξήχθησαν οι σεισμικές έρευνες στο «Μπλοκ 10» (Κυπαρισσιακό Κόλπος) από το ειδικό ερευνητικό σκάφος SW Cook, για λογαριασμό των ΕΛΠΕ. Το ίδιο σκάφος προχώρησε στη συνέχεια στην πρόσκτηση σεισμικών δεδομένων και στο οικόπεδο «Ιόνιο», που επίσης έχει παραχωρηθεί στα Ελληνικά Πετρέλαια.
Στην ανακοίνωσή της για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σεισμικών στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, η ΕΔΕΥ επισημαίνει ότι από προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ, στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων.
Την ίδια στιγμή, πάντως, η κοινοπραξία των Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ δεν πραγματοποίησε σεισμικές έρευνες στα δύο θαλάσσια οικόπεδα στην Κρήτη, με κύρια αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μη έγκαιρη ανεύρεση ερευνητικού σκάφους. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης παραχώρησης των δύο μπλοκ, η κοινοπραξία θα χρειαστεί μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο να ζητήσει παράταση της πρώτης φάσης των ερευνών στην περίπτωση που ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις δύο παραχωρήσεις. Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις, ακόμη δεν έχει υποβληθεί ανάλογο αίτημα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

4/3/2022
Η ΕΕ εξετάζει έκτακτες προμήθειες πετρελαίου από χώρες εκτός Ρωσίας energypress.gr

03 03 2022 | 16:47
Σε συζητήσεις με πετρελαιοπαραγωγούς χώρες βρίσκεται η ΕΕ, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει πρόσθετες έκτακτες προμήθειες αργού σε περίπτωση διακοπής των ρωσικών παραδόσεων, μεταδίδουν οι Financial Times.
Η Ενωση έχει εξαιρέσει τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο ανησυχεί ότι πιθανές αντικυρώσεις από τη Ρωσία θα μπορούσαν να πλήξουν τις αποστολές ενέργειας.
«Προφανώς είμαστε σε επαφή με εταιρείες παραγωγής πετρελαίου προκειμένου να διασφαλίσουμε την προθυμία τους να αντισταθμίσουν πιθανή μείωση της προσφοράς από τη Ρωσία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.
Η Ρωσία προμηθεύει περίπου το ένα τέταρτο των αναγκών της ΕΕ σε πετρέλαιο. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διατηρούν στρατηγικά αποθέματα 90 ημερών.
«Είμαστε προετοιμασμένοι για την περίπτωση που διακοπούν οι παραδόσεις πετρελαίου», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα Πέμπτη η επίτροπος ενέργειας Κάντρι Σίμσον. «Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ισχυρή δομή αποθεμάτων», τόνισε.
Η Σίμσον είπε επίσης ότι η Επιτροπή συντονίζεται με τα 30 μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού παγκοσμίως.
«Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να βοηθήσουμε τα μέλη να αντιμετωπίσουν πιθανές διακοπές», είπε.
ΠΗΓΗ energypress.gr

3/3/2022
Σε δυσθεώρητα ύψη οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη - Στα 362.2€/MWh με αύξηση 28,56% η Ελλάδα energypress.gr

 

03 03 2022 | 15:24
Με περαιτέρω άνοδο, όπως αναμενόταν, έκλεισαν για αύριο, οι χονδρεμπορικές τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις Ευρωπαϊκές χώρες, αγγίζοντας πλέον δυσθεώρητα ύψη.
Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, που διατηρούνται στα ύψη τις τελευταίες μέρες, έχουν συμπαρασύρει και τις τιμές του ρεύματος, ενώ αναθερμαίνεται η συζήτηση για την ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας.
Συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες παρουσιάζεται αύξηση, με εξαίρεση Ισπανία και Πορτογαλία που σημειώνουν οριακή μείωση, ενώ παρουσιάζονται και ανακατατάξεις. Την πρωτιά κατέχει πλέον η Τσεχία στα 388€/MWh, ενώ ακολουθούν Σερβία με 385.9€/MWh και Ρουμανία με 384.4€/MWh. Η Ιταλία επίσης, που σήμερα είχε τη μεγαλύτερη τιμή, παραμένει ψηλά στα 383.1€/MWh. Με εξαίρεση την Πολωνία που βρίσκεται  στα 154€/MWh, το κατώτατο όριο είναι πλέον τα 340 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Η Ελλάδα σημειώνει ραγδαία αύξηση 28.56% και «σκαρφαλώνει» πλέον στα 362.2€/MWh. Ως προς το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής, το αέριο αυξάνεται στα 53,6%(έναντι 49% χθες) καθώς και ο λιγνίτης με 16,1% (από 12.15%). Από την άλλη μειώνονται οι ΑΠΕ στο 16,3%(έναντι 21,5%) και οι εισαγωγές με 5,5%(από 9.39% χθες).
Αναλυτικά οι τιμές στην Ευρώπη για αύριο 4 Μαρτίου στις χονδρεμπορικές αγορές επόμενης ημέρας:
Τσεχία: 388€/MWh από 327€/MWh
Σερβία: 385.9€/MWh από 331€/MWh
Ρουμανία: 384.4€/MWh από 290,5€/MWh
Ιταλία: 383.1€/MWh από 362.7€/MWh
Ουγγαρία:   379.1€/MWh από 338.2€/MWh
Αυστρία: 367.4€/MWh από 278.6€/MWh
Βέλγιο: 364.8€/MWh από 341.5€/MWh
Γαλλία:  363.7€/MWh από 346.7€/MWh
Βουλγαρία: 362.2€/MWh από 296.8€/MWh
Γερμανία: 358.8€/MWh από338.2€/MWh
Ολλανδία: 352.7€/MWh από 330.9€/MWh
Ισπανία:  340.7€/MWh από 341.5€/MWh
Πορτογαλία: 340.7€/MWh από 341.5€/MWh
Πολωνία: 154€/MWh  από 145€/MWh
ΠΗΓΗ energypress.gr

3/3/2022
Χ. Φλουδόπουλος: Γιατί θα κατασκευαστεί δεύτερος σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη energypress.gr

 

02 03 2022 | 09:01
Η κατασκευή δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, η οποία γνωστοποιήθηκε χθες από τον πρωθυπουργό στη διάρκεια της συζήτησης στη βουλή για το ουκρανικό, αποτελεί μια κίνηση που εντάσσεται στο νέο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και από τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων υποδομών που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την προμήθεια από εναλλακτικές πηγές. Υπενθυμίζεται ότι σχετική αναφορά για την ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο και την αύξηση των εισαγωγών LNG περιλήφθηκε και στο κείμενο των συμπερασμάτων του έκτακτου συμβουλίου υπουργών ενέργειας της Ε.Ε. 
Μάλιστα η εκτίμηση που υπάρχει μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία είναι ότι το στάτους με το μεγαλύτερο προμηθευτή αερίου της χώρας τη Ρωσία, ακόμη και μετά τη λήξη της κρίσης θα διαφοροποιηθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά του πρωθυπουργού στην προμήθεια αερίου τον τελευταίο μήνα, όταν η τροφοδοσία της χώρας στηρίχθηκε σε ποσοστό 47% στο LNG, 20% από τον TAP και μόλις 33% από το ρωσικό αέριο, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών. 
Σημειώνεται ότι τόσο ο πρώτος πλωτός σταθμός, όσο και ο δεύτερος θα έχουν ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. Μάλιστα ήδη στο σχήμα που αναπτύσσει τη νέα υποδομή την εταιρεία Gastrade συμμετέχει η βουλγαρική Bulgartransgaz, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και και από τη Β. Μακεδονία. 
Σε ό,τι αφορά το νέο έργο "ΑΣΦΑ Θράκης" για το οποίο χθες η Gastrade κατέθεσε αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες ξεκίνησαν εδώ και περίπου 6 μήνες, γεγονός που εξηγεί και το ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες και καταρτίστηκε ο φάκελος για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ).
Το FSRU προβλέπεται να έχει ικανότητα αποθήκευσης 170.000 κ.μ. Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και θα μπορεί να παραδώσει έως και 22,7 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου ημερησίως ή 5,5 δισ. κ.μ. ετησίως. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει το FSRU με τους υφιστάμενους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή. 
Το γεγονός ότι η Gastrade ήδη έχει αναπτύξει και υλοποιεί την κατασκευή του πρώτου σταθμού FSRU, βοηθά ώστε το δίδυμο έργο να τρέξει γρήγορα και να εξασφαλίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδειες. Μάλιστα προκειμένου το έργο να είναι έτοιμο γρήγορα, η εταιρεία θα αναζητήσει ένα έτοιμο καράβι που θα χρησιμοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αεριοποίησης και δε θα προχωρήσει στη ναυπήγηση νέου όπως συμβαίνει με τον πρώτο σταθμό της Αλεξανδρούπολης. 
Σε ό,τι αφορά τέλος την εταιρεία Gastrade που αναπτύσσει το έργο, μέτοχοι της είναι η Ε. Κοπελούζου (Ιδρύτρια Μέτοχος), η Gaslog Cyprus Investments Ltd, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, η Bulgartransgaz EAD και ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ με 20% ο κάθε ένας.
(capital.gr)

 

2/3/2022
Στ. Γριμάνης: ΡΑΕ – ΔΕΣΦΑ - Τι προβλέπει το σχέδιο αντιμετώπισης μιας κρίσης φυσικού αερίου energypress.gr

02 03 2022 | 08:08
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση μιας κρίσης εφοδιασμού με φυσικό αέριο, η ΡΑΕ ενέκρινε την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ σχετικά με τη ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εισόδου, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.
Μπορεί οι διεργασίες γύρω από τον τελικό σχεδιασμό να έγιναν πριν ακόμη την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τωρινή δραματική κορύφωση της γεωπολιτικής έντασης, με όλες τις γνωστές συνέπειες, ωστόσο το αποτέλεσμα έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο πιο κατάλληλο timing…
Οι ενέργειες και οι αποφάσεις της ΡΑΕ
Η απόφαση της ΡΑΕ που φέρει ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2022, δηλαδή όταν τα σύννεφα της κρίσης στην Ουκρανία ήδη πύκνωναν, έλαβε υπόψη τις διάφορες παραμέτρους, ενώ η Αρχή προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες.
Καταρχάς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, βάσει της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, ενέκρινε το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης στο οποίο καθορίζονται τα μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων που εντοπίστηκαν.
Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης προβλέπονται οι δράσεις που κρίθηκαν υλοποιήσιμες και ικανές να υποστηρίξουν τις στρατηγικές που αφορούν:
α) στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την αύξηση της χρησιμοποίησης των υφιστάμενων υποδομών ΦΑ (Στρατηγική 1) και
β) στην ενίσχυση διαθεσιμότητας ΥΦΑ σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας (Στρατηγική 2).
Στον κατάλογο των δράσεων για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Δράση 1 («Ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη από τον Διαχειριστή δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εισόδου») η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Σε περίπτωση κρίσης φυσικού αερίου επιπέδου 2 (κατάσταση επιφυλακής) ή/και 3 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης) κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα σε ένα τουλάχιστον εκ των Σημείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ σημαντικά μειωμένη παράδοση Ποσοτήτων ΦΑ (σε σχέση με τις Επιβεβαιωμένες Ποσότητες ΦΑ των Χρηστών Μεταφοράς) ή/και πίεση παράδοσης μικρότερη της ελάχιστης πίεσης εισόδου, κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες λειτουργικές συνθήκες, να μεταβάλλει εκτάκτως τις δυναμικότητες των υπολοίπων Σημείων Εισόδου και να τις προσφέρει μέσω μηχανισμών αγοράς και δη μέσω δημοπρασιών με χρήση ηλεκτρονικού βάθρου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αξιοποιείται στο μέγιστο η τεχνική δυνατότητα του Συστήματος».
Ο ΔΕΣΦΑ ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο υπέβαλε την εισήγησή του επί του θέματος, την οποία η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.
Σε αυτή συμμετείχε μόνο η ΔΕΠΑ η οποία πρότεινε «η διατιθέμενη επαυξημένη Δυναμικότητα που διατίθεται σε ένα Σημείο Εισόδου είτε να μην χρεώνεται είτε να προσφέρεται με μεγάλη έκπτωση της τάξης του 95% και άνω, επί του Συντελεστή Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας ως αντιστάθμισμα της μεγάλης πιθανότητας η προσφερόμενη δυναμικότητα να αντιστοιχεί σε ήδη δεσμευμένη δυναμικότητα σε άλλο Σημείο Εισόδου (πιθανότατα ανταγωνιστική), που λόγω των συνθηκών κρίσης, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή φυσικού αερίου».
Πώς θα λειτουργήσει η αγορά
Πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από τη ΡΑΕ η οποία και προχώρησε στις ακόλουθες ρυθμιστικές διευκρινίσεις:
 • Η Πρόσθετη Μεταφορική Ικανότητα (ΜΙ) Παράδοσης είναι δυνατόν να δεσμευθεί από οποιονδήποτε Χρήστη Μεταφοράς και όχι μόνον από τους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι δέσμευαν ΜΙ Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου που επηρεάστηκε από την Κατάσταση Συναγερμού.
 •  Η Πρόσθετη ΜΙ Παράδοσης διατίθεται σε Σημείο Εισόδου επιπλέον της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης του Σημείου αυτού (ήτοι επιπλέον της τεχνικής δυναμικότητας του Σημείου, βάσει της οποίας έχει υπολογισθεί το σχετικό τιμολόγιο πρόσβασης στο Σημείο αυτό).
 •  Κατά τη διαδικασία επαναγοράς εφαρμόζεται ενιαία τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ίση με τον ΣΔΜi, η οποία είναι 20 φορές υψηλότερη της προτεινόμενης από τη ΔΕΠΑ τιμής διάθεσης της Πρόσθετης ΜΙ Παράδοσης για τους σκοπούς της Δράσης Δ1.
 • Το σύνολο του εσόδου από τη διάθεση Πρόσθετης ΜΙ Παράδοσης λογίζεται ως έσοδο της βασικής Yπηρεσίας Mεταφοράς, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση των τιμολογίων μεταφοράς.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η διάθεση Πρόσθετης ΜΙ Παράδοσης για σκοπούς της Δράσης Δ1 με έκπτωση, προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του ΕΣΦΑ και σχετική αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα «δεν αναστέλλονται οι οικονομικές υποχρεώσεις των Χρηστών, σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μεταφοράς ή των Συμβάσεων ΥΦΑ που έχουν συνάψει με τον Διαχειριστή» κατά την διάρκεια κατάστασης επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης.
Με βάση τα παραπάνω η ΡΑΕ ενέκρινε την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συγκεκριμένα περί της δυνατότητας του σε περίπτωση κρίσης φυσικού αερίου επιπέδου 2 ή 3 να μεταβάλλει εκτάκτως τις δυναμικότητες των υπολοίπων Σημείων Εισόδου και να τις προσφέρει μέσω μηχανισμών αγοράς και δη μέσω δημοπρασιών με χρήση ηλεκτρονικού βάθρου καθώς στόχος της Δράσης Δ1 είναι η αύξηση της χρησιμοποίησης των υφιστάμενων υποδομών ΦΑ και εν τέλει η αύξηση της τροφοδοσίας φυσικού αερίου της χώρας από τα λοιπά διαθέσιμα Σημεία Εισόδου με μηχανισμούς αγοράς οι οποίες παρέχουν ίσες ευκαιρίες στο σύνολο των Προμηθευτών ΦΑ.
Όπως τονίζεται μάλιστα, προφανώς υπό το βάρος των εξελίξεων, η υλοποίηση της Δράσης Δ1 κρίνεται άμεσης προτεραιότητας για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού σε περιπτώσεις κρίσης Φυσικού Αερίου.
Η διαδρομή, η κατανάλωση και τα Σημεία Εισόδου
Σημειώνεται, πάντως, ότι χθες ο ΔΕΣΦΑ έδωσε στη δημοσιότητα έναν επεξηγηματικό χάρτη με το σύστημα τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο. Όπως αποτυπώνεται στο χάρτη, το φυσικό αέριο που έρχεται στην Ελλάδα περνάει μέσω του Turkish Stream, χωρίς να διέρχεται από την Ουκρανία.
Με βάση τα στοιχεία του Διαχειριστή, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το 2021 διαμορφώθηκε σε 69,96 TWh, με τις εισαγωγές να φτάνουν σε 77,73 TWh και τις εξαγωγές (από το Σημείο Εισόδου-Εξόδου Σιδηροκάστρου) σε 7,60 TWh.
Οι εισαγωγές ανά Σημείο Εισόδου κατανέμονται ως εξής:
 • Σιδηρόκαστρο: 35,37 TWh
 • Αγία Τριάδα: 24,72 TWh
 • Νέα Μεσημβρία: 13,61 TWh
 • Κήποι: 4,02 TWh
(newmoney.gr)

2/3/2022
Παραμένει στη Ρωσία η γαλλική Total - Δεν ακολουθεί το παράδειγμα των άλλων πετρελαϊκών energypress.gr

Παραμένει στη Ρωσία η γαλλική Total - Δεν ακολουθεί το παράδειγμα των άλλων πετρελαϊκών
01 03 2022 | 12:02
Η γαλλική Total ανακοίνωσε σήμερα εμμέσως ότι θα διατηρήσει την παρουσία της στη Ρωσία.
Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση δήλωσε ότι "δεν θα παρέχει πλέον κεφάλαια για νέα έργα στη Ρωσία", υπονοώντας έτσι ότι δεν θα προχωρήσει σε πώληση ή απώλεια των μεριδίων που διαθέτει σε κοινά έργα με ρωσικές εταιρείες.
Με τον τρόπο αυτό, η Total δεν ακολουθεί τις BP και Shell, οι οποίες επέλεξαν ολική έξοδο από τη χώρα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

1/3/2022
Μ. Τσαμόπουλος: Κυρίαρχοι οι Έλληνες σε ναυπηγήσεις LNG-LPG carriers και δεξαμενόπλοια energypress.gr

01 03 2022 | 08:03
Κορυφαίοι στις παραγγελίες για ναυπήγηση LNG-LPG carriers αλλά και δεξαμενόπλοιων αναδείχθηκε το 2021 η ελληνική πλοιοκτησία.
Τα Gas carriers είχαν μία πολύ καλή χρονιά όσο αφορά τις παραγγελίες ναυπήγησης. Παραγγέλθηκαν 93 LPG και 93 LNG έναντι 54 και 46 το 2020. Η βιομηχανία εκτιμά ότι οι εξαγωγές των ΗΠΑ θα αυξηθούν, με παράλληλη μείωση της παραγωγής του ΟΠΕΚ.
Οι παραγγελίες για LNG vessels αυξήθηκαν κατά 207% συνολικού κόστους 16,98 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως και στα δεξαμενόπλοια, έτσι και στα υγραεριοφόρα οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν. Έβαλαν 18 παραγγελίες συνολικής αξίας 3,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι πίσω μόνο από τη Νότιο Κορέα όσο αφορά επιμέρους την κατηγορία LPG με 16 παραγγελίες έναντι 14.
Η παρουσία των Ελλήνων είναι κάτι παραπάνω από δυναμική αφού το 2020 είχαν βάλει μόλις μία παραγγελία για ναυπήγηση LNG και μόλις τέσσερις για LPG.
Tankers
Οι παραγγελίες για ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων ήταν αρκετά μειωμένες, όμως με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να πρωταγωνιστούν. Το 2021 δόθηκαν 181 παραγγελίες συνολικής αξίας 8,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 422 παραγγελιών το 2019, μείωση σε ποσοστό 57,1%.
Οι Έλληνες έβαλαν 49 παραγγελίες ποσοστό 27,1% επί του συνόλου, μία μικρή μείωση έναντι των 70 παραγγελιών που είχαν δώσει το 2020. Από έδωσε τ ις περισσότερες παραγγελίες αυτά τα 49 πλοία, τα 18 είναι Aframax και LR2. Η Μaran Tankers έδωσε τις περισσότερες παραγγελίες που αφορούν 4 VLCCs μεταφορικής ικανότητας 300.000 DWT, το καθένα, με παράδοση το 2023, στη Samsung συνολικού κόστους 417,2 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τους Έλληνες ακολουθούν οι Κινέζοι με 32 παραγγελίες έναν 49 των Ελλήνων. Το κόστος των ελληνικών παραγγελιών ανέρχεται στα 2,77 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 991 εκατομμυρίων των Κινέζων. Οι Κινέζοι εστιάζουν με μικρά και Μiddle Range δεξαμενόπλοια και οι Έλληνες στα μεγάλα crude και product carriers.
Η ναυλαγορά
Σε επίπεδα ρεκόρ κυμάνθηκε το 2021 η ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υγραεριοφόρων. Η μεγάλη ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων οδήγησε τις ναυτιλιακές εταιρείες-Liners αλλά και πλοιοκτήτριες που δίνουν τα πλοία τους στις Liners σε ναυλώσεις bare boat, να βάλουν πολλές παραγγελίες στα ναυπηγεία. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και οι πλοιοκτήτες με Gas carriers που είδαν όλο τον κόσμο να κάνει στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και να απομακρύνεται από τις παραδοσιακές μορφές του πετρελαίου και το άνθρακα. Η στροφή αυτή έριξε στα τάρταρα τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων με αποτέλεσμα οι παραγγελίες για ναυπηγήσεις να είναι ελάχιστες. Μικρή μείωση σημειώθηκε στις παραγγελιές για ναυπηγήσεις φορτηγών πλοίων.
Στην κατηγορία cargo vessels που περιλαμβάνονται στην έρευνα της VesselsValue περιλαμβάνονται τα container vessels, τα φορτηγά, τα δεξαμενόπλοια, τα φορτηγά και τα υγραεριοφόρα.
Το 2021 στο βιβλίο παραγγελιών για ναυπηγήσεις προστέθηκαν 1.286 πλοία αριθμός αυξημένος κατά 32,7% σε σύγκριση με τα 969 του 2020. Η συνολική αξία του βιβλίου παραγγελιών ανήλθε στα 91,61 δισεκατομμύρια δολάρια ποσοστό αύξησης 114% σε σύγκριση με τα 42,83 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020.
Οι περισσότερες παραγγελίες δόθηκαν συνολικά 1.217 τον αριθμό σε ναυπηγεία της Κίνας (682), της Νοτίου Κορέας (391) και της Ιαπωνίας (144). Ακολουθούν το Βιετνάμ με 21 και η Ινδία με 12.
Containers
Το 2021, το ρεκόρ παραγγελιών σημειώθηκε με τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ειδικότερα, δόθηκαν 561 παραγγελίες έναντι μόλις 114 το 2020 και 107 του 2019. Το κόστος των παραγγελιών ανέρχεται στα 43,39 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι το 47,4% των συνολικών παραγγελιών.
Η Ασία έδωσε τις περισσότερες παραγγελίες το 2021 με τις Ταϊβάν, Κίνα, Σιγκαπούρη, Νότιο Κορέα και Ιαπωνία να έχουν παραγγείλει 314 container vessels, το 65,8% του συνόλου. Η Ταϊβάν επένδυσε τα περισσότερα κεφάλαια ήτοι 8,38 δισεκατομμύρια δολάρια για 131 παραγγελίες. Τη διετία 2019-2020 είχαν δώσει συνολικά 58 παραγγελίες.
Το κόστος ναυπήγησης εκτοξεύτηκε. Ένα Panamax Container μεταφορικής ικανότητας 4.250 εμπορευματοκιβωτίων, κόστιζε τον Σεπτέμβριο του 2020 23,6 εκατομμύρια δολάρια και έναν χρόνο αργότερα τον Σεπτέμβριο του 2021 65,5 εκατομμύρια, ποσοστό αύξησης 177,7%.
Οι κορυφαίες παραγγελίες
–Στις 25 Μαρτίου 2021 η Evergreen Marine έβαλε παραγγελία στη Samsungγια ναυπήγηση 20 Νew Panamax Containers μεταφορικής ικανότητας 15.000 TEU, το καθένα, με παράδοση 2024-2025 αξίας 2,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
– Στις 20 Απριλίου 2021, η MSC παρήγγειλε 4 ULCVs μεταφορικής ικανότητας 24.100 κουτιών το καθένα, με παράδοση το 2023 από τα ναυπηγεία Jiangnan Shanghai Changxing HI συνολικού κόστους 600 εκατομμυρίων δολαρίων.
– Στις 28 Ιουνίου 2021 η Wan Hai Lines παρήγγειλε στα ναυπηγεία Nihon Shipyard 12 Panamax Containers μεταφορικής ικανότητας 3.055 με παράδοση το 2023,) συνολικής αξίας 585,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
– Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η Seaspan Corporation έβαλε παραγγελία στο Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding για 10 Post Panamax Containers (7.000 TEU) με παράδοση το 2024, συνολικής αξίας 860 εκατομμυρίων δολαρίων.
Bulkers
Η άνοδος της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου λόγω της αύξησης του όγκου του εμπορίου άνθρακα και του συνωστισμού στα λιμάνια της Ασίας που εγκλώβισε χωρητικότητα δεν αποτυπώθηκε στις παραγγελίες. Το 2021 δόθηκαν 250 παραγγελίες ναυπήγησης συνολικής αξίας 9,7 δισεκατομμυρίων, έναντι 322 παραγγελιών το 2020.
Ασιατικών συμφερόντων εταιρείες παρήγγειλαν 77 πλοία ήτοι το 30,8% του συνόλου. Ακολουθούν οι Ιάπωνες με 28 παραγγελίες. Αριθμοί που έρχονται σε αντίθεση με το 2019 όταν οι Ιάπωνες είχαν δώσει 18 περισσότερες παραγγελίες από τους Κινέζους.
Οι μεγαλύτερες παραγγελίες
-Στις 16 Απριλίου 2021 η Nisshin Shipping έβαλε παραγγελίες για 10 Panamax Bulkers (82.000 DWT) με παράδοση το 2022/2023 στις γιάρδες Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry συνολικής αξίας 280 εκατομμυρίων δολαρίων.
– Στις 14 Ιουνίου 2021, η Himalaya Shipping παρήγγειλε 12 Capesize Bulkers 209.800 DWT, με παραλαβή το 2023/2024, στα New Times Shipbuilding συνολικής αξίας 804 εκατομμυρίων.
-Στις 14 2021, η Bank of Communications Financial Leasing παρήγγειλε 8 Ultramax Bulkers 63.600 DWT με παραλαβή το 2023 στα COSCO Shipping Heavy Industry Shanghai συνολικής αξίας 256 εκατομμυρίων δολαρίων.
(newmoney.gr)

1/3/2022
Ολοκληρώθηκε η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Asset Management - Ποια είναι τα νέα μέλη του ΔΣ του Διαχειριστή energypress.gr

28 02 2022 | 17:43
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ) ανακοινώνει ότι η πώληση του 49% της συμμετοχής της στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ολοκληρώθηκε σήμερα με την κατάθεση € 1.320 εκατ. από την Macquarie Asset Management για την απόκτηση του προαναφερθέντος ποσοστού. Το τίμημα έχει προσαρμοστεί ώστε να απεικονίζει τη μεταβολή στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού (Net Asset Value) του ΔΕΔΔΗΕ έως την 28.2.2022, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών. 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, μετά την παραίτηση των μελών, με την εξαίρεση του κ. Μάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Μασούρα, εκπρόσωπου των εργαζομένων, και την εκλογή των νέων μελών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου του ΔΕΔΔΗΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ  συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
 • Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Stéphane Brimont, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Arthur Rakowski, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Mark Mathieson, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Ουρανία Αικατερινάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
 • Ευάγγελος Αγγελετόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Αλέξανδρος Πατεράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Σωτήριος Χατζημιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Κωνσταντίνος Μασούρας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ θα λήξει στις 28.2.2025, με την εξαίρεση του κ. Κωνσταντίνου Μασούρα, η θητεία του οποίου λήγει στις 27.6.2022 και του κ. Αναστασίου Μάνου, η θητεία του οποίου λήγει στις 16.10.2022.
Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε: «Η πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Asset Management, τον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών παγκοσμίως, με μία ελκυστική αποτίμηση η οποία αντανακλά τη μακροπρόθεσμη αξία του ΔΕΔΔΗΕ, παρέχει τα αναγκαία εφόδια στη μεγαλύτερη θυγατρική μας, για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για το εθνικό μας δίκτυο, το οποίο είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο για τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους της Ελλάδας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα αποχωρούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που παρείχαν και ιδιαιτέρως τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Νικόλαο Μπακατσέλο για τη συνεισφορά του στον συνεχιζόμενο εταιρικό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία οδήγησε σε αυτή τη συναλλαγή – ορόσημο».
Ο Stéphane Brimont, Επικεφαλής στην Macquarie Asset Management για τις χώρες Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με τη ΔΕΗ για να αυξήσουμε τις επενδύσεις στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της Ελλάδας για την ενέργεια και την απανθρακοποίηση, να κάνουμε πιο ευέλικτο το ενεργειακό σύστημα και να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες. Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της επένδυσής μας θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΔΕΔΔΗΕ για τα επόμενα χρόνια». 
Ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, δήλωσε: «Η συμμετοχή της Macquarie στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με 49%, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας κίνηση μέσω της οποίας ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύεται σημαντικά, αποκτά την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνώς ισχυρού εταίρου και μπαίνει σε μια τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα πρότυπα της βιωσιμότητας. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι ο νέος μέτοχος θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ακόμη πιο δυναμική και ταχύτερη ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία πρότυπο. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας, καθώς μέσω του μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ, αναβαθμίζεται η διαχείριση δικτύων στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, σε ένα κομβικό μάλιστα σημείο, με την ενεργειακή κρίση και την ενεργειακή μετάβαση σε πλήρη εξέλιξη».
Σχετικά με τον ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η επιχείρηση εξυπηρετεί περισσότερους από 7,6 εκατομμύρια πελάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά της, μέσω ενός δικτύου 242.000 χιλιομέτρων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεων και υποσταθμών.  
Σχετικά με τη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία ελληνική επιχείρηση ηλεκτρισμού, με δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία του δικτύου διανομής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. 
Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 10.4 GW, συμπεριλαμβανομένων θερμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η ΔΕΗ είναι ο ιδιοκτήτης του ενιαίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ύψους περίπου € 3 δισ., και ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες.
Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την ενεργειακή μετάβαση μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, (i) προχωρώντας στην απεξάρτηση των δραστηριοτήτων της από τον άνθρακα μέσω ενός επιταχυνόμενου σχεδίου σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη και της αύξησης των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ii) εστιάζοντας στη ψηφιοποίηση και τη λειτουργική αποδοτικότητα, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και (iii) αναζητώντας τομείς πρόσθετης ανάπτυξης μέσω της πελατοκεντρικότητας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.
Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.
Σχετικά με τη Macquarie Asset Management
Η Macquarie Asset Management είναι μία παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων η οποία έχει ως στόχο την δημιουργία θετικής επίδρασης για όλους. Με την εμπιστοσύνη ιδρυμάτων, συνταξιοδοτικών ταμείων, κυβερνήσεων και μεμονωμένων επενδυτών, για την διαχείριση άνω των €479 δισ. περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, παρέχουμε εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις σε μια σειρά από τομείς όπως επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, μετοχές, λύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτική πίστωση, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα και χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων.
Η Macquarie Asset Management είναι μέλος του Ομίλου Macquarie, ενός διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου ο οποίος παρέχει στους πελάτες του λύσεις για διαχείριση κεφαλαίων, για χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα, συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνου σε θέματα χρέους, μετοχών και αγαθών. Ο όμιλος Macquarie ιδρύθηκε το 1969 και απασχολεί περίπου 17.000 εργαζόμενους σε 33 αγορές και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας.
Όλα τα μεγέθη αφορούν στην 31.12.2021. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε macquarie.com.
ΠΗΓΗ energypress.gr

28/2/2022
ΕΛΠΕ: Από traders και όχι απευθείας από τη Rosneft γίνεται η προμήθεια ρωσικού αργού πετρελαίου energypress.gr

28 02 2022 | 09:59
Από διάφορους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων εθνικών πετρελαϊκών εταιρειών και διεθνών εμπόρων κυρίως από την Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο στις περιοχές αυτές, προμηθεύεται αργό πετρέλαιο ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο μικρό μέρος των αναγκών του ( σ.σ. της τάξης του 10% ως 15%) καλύπτονται, περιστασιακά, από ρωσικό αργό πετρέλαιο το οποίο προμηθεύεται, μέσω διεθνών εμπόρων και απευθείας από τη Rosneft όπως σημείωσε η διοίκησή του στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων Δ τριμήνου 2021 και των προοπτικών για τη φετινή χρονιά.
Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι οι παραγγελίες σε διεθνείς εμπόρους διενεργούνται όχι με βάση τη χώρα προέλευσης του αργού, αλλά με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχει το αργό πετρέλαιο. Στο παραπάνω πλαίσιο ένα μέρος των αναγκών καλυπτόταν από ρωσικό αργό το οποίο μπορεί εύκολα να υποκατασταθεί.
Η τοποθεσία των τριών παράκτιων διυλιστηρίων του ομίλου παρέχει ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών γεγονός που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του μείγματος πρώτων υλών καθώς και την ευχέρεια ανταπόκρισης σε τυχόν ελλείψεις αναφέρει η Ελληνικά Πετρέλαια.
Στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, ο όμιλος σημειώνει ότι η τροφοδοσία των διυλιστηρίων από ρωσικό αργό μπορεί να αντικατασταθεί με άλλους τύπους αργού πετρελαίου, εάν απαιτηθεί, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των διυλιστηρίων.
Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες και μετά την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, τα διυλιστήρια του Ομίλου έχουν ελαχιστοποιήσει το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη, αντικαθιστώντας το με προϊόντα πετρελαίου σε σημαντικό βαθμό.
ΠΗΓΗ energypress.gr

28/2/2022
Νέο συγκρότημα φωτοβολταϊκών 303 Μεγαβάτ εξαγόρασαν τα ΕΛΠΕ – Έβαλαν στο χαρτοφυλάκιό τους και άλλα 16 Μεγαβάτ εν λειτουργία. energypress.gr

28 02 2022 | 07:36
Δύο δυναμικές κινήσεις προς υλοποίηση της στρατηγικής τους για ανάπτυξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).
Συγκεκριμένα, προ ολίγων ημερών υπέγραψαν συμφωνία με εταιρεία ανάπτυξης ΑΠΕ για την εξαγορά ενός πολύ μεγάλου συγκροτήματος φωτοβολταϊκών, συνολικής δυναμικότητας 303 Μεγαβάτ.
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο πάρκα στη Μελίτη της Φλώρινας, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα ΕΛΠΕ μάλιστα, εκτός από τα 303 Μεγαβάτ που εξαγόρασαν, προωθούν την αδειοδότηση 20 ακόμα Μεγαβάτ σε παρακείμενες εκτάσεις, τα οποία σκοπεύουν επίσης να εντάξουν στο συνολικό έργο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα χρειαστούν κάποιοι μήνες (ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου) προκειμένου τα πάρκα να είναι επολύτως ώριμα ώστε να υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ αίτημα για οριστικούς όρους σύνδεσης και να πάρουν στη συνέχεια το δρόμο της υλοποίησης.
Η δεύτερη κίνηση των ΕΛΠΕ είναι η εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων εν λειτουργία και μάλιστα με πολύ ικανοποιητικές κλειδωμένες «ταρίφες», στην περιοχή της Βοιωτίας. Πρόκειται για 16 Μεγαβάτ που εξαγοράστηκαν στις αρχές του χρόνου από την εταιρεία Trina Solar.
Εν τω μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ ισχύος 204 Μεγαβάτ στην Κοζάνη, και αναμένεται η σύνδεσή του στο σύστημα από τον ΑΔΜΗΕ. Εκτιμάται ότι σύντομα το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας θα τεθεί σε λειτουργία.
Με την ένταξη του πάρκου αυτού στο σύστημα, τα ΕΛΠΕ, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης κατά την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων, θα πλησιάζει τα 300 Μεγαβάτ ΑΠΕ εν λειτουργία. Στη δυναμικότητα αυτή περιλαμβάνονται τα πάρκα που είχε αρχικά η εταιρεία, τα πάρκα της Trina στη Βοιωτία, αλλά και τα 38 Μεγαβάτ αιολικά που εξαγόρασαν και ανακοίνωσαν στις αρχές Δεκεμβρίου τα ΕΛΠΕ από την EREN.

28/2/2022
Μ. Μιχαηλίδης: Η Νορβηγία μπορεί να σώσει την Ευρώπη από την ενεργειακή κρίση;energypress.gr

27 02 2022 | 10:52
Ευτυχώς, υπάρχουν χώρες εκτός ΕΕ που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες της και έχουν επενδύσει σε υδρογονάνθρακες! Η Equinor της Νορβηγίας θα διατηρήσει τα μέγιστα ποσοστά παραγωγής φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να γεμίσει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης μεθανίου, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Η δέσμευση φροντίζει για το θερμότερο μέρος του έτους, μια περίοδο που, γενικά, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η αποθήκευση καλύπτεται για την περίοδο αιχμής της χειμερινής ζήτησης. Πέρυσι, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης δεν κατάφερε να διασφαλίσει ότι είχε αρκετό αέριο για το χειμώνα, το οποίο πυροδότησε την κρίση του φυσικού αερίου, λόγω των κακών ρωσικών προμηθειών και της ανεπαρκούς παροχής υγραερίου.
Σε συνέντευξή του στο Bloomberg αυτή την εβδομάδα, ο Άντερς Οπεντάλ του Equinor δήλωσε ότι η Νορβηγία ήταν πάντα αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης και θα συνεχίσει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερο αέριο στην ήπειρο. Το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι αυτό που είναι δυνατόν είναι λιγότερο από το ήμισυ του φυσικού αερίου που χρειάζεται. Πολύ λιγότερο, στην πραγματικότητα.
Σύμφωνα με την Eurostat, η ΕΕ εισήγαγε το 46,8% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η Νορβηγία, από την πλευρά της, αντιπροσώπευε το 20,5% των εισαγωγών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λιγότερο από το ήμισυ των όσων έστειλε η Ρωσία στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την Bruegel, μια ευρωπαϊκή οικονομική δεξαμενή σκέψης, η Νορβηγία εξήγαγε περισσότερα από 2,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εβδομαδιαίως στην ΕΕ μέχρι το τέλος του 2021, σε σύγκριση με λίγο πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ωστόσο, η Gazprom διατήρησε τις ροές πάνω από 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα την εβδομάδα, ενώ η Νορβηγία δεν έφθασε ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, τουλάχιστον επί του παρόντος, η Νορβηγία θα πρέπει να υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές της για να ικανοποιήσει την ΕΕ. Υπερβολικά πολύ.
Η κατάσταση αναδεικνύει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Εδώ και χρόνια βασίζεται υπερβολικά στη Ρωσία και αυτό έχει προκαλέσει εφησυχασμό και βεβαιότητα ότι και να συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
Η Ρωσία συμμερίζεται το συναίσθημα, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου και την Ουκρανία το έχουν κλονίσει μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες τώρα βιάζονται να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές σε περίπτωση ανάγκης. Το έργο αποδεικνύεται πιο δύσκολο από ό, τι ίσως περίμεναν.
Η Νορβηγία μπορεί πιθανώς να συνεχίσει να αντλεί στο μέγιστο για λίγο, αν και σε κάποιο σημείο θα πρέπει να σταματήσει για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και να αναζητήσει νέα κοιτάσματα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η Νορβηγία δεν μπορεί να καλύψει την πλήρη ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύει η Ρωσία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μεταξύ άλλων, η Νορβηγία προμηθεύει επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό ένταση.
Συνεπώς, δεν μπορεί να καλύψει την πρόσθετη ζήτηση που θα προέλθει από τη Γερμανία εάν κλείσει τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η κρίση είναι παρούσα, τρέχουσα και προκαλείται από τη Γερμανία.
Εάν η Γερμανία θέλει να κλείσει πυρηνικούς σταθμούς και σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, μπορεί μόνο να διπλασιάσει τις εισαγωγές της από τη Ρωσία. Επί του παρόντος, το ένα τρίτο του αερίου διέρχεται από τον Αγωγό Nord Stream 1. Το Βερολίνο θα πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιήσει τον Αγωγό Nord Stream 2. Η πολεμική σύρραξη όμως στην Ουκρανία προκάλεσε το «πάγωμά» του προς το παρόν τουλάχιστον.
Τι άλλες επιλογές έχει η Ευρώπη εκτός από τη Νορβηγία; Η Κεντρική Ασία είναι μια επιλογή, και πιο συγκεκριμένα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο ήδη μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου που περνά και από την Ελλάδα καταλήγοντας στην Ιταλία. Η μόνη άλλη εναλλακτική λύση είναι το LNG. Θα υπήρχε η Αφρική, η Αλγερία και η Λιβύη, αλλά το χάος που προκάλεσαν οι Γάλλοι στη Λιβύη με την πτώση του Καντάφι καθιστά δύσκολη τη χρήση των άφθονων κοιτασμάτων αυτής της χώρας.
Η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος προορισμός για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο εδώ και τρεις μήνες εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, παρά την περιορισμένη ικανότητα του τερματικού σταθμού εισαγωγής LNG. Σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv που δημοσίευσε το Reuters, το 75% των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ διατέθηκε στην Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα. Μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, οι μισές από όλες τις αποστολές LNG των ΗΠΑ έχουν σταλεί στην Ευρώπη.
Το Κατάρ και η Αυστραλία αποτελούν επίσης επιλογές LNGγια την ΕΕ. Η ένωση ανέστειλε ακόμη και μια αντιμονοπωλιακή έρευνα για την Qatar Petroleum, η οποία μετονομάστηκε πρόσφατα σε QatarEnergy, αυτό το μήνα σε ένδειξη ότι οι Βρυξέλλες είναι πρόθυμες να κάνουν παραχωρήσεις με αντάλλαγμα το φυσικό αέριο.
(liberal.gr)

27/2/2022
Έκτακτο συμβούλιο υπουργών ενέργειας τη Δευτέρα για την ενεργειακή κρίση μετά την επιστολή Σκρέκα – Nikolov – Popescu energypress.gr

25 02 2022 | 16:22
Τη σύγκληση του συμβουλίου υπουργών ενέργειας για τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, αποφάσισε η Γαλλική προεδρία της Ε.Ε. με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ενεργειακή αγορά.
Με τον τρόπο αυτό, η γαλλική προεδρία απεδέχθη το αίτημα που συνυπέβαλαν χθες Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία μέσω των αρμόδιων υπουργών ενέργειας Κ. Σκρέκα, A. Nikolov και D. Popescu για έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου υπουργών ενέργειας προκειμένου να συζητηθεί η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανατιμήσεων στο κόστος ενέργειας μετά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία.
Οι τρεις υπουργοί υπογράμμισαν σχετικά ότι η παρούσα κρίση απαιτεί συντονισμένη δράση σε κεντρικό επίπεδο για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και των οικονομιών των κρατών μελών.
Η επιστολή είχε σταλεί χθες στην υπουργό ενέργειας της Γαλλίας και προεδρεύουσα του συμβουλίου υπουργών ενέργειας Barbara Pompili και κοινοποιήθηκε στην Επίτροπο Ενέργειας Kadri Simson.
ΠΗΓΗ energypress.gr

25/2/2022
ΕΛΠΕ: Έως τον Ιούνιο το επενδυτικό «πράσινο φως» για τη νέα μονάδα αερίου - Αμφίβολης αξίας η εξαγορά μικρών παρόχων ρεύματος energypress.gr

25 02 2022 | 07:43
Την ικανοποίηση της διοίκησης του Ομίλου για τα αποτελέσματα του 2021 εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των αναλυτών, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα και στους πέντε πυλώνες του πλάνου ανάπτυξης «Vision 2025», για το οποίο έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση από τις αγορές. 
Ο κ. Σιάμισιης ανακοίνωσε ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της ένας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή της νέας μονάδας αερίου, ισχύος 826 μεγαβάτ. 
Επισήμανε πως η εταιρεία ακολουθεί την τάση της «πράσινης» μετάβασης και έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επικρατεί ρεαλισμός κατά τη χάραξη της πορείας επίτευξής τους, σχετικά με τις διαθέσιμες τεχνολογίες, το ύψος των επενδύσεων και το κόστος της ενέργειας που θα προκύψει. 
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, σημείωσε πως τα ΕΛΠΕ δεν έχουν απευθείας συναλλαγές με Ρώσους παραγωγούς ή εμπόρους υδρογονανθράκων, με τις οποίες αγορές να πραγματοποιούνται μέσω trader που δεν είναι ρωσικών συμφερόντων. Επίσης, κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει ενδιαφέρον για την εξαγορά κάποιας μικρής εταιρείας προμήθειας, υπογράμμισε πως μία τέτοια κίνηση είναι αμφιβόλου αξίας. «Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα σε αυτή τη φάση. Η Elpedison έχει δυνατή παρουσία στην αγορά», πρόσθεσε.
Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σημείωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση των επιλογών των ΕΛΠΕ για την τύχη της συμμετοχής τους στην εταιρεία, με δεδομένη το «πάγωμα» της ιδιωτικοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ.
Παράλληλα, ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος Μαρτίου θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης, ισχύος 204 Μεγαβάτ, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Ευρώπης. Ο όμιλος θα έχει ένα «πράσινο» χαρτοφυλάκιο συνολικής λειτουργίας 300 Μεγαβάτ σε λειτουργία μέσα στο πρώτο τρίμηνο, μετά την εξαγορά πέρυσι  έτοιμων έργων ΑΠΕ 54 Μεγαβάτ. 
Από τα έρηα που εξαγοράστηκαν, δύο είναι αιολικά πάρκα στην Εύβοια συνολικής ισχύος 38 Μεγαβάτ, και δύο φωτοβολταϊκά στη Βοιωτία, 16 Μεγαβάτ. Ο όμιλος έχει στόχο η εγκατεστημένη ισχύς του σε ΑΠΕ έως το 2030 να ανέρχεται στα 2 Γιγαβάτ, με τις νέες «πράσινες» επενδύσεις να συνεισφέρουν 15 εκατ. ευρώ στα EBITDA του 2022
 

25/2/2022
ΕΛΠΕ: Δεύτερη υψηλότερη κερδοφορία ιστορικά με 341 εκατ. ευρώ το 2021 - Προχωρά ο μετασχηματισμός του Ομίλου "Vision 2025" energypress.gr

24 02 2022 | 18:02
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2021, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €138 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο, αυξημένα κατά 80% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €401 εκατ. (+21%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €144 εκατ..
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου, η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτεύχθηκε μέσα σε ένα αδύναμο περιβάλλον ζήτησης και περιθωρίων στο Α’ Εξάμηνο και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση στο Β’ Εξάμηνο, και είναι αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης παραγωγής και εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων και γενικότερης καλής επίδοσης στις θυγατρικές του εξωτερικού. Η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση στους 14,4 εκατ. τόνους (+4%) και 15,2 εκατ. τόνους (+6%) αντίστοιχα, με τις εξαγωγές να σημειώνουν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου. Ο κλάδος Πετροχημικών, εκμεταλλεύτηκε το βελτιωμένο διεθνές περιβάλλον και κατέγραψε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας στα €131 εκατ., ενώ και οι εταιρείες Εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό βελτίωσαν σημαντικά τη συνεισφορά τους, καθώς οι αγορές σημείωσαν σταδιακή ανάκαμψη, παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους.
Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη το 2021 ανήλθαν σε €341 εκατ., τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου, αναστρέφοντας τις περσινές ζημιές €397 εκατ., καθώς οι διεθνείς τιμές αργού ανέκαμψαν σημαντικά, από τα ιστορικά χαμηλά που κατέγραψαν το 2020.   
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές του Ομίλου, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, ύψους €0,40/μετοχή, εκ των οποίων €0,30/μετοχή θα διανεμηθούν τον Απρίλιο και €0,1/μετοχή μετά τη Γενική Συνέλευση.
Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος προχώρησε στην διαμόρφωση και υλοποίηση της νέας στρατηγικής του, «Vision 2025», ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια.
Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αναβαθμίστηκε σημαντικά, με την πλειοψηφία των μελών ΔΣ να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με την αύξηση ανεξαρτήτων μελών και την εισαγωγή πολιτικής καταλληλόλητας και ποσόστωσης ανά φύλο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ν.4706/2020, ενσωματώνοντας παράλληλα και βελτιωμένες πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον, στις 3 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εταιρική αναδιάρθρωση, με την απόσχιση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών και Πετροχημικών και την εισφορά τους σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.». 
Το 2021 επιταχύνθηκε και η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου με επενδύσεις €400 εκατ. και έμφαση σε έργα πράσινη μετάβασης, όπου κατευθύνθηκε σχεδόν το 60% των συνολικών επενδύσεων της χρονιάς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη, με τη σύνδεση και λειτουργία να αναμένονται εντός του Α’ Τριμήνου 2022. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά αιολικών έργων σε λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 38MW, με ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό, ενώ εντός του Α’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η εξαγορά 16MW Φ/Β έργων σε λειτουργία. Τα παραπάνω θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου των 300MW εγκατεστημένης ισχύος σε λειτουργία στις αρχές του 2022, νωρίτερα από τον αρχικό στόχο.
H πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών) στην Italgas έναντι €733 εκατ., που αντιστοιχεί σε €256 εκατ. για τη συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα, με τη λήψη των σχετικών ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σημειώνεται ότι 50% των εσόδων πρόκειται να διατεθεί σε έκτακτη πληρωμή προς τους μετόχους. 
Ανάκαμψη τιμών αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ισχυροποίηση διεθνών περιθωρίων διύλισης 
Οι διεθνείς τιμές αργού αυξήθηκαν το 2021, σημειώνοντας ανοδική πορεία μέσα στο έτος, έπειτα από τα πολυετή χαμηλά του 2020, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, καθώς και την ομαλοποίηση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας. Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με την αναλογικά μικρότερη αύξηση της προσφοράς από τις κύριες χώρες παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, οδήγησαν σε αύξηση των τιμών. Έτσι, οι τιμές του Brent διαμορφώθηκαν το Δ’ Τρίμηνο 2021 στα $80/bbl, στα υψηλότερα της τελευταίας επταετίας, σε σχέση με $44/bbl το Δ’ Τρίμηνο του 2020. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν οι τιμές και στο σύνολο του έτους, με την τιμή του Brent να κυμαίνεται στα $71/bbl κατά μέσο όρο, αυξημένη κατά 68% σε σύγκριση με το 2020.
Το δολάριο ισχυροποιήθηκε, με την ισοτιμία του σε σχέση με το ευρώ στο Δ’ Τρίμηνο να κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2018 στα 1,14, ενώ για το σύνολο του 2021 το ευρώ κυμάνθηκε στα 1,18 δολάρια (1,14 το 2020). 
Στο Δ’ Τρίμηνο, το περιθώριο του ντίζελ ανέκαμψε σε υψηλά διετίας. Κατά συνέπεια, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Hydrocracking σημείωσαν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα $5/bbl, με τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC στα $5,2/bbl.
Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η συνολική ζήτηση στην εσωτερική αγορά επίγειων καυσίμων για το 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1,5%, στους 6,4 εκατ. τόνους, καθώς η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 6,6% το 2021, ως αποτέλεσμα της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε πτώση 17% λόγω ηπιότερων καιρικών συνθηκών. Σημαντική άνοδο της ζήτησης κατέγραψε η αδασμολόγητη αγορά, με τα αεροπορικά καύσιμα να εμφανίζουν αύξηση σε ποσοστό 90% λόγω της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης και τα ναυτιλιακά καύσιμα στο 7,2%, λόγω της αύξησης δραστηριότητας ακτοπλοΐας.  
Χρηματοοικονομικό κόστος σε ιστορικά χαμηλά
Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην αποπληρωμή του ευρω-ομολόγου ύψους €201 εκατ. με επιτόκιο 4,875%, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα χρηματοοικονομικά έξοδα, που ανήλθαν σε €23 εκατ., μειωμένα κατά 13%. Συνολικά για το έτος διαμορφώθηκαν στα €96 εκατ. (-8%), έχοντας καταγράψει μείωση άνω του 50% τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,9 δισ., με το Συντελεστή Μόχλευσης στο 48%.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τα ΕΛΠΕ, προχωρήσαμε σε πολύ σημαντικές τομές που επανακαθορίζουν τη στρατηγική μας και το μετασχηματισμό σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό όμιλο. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Vision 2025, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διακυβέρνησης και η επιτυχής ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης και η αλλαγή στρατηγικής έμφασης στην ανάπτυξη πράσινης ενέργειας έτυχαν καθολικής αποδοχής από όλη την αγορά τους μετόχους, τους ομολογιούχους, αλλά και τους πιστωτές, καθώς και στήριξης από τα στελέχη μας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο Όμιλος θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενεργειακό αγορά, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030 και τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, με συνολικές επενδύσεις για το 2021 ύψους €400 εκατ. εκ των οποίων το 60% αφορά ανάπτυξη σε πράσινη ενέργεια, ενώ άλλο ένα 10% αφορά σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις μας, προχωράμε γρήγορα στην υλοποίηση αυτού του πλάνου.Ήδη, το γεγονός ότι μέσα στο τελευταίο χρόνο διαμορφώσαμε χαρτοφυλάκιο 0,3GW ΑΠΕ σε λειτουργία, από τα οποία 0,2 GW ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε ΑΠΕ στην χώρα μας, δείχνει ότι ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα και δυναμικά στο χώρο αυτό.
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, η βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων και της κερδοφορίας, με αυξημένη παραγωγή και εξαγωγές, μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, είναι επίσης αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού όπου είναι σε εξέλιξη ένα μακρόχρονο φιλόδοξο σχέδιο, σε θέματα οργανωτικής ευελιξίας και εμπορικής ανάπτυξης εκτός Ελλάδος. Τα παραπάνω μας επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος συνολικά ύψους €0,40 /μετοχή, ενώ, όπως είχαμε δεσμευτεί, το 50% των αναμενόμενων εσόδων από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διατεθεί για πληρωμή έκτακτου μερίσματος εντός του 2022.  
Τέλος, εκτός από τη στρατηγική και τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής συνεισφοράς, μέσα από μια σειρά στοχευμένων ενεργειών κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του 2021.
Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα πραγματοποιηθήκαν με σημαντική προσπάθεια από όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ουσιαστική συμβολή τους».
Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου / Έτους 2021 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:
ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
 • Το Δ’ Τρίμηνο 2021, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €86 εκατ. (+99%).
 • Η παραγωγή ανήλθε στους 3,7 εκατ. τόνους (+24%) και οι πωλήσεις σε 3,9 εκατ. τόνους (+21%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 14,4 και 15,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα. 
 • Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 11,8 δολ. ανά βαρέλι στο Δ’ Τρίμηνο 2021, με σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. 
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
 • Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €28 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο 2021, σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, καθώς τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου και η αυξημένη παραγωγή προπυλενίου στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, επηρέασαν θετικά την κερδοφορία, ενώ για το σύνολο του έτους σημειώθηκε η υψηλότερη επίδοση λειτουργικών αποτελεσμάτων στα €131 εκατ.. 
ΕΜΠΟΡΙΑ
 • Στην Εγχώρια Εμπορία η σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς, σε συνδυασμό με την αύξηση των μεριδίων αγοράς και την επιτυχημένη εισαγωγή διαφοροποιημένων καυσίμων στο δίκτυο πρατηρίων, οδήγησαν σε σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα για το έτος 2021, παρά το αυξημένο κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €9 εκατ. και συνολικά το 2021 στα €58 εκατ. (+52%). 
 • Στη Διεθνή Εμπορία, η ανάκαμψη στη ζήτηση σε όλες τις χώρες, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των όγκων που αντιστάθμισαν το αυξημένο λειτουργικό κόστος στις περισσότερες αγορές και οδήγησαν σε βελτιωμένη κερδοφορία για το 2021, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €16 εκατ. και το αντίστοιχο για το 2021 στα €62 εκατ. (+5%).
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
 • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το 2021, ανήλθε στα €68 εκατ..   
 • Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €94 εκατ. για το 2021, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή των εργοστασίων της Elpedison.
 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΤΟΥΣ 2021
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)
€ εκατ.
Δ’ Τρίμηνο 2020
Δ’ Τρίμηνο 2021
% Δ
 
Έτος 2020
Έτος 2021
% Δ
Στοιχεία αποτελεσμάτων
           
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)
3.224
3.891
21%
 
14.397
15.199
6%
Πωλήσεις 
1.322
2.823
-
 
5.782
9.222
60%
EBITDA
68
126
85%
 
-253
657
-
Συγκρίσιμα EBITDA 1
77
138
80%
 
333
401
21%
Καθαρά Κέρδη
-17
83
-
 
-397
341
-
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1
-8
93
-
 
5
144
-
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού 
             
Απασχολούμενα Κεφάλαια
       
3.521
4.067
16%
Καθαρός Δανεισμός
       
1.672
1.938
16%
Δανειακή Μόχλευση 
       
47%
48%
1%
Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων
 
Περισσότερες πληροφορίες:
Β. Τσάιτας, Group CFO
Τηλ.:     210-6302399
Email:    [email protected]

24/2/2022
ΤΑΙΠΕΔ: Τέλη Μαΐου οι δεσμευτικές προσφορές για την αποθήκη αερίου στη Ν. Καβάλα - Αναμένεται η απόφαση της ΡΑΕ για τον κανονισμό τιμολόγησης energypress.gr

24 02 2022 | 08:37
Μέχρι τα τέλη του μήνα αναμένεται να κοινοποιηθεί στους υποψήφιους επενδυτές το σχέδιο παραχώρησης για την Υπόγεια Αποθήκη Αερίου στη Ν. Καβάλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ για το 2022 όπως αποτυπώνεται στη 13η έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται και η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τον κανονισμό τιμολόγησης. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΤΑΙΠΕΔ, η  υποβολή δεσμευτικών προσφορών προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου ενώ η επιλογή του αναδόχου που θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό αναμένεται να γίνει μέχρι τον Αύγουστο. 
Ως γνωστόν στο διαγωνισμό συμμετέχουν  η κοινοπραξία ΔΕΣΦΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Energean. Η αποθήκη αερίου προβλέπεται να δημιουργηθεί στο υπό εξάντληση κοίτασμα φυσικού αερίου της νότιας Καβάλας, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπολεκάνης Πρίνου-Καβάλας, σε θαλάσσιο βάθος 52 μέτρων στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου έξι χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Θάσου.
Η παραχώρηση θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου («ΥΑΦΑ»). Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ θα πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

24/2/2022
Δύο μισθούς καίνε οι αυξήσεις σε ρεύμα και βενζίνη - Στα 2,3 ευρώ εκτινάχθηκε η αμόλυβδη energypress.gr

23 02 2022 | 08:36
Επιπλέον ενάμισι μέχρι και δύο βασικούς μισθούς θα χρειαστούν τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις απώλειες των εισοδημάτων τους από την ενεργειακής ακρίβεια.
Οι τιμές της βενζίνης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου πυρπολούν… τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, προκαλώντας τους αυξημένες κατά 33% έως και 53% ετήσιες δαπάνες.
Η ενεργειακή κρίση που κρατά από τις αρχές του Φθινοπώρου δείχνει για τα καλά τα…  δόντια της στα ελληνικά νοικοκυριά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου αφού στην κούρσα των ανατιμήσεων των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν μπει και τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.
Μάλιστα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει ακόμη και στα 2,29 ευρώ/λίτρο και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες ή και τα 2,22 ευρώ/λίτρο στα Δωδεκάνησα πρωτού μάλιστα προκληθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία και προτού το πετρέλαιο Μπρεντ φτάσει, όπως χθες μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Παράγοντες της αγοράς ενέργειας δυσκολεύονται να κάνουν οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη μελλοντική πορεία των τιμών καθώς η κατάσταση στο μέτωπο της πολεμικής έντασης ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση είναι ευμετάβλητη. Με αυτά τα δεδομένα κανείς δεν παίρνει το ρίσκο να εκτιμήσει έστω και τη διατήρηση για παράδειγμα της αμόλυβδης βενζίνης στα μέσα επίπεδα των 1,87 με 1,88 ευρώ/λίτρο. 
Η επιβάρυνση
Η ενεργειακή ακρίβεια, εξαπλώνεται από το περασμένο Φθινόπωρο, έχει εδραιωθεί και και η ανησυχία για την περαιτέρω διόγκωση των δαπανών είναι έκδηλη.
Ο ΟΤ, πριν το ξέσπασμα των προχθεσινών γεγονότων στην Ουκρανία επεξεργάστηκε παραδείγματα των ετήσιων δαπανών ενέργειας για μία οικογένεια  με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, της Eurostat και του δείκτη HEPI.
Έτσι ένα νοικοκυριό φέτος σε 12μηνη βάση θα πληρώσει ακριβότερα κατά 1.064 έως 1.232 ευρώ για να μετακινηθεί με το ΙΧ, να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του με ηλεκτρικό ρεύμα και να θερμανθεί με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι τα 663 ευρώ, τότε βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως η ενεργειακή ακρίβεια ρίχνει στην πυρά… ενάμιση με δύο μισθούς το χρόνο.
Ειδικότερα με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 1,87 ευρώ ανά λίτρο το Ι.Χ. αυτοκίνητο μίας οικογένειας για να κάνει 10.000 χλμ το χρόνο θα χρειαστεί 800 λίτρα καυσίμου και θα δαπανήσει 1.496 ευρώ. Όταν πέρυσι με τιμή στα 1,52 ευρώ χρειάστηκε να διαθέσει 1.216 ευρώ. Δηλαδή το 2022 θα ξοδέψει 280 ευρώ περισσότερα χρήματα για τις οδικές του μετακινήσεις.
Για τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης (4.800 Κιλοβατώρες) οι λογαριασμοί που θα πληρώσει υπολογίζονται σε 12μηνη βάση, και μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των χρεώσεων, στα 888 ευρώ, όταν πέρυσι κατέβαλε 625 ευρώ. Το επιπλέον κόστος ανέρχεται σε 263 ευρώ ή 42%. Στο προαναφερόμενο παράδειγμα ο φετινός λογαριασμός έχει υπολογιστεί με τις κρατικές επιδοτήσεις.
Η θέρμανση
Η ίδια οικογένεια για να θερμανθεί με πετρέλαιο (1.500 λίτρα στη διάρκεια της χειμερινής σεζόν) θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το κόστος είναι της τάξης των 1.890 ευρώ όταν πέρυσι με τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 0,913 ευρώ πλήρωσε 1.369 ευρώ. Η επιβάρυνση σε ετήσια βάση είναι στα 494 ευρώ.
Αν το νοικοκυριό κάψει φυσικό αέριο για να ζεσταθεί και συγκεκριμένα 12.000 Κιλοβατώρες τότε θα δαπανήσει 1.182 ευρώ όταν πέρυσι πλήρωσε μόλις 493 ευρώ. Ο λογαριασμός του σε ένα χρόνο είναι υψηλότερος κατά 689 ευρώ.
Συμπερασματικά η οικογένεια του παραδείγματος για να μετακινηθεί με το αυτοκίνητο της, να ηλεκτροδοτηθεί και να ζεσταθεί με πετρέλαιο θα δαπανήσει φέτος 4.274 ευρώ έναντι 3.210 ευρώ. Δηλαδή θα χρειαστεί επιπλέον ενάμισι βασικό μισθό, ήτοι 1.064 ευρώ.
Αν αντί για πετρέλαιο χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο για τη θέρμανση θα πληρώσει για το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών 3.566 ευρώ από 2.334 ευρώ πέρυσι. Δηλαδή τα επιπλέον ετήσια έξοδα είναι δύο βασικοί μισθοί, ήτοι 1.232 ευρώ.
(του Χρήστου Κολώνα, ΟικονομικόςΤαχυδρόμος)
TAGS

23/2/2022
Κομισιόν: Περισσότερο LNG για να μειωθεί το ρωσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Αναλυτικά οι προτάσεις energypress.gr

23 02 2022 | 07:59
Το έγγραφο της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση που διέρρευσε πρόσφατα περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πως βλέπει η Επιτροπή το θέμα της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και πως αυτή θα μπορούσε να μειωθεί. 
Συγκεκριμένα η Κομισιόν υποστηρίζει στο έγγραφο ότι για την καλύτερη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση των προμηθευτών φυσικού αερίου αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών και των αποθηκών LNG. 
Σύμφωνα με την Ε.Ε. από την κρίση του 2009 και μετά αυξήθηκαν οι υποδομές LNG και οι διασυνδέσεις με αποτέλεσμα σήμερα όλες οι χώρες της Ευρώπης να διαθέτουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε τερματικούς σταθμούς LNG. Μάλιστα αυτή ακριβώς η διασυνδεσιμότητα έχει αποδειχθεί πολύτιμη τους τελευταίους μήνες της κρίσης καθώς έφερε ρευστότητα στην αγορά και αξιόπιστη προμήθεια αερίου στους ευρωπαίους καταναλωτές. 
Τι προτείνει λοιπόν η Κομισιόν για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο; 
Καταρχάς αύξηση των εισαγωγών LNG.  Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, η δυναμικότητα των τερματικών και των διασυνδέσεων επιτρέπει περισσότερες εισαγωγές LNG. Για αυτό το σκοπό η Κομισιόν θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την άμεση συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστών των υποδομών του LNG. 
Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες η Κομισιόν έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για επαφές με κύριους προμηθευτές στην αγορά του LNG και απέκτησε επαφή με μεγάλους εμπόρους LNG με στόχο την ανακατεύθυνση φορτίων LNG προς την Ευρώπη σε περίπτωση ανάγκης. Όπως αναφέρει το έγγραφο, η Κομισιόν θα συνεχίσει αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Μόνο τον Ιανουάριο τα φορτία που έφτασαν ανέρχονται σχεδόν σε 10 δις. κυβικά μέτρα, που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τις εισαγωγές LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα στόχος της Ε.Ε. είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη χρήση της δυναμικότητας των τερματικών σταθμών LNG, με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαφάνειας, η δημιουργία πλατφόρμας κρατήσεων κλπ που περιλαμβάνονταν στο πακέτο της απανθρακοποίησης που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο. 
Επιπρόσθετα η Κομισιόν βρίσκεται σε διάλογο με βασικές χώρες παραγωγούς καταναλωτές αλλά και χώρες τράνζιτ φυσικού αερίου  (ΗΠΑ, Κατάρ, Ιαπωνία, Αίγυπτος, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία) για την διευκόλυνση του εμπορίου του φυσικού αερίου. Αυτός ο διάλογος με τους διεθνείς εταίρους αποσκοπεί στην προώθηση της ρευστότητας και της ευελιξίας στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου με στόχο την επαρκή και αποτελεσματική προμήθεια αερίου. 
Μια ακόμη δράση που προτείνεται είναι η μετατροπή πρότζεκτ φυσικού αερίου σε πρότζεκτ υδρογόνου και η ανάπτυξη συμφωνιών για πράσινο υδρογόνο με χώρες που είναι έτοιμες να παράξουν υδρογόνο σε μεγάλη κλίμακα για την ευρωπαϊκή αγορά όπως Αυστραλία, Χιλή, Μαρόκο, Ναμίμπια, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουκρανία.
Τέλος από το στόχαστρο της Κομισιόν δεν ξεφεύγει ο ρωσικός γίγαντας του φυσικού αερίου Gazprom. Συγκεκριμένα η Ε.Ε. επιδιώκει εκ νέου τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της ρωσικής εταιρείας μετά από καταγγελίες της ουκρανικής Naftogaz. Σύμφωνα με την Επιτροπή η Gazprom επιδεικνύει ασυνήθιστη επιχειρηματική συμπεριφορά καθώς οι αποθήκες αερίου που λειτουργεί εμφανίζουν ποσοστό πληρότητας 16% όταν οι αποθήκες που διαχειρίζονται άλλες εταιρείες βρίσκονται στο 44%. Σύμφωνα με την καταγγελία της Naftogaz η Gazprom εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση της και παρέβη το άρθρο 102 της συνθήκης της Ε.Ε.

23/2/2022
Σε ανοδική τροχιά οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον απόηχο της Ουκρανικής κρίσης - Στα 97 δολάρια το brent και 77.8 €/MWh το TTF energypress.gr

22 02 2022 | 08:11
Η αύξηση των τιμών πετρελαίων αντιπροσωπεύει άνοδο περισσότερο του 20% φέτος, και περισσότερο του 80% από τις αρχές του 2021, "αντιδρώντας" έτσι στις τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό "μέτωπο" με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να ανακοίνωνει εχθές σε διάγγελμά του, την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο ρωσόφωνων περιοχών στην Ανατολική Ουκρανία, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. 
Όπως υπογραμμίζει το CNBC, οι εν λόγω διακυμάνσεις ενδέχεται να έχουν να κάνουν και με άλλες παραμέτρους όπως είναι η έλλειψη προσφοράς σε συνδυασμό με αυξημένη ζήτηση πετρελαίου, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.
Σε ανοδική τροχιά συνεχίζουν και σήμερα το πρωί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου φτάνοντας στα 97.32 δολάρια το βαρέλι για το brent και 94.40 δολάρια για το WTI.
Υπογραμμίζεται ότι η τιμή του brent καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 14 Φεβρουάριου. 
Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις αναλυτών και παραγόντων της αγοράς κάθε άλλο παρά αισιόδοξες είναι για την εξέλιξη των τιμών. Ο πρόεδρος της Lipow Oil Associates, Andy Lipow αναφέρει σε δήλωσή του, πως η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει και τα 110 δολάρια ανά βαρέλι αν η κρίση επιδεινωθεί περαιτέρω.
«Αν περικοπούν οι προμήθειες πετρελαίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, τότε δεν αποκλείεται να δούμε αύξηση των τιμών πετρελαίου ακόμη 10 έως 15 δολάρια το βαρέλι, ανεβάζοντας το brent σε περίπου 110 δολάρια το βαρέλι», ανέφερε ο ίδιος στο κανάλι CNBC.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το Ιράν αναδεικνύεται σε «παίκτης-κλειδί» για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς μια επικείμενη συμφωνία μαζί του θα επιτρέψει την εισροή περισσότερων από 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως στην αγορά, γεγονός που εκτιμάται πως μπορεί να επιφέρει μια ορισμένη εκτόνωση στις τιμές.
Φυσικό αέριο
Ήδη από χθες το φυσικό αέριο κινείται με ανοδικούς ρυθμούς, καταγράφοντας αύξηση 7%. Κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων σήμερα, ο δείκτης TTF ξεκίνησε στα 80 €/MWh και κατόπιν αλλεπάλληλων διακυμάνσεων, αυτή την ώρα, βρίσκεται στα 77.8 €/MWh.  
Το ένα τρίτο των ποσοτήτων διέρχεται μέσω αγωγών που διασχίζουν την Ουκρανία. Παράλληλα, πιθανές νέες κυρώσεις θα διαταράξουν το εμπόριο ενέργειας αν τεθούν περιορισμοί στη δυνατότητα της Ρωσίας να συναλλάσσεται σε ξένο νόμισμα.
«Αυτό σημαίνει ακόμη υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η αγορά είναι ήδη πολύ νευρική εδώ και μήνες», δήλωσε η Katja Yafimava, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης. «Είναι πιθανό να ακολουθήσουν ορισμένες κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ».
Η Ευρώπη, πάντως, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση ώστε αντιμετωπίσει διακοπές στον εφοδιασμό τώρα από ό,τι στο τέλος του περασμένου έτους, σημειώνει τo Bloomberg. Ο ήπιος καιρός και τα φορτία LNG από τις ΗΠΑ μείωσαν τις εκροές από τις αποθήκες και τα αποθέματα που είχαν πέσει πολύ χαμηλά θα επιστρέψουν σε επίπεδα μέσου όρου πενταετίας.
«Πιστεύουμε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ώστε να συνεχίσουν οι τιμές TTF να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού καλοκαιριού», ανέφερε σε έκθεσή της η JPMorgan Chase & Co., αναφερόμενη στις τιμές στο Title Transfer Facility της Ολλανδίας, τον μεγαλύτερο κόμβο της Ευρώπης.
ΠΗΓΗ energypress.gr

22/2/2022
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε το Αιγαίο κόλπο του Μεξικού energypress.gr


22 02 2022 | 00:57
Ίσως επειδή διαγνώστηκε κάποια κινητικότητα στο ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, φροντίζει να «γειώσει» τις προσδοκίες. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, με θέμα την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε με σαφήνεια, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν ότι «δεν πρόκειται να επεκτείνουμε το πρόγραμμα ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε εκδόσει κάποιες άδειες -όχι στις περιοχές για τις οποίες μιλάμε- αλλά πέραν αυτού δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε αυτές τις έρευνες. Και γιατί αυτό; Ας είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ απλό: πιστεύουμε ότι η εποχή των υδρογονανθράκων είναι πλέον πίσω μας, όσο κι αν είναι δύσκολο να πει κανείς κάτι τέτοιο όταν η τιμή του πετρελαίου είναι σχεδόν 100 δολάρια το βαρέλι. Όμως, ακόμα κι έτσι, αν ξεκινήσουμε τις έρευνες τώρα, θα χρειαστούν 20 χρόνια για να ωριμάσουν και πιστεύουμε ότι μέχρι τότε θα είναι αδιάφορες. Αδιάφορες, ακόμα κι αν υπάρχουν -κάτι που δεν ξέρουμε-, ακόμα κι αν το κόστος επιτρέπει την εκμετάλλευσή τους. Για εμάς, αυτή η γη και αυτή η θάλασσα, δεν έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες. Επιτρέψτε μου και ένα προσωπικό σχόλιο. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι ένας επίγειος παράδεισος και - με όλο το σεβασμό – δεν θα το κάνουμε, όσο ζούμε, έναν Κόλπο του Μεξικού».
|ΠΗΓΗ energypress.gr

22/2/2022
Θ. Τσακίρης: Γιατί χρειαζόμαστε τους υδρογονάνθρακες - Δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας επενδύσεων εξερεύνησης-παραγωγής στην ελληνική επικράτεια energypress.gr

21 02 2022 | 10:42
Οι ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν απαραίτητη την εκπόνηση στην Ελλάδα ενός Plan B που θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση των εγχώριων δυνητικών και πραγματικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, τονίζει στο Liberal ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής Θεόδωρος Τσακίρης, επικαλούμενους και τους περιορισμούς που έχουν ορισμένες τεχνολογίες, απαραίτητες για την ταχεία πράσινη μεταβαση, όπως οι μπαταρίες και άλλα συστήματα αποθήκευσης.
Οταν οι εκτιμήσεις πως η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει και τα 9,5 δισ. κυβικά μέτρα το 2030 (από 6,5 δισ το 2021), δεν νομίζω ότι θα προτιμούσε κάποιος να εξακολουθήσουμε να εισάγουμε στο 100% όλες αυτές τις ποσότητες, αντί να καλύπτουμε ενδεχομένως ένα τμήμα με δική μας παραγωγή, όπως λέει ο καθηγητής στο Π.Λευκωσίας. Για να προσθέσει πως «όταν οι τιμες πετρελαίου προσεγγίζουν και πιθανόν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια / βαρέλι και οι τιμές φυσικού αερίου βρίσκονται σε ιστορικώς υψηλά επίπεδά, δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας επενδύσεων εξερεύνησης - παραγωγής στην πλειοψηφία των σεναρίων που αφορούν την ελληνική επικράτεια».
Μιλά για τη σημασία που μπορεί να διαδραματίσει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας-Αιγύπτου, και τη βαρύτητα που αποδίδει σε αυτόν το Κάιρο, προκειμένου να καταστεί το αδιαμφισβητητο κέντρο διαμετακομμισης αερίου της περιοχής αποκτώντας φυσική διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο μεαλλοντικά θα εμπλουτιστεί με υδρογόνο.
Υπό το φως των διεθνών εξελίξεων και των εκτιμήσεων ότι μας περιμένουν πολλές ακόμη ενεργειακές κρίσεις, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για την αξιοποίηση υδρογονανθρακων στην Ελλάδα, όπου οι έρευνες έχουν τελματώσει;
Δεν νομίζω ότι είχε κλείσει ποτε, άλλωστε ένα από τα πρώτα νομοθετηματα αυτής της κυβέρνησης ήταν να περάσει μετά από πολυετή καθυστέρηση απο τη Βουλή τις συμβάσεις παραχωρήσεις των ExxonMobil, Total και ΕΛΠΕ νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Η πανδημική κρίση λειτούργησε ανασταλτικό πολλών επενδύσεων και προγραμμάτων οδηγώντας σε.έξοδο ορισμένες εταιρίες αλλά πρόσφατα υπήρξαν και θετικές εξελίξεις με τη διενέργεια σεισμογραφικών ερευνών σε δύο θαλάσσια τεμάχια.
Λογω της ενεργειακής κρίσης σε πολλές χώρες της ΕΕ, αναδεικνύεται η συνειδητοποίηση των περιορισμών που έχουν ορισμένες από τις τεχνολογίες, οι όποιες είνσι απαραίτητες για την ταχύρυθμη πρόοδο της ενεργειακής μετάβασης. Αυτό δεν αλλάζει και δεν πρέπει να αλλάξει τον τελικό στόχο αλλά καθιστά απαραίτητη τη συγκρότηση ενός σχεδίου Β που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των εγχώριων δυνητικών και πραγματικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της ΕΕ και φυσικά της Ελλάδας, της Κύπρου και εν γένει της περιφέρειας της ΝΑ Μεσόγειου, ως της τελευταίας ευρωπαϊκής περιφέρειας που θα μπορούσε να αμβλύνει την υπερεξάρτηση της ΕΕ απο το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ουδείς εχέφρων παρατηρητής πλέον αμφισβητεί ότι η ζήτηση για φυικό αέριο αυξάνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Ήδη μέσα σε δύο χρόνια έφτασε τα 6,49 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2021 από 5 δισ. κ.μ. το 2019. Αυτό έγινε χωρίς ακόμη να έχει τεθεί σε λειτουργία ούτε μια από τις 4 ή 5 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που θα χρειαστούμε τα επόμενα χρόνια για να ολοκληρωθεί ομαλά και με ασφάλεια η διαδικασία της απολιγνητοποίησης το 2028 και η ενσωμάτωση στοχαστικών ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ ως βασικής πηγής ηλεκτρισμού έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει τα 8,2 έως 9,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εως το 2030. Δεν νομίζω ότι κανείς θα προτιμούσε να εξακολουθήσουμε να τα εισάγουμε όλα αυτά σε ποσοστά 100% και σε δυσθεώρητα κόστη, όταν μπορεί ενδεχομένως να έχουμε και δική μας παραγωγή μέσα το 2025 - 2026. Υπογραμμίζω το "ενδεχομένως" γιατί δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πλην των αποτελεσμάτων μιας γεώτρησης.
Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε, μετά και την ενεργειακή κρίση, περισσότερο πραγματισμό στην ενεργειακή μας στρατηγική, δηλαδή ένα νέο ενεργειακό δόγμα, που θα συμπεριλαμβάνει και στερεά καύσιμα, χωρίς ταμπού, λόγω της πράσινης μετάβασης;
Η ενεργειακή μας στρατηγική δεν πάσχει από έλλειψη πραγματισμού, τα δεδομένα απλώς μεταβάλλονται και πρέπει να αναπροσαρμοζόμαστε. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από τις τακτικές αναθεωρήσεις των ΕΣΕΚ.ανα διετία η οποία εχει ήδη ξεκινήσει στην περίπτωσήτης χώρας μας.
Καμιά στρατηγική δεν είναι αλάνθαστη και χαραγμένη σε βράχο. Επιτρέψτε μου επίσης να διαφωνήσω με τον όρο "δόγμα" η τον ορο "ταμπού". Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί οικονομική αναγκαιότητα όχι δογματική προσέγγιση, ιδίως στην ελληνική περίπτωση, όπου οι περισσότερες μονάδες ήταν ήδη πεπαλαιομένες και εξαιρετικά ζημιογόνες και πριν το 2019.
Αν και σε επίπεδο ΕΕ το φυσικό αέριο έχει «δαιμονοποιηθεί», όπως φαίνεται και από τη πρόσφατη απόφαση για την Ταξινόμηση, εντούτοις σειρά χωρών, από τη Δανία και την Ολλανδία μέχρι την Ιταλία, δηλώνουν ότι θα εκμεταλλεύονται τα δικά τους κοιτάσματα, μέχρι εξαντλήσεως. Ανάλογα, πρέπει να κινηθεί και η Ελλάδα;
Η Ελλάδα πρέπει πρώτα να ανακαλύψει αποθέματα για να μπορεί να αποφασίσει τι θα τα κάνει ακριβώς. Η κοινή λογική αποτελεί εν προκειμένω τον καταλληλότερο οδηγό αλλωστρ η Δανία χρησιμοποίησε έξυπνα τα έσοδα από την εγχώρια παραγωγή Υ/Α για να χρηματοδοτήσει την δική της ενεργειακή μεταβαση πτιν απο τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αν και σίγουρα ελλιπής η ειδική delegated act για το φυσικό αέριο έχει πολλές βελτιώσεις συγκριτικά με τα αρχικά κείμενα που είχαν εισαχθεί προς "συζήτηση" πέρσι η πρόπερσι απο πλευράς της Επιτροπής.
Επιτρέψτε μου παρακαλώ να επαναλάβω αυτό που έχω ήδη πει πολλές φορές, ότι για όσο χρονικό διάστημα οι μπαταρίες σταθεροποίησης του δικτύου και τα άλλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας θα ωριμάζουν, το ΦΑ αποτελεί μονόδρομο για τις χώρες όπου δεν αποτελούν επιλογή η πυρηνική ενέργεια και τα μεγάλα υδροηλεκτρικα. Η ύπαρξη και μόνο της ειδικής delegated act για την.ταξινόμηση των πυρηνικών και του ΦΑ που εκδόθηκε από την Επιτροπη τον περασμένο μήνα επιβεβαιώνει του λόγου μου το αληθές.
Συμφέρουν με τις παρούσες υψηλές τιμές οι έρευνες σε υδρογονάνθρακες ή αυτό αφορά κυρίως περιοχές με διαπιστωμένα κοιτάσματα και όχι βαθιά, ανεξερεύνητα νερά, όπως στην Ελλάδα;
Όταν οι τιμες πετρελαίου προσεγγίζουν και πιθανόν να ξεπεράσουν τα $100/βαρέλι και οι τιμές ΦΑ βρίσκονται σε ιστορικώς υψηλά επίπεδά, δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας επενδύσεων εξερεύνησης/παραγωγής στην πλειοψηφία των σεναρίων που αφορούν την ελληνική επικράτεια
Ακούμε πολλά για το σχέδιο του νέου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Αιγύπτου-Ελλάδας. Τι θα σήμαινε ένα τέτιο έργο, πόσες ποθανότητες έχει να γίνει και τι βαρύτητα αποδίδει το Κάιρο σε αυτό;
Το εν λόγω δυνητικό έργο έχει ενταχθεί ως ειδικό κεφάλαιο, μαζί με τις εξαγωγές ΥΦΑ, του συμφωνητικού συνεργασίας Ελλαδος Αιγύπτου στον τομέα του ΦΑ. Το συμφωνητικό αυτό υπεγράφη κατά την τελευταία υπουργική σύνοδο του EMGF που έγινε στο Κάιρο τον περασμένο Νοέμβριο.
Είναι εξαιρετικά πρόωρο για να μπορέσει κάνεις να μιλήσει λεπτομερώς για ένα τέτοιο δυνητικό έργο, αλλά σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, για το τι βαρύτητα του αποδίδει η αιγυπτιακή πλευρά, σε πολιτικό τουλάχιστον επίπεδο, οι πρόσφατες δηλώσεις του κ.Ταρεκ Ελ Μολλα κατά την εισαγωγική του ομιλία στο EGYPS 2022 νομίζω ότι μιλάει απο μόνη της.
Μια τέτοια υποδομή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της στρατηγικής επιδίωξης του Καιρου να καταστεί το αδιαμφισβητητο κέντρο διαμετακομμισης ΦΑ της περιοχής αποκτώντας φυσική διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο ΦΑ και αύριο μεθαύριο Η2. Ο αγωγός αυτός θα πρέπει να κατασκευαστεί εξ αρχής ως υποδομή Η2 εξυπηρετώντας τη μεταφορά προοδευτικών μειγμάτων ΦΑ κσι Η2. Το ίδιο πρέπει να γίνει κσι με υον EastMed με τον οποίο ένας τέτοιος ελληνοαιγυπτιακος αγωγός θα συναντηθεί στην Κρήτη.
Ποια η σημασία του άλλου έργου που συζητάμε με την Αιγυπτο, το καλώδιο της υποβρύχιας διασύνδεσης και πού βρίσκεται;
Εξαιρετικά σπουδαία για την ενεργειακή διασύνδεση των δύο χωρών αλλά και την περιφειακη ασφάλεια και σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Τον περασμένο Οκτώβριο υπεγράφη στην Αθήνα το διμερές συμφωνητικό, ενώ σε τακτική επαφή βρίσκονται έκτοτε οι δύο διαχειριστές αλλά και τα δύο υπουργεία Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ απο αιγυπτιακής πλευράς και ΥΠΕΝ απο ελληνικής.
Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα συσταθεί και η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του οικείου συμφωνητικού κοινή ομάδα εργασίας για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προώθησης της φυσικής διασύνδεσης των δύο ΕΣΜΗΕ.
Η πολιτική βούληση είναι προφανής και έχει εκφραστεί συστηματικά στο ανώτατο δυνατό επίπεδο με πλέον πρόσφατη τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Αιγύπτιου Πρόεδρου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ -Αφρικής.
*Ο Θεοδώρος Τσακίρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής Πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
(Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη, Liberal.gr)

21/2/2022
ΔΕΗ: Έτοιμο το 2024 το υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας - Τα βήματα μετά το περιβαλλοντικό «πράσινο φως» energypress.gr

21 02 2022 | 08:55
Τις τελευταίες εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού σταθμού στη Μεσοχώρα δρομολογεί η ΔΕΗ, μετά την έγκριση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα τέλη του Δεκεμβρίου, η οποία ανάβει το «πράσινο φως» για τις εργασίες που απομένουν ώστε να τεθεί σε λειτουργία το έργο. 
Όπως αναφέρεται στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, ο σταθμός αναμένεται να ξεκινήσει να παράγει «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια μέσα στο 2024. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο είναι έτοιμο κατά 90% εδώ και μία 20ετία περίπου, καθώς ήδη από το 2001 έχει εγκατασταθεί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Έτσι, οι εργασίες που απομένουν αφορούν κυρίως στο κλείσιμο του φράγματος και την έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, η ΔΕΗ πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων τόσο στην περιοχή των έργων όσο και στην περιοχή μετεγκατάστασης του τμήματος του οικισμού το οποίο θα καταβυθισθεί. Με αυτό τον τρόπο, θα ανοίξει ο δρόμος για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων, η οποία θα γίνει από τον Δήμο Πύλης. 
Παράλληλα, η επιχείρηση θα προχωρήσει στις εργασίες που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του εδάφους στο τμήμα του οικισμού που δεν θα καταβυθισθεί, όπως και στη συντήρηση του εξοπλισμού του σταθμού, η οποία είναι απαραίτητη με δεδομένο ότι έχει παραμείνει αναξιοποίητος για χρόνια. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για το κλείσιμο του φράγματος, ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε από το 1986, για την οποία η ΔΕΗ έχει δαπανήσει ήδη 281,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την επιχείρηση, για την ολοκλήρωσή του θα απαιτηθούν ακόμη 83,2 εκατ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων απαλλοτριώσεων. 
Η μονάδα έχει ισχύ 160 Μεγαβάτ (MW), παράγοντας σε ετήσια βάση 380-390 γιγαβατώρες (GWh) ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 300.000 τόνους κάθε χρόνο, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας των εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ηλεκτρική ενέργεια.  
Την ίδια στιγμή, καθώς οι ΑΠΕ έχουν πλέον εξελιχθεί στην πιο οικονομική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση του μεριδίου τους στο ενεργειακό μίγμα θα συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτική για την επίδραση των ΑΠΕ στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής είναι πρόσφατη μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία χωρίς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον Δεκέμβριο η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην εγχώρια αγορά θα ήταν κατά 34% υψηλότερη. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκα, για την έγκριση της ΑΕΠΟ, το έργο θα συμβάλει στην προστασία της ευρύτερης περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώνονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση λόγω της κλιματικής κρίσης, καθώς έχει δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 250 εκατ. κυβικών μέτρου νερού. 
Ετήσια απώλεια εσόδων 25-30 εκατ. για τη ΔΕΗ
Πέρα από τα παραπάνω οφέλη, που έμειναν αναξιοποίητα για δύο περίπου 10ετίες, το «πάγωμα» του έργου σημαίνει και «πάγωμα» για τη ΔΕΗ μίας επένδυσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Υπολογίζεται ότι, για κάθε χρόνο που το έργο παρέμενε ανολοκλήρωτο, και επομένως δεν παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια, η απώλεια εσόδων για την επιχείρηση άγγιζε τα 25-30 εκατ. ευρώ.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εμπλοκή στην ολοκλήρωση του σταθμού προήλθε από τη σύνδεσή της με την εκτροπή του Αχελώου, από την οποία ωστόσο αυτονομήθηκε στην πορεία.  Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το τελευταίο «μπλόκο» μπήκε τον Νοέμβριο του 2020, με την ακύρωση από το ΣτΕ των περιβαλλοντικών όρων που είχαν εγκριθεί το 2017. Σύμφωνα με το ΣτΕ, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της, καθώς «δεν εχώρησε επανεξέταση της ΑΕΠΟ και συμβατότητά της με τις αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και με το αναθεωρημένο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο Θεσσαλίας».
Στη νέα ΑΕΠΟ, ενημερώνεται η ύπαρξη του έργου στο υφιστάμενο Χωροταξικό Σχέδιο Θεσσαλίας, με δεδομένο ότι για τον υδροηλεκτρικό σταθμό γίνεται ήδη μνεία στον Χάρτη που συνοδεύει το Χωροταξικό Σχέδιο. Επίσης, στους νέους περιβαλλοντικούς όρους επιβεβαιώνεται η συμφωνία της μονάδας με το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, καθώς εκεί γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα υδατικά διαμερίσματα που επηρεάζονται από τον υδροηλεκτρικό σταθμό έχουν εξετασθεί και παραμένουν σε ισχύ, συμβαδίζοντας με τους κανόνες εξαίρεσης της Οδηγίας 2000/60.  
(του Κώστα Δεληγιάννη, insider.gr)

21/2/2022
Γ. Μανιάτης: Μέσα της άνοιξης η μείωση στις τιμές φυσικού αερίου energypress.gr

20 02 2022 | 12:07
Την εκτίμηση ότι στα μέσα της Άνοιξης θα μειωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και θα εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση εξέφρασε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως είπε, τις τιμές που είχαμε ζήσει πριν δυο χρόνια να τις ξεχάσουμε όλοι για τα πολλά επόμενα χρόνια. «Δυστυχώς εφ’ εξής θα έχουμε αυξημένες τιμές φυσικού αερίου, πιθανά και αυξημένες τιμές πετρελαίου και ο ηλεκτρισμός θα παρασύρεται από αυτές», υπογράμμισε.
Για τις αυξήσεις στην ενέργεια, έκανε λόγο για μια κρίση που είναι «ευρωπαϊκή» και «φυσικού αερίου». «Στις ΗΠΑ η τιμή του φυσικού αερίου είναι 2 και 3 φορές πιο κάτω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα. Εκτός του ότι είναι εξαρτημένη από τρίτες χώρες, κυρίως από τη Ρωσία, δεν είχε λάβει πρόνοια ώστε αυτό που ξέραμε όλοι ότι θα συμβεί. Δηλαδή ότι μόλις ελεγχθεί λίγο η πανδημία οι οικονομίες θα αναπτυχθούν άρα θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Άρα “να έχω γεμάτες αποθήκες για να ανταποκριθώ στους πρώτους μήνες αυξημένων αναγκών”. Η Ευρώπη δεν είχε φροντίσει να προβλέψει την αύξηση που θα υπήρχε στη ζήτηση φυσικού αερίου», εξήγησε.
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, το φυσικό αέριο συμπαρασύρει τον ηλεκτρισμό και εμμέσως και το πετρέλαιο, το οποίο πριν λίγους μήνες ήταν στα 60 δολάρια το βαρέλι και τώρα «ερωτοτροπεί» με τα 100 δολάρια και αναλυτές εκτιμούν ότι θα φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι. «Δηλαδή μια τρέλα. Όλα αυτά έχουν κρατήσει πολλούς μήνες και η εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών τιμών», ανέφερε.
Επισήμανε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από τη ρωσο-ουκρανική κρίση και από τα άλλα γεωπολιτικά παιχνίδια. «Έχει επικεντρωθεί ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης στον αγωγό Nord Stream 2, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη άδεια για να δεχθεί ρώσικο φυσικό αέριο, διότι δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές της ρωσικής αγοράς. Ο αγωγός θα μεταφέρει 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στη Γερμανία. Η Γερμανία με αυτόν τον αγωγό και με τον Nord Stream 1, θα παίρνει 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ χρειάζεται 80 δισεκατομμύρια. Άρα θα της περισσεύουν κάθε χρόνο 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέρα φυσικό αερίου για να το μεταπωλεί», υπογράμμισε.
Ερωτηθείς για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι  επηρεάζεται από το Χρηματιστήριο της Ενέργειας και διαφοροποιείται κάπως ανάλογα με τον προμηθευτή. «Εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Σε φυσιολογικές συνθήκες το Χρηματιστήριο αυτό λειτουργεί μια χαρά. Σε εποχές όμως κρίσης, χρειάζεται να υπάρξει μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση και από τις Ρυθμιστικές Αρχές και από την εποπτεύουσα πολιτική ηγεσία και από τους προμηθευτές», συμπλήρωσε.
Μίλησε για τις προσπάθειες όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. «Με στενοχωρεί ότι 2 δισεκατομμύρια ευρώ των ελληνικών χρημάτων, από τον προϋπολογισμό και από τις τσέπες μας, θα φύγουν και θα πάνε στους προμηθευτές. Και από την Ευρώπη συνολικά εκτιμάται γύρω στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Να δούμε που την πάτησε η Ευρώπη, ποια λάθη έκανε, ώστε όταν ξεπεράσουμε αυτή την κρίση όσο γίνεται πιο ανώδυνα, να μην κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη στο μέλλον», πρόσθεσε ο κ. Μανιάτης.
(athensvoice.gr)

20/2/2022
Στ. Πέτσας: Δύσκολη για φέτος η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης energypress.gr

20 02 2022 | 11:59
Στο κύμα ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και στην άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος ωστόσο χαρακτήρισε δύσκολη για φέτος την όποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 
«Ένας σχεδιασμός για το μέλλον εξορθολογισμού των φορολογικών συντελεστών είναι μέσα στις δυνατότητες που έχει η οικονομία και στο πνεύμα αυτής της κυβέρνησης. Επομένως για το μέλλον δεν το αποκλείω αυτό, όχι όμως εν μέσω ενός προϋπολογισμού δύσκολου, σε μια χρονιά αβεβαιότητας. Πιστεύω ότι το 2022 έχει πολλές αβεβαιότητες, αν μέχρι το καλοκαίρι έχουν εξομαλυνθεί τα θέματα της πανδημίας και της ενέργειας, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να συνεχίσει ακόμα πιο επιθετικά την πολιτική που έχει εξαγγείλει, δηλαδή της μείωσης των φόρων», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο.
Αναφορικά με τη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Πέτσας είπε ότι «Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το 2011 προβλεπόταν από το μνημόνιο ένας πενταπλασιασμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να πετύχουμε τους τότε δημοσιονομικούς στόχους. Δεν απέδωσε εκείνο το μέτρο. Η κυβέρνηση Σαμαρά μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και καθιέρωσε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση Τσίπρα αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να διατηρήσουμε ένα διευρυμένο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Υπάρχον περιθώρια εξορθολογισμού, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας που κινείται η κατανάλωση. Στο μέλλον μπορεί να δούμε έναν εξορθολογισμό αυτών των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Φέτος με όσα έχουν προηγηθεί, και με την κίνηση που έχουμε κάνει να στηρίξουμε με 2,1 δις ευρώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι δύσκολο να συμβεί».
«Από την πρώτη στιγμή που φάνηκε αυτή η εισαγόμενη κρίση ενέργειας και οδήγησε σε ανατιμήσεις, η κυβέρνηση ήταν δίπλα για να στηρίζει. Έχουμε δώσει από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα 2,1 δισ. ευρώ, για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και έχουμε κάνει διαφόρων τύπων παρεμβάσεις για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε την πολιτική μας που αυξάνει τα χρήματα στην τσέπη του πολίτη, είτε με τις μειώσεις φόρων είτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτά μπορούν να συμπληρωθούν στο μέλλον. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης που έχει αποκτήσει το χρησιμοποιεί με σύνεση. Η στήριξη θα συνεχιστεί και για το επόμενο χρονικό διάστημα με μέτρα που σχεδιάζονται για πριν τον Απρίλιο. Ελπίζουμε να μην έχουμε γεωπολιτικές διαταράξεις που θα προκαλέσουν ακόμα περισσότερο πρόβλημα στις τιμές της ενέργειας”, σημείωσε ο κ. Πέτσας.
Πανδημία και άρση των μέτρων
Σχετικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και τη σταδιακή άρση των μέτρων ο κ. Πέτσας είπε ότι θα προτιμούσε τη σταδιακή άρση των μέτρων και βλέπει αποκλιμάκωση από τα μέσα Μαρτίου και εφεξής.
«Δεν θα ήθελα να πετάξουμε τις μάσκες. Είναι ένα μέτρο σχετικά ανώδυνο για την οικονομία τουλάχιστον. Και βοηθά πολύ χωρίς να κοστίζει στην οικονομία και στην κινητικότητα των πολιτών. Θα προτιμούσα να πάμε σε σταδιακή άρση των μέτρων, όπως είπαμε. Βλέπω ότι μπορεί να αρχίσει η αποκλιμάκωση που την βλέπω από τα μέσα Μαρτίου και μετά. Μέχρι τότε κερδίζουμε χρόνο γιατί οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Τα μέτρα που αφορούν στους συμπολίτες μας που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν θα αρθούν τελευταία, για την προστασία των ίδιων».
ΠΗΓΗ energypress.gr

20/2/2022
ΥΠΕΝ: Διαψεύδει Δημοσιεύματα Περί Αιτήματος στην Κομισιόν για Απόσυρση Λιγνιτικών Μονάδων το 2028 – Αμετάβλητος ο Σχεδιασμός της Απολιγνιτοποίησης www.energia.gr


energia.gr
Παρ, 18 Φεβρουαρίου 2022 - 17:19
Διαψεύδει κατηγορηματικά το ΥΠΕΝ τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ζήτησε από την Κομισιόν να παρατείνει τη διαδικασία απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων κατά 4 χρόνια, δηλαδή ως το 2028, αντί του 2024, και, άρα, ότι υπήρξε και έγκριση ενός τέτοιου αιτήματος
Ειδικότερα, σε σχετική του ανακοίνωση αναφορικά με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήθεν ενέκρινε την οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων το 2028 αντί το 2024, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει τα εξής:
 •  Ουδέποτε εστάλη τέτοιο αίτημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έλαβε ενημέρωση το απόγευμα της Πέμπτης από Έλληνα αξιωματούχο των Βρυξελλών, όπως υποστηρίζουν τα δημοσιεύματα, για ένα θέμα το οποίο φυσικά δεν έχει αιτηθεί.
 • Η απόφαση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για την απεξάρτηση της χώρας από τα ρυπογόνα καύσιμα και τον λιγνίτη δεν αλλάζει. Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ επιβάλλεται όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους. Η επιχείρηση είχε ζημιά ύψους 400 εκατ. ευρώ το 2020 και 200 εκατ. ευρώ το 2021 από τη χρήση των λιγνιτικών εργοστασίων. 
 • Ο στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι να καταστεί η χώρα μας ενεργειακά ανταγωνιστική, αξιοποιώντας τον ήλιο και το πλούσιο αιολικό δυναμικό που διαθέτει.
 • Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο πλάνο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 και υλοποιείται κανονικά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι το ακόλουθο:
o   2021: Καρδιά 3-4 (αποσύρθηκαν).
o   2022: Μεγαλόπολη 3,  Άγιος Δημήτριος 1-4.
o   2023: Άγιος Δημήτριος 5,  Μελίτη 1, Μεγαλόπολη 4.
o   2025: Πτολεμαΐδα 5 (μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου).

19/2/2022
Στις καλένδες η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ energypress.gr

18 02 2022 | 09:01
Στις καλένδες φαίνεται ότι παραπέμπεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η πρόθεση της ELFE SA, εταιρίας συμφερόντων Λαυρεντιάδη, να φτάσει τη δικαστική διαμάχη με τη ΔΕΠΑ ως τον Άρειο Πάγο ουσιαστικά παρατείνει την εκκρεμότητα αυτή και μπλοκάρει τις προσπάθειες της αποκρατικοποίησης. Εξέλιξη, ωστόσο, που φαίνεται να εξυπηρετεί, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, την κυβερνητική πολιτική να ασκείται κοινωνική πολιτική με τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και μέσω της ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Χθες έγινε γνωστή η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία δικαιώνεται η ΔΕΠΑ Εμπορίας για τις τιμολογήσεις φυσικού αερίου προς την ELFE κατά την περίοδο 2010-2015. Να θυμίσουμε ότι το Εφετείο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνεκδίκασε τις εφέσεις τόσο της ΔΕΠΑ, όσο και της ELFE, που είχαν ασκηθεί κατά της πρωτόδικης απόφασης του 2019 για τα χρέη της βιομηχανίας λιπασμάτων Καβάλας.
Κύκλοι που μίλησαν στο Euro2day.gr, χαρακτήρισαν την απόφαση του Εφετείου ως θετική εξέλιξη για τη ΔΕΠΑ, με το επιχείρημα ότι απορρίπτει τις πρωτόδικες αποφάσεις που δικαίωναν εν μέρει την ELFE, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξε καταχρηστικός τρόπος τιμολόγησης για τις ποσότητες αερίου που προμηθευόταν, γιατί βασιζόταν στη διακύμανση της τιμής του πετρελαίου και όχι σε τιμές hub. Έτσι, επιδικάσθηκε πρωτόδικα στη ΔΕΠΑ να επιστρέψει στην ELFE ένα ποσό περί τα 60 εκατ. ευρώ.
Με την απόφαση του Εφετείου, που δημοσιεύθηκε στις 10/2/2022 (αριθμ. 689/2022) απορρίφθηκε η αγωγή της ELFE για την παραβίαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού, καθώς και η έφεση της για την απόρριψη της αγωγής της ΔΕΠΑ περί οφειλόμενων ποσών. Μετά την εξέλιξη αυτή η ELFE, με ανακοίνωση της, αναφέρει ότι «διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθότητα της δικαστικής κρίσης και το βάσιμο των παραδοχών στις οποίες εδράζεται η απόφαση» και γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Η κίνηση της αυτή, να συνεχίσει μέχρι τέλους τη δικαστική διαμάχη, δεν προκάλεσε έκπληξη, χαρακτηρίστηκε «αναμενόμενη».
Όμως, έχει άμεσες επιπτώσεις στην τύχη του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας από το ΤΑΙΠΕΔ. Ένας διαγωνισμός που πήγαινε έτσι κι αλλιώς από αναβολή σε αναβολή, εξαιτίας της εκκρεμότητας της δικαστικής διαμάχης ΔΕΠΑ-ELFE. Κανείς σοβαρός επενδυτής, λένε καλά γνωρίζοντες, δεν θα ήταν διατεθειμένος να αναλάβει μία εταιρία γνωρίζοντας ότι «φορτώνεται» μία υπόθεση με αβέβαιη κατάληξη. Το ρίσκο θα ήταν διπλό. Γιατί εκτός από μια αρνητική έκβαση για τη ΔΕΠΑ, «θα άνοιγε την όρεξη» και σε άλλους πελάτες της να προσφύγουν στα δικαστήρια με ανάλογα αιτήματα.
Με αυτά τα δεδομένα, ο διαγωνισμός, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις «μπαίνει στη βαθιά κατάψυξη». Αν και δεν είναι γνωστές οι προθέσεις της κυβέρνησης για εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, εκτιμάται ότι σε αυτή τη φάση και υπό τη σκιά της ενεργειακής κρίσης, θα παραμείνει στην άκρη, καθώς μέσω της ΔΕΠΑ επιδοτούνται τιμολόγια φυσικού αερίου.
(της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, euro2day.gr)

19/2/2022
Κουτεντάκης: Απώλειες €4 δισ. από την μείωση φόρων στα καύσιμα energypress.gr

18 02 2022 | 07:43
«Έχουν πέσει στο τραπέζι συζητήσεις για μειώσεις στους φόρους είτε στον ΦΠΑ είτε στους ειδικούς φόρους καυσίμων αλλά και μια εφάπαξ παροχή στοχευμένη σε κάποια νοικοκυριά» τόνισε σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
Το πρώτο που έχει γίνει, επεσήμανε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, είναι οι επιδοτήσεις στους παρόχους ενέργειας για να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων, ώστε να μην περνάει το σύνολο των αυξήσεων στα νοικοκυριά.
«Έχουν συζητηθεί πολλά», σημείωσε. Αναφερόμενος πιο ειδικά στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, εκτίμησε ότι είναι προβληματικό μέτρο, για τον λόγο που έχει ακουστεί ήδη από πολλούς, το κατά πόσο θα περάσει στις τελικές τιμές, που είναι και το ζητούμενο.
«Το θέμα με την βενζίνη είναι διαφορετικό, δηλαδή η πιθανότητα να μεταφραστεί σε μειωμένες τιμές στα πρατήρια είναι μεγαλύτερη ακριβώς γιατί συνδέεται με την επίσημη τιμή των διυλιστηρίων. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα αναδιανεμητικό, υπάρχει δηλαδή μια μείωση του φόρου των καυσίμων θα προκαλέσει ένα δημοσιονομικό κόστος, καθώς τα έσοδα από τους συγκεκριμένους φόρους ανέρχονται περίπου στα 4 δισ. σε ετήσια βάση. Μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων θα κάνει φθηνότερη την βενζίνη για όλους, όχι μόνο για αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν ανάγκη και έχουν ακριβό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού που καίει πολύ βενζίνη και θα ευνοηθούν από κάτι τέτοιο» εξήγησε ο κ. Κουτεντάκης.
Το θέμα είναι πώς μοιράζεται το κόστος του πληθωρισμού
Αξιολογώντας ότι η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα αποτελεί ένα οριζόντιο μέτρο υψηλού κόστους, ο κ. Κουτεντάκης εξέφρασε την γνώμη ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη με κριτήρια εισοδηματικά ή περιουσιακά ώστε «να απορροφηθεί το κόστος στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και οι οποίοι πιέζονται σοβαρά από αυτό που συμβαίνει», όπως είπε χαρακτηριστικά.
«Για παράδειγμα συζητάμε για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου στο 6,2%. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για αυτό, αλλά θα έπρεπε να συζητάμε για το κόστος της στέγασης, που αυξήθηκε κατά 22,6%, πολλαπλάσιο από την αύξηση 6,2% στο μέσο όρο και το πρόβλημα είναι ότι η στέγαση όπως και τα τρόφιμα είναι στοιχεία που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των πιο φτωχών νοικοκυριών» υπογράμμισε ο κ. Κουτεντάκης.
Και στην ενέργεια μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, συμπλήρωσε, καθώς είναι μικρή αγορά και οι πάροχοι ενέργειας είναι συγκεκριμένοι. Στην Γαλλία, ανέφερε ως παράδειγμα ο κ. Κουτεντάκης, με σχετική παρέμβαση στον εθνικό πάροχο ρεύματος ορίστηκε πλαφόν στην αύξηση της τάξης του 3%-4%.
«Ο πληθωρισμός προκαλεί κόστος για όλους, το θέμα είναι πώς μοιράζεται αυτό το κόστος. Με τις στοχευμένες ενισχύσεις δεν λύνεται ακριβώς το πρόβλημα, περιορίζονται οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης σε κάποιες κατηγορίες πολιτών. Ο πληθωρισμός ως γνωστόν έχει προέλθει από τις αυξήσεις κυρίως λόγω της ενέργειας, η οποία έχει συμπαρασύρει και τις μεταφορές και όλες τις εφοδιαστικές αλυσίδες και σιγά σιγά επεκτείνεται στα περισσότερα αγαθά και δευτερευόντως στις υπηρεσίες. Ο πληθωρισμός από μόνος του έχει ένα στοιχείο που είναι κυρίως αναδιανεμητικό, βλάπτει κάποιος ανθρώπους περισσότερο και κάποιους λιγότερο, κάποιους ενδεχομένως τους ωφελεί κιόλας. Όσο αφορά τους τρόπους αντιμετώπισής του, έχουν να κάνουν αφενός με τις νομισματικές πολιτικές που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες για να τον περιορίσουν, αφετέρου με το ότι προκύπτει η ανάγκη ενισχύσεων συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών ακριβώς γιατί το αυξημένο κόστος σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα» ανέφερε ο Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.
Αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης η Ελλάδα
Συνοψίζοντας, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε πως το 2020 έκλεισε με 7,5% πρωτογενές έλλειμμα για την χώρα μας, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για το 2021 είναι να κλείσει καλύτερα και το 2023 σε έναν χρόνο από τώρα, θα υπάρχει σε ισχύ ένα Σύμφωνο Σταθερότητας που θα πρέπει να το δούμε.
«Ανεξαρτήτως αυτού έχουμε 200% δημόσιο χρέος, ένα παρελθόν όχι τόσο ευνοϊκό, που μας καθιστά στην κατάσταση που βρισκόμαστε, με την διεθνή αύξηση των επιτοκίων έναν σχετικά αδύναμο κρίκο στην Ευρωζώνη. Έχουμε το υψηλότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού στην Ευρωζώνη, προφανώς παραμένουμε αδύναμος κρίκος».
ΠΗΓΗ energypress.gr

18/2/2022
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει η ΕΛΦΕ για την διαφορά με τη ΔΕΠΑ energypress.gr

17 02 2022 | 13:03
Την απόφασή της να προσφύγει στον Άρειο Πάγο ανακοίνωσε η εταιρεία Λιπασμάτων Καβάλας για την απόφαση του Εφετείου Αθηνών που αφορά στη διαφορά της εταιρείας με τη ΔΕΠΑ.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας "την 10η.02.2022 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 689/2022  απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία αφενός απερρίφθη η αγωγή της εταιρείας "ELFE S.A.” για την παραβίαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού και αφετέρου απερρίφθη η έφεση της "ELFE S.A.” για την απόρριψη της αγωγής της Δ.Ε.Π.Α.περί οφειλόμενων ποσών.
Η εταιρεία έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Διατηρεί όμως σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθότητα της δικαστικής κρίσης και το βάσιμο των παραδοχών στις οποίες εδράζεται η απόφαση. 
Για αυτούς τους λόγους θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον του Αρείου Πάγου με τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια θα λάμψει και ότι θα δικαιωθεί όπως έγινε, άλλωστε, και στην εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό".
ΠΗΓΗ energypress.gr

18/2/2022
Δημοσιεύθηκε η απόφαση του εφετείου που δικαιώνει τη ΔΕΠΑ για τα χρέη της ELFE - Εξετάζονται τα επόμενα βήματα energypress.gr

17 02 2022 | 10:13
Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία δικαιώνει τη ΔΕΠΑ Εμπορίας στη δικαστική διαμάχη με την ELFE, για τις τιμολογήσεις φυσικού αερίου κατά την περίοδο 2010-2015. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΠΑ, η απόφαση του Εφετείου μετά  τη συνεκδίκαση των εφέσεων που είχαν καταθέσει ΔΕΠΑ Εμπορίας και ELFE κατά της πρωτόδικης απόφασης του 2019, κάνει δεκτή την έφεση και την αγωγή ΔΕΠΑ για τα χρέη της βιομηχανίας λιπασμάτων Καβάλας και απορρίπτει πλήρως την έφεση και την αγωγή της ELFE. 
Η νομική υπηρεσία της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα μελετήσει το σκεπτικό της απόφασης και θα εξετάσει τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει η Εταιρεία.  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ τη νομική υπηρεσία της Εταιρείας και τους εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες μας για την ακούραστη και αποτελεσματική εργασία τους, όπως επίσης και τα στελέχη της ΔΕΠΑ Εμπορίας που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή.»
ΠΗΓΗ energypress.gr
 

17/2/2022
Κινητικότητα στις έρευνες των ελληνικών υδρογονανθράκων – Το μήνυμα της Σδούκου από το Κάιρο και οι σεισμικές των ΕΛ.ΠΕ – Σε στόχους φυσικού αερίου επικεντρώνεται η Energean energypress.gr

17 02 2022 | 07:30
Ως ευχάριστη έκπληξη αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων τις αναφορές της γενικής γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας Σδούκου από το Κάιρο για τις προθέσεις της Ελλάδας να προχωρήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Τα μηνύματα της αξιωματούχου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελούν, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ένα μήνυμα στήριξης της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και διακόπηκε τόσο εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και της επικέντρωσης του συνόλου της ενεργειακής πολιτικής στις ΑΠΕ.
Η κ. Σδούκου σημείωσε πως «η Ελλάδα παραμένει ανεξερεύνητη σε μεγάλο βαθμό και ιδίως στα βαθιά και εξαιρετικά βαθιά νερά της», ενώ προσκάλεσε τους υφιστάμενους επενδυτές στο ελληνικό upstream για τη σύναψη ισχυρότερων συμμαχιών.
Οι επισημάνσεις αυτές σε συνδυασμό και με την αιφνιδιαστική πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών από τα ΕΛ.ΠΕ στα θαλάσσια μπλοκ «10» και «Ιόνιο» «φανερώνουν την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης στον τομέα της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη χώρα μας». Το σχόλιο αυτό κάνουν παράγοντες της αγοράς, αποδίδοντας το «στα διδάγματα της ενεργειακής και της ουκρανικής κρίσης. Η Ελλάδα», συνεχίζουν, «έχει ανάγκη να απεξαρτηθεί από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και αυτό πέρα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ, μπορεί να το κάνει αν ερευνήσει το υπέδαφος της και αξιοποιήσει πιθανά κοιτάσματα ως χώρα παραγωγός».
Πέρα από τα ΕΛ.ΠΕ που κινήθηκαν για τη συνέχιση των ερευνητικών τους προγραμμάτων στις παραχωρήσεις του Ιονίου Πελάγους, οι πληροφορίες θέλουν ότι και η Energean ανασκουμπώνεται…
Πηγές της εταιρείας σημειώνουν ότι έχουν μπει ξανά στο στόχαστρο οι δύο πλέον ώριμες παραχωρήσεις στο Κατάκολο και τα Ιωάννινα. Και για την ακρίβεια εξετάζονται πιθανοί στόχοι φυσικού αερίου. Στο πρώτο μπλοκ, όμως, αν και οι ποσότητες υδρογονανθράκων μπορούν άμεσα να αντληθούν και να ξεκινήσει η παραγωγή εντούτοις παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δύο χρόνια η έγκριση της ΣΜΠΕ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε αναμονή βρίσκεται βέβαια και η αγορά ως προς την εμπλοκή που έχει προκύψει με τις σεισμικές έρευνες των Total Energies- ExxonMobil – ΕΛΠΕ στις θαλάσσιες παραχωρήσεις της Κρήτης. Ο λόγος για την τέταρτη αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής των οικολογικών οργανώσεων στο ΣτΕ σε βάρος της ΣΜΠΕ.
Η κοινοπραξία δεν έχει φανερώσει τις προθέσεις της για μετά τον Οκτώβριο, οπότε και λήγει η προθεσμία διενέργειας των σεισμικών ερευνών στα δύο θαλάσσια μπλοκ Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.  
ΠΗΓΗ energypress.gr 

17/2/2022
O Mαθιός Ρήγας της Energean με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου στο EGYPS 2022 energypress.gr

16 02 2022 | 13:23
Όπως προκύπτει από τα social media της Energean, η εταιρεία είναι και πάλι παρούσα στο μεγαλύτερο ενεργειακό συνέδριο της Μεσογείου, το EGYPS 2022, με το δικό της περίπτερο, με φόντο τόσο τη σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου που έχει στα κοιτάσματα του Abu Qir στην θάλασσα της Αλεξάνδρειας, όσο και την ανάπτυξη δύο νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, των ΝΕΑ/ΝΙ που θα συνδεθούν με τις εξέδρες του Abu Qir και θα ξεκινήσουν παραγωγή στο β΄ εξάμηνο του έτους.
Στην φωτό, ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, εικονίζεται μαζί με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι, τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Τάρεκ Ελ Μόλα (στα αριστερά του κ.Ρήγα, όπως βλέπουμε την φωτό) καθώς και με άλλους Υπουργούς Ενέργειας χωρών της περιοχής, όπου διακρίνουμε μεταξύ άλλων την Υπουργό Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Νατάσα Πηλείδου.Στις VIP παρουσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αιγυπτιακού ενεργειακού τομέα και, βεβαίως, κορυφαίοι εκπρόσωποι των Operators της περιοχής, προστέθηκε και ο Έλληνας Υπουργός περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 
Σημειώνεται ότι ο Μαθιός Ρήγας μίλησε στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις τελευταίες εξελίξεις στον ενεργειακό χώρο στην Ανατολική Μεσόγειο και, υπό το πρίσμα της συνεργασίας που έχει συνάψει με την αιγυπτιακή EGAS για την εισαγωγή στην Αίγυπτο έως 2 δισεκ. κ.μ. από τα κοιτάσματα της εταιρείας στο Ισραήλ. Προφανώς η συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία.
Εκτός του κ. Ρήγα, συμμετείχαν σε πάνελ ο Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ομίλου Βασίλης Τσέτογλου, η Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων Maria Martin και ο Country Manager της εταιρείας στην Αίγυπτο Nicholas Katcharov. 
 ΠΗΓΗ energypress.gr

16/2/2022
Στο 50% η «κοινωνικοποίηση» της ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας – Νέα συνάντηση Σκρέκα με την Ολομέλεια, αυτή τη φορά, της ΡΑΕ energypress.gr

 

16 02 2022 | 07:36
Νέα συνάντηση είχε χθές, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, όχι μόνον με τον πρόεδρο (με τον οποίο είχε συναντηθεί μόλις την Παρασκευή), αλλά με την Ολομέλεια, αυτή τη φορά, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με βασικό αντικείμενο την πορεία της υπόθεσης «Υπόγεια Αποθήκη Αερίου Νότιας Καβάλας».
Αύριο η ΡΑΕ θα συζητήσει εκ νέου στην Ολομέλεια και την Παρασκευή, κατά πάσα πιθανότητα, θα δώσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιό της για τον κανονισμό τιμολόγησης και το ποσοστό κοινωνικοποίησης της Υπόγειας Αποθήκης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα προτεινόμενα ποσοστά για την κάλυψη της κατασκευής του έργου είναι: 50% κοινωνικοποίηση (ανάκτηση μέσα από τα τέλη δικτύου που πληρώνουν οι καταναλωτές),  35% από κοινοτικές ή άλλες επιδοτήσεις (το έργο ανήκει στα PCI) και 15% από τον επενδυτή που θα οριστεί ανάδοχος από το διαγωνισμό.
Με την «κοινωνικοποίηση» κατά 50% που ήταν και η αρχική τοποθέτηση της ΡΑΕ, φέρεται να συμφωνεί το ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης στρατηγικών αποθεμάτων ασφαλείας σε φυσικό αέριο, ανάγκη που κατέστη εμφανέστερη κατά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.
Εκτιμάται ότι σε σύντομο διάστημα θα οριστικοποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, γεγονός που θα ανοίξει το δρόμο για να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στα επόμενα βήματα του διαγωνισμού που έχει κολλήσει εδώ και μήνες στο στάδιο της υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τους φιναλίστ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΔΕΣΦΑ και Energean) καθώς η ΡΑΕ έχει καθυστερήσει δραματικά.
Εάν δεν προκύψει κάποιο άλλο «αγκάθι» πιθανόν στο επόμενο τρίμηνο (μέχρι το Μάϊο) να έχουν παραληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερομένων.
Οι επαφές του ΥΠΕΝ με τη ΡΑΕ γίνονται στον απόηχο της δημόσιας αντιπαράθεσης του προέδρου της Αρχής με τον ΔΕΣΦΑ σχετικά με την ανάγκη να προγραμματιστούν συνοδά έργα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει η υποδομή. Ο ΔΕΣΦΑ θεωρεί απαραίτητα έργα ύψους 420 εκατ. ευρώ, ενώ ο πρόεδρος της Αρχής είχε αρνηθεί την ανάγκη των έργων αυτών.
Σχετικά με τα συνοδά έργα, από το ΥΠΕΝ δηλώνουν ότι «αυτά δεν συνδέονται με τον κανονισμό τιμολόγησης της ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας. Τα έργα αυτά έχουν να κάνουν συνολικά με τις εκτιμήσεις για τις ανάγκες του ΕΣΦΑ τα επόμενα χρόνια και όχι μόνον με την επένδυση της Ν. Καβάλας». Αυτό «διαβάζεται» ως ένταξη των απαραίτητων συνοδών έργων στο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.
Οι ανάγκες τήρησης στρατηγικών αποθεμάτων συνδέονται με το βαθμό «κοινωνικοποίησης» του έργου, δηλαδή με το ποσοστό του κόστους που θα αναλάβουν οι καταναλωτές μέσω των τελών δικτύου φυσικού αερίου.
ΠΗΓΗ energypress.gr

 

16/2/2022
Στο 6,2% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο, +155% το φυσικό αέριο energypress.gr

15 02 2022 | 13:06
Σχεδόν ανεξέλεγκτα κινούνται οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Καταγράφεται έκρηξη του κόστους για φυσικό αέριο 154,8% έναντι του Ιανουαρίου του 2021. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ανατιμηθεί κατά 36%, καύσιμα και λιπαντικά κατά 21,6%. Ο ηλεκτρισμός έχει ανατιμηθεί κατά 56,7%. Αυξήσεις άνω του 15% καταγράφονται σε αρνί-κατσίκι (17,6%), ελαιόλαδα (15,4%), πατάτες 12,3%.
Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιανουαρίου 2022 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2021 προέκυψε αύξηση 6,2%, έναντι μείωσης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021, παρουσίασε πτώση 0,3% έναντι μείωσης 1,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Οι κλάδοι
Η εξέλιξη των τιμών τον Γενάρη του 2022 έναντι του Γενάρη του 2021 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλεύρι και άλλα δημητριακά, ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, γιαούρτι, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά.
• 7% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 22,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
• 3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.
• 11,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
• 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 1,6% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
• 0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.
Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 0,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.
• 3,2% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
• 0,5% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό υπολογιστές-επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

15/2/2022
Γκάζι… Αιγύπτου για τον αγωγό φυσικού αερίου με την Ελλάδα – Το μήνυμα από την EGYPS 2022 με φόντο την κρίση στην Ουκρανία energypress.gr

15 02 2022 | 07:37
Στις προοπτικές της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα στο Κάιρο και την Αθήνα αναφέρθηκε ο υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου κατά την πρώτη μέρα της ετήσιας έκθεσης και του συνεδρίου Egypt Petroleum Show – EGYPS 2022.
Ο Τάρεκ Ελ Μόλλα σε ομιλία του ενώπιον του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντάλ Φατάχ αλ Σίσι, 2.000 συνέδρων από 65 χώρες και κορυφαίων στελεχών πολυεθνικών ενεργειακών κολοσσών επισήμανε τη σημασία των MoU που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα για την ανάπτυξη κοινών υποδομών στην ενέργεια. Ο υπουργός Πετρελαίου τόνισε πως οι συμφωνίες που υπεγράφησαν ανοίγουν το δρόμο για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου ανάμεσα στις δύο χώρες.
Η ιδιαίτερη μνεία του κυβερνητικού στελέχους της Αιγύπτου δείχνει την πρόθεση της χώρας να τρέξει τις διαδικασίες για το project, όπως σχολιάζουν παράγοντες της διπλωματίας, που αποτελεί αφενός έναν διάδρομο εξαγωγής των κοιτασμάτων φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και αφετέρου μία σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα και τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας ενέργειας.
Δεν αποκλείουν, οι ίδιες πηγές μία περαιτέρω κινητικότητα ανάμεσα σε Αθήνα και Κάιρο, ενώ να σημειωθεί πως υψηλότερες ταχύτητες φέρεται να έχει αποκτήσει η δρομολόγηση των μελετών για την υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών. Επενδυτικό για το οποίο συνεργάζονται οι ΑΔΜΗΕ και EETC, μέσα από τη συγκρότηση σχετικών ομάδων εργασιών.
Η αναφορά του Τάρεκ Ελ Μόλλα αναδεικνύει, επιπροσθέτως, και τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών για τη Γηραιά Ήπειρο σε μία εποχή κατά την οποία η ενεργειακή κρίση αλλά και η ένταση στην Ουκρανία καταδεικνύουν την εξάρτηση των κρατών – μελών της Ε.Ε. από έναν παράγωγο. Η Μόσχα μέσω της Gazprom καλύπτει το ένα τρίτο της κατανάλωσης φυσικού αερίου των ευρωπαϊκών νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.
Το αποτέλεσμα είναι η Ε.Ε. να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι της Ρωσίας και για το λόγο αυτό άλλωστε οι αρμόδιες αρχές των Βρυξελλών και των χωρών έχουν εκπονήσει σενάρια για την αντιμετώπιση ακραίων επιπτώσεων σε πιθανή πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία.   
ΠΗΓΗ energypress.gr

15/2/2022
Reuters: Ως τον Ιούνιο η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas - Στο τελικό στάδιο οι εγκρίσεις energypress.gr

14 02 2022 | 17:03
Η Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του 2022 την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του ετήσιου στόχου εσόδων 2,2 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις, δήλωσε στο Reuters ελληνική πηγή με γνώση των συνομιλιών.
Ειδικότερα, το πρακτορείο επισημαίνει στο άρθρο ότι η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Egis Projects κέρδισε πέρυσι την 35ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού έναντι 1,5 δισ. ευρώ.
"Οι υπογραφές αναμένεται να μπουν εντός του 2022 και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και την έγκριση των συμβάσεων", είπε η πηγή, αναφερόμενη στον αυτοκινητόδρομο μήκους 658 χιλιομέτρων.
Παράλληλα, η Ελλάδα αναμένεται επίσης να εισπράξει 476 εκατ. ευρώ από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas έως τον Ιούνιο, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Όπως επισημαίνει το Reuters, από το 2011 η Αθήνα έχει συγκεντρώσει συνολικά 7,6 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις, ένα βασικό στοιχείο των τριών διεθνών προγραμμάτων διάσωσης που ολοκληρώθηκαν το 2018.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, η χώρα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που συμβάλλει στη μείωση του χρέους, καθώς και να εκσυγχρονίσει τις κρατικές εταιρείες δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.
Το Reuters σημειώνει ότι η Αθήνα εξασφάλισε μόλις 680 εκατομμύρια ευρώ από το πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων την περίοδο 2020-2021, καθώς οι αβεβαιότητες της πανδημίας μείωσαν την αξία των περιουσιακών της στοιχείων και αποθάρρυναν τους επενδυτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση επανεξετάζει επίσης την πώληση μεριδίου 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κάτι που είχε "παγώσει" λόγω covid-19.
Οι ADP Groupe, Ferrovial και Vinci Airports είναι μεταξύ των εννέα επενδυτών που έχουν επιλεγεί για το αεροδρόμιο.
"Υφίσταται ακόμη ενδιαφέρον από επενδυτές που έχουν επιλεγεί και εξετάζουμε το σωστό timing και το σωστό μοντέλο", ανέφερε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή σε μια σταθερή κανονικότητα για την κίνηση αυτή.
Μέχρι τον Ιούνιο αναμένονται επίσης δεσμευτικές προσφορές για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Ηγουμενίτσας.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι "θα χρειαστούν κάποιες ελάχιστες επενδύσεις για να καταστούν λειτουργικά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία".
ΠΗΓΗ energypress.gr

14/2/2022
Πετρέλαιο θέρμανσης: Αύριο λήγει η προθεσμία αιτήσεων για το επίδομα energypress.gr

14 02 2022 | 10:52
Μέχρι και αύριο Τρίτη 15 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση του φετινού επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπωλών Ν. Ηρακλείου Λυκούργος Σαμόλης, ξεκαθάρισε πως «τα χρήματα του επιδόματος είναι τόσο λίγα, που δε σώζουν την κατάσταση στα νοικοκυριά. Μοναδική λύση στην οποία επιμένουμε είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα στον νομό Ηρακλείου, ξεκινώντας από το 1,27 και φτάνοντας μέχρι και το 1,30 ευρώ το λίτρο!
Όσοι καταναλωτές δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει τη σχετική αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει κρατήσει ανοιχτή την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Κι ενώ η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Δεκεμβρίου 2021, η νέα παράταση, που προφανώς θα είναι και η τελευταία για την υποβολή των αιτήσεων, λήγει στις 15 του Φλεβάρη, δηλαδή την Τρίτη.
Στο μεταξύ, η πρώτη πληρωμή του επιδόματος έχει γίνει. Η επόμενη καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί:
Έως τις 28 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγορών που έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία θα έχουν καταχωριστεί έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2022.
Και έως τις 29 Απριλίου 2022 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωριστεί έως και τις 15 Απριλίου 2022.
Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών του νομού Ηρακλείου Λυκούργος Σαμόλης τόνισε χαρακτηριστικά, στη «ΝΚ», πως «ο κόσμος ανταποκρίνεται ως προς την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, αλλά δε φτάνει για να λύσει το πρόβλημα της επιβίωσης των ελληνικών νοικοκυριών. Εμείς κάνουμε τη διαδικασία για τους πελάτες μας μέσω του “Ήφαιστος”, ζητώντας τους τον αριθμό του ρεύματός τους, ενώ αυτοί πρέπει μέσω των λογιστών τους να κάνουν την αίτηση μέσω του TAXISnet. Αλλά η λύση είναι μόνο η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Είναι αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου μας και των ενώσεων της Κρήτης. Και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτή η τομή. Διαφορετικά δε θα μπορέσει να αποσυμπιεστεί η τιμή και να αγοράζει ο κόσμος φτηνότερα και να μην κρυώνει»...
Αναγκάζονται και βάζουν
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών του νομού Ηρακλείου, αυτές τις παγωμένες μέρες η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης έχει «ζεσταθεί», αλλά αυτό γίνεται λόγω των συνθηκών και της ανάγκης των ανθρώπων να ζεστάνουν τα σπίτια και τις οικογένειές τους. «Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων κάνουν μικρές παραγγελίες. Μεσοσταθμικά, οι παραγγελίες κυμαίνονται στα 400 με 500 ευρώ ανά παραγγελία», όπως επισημαίνει ο Λυκούργος Σαμόλης.
Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις τιμές που διαμορφώνονται τις τελευταίες μέρες, μας λέει χαρακτηριστικά: «Οι τιμές κυμαίνονται από 1,27 έως και 1,30 ευρώ το λίτρο. Και ίσως σε άλλες περιοχές της περιφέρειας να το βρούμε και ακριβότερα. Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τη μετέπειτα πορεία της τιμής του πετρελαίου. Εμείς ως πρατηριούχοι δε διαμορφώνουμε τιμές. Ελεγχόμαστε καθημερινά. Κανείς πρατηριούχος δεν αισχροκερδεί. Αυτό που συμβαίνει είναι η αύξηση του αργού πετρελαίου, κάτι που οφείλεται στην παγκόσμια κρίση. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ούτε ξέρουμε τι μπορεί να γίνει».
Ερωτοαπαντήσεις από την ΑΑΔΕ
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
Υπενθυμίζεται, τέλος, μερικές από τις απαντήσεις στις «πιο συχνές ερωτήσεις για την υποβολή των αιτήσεων, τις προθεσμίες, το χρονολόγιο πληρωμών» που δίνει η ΑΑΔΕ, όπως:
«- Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.
- Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή “Τα Παραστατικά μου” για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;
Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας.
- Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2021-2022;
Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2022. Προσοχή! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.
- Μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;
Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην Υπηρεσία μας έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), στο πληροφοριακό σύστημα “Ήφαιστος”. Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙΠΕΘΕ.
- Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;
Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ».
(neakriti.gr)

14/2/2022
Σε υψηλό επτά ετών οι τιμές του πετρελαίου - Προσεγγίζουν τα 100 δολάρια energypress.gr

14 02 2022 | 09:46
Σε υψηλό επτά ετών εκ νέου σκαρφάλωσαν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, εν μέσω φόβων ότι μια πιθανή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιφέρει κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, προκαλώντας μιας ευρείας κλίμακας κρίση στην αγορά του ορυκτού καυσίμου.
Περί τις 09:55 ώρα Ελλάδος η τιμή του μπρεντ, σημειώνει άνοδο 1,05% ήτοι 0,97 σεντς, στα 95,41 δολάρια το βαρέλι, έχοντας φθάσει έως τα 96,16 δολάρια το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2014
Την ίδια ώρα η τιμή του αργού ενισχύεται κατά 1,40% ή 1,30 δολάρια, στα 94,38 δολάρια το βαρέλι, έχοντας κάνει ένα πέρασμα από τα 94,94 δολάρια, ένα υψηλό από τον Σεπτέμβριο του 2014.
Τα σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με μια επικείμενη επίθεση από τη Ρωσία στην Ουκρανία έχουν συγκλονίσει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η Ρωσία μπορεί να εισβάλει στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή και να κατασκευάσει ένα πρόσχημα για την επίθεση, δήλωσε η Ουάσιγκτον χθες Κυριακή.
«Εάν συμβεί… μετακίνηση στρατευμάτων, το μπρεντ δεν θα βρει κανένα εμπόδιο να ξεπεράσει το επίπεδο των 100 δολαρίων», αναφέρει  ο αναλυτής του OANDA Έντουαρντ Μόγια σε σημείωμα.
«Οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν εξαιρετικά ασταθείς και ευαίσθητες στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία».
Οι γεωπολιτικές εντάσεις έρχονται καθώς ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του, η συμμαχία γνωστή ως ΟΠΕΚ+, καταβάλουν προσπάθειες να αυξήσουν την παραγωγή παρά τις μηνιαίες δεσμεύσεις για αύξηση της παραγωγής κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) μέχρι τον Μάρτιο.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) δήλωσε ότι το χάσμα μεταξύ της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ και του στόχου του διευρύνθηκε στα 900.000 bpd τον Ιανουάριο, ενώ η JP Morgan ανέφερε ότι το χάσμα μόνο για τον ΟΠΕΚ ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια bpd.
«Παρατηρούμε σημάδια πίεσης σε όλο τον όμιλο: επτά μέλη απέτυχαν να ανταποκριθούν στις αυξήσεις των ποσοστώσεων μέσα στον μήνα, με το μεγαλύτερο έλλειμμα να το παρουσιάζει το Ιράκ», ανέφεραν οι αναλυτές της JP Morgan σε σημείωμα.
Η τράπεζα πρόσθεσε ότι ένας κύκλος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με «τις τιμές του πετρελαίου πιθανόν να υπερβούν τα 125 δολάρια το βαρέλι».
Στις ΗΠΑ, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενθαρρύνει τις εταιρείες ενέργειας να αυξήσουν την παραγωγή τους καθώς πρόσθεσαν τις περισσότερες εξέδρες άντλησης πετρελαίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια την περασμένη εβδομάδα, όπως δήλωσε την Παρασκευή η εταιρεία υπηρεσιών στον κλάδο της ενέργειας, Baker Hughes.
(moneyreview.gr)

14/2/2022
Οι πέντε βασικοί λόγοι για τους οποίους οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλά energypress.gr

13 02 2022 | 12:16
Οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για αλλαγή πλεύσης και αύξηση επιτοκίων είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ο πληθωρισμός κάθε άλλο παρά παροδικό φαινόμενο είναι και ότι θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετούς μήνες ακόμα.
Το ενεργειακό κόστος αποτελεί δομικό στοιχείο του πληθωρισμού και η ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών έχει πυροδοτήσει ήδη ένα κύμα ανατιμήσεων σε όλο το φάσμα σχεδόν της οικονομίας. Σε συνδυασμό δε με την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνεχίζεται ελέω της πανδημίας, βρισκόμαστε μπροστά σε περαιτέρω ανατιμήσεις και ίσως και ελλείψεις βασικών προϊόντων και αγαθών, ακόμα και στα τρόφιμα.
Αρκεί να δει κανείς τις τελευταίες ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Ο δείκτης έφτασε τον Ιανουάριο του 2022 στις 135,7 μονάδες, ήτοι αυξήθηκε κατά 32% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 και κατά 19% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021. Όλοι οι επιμέρους δείκτες, από τα δημητριακά και τα έλαια, έως το κρέας τα γαλακτοκομικά και τη ζάχαρη. παρουσιάζουν αυξήσεις..
Δεδομένου ότι αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές της ενέργειας δεν θα αποκατασταθούν οι τιμές σε ένα μεγάλο εύρος βιομηχανιών, από την παραγωγή λιπασμάτων και την παραγωγή αλουμινίου έως την επεξεργασία και τη συσκευασία τροφίμων, κατανοούμε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι η μείωση της τιμής της μεγαβατώρας, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά.
Ακόμα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις όμως για αποκλιμάκωση των τιμών κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022, εκτιμούν δυστυχώς ότι οι τιμές της ενέργειας θα σταθεροποιηθούν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προ κρίσης κόστη.
Αρκεί να δει κανείς τις προθεσμιακές τιμές για να κατανοήσει ότι το περιβάλλον των υψηλών τιμών θα μας συνοδεύσει και τους επόμενους μήνες και η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης έχει μέλλον μπροστά της.
Παγκόσμιο πρόβλημα αλλά με τεράστιες διαστάσεις στην Ευρώπη
Η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται παγκόσμια, εντούτοις η αύξηση των τιμών στην ΕΕ είναι δραματικά υψηλότερη από τις αυξήσεις που παρατηρούνται στις υπόλοιπες περιοχές.
Τα νούμερα είναι αφοπλιστικά: Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΙΕΑ τον Ιανουάριο, το τελευταίο τετράμηνο του 2021 οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 400%, στην Αυστραλία κατά 170%, στις ΗΠΑ κατά 75%, στην Ινδία κατά 70% και στην Ιαπωνία κατά 80%, σε σχέση με τις τιμές που επικρατούσαν στις ίδιες χώρες τις αντίστοιχες περιόδους μεταξύ των ετών 2016 έως 2020.
Οι λόγοι που στην Ευρώπη η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει ξεφύγει στη στρατόσφαιρα, περιληπτικά είναι οι εξής:
-Η αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή συνέπεσε με μειωμένες προμήθειες
Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΑ το 2021 στην ΕΕ παρατηρείται αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή(+20TWh) συγκριτικά με το έτος 2019. Σε καμία άλλη χώρα δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση στη χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, συγκριτικά με το έτος 2020 και το 2019.
Με βάση την αύξηση στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έως και 400%, είναι λογικό η τιμή της μεγαβατώρας να έχει εκτοξευτεί.
Οι λόγοι της εκτόξευσης του φυσικού αερίου έχουν εξηγηθεί, αλλά περιληπτικά να αναφέρουμε ότι από την αρχή του φετινού χειμώνα τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ήρθαν αντιμέτωπα με τον περιορισμό των προμηθειών φυσικού από τη Ρωσία, η οποία τίμησε μεν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια ήταν όμως ιδιαίτερα «σφιχτή» με τη ζήτηση στην spot αγορά.
Όσο κρατάει η κρίση με την Ουκρανία, όπως εξηγήσαμε πρόσφατα το ενδεχόμενο των κυρώσεων από τη Δύση απέναντι στη Ρωσία και η ανταπάντηση της Ρωσίας με μειωμένη προσφορά φυσικού αερίου είναι ένα σενάριο που θα παραμείνει στο τραπέζι. Όσο το σενάριο αυτό όμως είναι ενεργό είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλιμακωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου.
Ακόμα και όσοι ποντάρουν ότι καθώς θα υποχωρεί ο χειμώνας θα υποχωρήσει η ζήτηση και μπορεί να αποκλιμακωθούν οι τιμές, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι και την άνοιξη η ζήτηση θα παραμείνει υψηλά, λόγω της ανάγκης να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες αερίου.
Αν δε παραμείνει σε αναστολή από τη Γερμανία η έγκριση του ρωσικού αγωγού Nord Stream 2 μέχρι και το καλοκαίρι, τότε δύσκολα θα γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης προκειμένου να είναι έτοιμες για τον επόμενο χειμώνα. Γι’αυτό τον λόγο οι περισσότεροι traders στοιχηματίζουν στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων ότι οι πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου θα συνεχιστούν έως το 2023. Λαμπρή απόδειξη οι τιμές των συμβολαίων των επόμενων μηνών.
-H απόσυρση πολλών πυρηνικών σταθμών
Το ενεργειακό έλλειμμα επιτείνει η μαζική και εσπευσμένη διακοπή λειτουργίας των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας της Γαλλίας.
Υπενθυμίζουμε ότι μέσα Ιανουαρίου η Εlectricité de France ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας τεσσάρων αντιδραστήρων, που προσέφεραν το 10% της πυρηνικής ενέργειας της χώρας, ενώ έως το τέλος Ιανουαρίου η παραγωγική ικανότητα πυρηνικής ενέργειας της Γαλλίας μειώθηκε κατά 30%.
Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γερμανία έκλεισε το 50% όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων της έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Όμως και μέσα στον Φεβρουάριο η τύχη δεν είναι ευνοϊκή για την πυρηνική ενέργεια στη Γαλλία. Πριν τρεις ημέρες η γαλλική εταιρία ηλεκτρισμού Εlectricité de France-εφεξής EDF- ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη λειτουργία τριών επιπλέον πυρηνικών αντιδραστήρων για να ελέγξει την παρουσία πιθανών προβλημάτων διάβρωσης. Οι διακοπές των τριών αντιδραστήρων έχουν προγραμματιστεί από την 19η Φεβρουαρίου, την 26η Μαρτίου και την 9η Απριλίου.
Ως εκ τούτου η EDF στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου στο πυρηνικό πάρκο μείωσε αυτή την εβδομάδα τις προβλέψεις της για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας τη φετινή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα μείωσε τις προβλέψεις της σε 295-315 τεραβατώρες -TWh- από 300-330 TWh προηγουμένως.
Υπόψιν ότι η EDF είχε ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψή της στα μέσα Ιανουαρίου, όταν αρχικά στόχευε μια παραγωγή 330 έως 360 TWh, ενώ σύντομα η εταιρεία θα προχωρήσει και σε νέες εκτιμήσεις για την πυρηνική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος του 2023.
Γίνεται κατανοητό ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί κακή είδηση στη δεδομένη συγκυρία όπου η τιμή της μεγαβατώρας έχει εκτιναχτεί και πιθανότατα να αυξήσει τις πιέσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία αλλά και τις εξαγωγές της.
-Η αναγκαστική επιστροφή στο λιγνίτη και η εκτόξευση της τιμής των ρύπων
Οι οικονομίες προκειμένου να περιορίσουν τις τεράστιες αυξήσεις των τιμών αναγκάστηκαν να στραφούν στη φθηνότερη λύση του άνθρακα. Αυτό είχε σαν επακόλουθο να εκτοξευτούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Η επιστροφή των πιο «βρώμικων» πηγών ενέργειας οδήγησε τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή ενέργειας σε αύξηση κατά 7% .
Η αύξηση αυτή οδήγησε με τη σειρά της στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για δικαιώματα ρύπων, η τιμή των οποίων είναι ένας ακόμα από τους παράγοντες που έχουν εκτινάξει τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα, το ανοδικό ράλι στις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση από την Ε.Ε. των αναθεωρημένων στόχων για μείωση κατά τουλάχιστον 55% των εκπομπών έως το 2030, με συνέπεια στο τέλος Ιουνίου του 2021 τα δικαιώματα να αγγίξουν τα 58,64 ευρώ ανά τόνο και στα τέλη του 2021 η μηνιαία μέση τιμή αγοράς δικαιώματος εκπομπών ρύπων στην ευρωπαϊκή αγορά συναλλαγών ρύπων να έχει φτάσει στα 76 ευρώ/τόνος CO2.
-Ο ελλιπής σχεδιασμός για την πράσινη μετάβαση
Μετά τις συνθήκες άπνοιας που χαρακτήρισαν το καλοκαίρι του 2021, αναγκαστήκαμε να παραδεχτούμε δύο πράγματα: Το πρώτο ήταν ότι η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται ταχύτερα από την ικανότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να τροφοδοτήσουν το σύστημα με «καθαρή» ενέργεια.
Το δεύτερο ήταν ότι οι επενδύσεις κατευθύνθηκαν μονομερώς στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη μέριμνα για εκτεταμένα έργα αποθήκευσης της ενέργειας που παράγουν.
Αν και δεν είναι δημοφιλές να υποστηρίζει κανείς ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα έχουν ενεργό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα για τις επόμενες δεκαετίες, εντούτοις αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μια πραγματικότητα που αγνόησαν τα τελευταία δύο χρόνια οι κυβερνήσεις αλλά και οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου, ενδίδοντας στις πιέσεις να μειώσουν τις επενδύσεις στην παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας και να προσανατολιστούν κυρίως στην πράσινη μετάβαση.
Τη στιγμή λοιπόν που ο κόσμος αναμένεται να καταναλώσει περισσότερο πετρέλαιο από ποτέ το 2022, η προσφορά αναμένεται να είναι περιορισμένη. Και ενδεχομένως να παραμείνει περιορισμένη μιας και οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου διεκδικούν τη θέση τους στην πράσινη μετάβαση και δεν είναι διατεθειμένες να επενδύσουν αρκετά στην εξόρυξη.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις σε upstream πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι περίπου 30% χαμηλότερες από τα προ-πανδημίας επίπεδα.
Όμως η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη ζήτηση σε αυτό το επίπεδο επενδύσεων.
Ακριβώς αυτή η μετατόπιση από τα παραδοσιακά καύσιμα προς την καθαρή ενέργεια συμβάλει στο να παρουσιάζονται ανά διαστήματα κρίσεις στον εφοδιασμό και να σκαρφαλώνουν από το ένα υψηλό στο επόμενο οι τιμές. Επομένως και η εφεδρεία του πετρελαίου κοστίζει ολοένα και περισσότερο. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).
-Το σημερινό μοντέλο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η απουσία νομοθετικής πρωτοβουλίας για βασικά θέματα όπως τα διμερή συμβόλαια ή η διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων.
Πρόκειται για δομικά προβλήματα στις εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ που σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς συναλλαγών των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Τα δομικά αυτά προβλήματα μεγενθύνουν τις αυξητικές τάσεις των τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην εξαιρετική ανάλυση του κ. Καρδοματέα, Ενεργειακού Συμβούλου και Γενικού Δ/ντή Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ σε πρόσφατο άρθρο του το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
(της Μαρίας Βενέτη, liberal.gr)

13/2/2022
Οι μετοχές των ΑΠΕ αντιμέτωπες με την "τέλεια καταιγίδα" λόγω πανδημίας και κόστους energypress.gr

12 02 2022 | 07:31
Καλή σας τύχη να βρείτε έναν κλάδο που έχει πληγεί από τον πληθωρισμό και τα προβλήματα εφοδιασμού όσο οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών.
Εταιρείες όπως η Vestas έχουν εκτροχιαστεί από μια "τέλεια καταιγίδα" προβλημάτων στη μεταφορά και αυξημένου κόστους μεταφοράς και πρώτων υλών. Αντί να έχει κέρδη λόγω της ζήτησης-ρεκόρ για καθαρή ενέργεια, η δανέζικη εταιρεία αγωνίζεται να τα φέρει στα ίσια. Την περασμένη εβδομάδα, η ανταγωνίστριά της, Siemens Gamesa, απομάκρυνε τον διευθύνοντα σύμβουλο - η δεύτερη φορά που το πράττει μέσα σε δύο χρόνια. Ο βραχίονας ΑΠΕ της General Electric επίσης έχει ζημιές.
Είναι μια ανησυχητική καμπή για έναν κλάδο που παίζει ζωτικό ρόλο στην απανθρακοποίηση. Για τους επενδυτές δείχνει πως το να ποντάρουν σε φανερές "μεγα-τάσεις", όπως την άνοδο των ΑΠΕ, μπορεί να γυρίσει ανάποδα βραχυπρόθεσμα. Οι μετοχές των πετρελαϊκών τα πήγαν καλύτερα από τις αντίστοιχες της καθαρής ενέργειας πέρυσι, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα 90 δολάρια. Είναι επίσης προειδοποίηση ότι ακόμα και οι έντονα καθετοποιημένοι κλάδοι, όπως οι ανεμογεννήτριες, μπορεί να δυσκολευτούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.
Ένα χρόνο πριν, οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών βρίσκονταν στα ύψη. Τα χρήματα έρρεαν στις μετοχές καθαρής ενέργειας κα οι επενδυτές δεν είχαν πολλά να αφαιρέσουν από τις εταιρείες κατασκευής αιολικών. Εκτός της Κίνας, οι κορυφαίοι τρεις παίκτες που προανέφερα ελέγχουν το 75% της αγοράς χερσαίων αιολικών. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η αποτίμησή τους εκτοξεύτηκε.
Όμως, καθώς συσσωρεύονταν οι προειδοποιήσεις για τα κέρδη, οι χρηματικές ροές μειώθηκαν και οι μετοχές το ίδιο. Της Vestas βρίσκεται σχεδόν στο μισό από πέρυσι, ενώ της Siemens Gamesa έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Επενδυτικά ταμεία έχουν "σορτάρει" τη μετοχή της γερμανικής Nordex, στοιχηματίζοντας ότι θα πέσει κι άλλο (ενώ της GE δεν είναι εισηγμένη χωριστά από τη μητρική).
Αν αναλογιστείτε το μέγεθος και την περιπλοκότητα των ανεμογεννητριών, δεν προκαλεί έκπληξη που οι εταιρείες έχουν πρόβλημα: Οι έλικες των κορυφαίων μοντέλων έχουν διάμετρο πάνω από 160μ. και ο πύργος μπορεί να ζυγίζει εκατοντάδες τόνους. Οι τελευταίες υπεράκτιες ανεμογεννήτριες είναι ακόμα μεγαλύτερες.
 Σύμφωνα με το BNEF, ο χάλυβας αντιστοιχεί στο 85% της μάζας μιας ανεμογεννήτριας. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε πως εξελίχθηκε το κόστος αυτό. Ακόμα και μετά την πρόσφατη πτώση, η τιμή του χάλυβα είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με τα επίπεδα προ της πανδημίας.Οι τιμές του χαλκού και της ρητίνης επίσης αυξήθηκαν.
Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένας ακόμα μεγαλύτερος πονοκέφαλος. Λόγω του μεγέθους των μηχανών και λόγω των τοπικών ρυθμίσεων, η διαδικασία σύνδεσης ανεμογεννητριών είναι απλωμένη σε όλο τον πλανήτη. Αποτελεί μια πρόκληση ακόμα και όταν η αλυσίδα λειτουργεί φυσιολογικά. Όμως, οι χρόνοι παράδοσης ορισμένων εξαρτημάτων αυξήθηκαν από τις 5 στις 50 εβδομάδες, όπως ανέφερε η Siemens Gamesa νωρίτερα αυτό το μήνα. Οι καθυστερήσεις επιφέρουν αυξημένο κόστος ή ακόμα και πρόστιμα, καθιστώντας τη μεταφορά και εγκατάσταση μια πολυέξοδη διαδικασία.
Δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα αν οι εταιρείες μπορούσαν να μετακυλίσουν γρήγορα το κόστος στους πελάτες τους. Δυστυχώς, οι παραγγελίες τους ανάγονται σε ένα χρονικό διάστημα όταν το κόστος πρώτων υλών και μεταφοράς ήταν χαμηλό και φαίνεται πως δεν μπόρεσαν να προστατευτούν με αντασφάλιση. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Siemens Gamesa θα δαπανήσει πάνω από 750 εκατ. ευρώ στο οικονομικό έτος ως το φετινό Σεπτέμβριο, καθώς διαθέτει περισσότερα αποθέματα ως ασφάλεια ενάντια στις καθυστερήσεις.
Αν και οι κατασκευαστές αυξάνουν τις τιμές - μια ξαφνική αλλαγή για έναν κόσμο συνηθισμένο να βλέπει μείωση του κόστους - οι συζητήσεις με τους πελάτες είναι δύσκολες διότι απειλείται η κερδοφορία του εκάστοτε έργου. Αν η ολοκλήρωση καθυστερήσει, τότε ο πελάτης που έχει ήδη συμβολαιοποιήσει την παραγωγή, θα πρέπει να αγοράσει την ενέργεια σε τιμές αγοράς που είναι αυξημένες. Επίσης, οι εταιρείες που διαχειρίζονται αιολικά στην Ευρώπη επλήγησαν πέρυσι από ασυνήθιστα χαμηλές ταχύτητες ανέμου. Δεν προκαλεί έκπληξη που ορισμένοι εξ αυτών δεν προχωρούν σε νέες παραγγελίες.
Αν και ορισμένα από αυτά τα πράγματα είναι απλά ατυχία, τα κέρδη των εταιρειών ανεμογεννητριών τελούσαν υπό πίεση ήδη πριν την πανδημία. Αδειοδοτικά θέματα και τοπικές αντιδράσεις καθυστερούσαν την ανάπτυξη σε περιοχές της Ευρώπης, ενώ η στροφή από τις ταρίφες προς τις δημοπρασίες άσκησε πίεση στην τιμολόγηση.
Οι κατασκευαστές το αντιστάθμισαν μέσω μεγαλύτερων, πιο ισχυρών ανεμογεννητριών, όμως αντιμετώπισαν θέματα ποιότητας: Το κόστος εγγύησης της Vestas αυξήθηκε λόγως των επιδιορθώσεων πτερυγίων, ενώ η Siemens Gamesa χρειάστηκε σχεδιαστικές αλλαγές στις νέες μεγαλύτερες χερσαίες ανεμογεννήτριές της. Τώρα περιλαμβάνουν με καθυστέρηση πιο σφιχτούς όρους μείωσης κόστους στα συμβόλαια και συνεργάζονται με εταιρείες μεταφορών για να εξασφαλίσουν τις παραγγελίες που έχουν προτεραιότητα.
Η νέα έμφαση στην προστασία της κερδοφορίας λογικά θα ανακουφίσει τους επενδυτές. Επίσης, υπάρχουν και άλλοι λόγοι αισιοδοξίας. Η άνοδος των τιμών ηλεκτρισμού ξεπερνά κατά πολύ το κόστος του εξοπλισμού και αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για καθαρή ενέργεια. Ο κλάδος μπορεί επίσης να λάβει ώθηση από την ανανέωση των αμερικανικών επιδοτήσεων που έληξαν πέρυσι. Τα συμβόλαια με υψηλά περιθώρια και πολυετή συντήρηση, όπως και τα υπεράκτια αιολικά αποτελούν πλεονεκτήματα.
Και πάλι, το επόμενο έτος μοιάζει κουραστικό. Οι πληγμένοι μέτοχοι της Siemens Gamesa μπορούν να περιμένουν πως η μέτοχος Siemens Energy AG θα προσφερθεί να αγοράσει τις μετοχές τους έναντι ενός premium. Για όλους τους άλλους, όμως, η καταιγίδα δεν θα περάσει τόσο εύκολα.
(του Κρις Μπράιαντ, Bloomberg)

12/2/2022
Κομισιόν: Μένει ακόμη να δούμε αυξήσεις στη λιανική ρεύματος και φυσικού αερίου - Η κορύφωση έπεται energypress.gr

12 02 2022 | 07:30
Ακόμη κι αν δεν υπάρξει καμιά περαιτέρω αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο), μένει ακόμη να περάσουν οι παλαιότερες αυξήσεις στην «σφαίρα» της λιανικής.
Αυτό είναι σε αδρές γραμμές το βασικό συμπέρασμα μελέτης που πραγματοποίησε η Κομισιόν και περιλαμβάνεται στην έκθεσή της με τις χειμερινές προβλέψεις.
Εξετάζει την εξέλιξη των τιμών ενέργειας και την συσχέτιση ανάμεσα στην χονδρική και την λιανική αγορά ως προς την τελική διαμόρφωση των τιμών της τελευταίας, γεγονός βέβαια που εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφής ομοιογένεια - παρά τις όποιες ομοιότητες δεδομένου ότι πρόκειται ως ένα βαθμό για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας - ως προς την δομή και τα χαρακτηριστικά των αγορών μεταξύ των κρατών-μελών.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως ακόμη κι αν δεν αυξανόντουσαν περαιτέρω οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων, οι παλαιότερες αυξήσεις μένει ακόμη να αποτυπωθούν πλήρως στις τιμές λιανικής. Προσθέτει δε πως η έκταση στην οποία αυτό θα συμβεί εξαρτάται από μια ποικιλία παραγόντων που τελικά διαμορφώνουν την τιμή καταναλωτή σε κάθε επιμέρους κράτος-μέλος.
Συνοπτικά, η Κομισιόν ξεχωρίζει τους εξής παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση της τελικής τιμής καταναλωτή:
1) Διαφορές ως προς την δυναμική των τιμών χονδρικής αερίου για το κάθε κράτος μέλος, όπου οι τιμές αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια του 2021.
2) Η διαρθρωτική δομή των τιμών λιανικής διαφέρει σημαντικά από κράτος-μέλος σε κράτος-μέλος. Για παράδειγμα το μερίδιο του ενεργειακού κόστους και του κόστους προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου της τιμής των σπάνιων γαιών) στην τιμή αερίου για τον καταναλωτή ποικίλει το 2020 από 21% στη Δανία έως 73% στην Τσεχία, ενώ οι φόροι από 9% (ΕΕ) έως 62% στη Σουηδία. Επίσης τα κόστη δικτύου διαφέρουν αισθητά ως προς την «βαρύτητα» στην διαμόρφωση της τελικής τιμής καταναλωτή.
3) Ρυθμιστικό πλαίσιο και κυβερνητικές παρεμβάσεις διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις διάφορες χώρες.
4) Πολλά κράτη, περιλαμβανομένων και αυτών που κανονικά δεν παρεμβαίνουν (ρυθμιστικά) στην διαμόρφωση των ενεργειακών τιμών, εισήγαγαν τόσο πέρυσι όσο και το νέο έτος, μια σειρά έκτακτα μέτρα στήριξης των καταναλωτών απέναντι στις εξαιρετικές ανατιμήσεις στις τιμές ενέργειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όπου επελέγη η περικοπή ειδικών φόρων ενέργειας ή χρεώσεων δικτύου, υπήρξε άμεση αντανάκλαση στην λιανική τιμή ρεύματος και αερίου.
5) Τέλος, η ποικιλία συμβάσεων που μπορεί να συναντήσει κανείς ακόμη και στην ίδια αγορά, όπου ορισμένα νοικοκυριά επιλέγουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια κλειδώνοντας μια τιμή για αρκετά χρόνια.
Η μετακύλιση των τιμών χονδρικής στη λιανική – Μέσοι όροι της ΕΕ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, κατά μέσο όρο περίπου το 40% των αλλαγών στην τιμή του brent περνάει στα καύσιμα μέσα σε 12 μήνες. Επιπλέον, το 80% της αύξησης ενσωματώνεται στην τιμή μέσα σε ένα μήνα.
Διαφορετικά είναι τα πράγματα ως προς το φυσικό αέριο. Σε γενικές γραμμές, η επίδραση εμφανίζεται να είναι μικρότερη και να συμβαίνει με πολύ μικρότερο ρυθμό. Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 13% της αύξησης περνάει στις τιμές καταναλωτή 12 μήνες μετά, ενώ μόλις το 20% αυτού περνάει τον πρώτο μήνα. Από εδώ προκύπτει ότι η άνοδος των τιμών φυσικού αερίου στη χονδρική που παρατηρήθηκε μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους θα πυροδοτήσει νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής αερίου μέσα στη χρονιά.
Ο μηχανισμός μετάδοσης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι περισσότερο δύσκολο να εκτιμηθεί. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν, στο παρελθόν οι αγορές ήταν πολύ λιγότερο διασυνδεδεμένες και οι διαφορές στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στους μηχανισμούς διαμόρφωσης τιμής. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές χονδρικής ρεύματος είναι πλέον περισσότερο συναρτώμενες με τις τιμές αερίου. Για τον λόγο αυτό στις εκτιμήσεις χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό benchmark αερίου, ο δείκτης TTF.
Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το 4% της αλλαγής στις τιμές χονδρικής ρεύματος περνάει στις τιμές καταναλωτή μέσα σε 12 μήνες, το οποίο είναι εμφανώς μικρότερο σε σχέση με τα άλλα δύο προϊόντα. Περίπου το 25% αυτής της αλλαγής εμφανίζεται τον πρώτο μήνα.
Συμπερασματικά, η Κομισιόν εκτιμάει, ανάμεσα σε άλλα, πως η κορύφωση των τιμών λιανικής αερίου θα επέλθει στα μέσα του χρόνου, καθώς μέχρι τότε θα «περνούν» οι προηγούμενες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής, ενώ αποκλιμάκωση των τιμών, δεδομένου πως κινούνται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναμένεται στα μέσα του 2023. Αντίστοιχα, για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές θα ακολουθήσουν παρόμοια πορεία.  

12/2/2022
Ινστιτούτο Καταναλωτών: Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος εισπράτουν από τους ευάλωτους πελάτες ποσά που δεν δικαιούνται energypress.gr

11 02 2022 | 16:50
«O YΠΕΝ κ. Σκρέκας διευκολύνει τις Εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος να εισπράξουν από τους ευάλωτους πελάτες πόσα που δεν δικαιούνται να εισπράττουν σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο!».
Τα παραπάνω καταγγέλλει το Ινστιτούτο Καταναλωτών αναλύοντας όσα συμβαίνουν στις λεπτομέρειες των συμβάσεων και στα «ψιλά γράμματα» των λογαριασμών.
Αναλυτικά:
 1. Όπως είναι γνωστό  ,από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο αύξησης με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των Καταναλωτών και ιδιαίτερα οι λαϊκές οικογένειες να αδυνατούν πραγματικά να αποπληρώσουν ομαλά τους λογαριασμούς ρεύματος.
 2. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί βασικά για δύο λόγους:
Ο πρώτος λόγος είναι διότι το ρεύμα μετατράπηκε σε ένα πλήρες εμπόρευμα μέ χρηματιστηριακό αντίκρισμα.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εντελώς πρόωρα και χωρίς εναλλακτική στρατηγική για παραγωγή φθηνού ρεύματος, εγκαταλείφθηκε η λιγνιτική παραγωγή ρεύματος και βάλτωσε η υδροηλεκτρική.
 1. Αυτή η πολιτική ξεκίνησε σταδιακά από το 2006και όπως βλέπουμε σήμερα το μόνο της αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσει μία τρομακτική ενεργειακή φτώχεια που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα ταλαιπωρήσει την πλειοψηφία των Καταναλωτών τόσο στο οικιακό ρεύμα όσο και στο επαγγελματικό ρεύμα.
 2. Ξέχωρα όμως από την επιβάρυνση της τιμής του ρεύματος λόγω των παραπάνω δύο παραγόντων, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με χρεώσεις  επί της τιμής του ρεύματος οι οποίες είτε είναι αόριστες, όπως η λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής, είπε αναγκάζονται να πληρώσουν δύο φορές για την ίδια υπηρεσία μέσω του διαβόητου ΕΤΜΕΑΡ.
 3. Αυτό γιατί μέσω του ΕΤΜΕΑΡ οι καταναλωτές πληρώνουν τους παραγωγούς ΑΠΕ και ταυτόχρονα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής τους ξαναπληρώνουν.
 4. Επιπλέον, οι ευάλωτοι καταναλωτές που κατανέμονται στο ΚΟΤ Α και στο ΚΟΤ Β, , παρά το γεγονός ότι με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/2018 έχει ρυθμιστεί η χρέωση προμήθειας και η έκπτωση στο σύνολο της κατανάλωσηςπου δικαιούνται οι καταναλωτές αυτοί ανέρχεται σε 75% και 45% αντίστοιχα, με συνέπεια η έκπτωση αυτή να πρέπει να εφαρμόζεται και στην λεγόμενη “ρήτρα αναπροσαρμογής” (αφού και αυτή αναφέρεται σε χρέωση προμήθειας ρεύματος), ταλαιπωρούνται από την συνεχιζόμενη ασάφεια των εξαγγελιών του αρμόδιου υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, Ο ΥΠΕΝ, δημιουργεί σύγχυση αναφέροντας ότι επιδοτείται ξεχωριστά το Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), αφού με τον τρόπο αυτό καταργείται στην πράξη η έκπτωση 75% επί της ρήτρας αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας ρεύματος που είναι υποχρεωμένος ο κάθε προμηθευτής να εφαρμόσει.
Με άλλα λόγια, Ο ΥΠΕΝ, διευκολύνει (ας ελπίσουμε άθελα του) τις Εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος να εισπράξουν από τους ευάλωτους πελάτες πόσα που δεν δικαιούνται να εισπράττουν σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
 1. Αυτή η σύγχυση σε βάρος των φτωχών λαϊκών νοικοκυριών και εν γένει των καταναλωτών πρέπει να τερματισθεί  άμεσακαι συγκεκριμένα οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εφαρμόζουν τις άνω αντίστοιχες εκπτώσεις στους δικαιούχους ΚΟΤ και στην ρητρα αναπροσαρμογης.
 2. Τέλος, είναι δεδομένο ότι όσοι καταναλωτές έχουν συνάψει τηλεφωνικά συμβάσεις με διάφορες εταιρείες ρεύματος, δεν έχουν λάβει γνώση και δεν έχουν πληροφορηθεί για την ρήτρα αναπροσαρμογής και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να την καταβάλουν.
 3. Υπάρχουν  άλλωστε και πολλά παραδείγματα όπου οι διάφορες εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος δεν χορήγησαν αντίγραφα των συμβάσεων στους καταναλωτές, είτε οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί από αντιπροσώπους τους και μόνο, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην έχουν πληροφορηθεί τους γενικούς όρους συναλλαγών και των επιμέρους ρητρών που εμπεριέχονται στις συμβάσεις αυτές.
 4. Παρατηρήθηκε επίσης ότι το σύνολο σχεδόν των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος που συνάπτονται, έχουν μέγεθος γραμματοσειράς εξαιρετικά μικρό, το οποίο δεν είναι ευανάγνωστο κι η ανάγνωση του είναι δυνατή μόνο με μεγεθυντικό φακό.
 5. Η πρακτική αυτή είναι παράνομησύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3587/2007, όπως ισχύει, περί προστασίας Καταναλωτών.
 6. Έχουμε υποβάλει ήδη αναφορά για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση στον τομέα της ενέργειας προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος και περιμένουμε από αυτόν και από την ΡΑΕ να ενεργήσει και  όχι να παραπέμψουν το θέμα στις ελληνικές καλένδες.
 7. Περιμένουμε επίσης   και από τα κόμματα της Βουλής τις ενέργειες τους.
 8. Σίγουρα όμως, πέρα από τις ευθύνες της ΡΑΕ, η βασική ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση η οποία πρέπει να τερματίσει την αδιέξοδη αυτή πολιτική που ακολουθεί και στον τομέα της ενέργειας, πολιτική που παραβλάπτει καίρια τα δικαιώματα των καταναλωτών- πολιτών της Ελλάδας.
            ΠΗΓΗ enrgypress.gr

11/2/2022
Τον χειμώνα του 2022 οι πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου σε Καστοριά και Άργος Ορεστικό energypress.gr

11 02 2022 | 09:42
"Η μισή απολιγνιτοποίηση έγινε στην περιοχή της Δυτ Μακεδονίας χωρίς ευρωπαϊκές ενισχύσεις και χωρίς να πέσει ούτε ένα ευρώ στην περιοχή. Εμείς με σχέδιο και προοπτική προχωράμε στην υπόλοιπη, χωρίς να αφήσουμε συντρίμμια" ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση των εγκαινίων της έναρξης των έργων διανομής Φυσικού Αερίου που διοργάνωσε η ΔΕΔΑ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι "οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι πρωτοφανείς" και ότι καμία Περιφέρεια της χώρας δεν έχει λάβει τέτοιες ενισχύσεις έως σήμερα, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή, με διαπραγματεύσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες "αυξήθηκε ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων για την δυτική Μακεδονία".
"Έχουμε την θέληση, τους πόρους, το όραμα και θα το καταφέρουμε. Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού που θα κάνουμε την δυτ. Μακεδονία καλύτερη όσο ποτέ άλλοτε" κατέληξε.
'Ασκησε κριτική στα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης, λέγοντας ότι είχε θέσει το έργο στο προηγούμενο οικονομικό πρόγραμμα, κάτι που είναι σχετικά εύκολο να το κάνει κάποιος, αλλά δεν είχε προχωρήσει στα δύσκολα κομμάτια που είναι η ένταξή του στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα "όταν ανέλαβα το υπουργείο Ανάπτυξης ήρθα αντιμέτωπος με το αίτημα της ΕΕ, που ήθελε την απένταξη πολλών έργων φυσικού αερίου και της δυτικής Μακεδονίας που διαχειριζόταν η ΔΕΔΑ, με το αιτιολογικό ότι δεν είχε προχωρήσει καμία δημοπράτηση".
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι "η Ελλάδα, εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται στην πρώτη θέση, με διαφορά από τον δεύτερο στις απορροφήσεις ευρωπαϊκών πόρων" ενώ οι χειμερινές προβλέψεις της ΕΕ "την κατατάσσουν στη δεύτερη σε ανάπτυξη στην Ευρώπη". Ως ένδειξη ενίσχυσης αυτής της εικόνας που αποπνέει η οικονομία, ανέφερε την είδηση της επαναλειτουργίας του εργοστασίου προφίλ αλουμινίου "Αλουμύλ" στην Ξάνθη, που είχε αναστείλει την λειτουργία του το 2014. "Αυτό κάτι δείχνει για την ανάπτυξη της χώρας" σημείωσε. 
Αναφερόμενος στην διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας Καστοριάς, δήλωσε ότι "δεν είναι όλα ρόδινα στην Ελλάδα", μίλησε για τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό που επηρεάζει το εισόδημα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι "αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο". Πρόσθεσε όμως, ότι "θα κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι μπορεί να γίνει, ώστε μην μείνει κανείς πίσω".
Αναφερόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι "σήμερα άκουσα τον Τσίπρα να ζητά την διαγραφή του ιδιωτικού χρέους έτσι θα πάνε μπροστά; Θα πάμε μπροστά μόνο με έργα σαν κι αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα στην Καστοριά, της έναρξης έργων διανομής φυσικού αερίου" για το οποίο όπως δήλωσε "θα τελειώσει υποχρεωτικά μέχρι το 2023".
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, απευθυνόμενος στους δημάρχους της περιοχής τους, διαβεβαίωσε ότι "όλη η δυτική Μακεδονία συμπεριλαμβάνεται στα εδαφική σχέδια της δίκαιης μετάβασης" και άρα οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να εγκαταστήσουν τις επενδύσεις τους, θα μπορούν να επιλέξουν όλες τις πόλεις της δυτικής Μακεδονίας. Επανέλαβε ότι "η εξειδίκευση ΕΣΠΑ 2021 -27 θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, οπότε αμέσως μετά θα μπορούν οι εταιρίες να υποβάλλουν τα σχέδια τους". 
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας, ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο του 2022 ο ΔΕΣΦΑ θα ολοκληρώσει τα έργα κατασκευής στην έξοδο του αγωγού ΤΑΡ στην Ποριά και "αμέσως μετά θα μπορούμε να κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου στην Καστοριά και το 'Αργος Ορεστικό". Έκανε ειδική αναφορά στα οφέλη που θα προκύψουν στην τοπική οικονομία και στα τοπικά επαγγέλματα από την είσοδο του φυσικού αερίου στην καθημερινή χρήση και ανακοίνωσε ότι "ο ΔΕΔΑ θα προχωρήσει στην δυτική Μακεδονία σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μηχανικών και τεχνικών όπως υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι, κλπ σε θέματα τεχνολογιών φυσικού αερίου".
Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, ο βουλευτής Καστοριάς Ζήσης Τζηκαλάγιας, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς, Γιάννης Κορεντσίδης, ο δήμαρχος 'Αργους Ορεστικού, Πάνος Κεπαπτσόγλου και ο δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης.
Τα έργα φυσικού αερίου στην Καστοριά αφορούν δίκτυο 80 χλμ, στο 'Αργος Ορεστικό 41 χλμ, και στα Γρεβενά 36 χλμ. Οι συνδέσεις που προβλέπονται στο δίκτυο είναι 7000, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου στα 18 εκ. ευρώ.  
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

11/2/2022
Χειμερινές Προβλέψεις της Κομισιόν: Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο μέχρι και την άνοιξη του 2023 energypress.gr

11 02 2022 | 07:52
Με υψηλές τιμές στο ρεύμα και το φυσικό αέριο για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο, θα πρέπει να μάθουν να ζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν, οι προβλέψεις της οποίας για την ενέργεια, δεν είναι και πολύ αισιόδοξες.
Αν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν υποχωρήσει από τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, όπως παρατηρεί σε ειδικό κεφάλαιο για τις ενεργειακές εξελίξεις η έκθεση (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip169_en.pdf), εντούτοις η Επιτροπή προβλέπει για το 2022 πως οι τιμές θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που η ίδια εκτιμούσε το περασμένο φθινόπωρο.
Και μιλά για ουσιαστική αποκλιμάκωση τιμών από την άνοιξη του 2023 και μετά, δηλαδή σε ένα και πλέον χρόνο από σήμερα, αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς και τα δομικά ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, που δεν οφείλεται μόνο στον γεωπολιτικό παράγοντα. Επισημαίνει μάλιστα ότι ακόμη και αν δεν γίνουν άλλες αυξήσεις στην αγορά χονδρικής, εντούτοις το μέχρι σήμερα άλμα τιμών, δεν έχει ακόμη μετακυλιστεί πλήρως στις τιμές λιανικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή μιλά για κορύφωση των τιμών στο ρεύμα και γενικότερα των καυσίμων στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και μετά βλέπει αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Επισημαίνει ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος αναμένεται να περάσει και στα υπόλοιπα προϊόντα του καλαθιού του καταναλωτή, γεγονός που σηματοδοτεί πως έπεται συνέχεια ως προς τις ανατιμήσεις των τιμών συνολικότερα στην ελληνική αγορά.
Στο κεφάλαιο ωστόσο που αφορά τις ενεργειακές εξελίξεις πανευρωπαϊκά, η έκθεση αναφέρει ότι αυτές θα παραμείνουν το βασικό στοιχείο ώθησης του πληθωρισμού προς τα πάνω, προσθέτοντας ότι παρά την αναμενόμενη σταθεροποίηση των τιμών χονδρικής από το 2ο τρίμηνο του 2022 και μετά, το peak στην λιανική του φυσικού αερίου δεν αναμένεται πριν τα μέσα του έτους. Και αυτό, καθώς οι προηγούμενες αυξήσεις θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις τιμές και να τις συντηρούν σε υψηλά επίπεδα.
Το πιο ανησυχητικό βρίσκεται στην επόμενη παράγραφο, όπου η Κομισιόν διευκρινίζει πως παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφουν οι τιμές στο φυσικό αέριο έναντι εκείνων του Δεκεμβρίου, εντούτοις η τάση στα futures υποδηλώνει ότι αυτές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τα μέσα της επόμενης χρονιάς.
Πράγματι, βλέποντας την πορεία στα futures του φυσικού αερίου, δεν διαφαίνεται κάποια σοβαρή αποκλιμάκωση πριν τα μέσα του 2023. Χθες, η τιμή για το συμβόλαιο Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 74,4 ευρώ/ MWh, για τον Απρίλιο υπολογίζεται στα 73,35 ευρώ, για το Μάιο στα 72,55 ευρώ, για τον Ιούλιο στα 72,15 ευρώ, για το γ’ τρίμηνο του 2022 στα 71,80 ευρώ και για το δ’ τρίμηνο στα 73 ευρώ /MWh. Ουσιαστική αποκλιμάκωση δεν καταγράφεται πριν το δεύτερο τρίμηνο του 2023, όπου και οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχωρούν στα 45,27 ευρώ, για να πέσουν περαιτέρω το γ’ τρίμηνο του 2023 στα 43,70 ευρώ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση βλέπει μετά την άνοιξη του 2023 μια απότομη πτώση, διευκρινίζοντας πως ό,τι ισχύει για το φυσικό αέριο, ισχύει και τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τα καλά νέα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Επιτροπής είναι ότι δεν πρέπει να αναμένουμε απότομες διακυμάνσεις των τιμών, είτε προς τα πάνω, είτε και προς τα κάτω, με την απότομη δηλαδή ένταση των προηγουμένων μηνών.
Στο μέτωπο του πετρελαίου, η έκθεση σημειώνει ότι η ακρίβεια στα καύσιμα, θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί τους επόμενους 12 μήνες, τονίζοντας ότι τη σταθεροποίηση αυτή δείχνουν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα παραπάνω αφορούν στο άμεσο αντίκτυπο της ανόδου των τιμών στα βασικά ενεργειακά προϊόντα. Οι έμμεσες επιπτώσεις που επίσης επηρεάζουν τις πληθωριστικές εξελίξεις είναι πιθανό να παραμείνουν για περισσότερο διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι προβλέψεις της Κομισιόν, όσο και άλλων οίκων και αναλυτών, διέπονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, με άγνωστο φυσικά Χ, το τι θα συμβεί στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αναλυτές, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου άνθρακα, οι τιμές του φυσικού αερίου οδηγούν τις χρηματιστηριακές τιμές ηλεκτρισμού στα επίπεδα των 220 ευρώ/MWh, που ίσως μειωθούν προς τα 180 ευρώ/MWh τους επόμενους μήνες του 2022. Οι τιμές αυτές είναι τρεις φορές πιο υψηλές από τις τιμές που ίσχυαν στις αρχές του 2021.
ΠΗΓΗ   energypress.gr

11/2/2022
Eurostat: Σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε το 2020 η εξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγωγές ενέργειας energypress.gr

10 02 2022 | 07:31
Η εξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγωγές ενέργειας έφτασε στο 57,5% το 2020, μειωμένη κατά 3% σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Το υψηλότερο ποσοστό στα χρονικά ήταν το 60,5% του 2019 και η πτώση του το 2020 επιμερίζεται σε κατά 12,6% μειωμένες εισαγωγές και 8,1% λιγότερη διαθέσιμη πρωτογενή ενέργεια.
Οι παραπάνω εξελίξεις σχετίζονταν με την πανδημία και τις διαταραχές που προκάλεσε στην ενεργειακή αγορά και το σύνολο της οικονομίας.
Οι δύο βασικότερες πηγές ενέργειας για την Ε.Ε. το 2020, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, με ποσοστά 34,5% και 23,7% αντίστοιχα, εισάγονται στην Ευρώπη κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Συγκεκριμένα, η εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου υποχώρησε ελαφρώς το 2020 από το 96,8% σε 96,2%, ενώ του αερίου από 89,6% σε 83,6%.
Στα στερεά ορυκτά καύσιμα, ο δείκτης εξάρτησης ήταν 35,9%, μειωμένος κατά 7,4% σε σχέση με το 2019.
ΠΗΓΗ energypress.gr

10/2/2022
Σε άνθηση ο «τουρισμός της βενζίνης» στην κεντρική Ευρώπη energypress.gr

08 02 2022 | 15:28
Μετά την Ουγγαρία, οι Σλοβάκοι κατευθύνονται πλέον και στα πολωνικά βενζινάδικα από τις αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να εφοδιαστούν με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα καυσίμου σε δοχεία, λόγω φθηνότερων τιμών.
Σε απάντηση, η Πολωνία αποφάσισε να επιβάλει ελέγχους στα σύνορα.
Το φυσικό αέριο και το ντίζελ στην Πολωνία είναι περίπου 25 έως 35 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο φθηνότερα καθώς η Βαρσοβία αποφάσισε να μειώσει τον ΦΠΑ για αυτά τα ενεργειακά προϊόντα ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό.
Με μια δεξαμενή καυσίμου 50 λίτρων, οι Σλοβάκοι μπορούν να εξοικονομήσουν 10 έως 18 ευρώ εάν περάσουν τα σύνορα για φυσικό αέριο. Στη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, η Βαρσοβία αποφάσισε επίσης να καταργήσει τον ΦΠΑ για τα είδη παντοπωλείου.
Αυτό σημαίνει ότι ένα ταξίδι στην Πολωνία αξίζει και για τους Σλοβάκους που ζουν πιο μακριά από τα σύνορα. Τυπικοί προορισμοί για τους Σλοβάκους περιλαμβάνουν τις πόλεις Zakopane, Nowy Targ, Czarny Dunajec ή Jabłonka. Αρκετά πρατήρια ανέφεραν ότι είχαν ήδη ξεμείνει από καύσιμα και έπρεπε να κλείσουν για αρκετές ώρες.
«Γνωρίζουμε για αυτήν την πρακτική και θα πραγματοποιήσουμε επιθεωρήσεις», ανακοίνωσε η Πολωνική Επιθεώρηση Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με την υπηρεσία ειδήσεων Onet.
«Οι περίπολοί μας θα ελέγξουν εάν μεγάλες ποσότητες καυσίμων μεταφέρονται με αυτοκίνητα, εκτός από τις δεξαμενές καυσίμων στα σύνορα με τη Σλοβακία στο Chyżne. Θα ήταν επικίνδυνο», πρόσθεσε το πρακτορείο σε ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με το νόμο, ένα αυτοκίνητο που διασχίζει τα σύνορα δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από τέσσερα δοχεία καυσίμου των 60 λίτρων έξω από τη δεξαμενή βενζίνης, υπό την προϋπόθεση ότι τα δοχεία πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ.
Εν τω μεταξύ, ο τουρισμός της βενζίνης από τη Σλοβακία στην Ουγγαρία ξεκίνησε νωρίτερα, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν καθόρισε την τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στα 480 HUF (1,34 ευρώ) ανά λίτρο στα μέσα Νοεμβρίου.
Ωστόσο, τα μικρότερα πρατήρια υγρών καυσίμων είναι πλέον πιθανό να υποστούν το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων από το πάγωμα των τιμών στη Βουδαπέστη.
Σύμφωνα με τον Ottó Grád, γενικό γραμματέα της Ουγγρικής Ένωσης Πετρελαιοειδών, η παράταση του παγώματος της τιμής της βενζίνης πέρα από τις 15 Φεβρουαρίου, όταν η κυβέρνηση πρόκειται να αναθεωρήσει την πολιτική, θα μπορούσε να καταστρέψει τους μικρότερους λιανοπωλητές καυσίμων, ανέφερε το ATV News.
Ένας αυξανόμενος αριθμός Τσέχων και Γερμανών αναφέρεται επίσης ότι τροφοδοτούνται με καύσιμο σε γειτονικές χώρες.
Όπως αναφέρει η Die Welt, η γερμανική ένωση πρατηρίων καυσίμων προειδοποίησε ότι τα γερμανικά πρατήρια βενζίνης κοντά στα σύνορα ενδέχεται να χρεοκοπήσουν λόγω του κύματος «τουρισμού καυσίμων» προς την Πολωνία. «Αυτοί οι σταθμοί έχουν πραγματικά προβλήματα», τόνισε.
(Euractiv.gr)

8/2/2022
Λαγκάρντ: Θετική σε μείωση των φόρων στα καύσιμα λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους - Αναλυτικά η απάντηση στον Δ. Παπαδημούλη energypress.gr

08 02 2022 | 11:26
Θετική απάντηση έδωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στην ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη εάν συμφωνεί με την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναπτύσσοντας την ερώτηση του, επισήμανε ότι η Κομισιόν προτείνει από τον Οκτώβριο, μέσω της εργαλειοθήκης της, τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα ως μέτρο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλεί η μεγάλη αύξηση της τιμής τους.
“Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση της Κομισιόν; Τη θεωρείτε χρήσιμη, καθώς μας είπατε ότι ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται κυρίως στην έκρηξη των τιμών των καυσίμων;”, ήταν η κατακλείδα της ερώτηση του κ.Παπαδημούλη.
Τι απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; “Όσον αφορά την ερώτησή σας, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις έτσι ώστε σε περίπτωση υψηλών ενεργειακών τιμών, να ανακουφιστεί ο κόσμος. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα κατάλογο με τα πιθανά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Από δημοσιονομική άποψη πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει εστίαση στους πιο ευάλωτους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε συγκεκριμένους πολίτες”.
Όπως σημειώνουν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο της πρότασης που καταθέτει από τις αρχές φθινοπώρου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η έκρηξη των τιμών τους που έχει “γονατίσει” νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η αρμόδια τομεάρχης Έφη Αχτσιόγλου μάλιστα, σχολιάζοντας το επιχείρημα του κ.Σκυλακάκη ότι η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα δεν θα οφελήσει τους πτωχούς επειδή δεν έχουν αυτοκίνητο, απάντησε ότι οι εν λόγω φόροι αφορούν “και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη και το φυσικό αέριο”.
(της Μαρίνας Μάνη, euro2day.gr)

8/2/2022
Και ξαφνικά, κινητικότητα στο ελληνικό upstream: Σεισμικές από τα ΕΛ.ΠΕ και στο «Ιόνιο» - Στο λιμάνι της Πάτρας δεμένο μετά από πρόσκρουση το ερευνητικό σκάφος “SW Cook” energypress

08 02 2022 | 07:43
Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι ο φάκελος της έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα έκλεινε οριστικά, μετά τη δικαστική εμπλοκή στις παραχωρήσεις της Κρήτης, ξαφνικά προέκυψε κινητικότητα…
Δεν είναι μόνο η είδηση που ήρθε από την ΕΔΕΥ την περασμένη Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου πως τα Ελληνικά Πετρέλαια ολοκλήρωσαν σεισμικές έρευνες στο θαλάσσιο «μπλοκ 10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο αλλά και οι πληροφορίες που φέρουν την ελληνική εταιρία έτοιμη να τις συνεχίσει και στο έτερο οικόπεδο της στο Ιόνιο Πέλαγος, το «Ιόνιο».
Πηγές αναφέρουν στο energypress, πως τα ΕΛ.ΠΕ προτίθενται να κάνουν γεωφυσικές έρευνες για την καλύτερη αποτύπωση πιθανών στόχων φυσικού αερίου και στη θαλάσσια έκταση των 6.671,13 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κέρκυρας και απέναντι από του Παξούς.
Αν και τα ΕΛ.ΠΕ έχουν προχωρήσει σε κινήσεις αποεπένδυσης από το upstream, εντούτοις φαίνεται ότι στις περιοχές που διατηρούν τα δικαιώματα ερευνών κι εκμετάλλευσης συνεχίζουν κανονικά το ερευνητικό τους πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται πως η ελληνική εταιρεία δεν έχει εταίρο. Το «Ιόνιο» έχει περάσει πια αποκλειστικά σε αυτήν μετά την αποχώρηση της ισπανικής Repsol.
Οι σεισμικές έρευνες στο «μπλοκ 10» και το «Ιόνιο» έχουν ανατεθεί στη νορβηγική εταιρεία Sharewater. Στην πρώτη περιοχή διενεργήθηκαν από το σκάφος ειδικού τύπου «SW Cook». Και το ίδιο, κατά τις πληροφορίες, επρόκειτο να συνεχίσει το «σκανάρισμα» και στο «Ιόνιο».
Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης της Πελοποννήσου κάνουν γνωστή ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Πάτρας, η οποία εκδόθηκε το περασμένο Σάββατο 5 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με την οποία το «SW Cook» προσέκρουσε σε προβλήτα του Βόρειου Λιμένα Πατρών: "Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, για περιστατικό πρόσκρουσης του πλοίου ειδικού τύπου “SW COOK” σημαίας Κύπρου, κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης σε προβλήτα του βόρειου λιμένα Πάτρας, με επιβαίνοντες σαράντα τρία μέλη πληρώματος.
Το εν λόγω πλοίο, προσέκρουσε στην αριστερή πρυμναία πλευρά, περίπου ένα μέτρο άνω της ίσαλης γραμμής, ενώ σύμφωνα με δήλωση του Πλοιάρχου, από την πρόσκρουση προκλήθηκε στρέβλωση ελασμάτων και ρήγμα μικρών διαστάσεων, άνευ εισροής υδάτων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, απαγορεύτηκε ο απόπλους του “SW COOK”, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση".
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων παραμένει άγνωστο κατά πόσο θα είναι σε θέση το ειδικό σκάφος να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες του στο «Ιόνιο»
Οι παραχωρήσεις του Ιονίου Πελάγους και «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» φαίνεται να είναι και οι πλέον ελπιδοφόρες ως προς τον εντοπισμό μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη χώρα μας.
Η ΕΔΕΥ στην ανακοίνωση που έκανε την περασμένη Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου με αφορμή την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών στο «μπλοκ 10» επαναλαμβάνει: «Από προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δις. ευρώ,  στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων». 
ΠΗΓΗ energypress.gr

8/2/2022
Υποχωρεί το brent μετά από το ανοδικό σερί στις τιμές του πετρελαίου energypress.gr

07 02 2022 | 12:54
Υποχωρεί το brent μετά από ένα σερί επτά εβδομαδιαίων κερδών που οδήγησε το αργό στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014.
Τα συμβόλαια στο Λονδίνο σημειώνουν πτώση 0,8% αφού προηγουμένως άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι.
Ένα διυλιστήριο στο Τέξας με παραγωγή 593.000 βαρέλια ημερησίως, έκλεισε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, και οι τιμές σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση.
Τα περιθώρια για το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσαν άνοδο στο ισχυρότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2020.
Οι traders συνεχίζουν επίσης να παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά, με τους διπλωμάτες να αναμένεται να επιστρέψουν στη Βιέννη την Τρίτη.
Την Παρασκευή οι ΗΠΑ υπέγραψαν πολλές παραιτήσεις από τις κυρώσεις που σχετίζονται με τις μη στρατιωτικές πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, αν και η Τεχεράνη τόνισε πως χρειάζεται ακόμη εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον προκειμένου να αναζωογονήσει τη συμφωνία.
Το Brent παράδοσης Απριλίου υποχωρεί 0,8% στα 92,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate παράδοσης Μαρτίου σημειώνει πτώση 1,3% στα 91,16 δολάρια το βαρέλι.
ΠΗΓΗ energypress.gr

7/2/2022
Στον Σκρέκα η «καυτή πατάτα» για την αποθήκη αερίου στην Καβάλα - ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ συμφώνησαν ότι... διαφωνούν energypress.gr

 

06 02 2022 | 13:32
Δεν γεφυρώθηκαν οι διαφωνίες ΡΑΕ-ΔΕΣΦΑ για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου της Καβάλας.
Στη χθεσινή (σ.σ. Παρασκευή) συνάντηση της Ολομέλειας του Ρυθμιστή με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Διαχειριστή, Μαρία-Ρίτα Γκάλι και υψηλόβαθμα στελέχη του, οι δύο πλευρές απλά συμφώνησαν ότι.. διαφωνούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, το θέμα πλέον ανάγεται σε ζήτημα πολιτικής απόφασης, με την «καυτή πατάτα» να περνά στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.
Στη λιγότερο από μιάμιση ώρα που κράτησε η συνάντηση στα γραφεία της ΡΑΕ, οι δύο διοικήσεις επανέλαβαν τις γνωστές, διαφορετικές, απόψεις τους για τις συμπληρωματικές επενδύσεις της ΥΑΦΑ Καβάλας, χωρίς να καταστεί δυνατή η σύγκλιση τους.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ. Σύμφωνα με πηγές του Διαχειριστή, «πήγαμε και εξηγήσαμε τις θέσεις μας, δεν καταλήξαμε κάπου». Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο ΔΕΣΦΑ θα αναμένει τις επόμενες κινήσεις της ΡΑΕ, έτοιμος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. «Είμαστε στη διάθεση τους για οτιδήποτε χρειαστούν», ειπώθηκε από αρμόδια πηγή.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, για τα αποτελέσματα της συνάντησης ενημερώνεται άμεσα το ΥΠΕΝ, ενώ, παράλληλα, η ΡΑΕ έχει ολοκληρώσει το κείμενο για τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ώστε να είναι έτοιμο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο χρόνος έναρξης της συναρτάται άμεσα με το τι θα αποφασιστεί πλέον σε πολιτικό επίπεδο.
Κατά μία πληροφορία, δεν αποκλείεται να αναβληθεί για λίγο η διαβούλευση, ώστε να δοθεί χρόνος για να βρεθεί κοινή γλώσσα μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ στο ζήτημα των συμπληρωματικών επενδύσεων. Χωρίς να αποκλείεται, επίσης, και η επίσπευση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία τοποθετείται στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, ώστε τον τελικό λόγο για τις συγκεκριμένες επενδύσεις να έχουν οι χρήστες του δικτύου. Αυτοί, δηλαδή, να κρίνουν αν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με τα κόστη των συμπληρωματικών επενδύσεων.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι πρόθεση της ΡΑΕ είναι να δώσει ταυτόχρονα σε διαβούλευση, μαζί με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, τη μελέτη κόστους-οφέλους που έχει καταρτίσει ο ΔΕΣΦΑ.
Σε κάθε περίπτωση, «η μπάλα είναι στην εξέδρα» του ΥΠΕΝ. Κάτι το οποίο θα διαφανεί από τη δημόσια διαβούλευση. Εάν βγει στον αέρα μεθαύριο, Δευτέρα, σημαίνει ότι και το υπουργείο συμμερίζεται τις απόψεις της ΡΑΕ, οπότε η επένδυση της ΥΑΦΑ Καβάλας θα προχωρήσει, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς συμπληρωματικές επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, με τους υποψήφιους επενδυτές να αποφασίζουν την εμπλοκή τους ή όχι. Το αντίθετο, επίσης, θα έχει σημασία, με τη συνέχεια να προοιωνίζεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για όλες τις εμπλεκόμενες μεριές. Όπερ έδει δείξαι.
Να θυμίσουμε ότι ο Κανονισμός Τιμολόγησης είναι ένα από τα δύο ρυθμιστικά κείμενα τα οποία αναμένει το ΤΑΙΠΕΔ, για να προσδιορίσει ημερομηνίες για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Ο βαθμός κοινωνικοποίησης του έργου είναι το δεύτερο κείμενο, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη για τον Κανονισμό Τιμολόγησης.
(της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, euro2day.gr)

 

6/2/2022
ΕΔΕΥ: Επιτυχημένη ολοκλήρωση θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών για φυσικό αέριο στην Ελλάδα energypress.gr

04 02 2022 | 16:30
Η διεθνής εταιρεία πρόσκτησης και επεξεργασίας θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων Shearwater ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία γεωφυσικές έρευνες σε θαλάσσιο οικόπεδο στο Ιόνιο Πέλαγος. Στόχος των ερευνών ήταν να αξιολογηθούν το μέγεθος και οι προοπτικές των δυνητικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι έρευνες έλαβαν χώρα σε μια συγκυρία κατά την οποία το φυσικό αέριο βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής ατζέντας της Ευρώπης εξαιτίας των ελλείψεων στην τροφοδοσία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο στη νέα ταξινομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιώσιμες «πράσινες» επενδύσεις που στηρίζουν τη στρατηγική απανθρακοποίησης της ΕΕ και την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών της στόχων.
Ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ -της εταιρείας που έχει την ευθύνη επίβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα- καλωσόρισε την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για το πρώτο απτό βήμα μετά από περισσότερο από μισή δεκαετία προκειμένου να αποκτήσουμε σαφήνεια αναφορικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τα θαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου της». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκτέλεσαν τις  έρευνες ακολουθώντας τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, ξεπερνώντας ακόμα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».
Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων.  Από προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δις. ευρώ,  στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της Ελλάδας (ΕΣΕΚ) προβλέπει σημαντική αύξηση στη χρήση φυσικού αερίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του φυσικού αερίου ως κρίσιμης τεχνολογίας-«γέφυρας» στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός ενεργειακού συστήματος που θα κυριαρχείται από τεχνολογίες ΑΠΕ.
—————————
Πεδίο ερευνών: Ιόνιο Πέλαγος, Μπλοκ 10,  έκταση 3. 421 km2, Διαχειριστής: Ελληνικά Πετρέλαια
Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόστηκαν:
 • Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας εκκίνησης» για να διασφαλιστεί ότι τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να απομακρυνθούν προσωρινά από την περιοχή διενέργειας των γεωφυσικών ερευνών πριν την έναρξή τους
 • Διπλασιασμός των παρατηρητών των θαλάσσιων θηλαστικών πάνω στο πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες για να διασφαλιστεί η προστασία των κητωδών και άλλων ειδών θαλάσσιας ζωής εντός της ζώνης ασφαλείας
 • Διπλασιασμός της ακτίνας της ζώνης ασφαλείας έως 1,5 χιλιόμετρα γύρω από το πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού μεγάλων θαλάσσιων ζώων
 • Περίοδος αναμονής 30 λεπτών πριν την έναρξη και παύση κάθε ερευνητικής δραστηριότητας
 • Παθητική ακουστική παρακολούθηση υποβρύχιων ήχων για την μέτρηση των επίπεδων θαλάσσιου θορύβου και τον εντοπισμό θαλάσσιων θηλαστικών.
 • Εφαρμογή ζώνης αποκλεισμού 1 χιλιομέτρου γύρω από τις περιοχές «Natura» καθώς και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Παρακολούθηση από ξηράς και αέρος των κητωδών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των ερευνών.
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση των  καταφυγίων άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετρικής παρακολούθησης χελωνών καρέτα-καρέτα με συσκευές εντοπισμού GPS.
 • Πλήρης συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με συμβάσεις MARPOL VI και ACCOBAMS και τις κατευθύνσεις του JNCC.
Προφίλ ΕΔΕΥ
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β). Η εταιρεία διαχειρίζεται με συνέπεια, διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr.

5/2/2022
Ανανεώθηκε το συμβόλαιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη Sonatrach για την προμήθεια της ελληνικής αγοράς με LNG energypress.gr

04 02 2022 | 11:15
Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά εποικοδομητική συνεργασία τους,  η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η εθνική εταιρεία υδρογονανθράκων της Αλγερίας SONATRACH, προχώρησαν  στην ανανέωση του συμβολαίου προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Η συμφωνία για την ανανέωση του υφιστάμενου συμβολαίου προμήθειας LNG υπεγράφη διαδικτυακά από την αντιπρόεδρο της SONATRACH, αρμόδια για Δραστηριότητες Μάρκετινγκ, κα Fatiha NEFFAH και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά στα γραφεία του ομίλου SONATRACH.  
Πέραν της παράδοσης φορτίων LNG στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα οποία διοχετεύονται στην ελληνική αγορά, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει την προσαρμογή των όρων του υφιστάμενου μακροχρόνιου συμβολαίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. 
Μέσω αυτής της συμφωνίας, οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την ιστορική τους συνεργασία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, τη στιγμή που το ενεργειακό τοπίο αναδιαμορφώνεται με την ανοδική τάση των τιμών και την είσοδο  νέων «παικτών».
Η εμπορική συνεργασία ανάμεσα στη SONATRACH και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας ξεκίνησε το 2000, με την αλγερινή εταιρεία να αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή LNG στην ελληνική αγορά.  Οι παραδόσεις του Αλγερινού LNG πραγματοποιούνται στον ελληνικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου της Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων, και από εκεί προωθούνται στην ελληνική επικράτεια.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς δήλωσε: «Η ανανέωση του συμβολαίου προμήθειας LNG από τη SONATRACH, επισφραγίζει μια πολυετή, εποικοδομητική συνεργασία με έναν εταίρο διαχρονικά αξιόπιστο, που αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου της ελληνικής αγοράς. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας, με προσαρμογή των όρων στα σημερινά δεδομένα, ανταποκρίνεται στον στρατηγικό στόχο της ΔΕΠΑ Εμπορίας να εξασφαλίζει για τους πελάτες της επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, από αξιόπιστες και διαφοροποιημένες πηγές, «θωρακίζοντας» έτσι την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».
ΠΗΓΗ energypress.gr

4/2/2022
Η MOTOR OIL στηρίζει το ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΕΝΕΡΓEΙΑΣ (ΙΓ) του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) για μια βιώσιμη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία energypress.gr

 

04 02 2022 | 07:44
Σε μια περίοδο ενεργειακής μετάβασης προς καθαρότερες μορφές ενέργειας, η MΟΤΟR OIL στηρίζει το Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Η ερευνητική δραστηριότητα του  Ινστιτούτου Γεωενέργειας εκτείνεται σε όλο το φάσμα των νέων μορφών ενέργειας, όπως τα εναλλακτικά καύσιμα (υδρογόνο, μεθανόλη, αμμωνία κλπ). Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται σε διεργασίες και ενεργειακά συστήματα, όπως η δέσμευση, αποθήκευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα, η γεωθερμική ενέργεια και η κυκλική οικονομία (τεχνολογίες ανακύκλωσης, οικολογικός σχεδιασμός και περιβαλλοντική προστασία).
Ο Όμιλος MΟΤΟR OIL, με συνέπεια και σταθερή πορεία 50 χρόνων, ξεκινά μια σημαντική συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο Όμιλος, πρωτοπορώντας στις νέες προκλήσεις του ενεργειακού μέλλοντος και με πάγια στρατηγική επιδίωξη τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση των δραστηριοτήτων του, στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, εμπράκτως και διαχρονικά, σε όλη την πορεία, από την ανάπτυξη και μέχρι την πρακτική εφαρμογή τους.
 
ΠΗΓΗ  energypress.gr

 

4/2/2022
Ο ΔΕΣΦΑ αναθέτει στη Σωληνουργεία Κορίνθου σύμβαση για την προμήθεια 163 χλμ. του αγωγού «Δυτική Μακεδονία» energypress.gr


03 02 2022 | 19:40
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον κλάδο σωλήνων χάλυβά της, από τον ΔΕΣΦΑ, Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σύμβαση για την προμήθεια 163 χλμ. του αγωγού «Δυτική Μακεδονία». 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Cenergy Holdings, ο αγωγός αυτός θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα, πιστοποιημένος για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη. Αποτελεί μέρος του European Hydrogen Backbone, της απαιτούμενης υποδομής υδρογόνου της Ευρώπης, για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια. 
Σε συμμόρφωση με την προδιαγραφή ASME B31.12 Option B, η συνεργασία των δύο εταιρειών παρέχει μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή λύση για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις μέσω σωλήνων χάλυβα μεγάλης διαμέτρου και υψηλής αντοχής.  Έτσι, οι σωλήνες που παράγονται σήμερα και εγκαθίστανται στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν το ενεργειακό μείγμα του αύριο.
Η σύμβαση που ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου από τον ΔΕΣΦΑ αφορά την ανάπτυξη αγωγού φυσικού αερίου που καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου της χώρας. Αποτελείται από επενδυμένους σωλήνες χάλυβα μήκους 163 χλμ. (97 χλμ. LSAW 30'' και 66 χλμ. ERW 14” και 10”).
Ολόκληρη η ποσότητα των πιστοποιημένων για τη μεταφορά υδρογόνου, σωλήνων, θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να ολοκληρωθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2023.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Σωληνουργεία Κορίνθου, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών στον κλάδο μας, για την κατασκευή του νέου αγωγού στη Δυτική Μακεδονία. Ο ΔΕΣΦΑ έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς του υδρογόνου, εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει ότι το δίκτυό μας είναι 100% έτοιμο για τη μεταφορά και αποθήκευση ανανεώσιμων αερίων, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο», δήλωσε η Μαρία Ρίτα Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ.
«Με το υδρογόνο να παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, εμπιστευόμαστε την τεχνογνωσία της Σωληνουργεία Κορίνθου για αυτό το εμβληματικό έργο που θα ανοίξει το δρόμο για καθαρότερες πηγές ενέργειας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία» δήλωσε ο Ιωάννης Χωματάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ.
«Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε, με την τεχνολογική πρωτοπορία μας για το υδρογόνο, στη δημιουργία του δικτύου υδρογόνου του ΔΕΣΦΑ προς την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Έχουμε δημιουργήσει μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ με κοινό στόχο να επιτύχουμε το απαραίτητο επίπεδο αξιοπιστίας. για να πιστοποιηθεί το ελληνικό δίκτυο για τη χρήση υδρογόνου. Ο αγωγός Δυτική Μακεδονία θα είναι έτοιμος ταυτόχρονα με την παραγωγή και χρήση του υδρογόνου στη χώρα μας και το επιπλέον υδρογόνο που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα διοχετευθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου», δήλωσε ο Ηλίας Μπεκίρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Σωληνουργεία Κορίνθου.

ΠΗΓΗ energypress.gr

3/2/2022
Κόλλησε για τέταρτη φορά στο ΣτΕ η υπόθεση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Κρήτη – Νέα δικάσιμος στις 5 Οκτωβρίου για τις προσφυγές των οικολογικών οργανώσεων energypress.gr


03 02 2022 | 07:34
Τραβηγμένο παραμένει το χειρόφρενο… στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».
Χθες επρόκειτο να εκδικαστεί στο ΣτΕ η προσφυγή οικολογικών οργανώσεων κατά της ΣΜΠΕ που οριοθετεί την προστασία του περιβάλλοντος στα συγκεκριμένα οικόπεδα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η χθεσινή δικάσιμος αναβλήθηκε.
Πρόκειται για την τέταρτη αναβολή από το 2019 οπότε και υπάρχει αυτή η σοβαρή εκκρεμότητα για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της κοινοπραξίας Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ στις δύο περιοχές.
Πηγές θέλουν το ΣτΕ να όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Οκτωβρίου του 2022, περίοδος κατά την οποία λήγει και το χρονικό συμβατικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου των ερευνών των παραχωρησιούχων. Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες προγραμμάτιζαν τη διενέργεια σεισμικών ερευνών με ειδικό σκάφος αλλά η δικαστική εκκρεμότητα έχει τραβήξει χειρόφρενο στις επενδυτικές διαθέσεις των εταιρειών.
Αρμόδιοι κύκλοι που είναι επιφορτισμένοι με την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου από την προσφυγή των οικολογικών οργανώσεων σημειώνουν πως γίνονται νομικές ενέργειες για την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσης, σε άλλη ημερομηνία δηλαδή πριν τις 5 Οκτωβρίου.
Πάντως, η νέα τροπή στο φάκελο των ερευνών της Κρήτης φαίνεται, να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες παραγόντων της πετρελαϊκής αγοράς περί απουσίας σαφούς πολιτικής θέσης για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Απομένει να δούμε, συμπληρώνουν πηγές, ποια θα είναι η στάση της κοινοπραξίας Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ. 

3/2/2022
Στην Ευρώπη έφτασε το περισσότερο αμερικανικό LNG τον Ιανουάριο. energypress.gr


02 02 2022 | 12:08
Η Ευρώπη παρέμεινε τον Ιανουάριο ο πρώτος προορισμός των φορτίων LNG από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Refinitiv, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα προς την Ασία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.
Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των αμερικανικών ποσοτήτων κατευθύνθηκαν στην Ευρώπη, έναντι 61% το Δεκέμβριο.
Οι αμερικανικές εξαγωγές συνολικά έφτασαν στους 7,3 εκατ. τόνους, ποσότητα που συνιστά ρεκόρ.
Οι εισαγωγές LNG της Ευρώπης τον Ιανουάριο ήταν από τις ΗΠΑ κατά 46%, από τη Ρωσία κατά 12%, από το Κατάρ κατά 10%, από τη Νιγηρία κατά 9% και από την Αλγερία κατά 8%.
ΠΗΓΗ energypress.gr

2/2/2022
“Μάχη” δίνουν τα ΕΛΠΕ για να παραμείνουν στα κεντρικά της εταιρείας στο Μαρούσι – Ισχυροί επενδυτές θέλουν να αγοράσουν το κτήριο. energypress.gr


02 02 2022 | 09:38
Μία από τις μεγάλες πωλήσεις που αναμένεται να γίνουν στην ελληνική αγορά real-estate το 2022 μπήκε στην τελική ευθεία, καθώς χθες κατατέθηκαν οι προσφορές για τα τρία κτήρια που βρίσκονται γύρω από “δακτυλίδι” του ΟΤΕ στο Μαρούσι, με επισπεύδουσα των σχετικών πλειστηριασμών την doValue. Μεταξύ αυτών, και το κτήριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΠΕ. 
Τα τρία κτήρια του χθεσινού πλειστηριασμού, που διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας Altamira, είναι ένα μέρος από τα πολλά κτήρια ιδιοκτησίας προηγουμένως του κ. Λουκά Έλληνα, επικεφαλής του L.P.Ellinas Group of Companies, τα οποία βγήκαν “στο σφυρί” λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανεισμού από τις τράπεζες. 
Τα ΕΛΠΕ, τα οποία επιθυμούν να παραμείνουν στο κτήριο που στεγάζει τα κεντρικά του Ομίλου, κατέθεσαν ανταγωνιστική προσφορά στον πλειστηριασμό. 
Όμως, ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, καθώς αρκετά είναι οι ισχυροί επενδυτές – μεγάλες εταιρείς real estate και funds από το εξωτερικό - που είχαν δείξει ενδιαφέρον και οι πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον κάποιους εξ αυτών να κατέθεσαν προσφορές και για το κτήριο των ΕΛΠΕ.
Το ΔΣ της doValue θα αποφασίσει σήμερα ποιές από τις κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν χθες θα περάσουν στη δεύτερη φάση, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Φεβρουαρίου.
Εξ ου και τα ΕΛΠΕ προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, καθώς οι εξελίξεις, σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το κτήριο ώστε να καταστεί ιδιόκτητο, μπορεί να φέρουν τον Όμιλο σε αναζήτηση νέας έδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των ΕΛΠΕ έχει ήδη κάνει σχετική προεργασία. 
Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο τα ΕΛΠΕ να καταλήξουν σε συμφωνία με το νέο ιδιοκτήτη ώστε να μισθώσουν εκ νέου το κτήριο και να παραμείνουν σε αυτό, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα, μέχρις ότου αποφασιστεί αν θα κινηθούν για την αγορά άλλου κτηρίου γραφείων. Αυτό το ενδεχόμενο, βέβαια, εξαρτάται και από το ύψος του μισθώματος το οποίο θα ζητήσει ο νέος ιδιοκτήτης, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να είναι αρκετά υψηλό.
Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης στον πλειστηριασμό για το κτήριο όπου στεγάζονται τα ΕΛΠΕ είχε οριστεί στα 45,6 εκατ. ευρώ. 
Προτού περάσει στην ιδιοκτησία του κ. Λ. Έλληνα, το κτήριο ανήκε στην Ektasis Development του κ. Π. Ευθυμίου, από την οποία και αγοράστηκε έναντι περίπου 55 εκατ. ευρώ. 
Το κτήριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης των ΕΛΠΕ βρίσκεται επί των οδών Χειμάρας και Γραβιάς και είναι συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. (τρεις όροφοι, υπόγεια, χώροι στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι).

2/2/2022
H AVIN στέλνει και φέτος μήνυμα έμπρακτης στήριξης στους ιατρούς και νοσηλευτές των ΜΕΘ COVID-19: energypress.gr


01 02 2022 | 12:30
Η AVIN, μια εταιρεία που έχει στο DNA της την προτεραιότητα στον άνθρωπο, στηρίζει και αυτήν τη χρονιά έμπρακτα τον ηρωικό αγώνα πάνω από 4.300 ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού στις ΜΕΘ COVID-19 της χώρας.
«Ένα μικρό ευχαριστώ για ένα τεράστιο έργο», είναι το μήνυμα της εταιρείας που αναγνωρίζει τη συμβολή των λειτουργών του συστήματος υγείας που μας στήριξαν και μας στηρίζουν σε μια περιπέτεια κοινή, με στόχο όλοι μαζί να την ξεπεράσουμε.
Η AVIN, τιμώντας το έργο και την προσφορά των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού στις ΜΕΘ COVID-19 της χώρας, προσφέρει προπληρωμένες κάρτες καυσίμων αξίας 80 ευρώ εκάστη και επιπλέον ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 20 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης για κάθε έναν από τους εργαζομένους στις ΜΕΘ COVID-19, στα Νοσοκομεία που ανήκουν στις ΥΠΕ και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, μια δράση συνολικής προσφοράς άνω των 340.000 ευρώ.
Η εταιρεία συνεχίζει έτσι την αντίστοιχη πρωτοβουλία του 2020, με την οποία προσέφερε δωρεάν καύσιμα για τις μετακινήσεις ιατρών και νοσηλευτών σε ΜΕΘ COVID-19, συνολικής αξίας άνω των 312.000 ευρώ.
Κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων της πολιτειακής ηγεσίας και της εταιρείας στο Υπουργείο Υγείας, ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Θάνος Πλεύρης, ευχαρίστησε την AVIN για την πρωτοβουλία της. Ο κος Πλεύρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια απευθείας παροχή σε εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής», τους οποίους όλοι ευχαριστούμε και εγώ ως Υπουργός Υγείας και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ιδιωτικός τομέας να αναλαμβάνει τέτοιες δράσεις, δίνοντας απευθείας μια ανταμοιβή, η οποία αντανακλά το πώς βλέπει η κοινωνία όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Και εμείς, όμως, από την πλευρά μας ως Υπουργείο Υγείας έχουμε δεσμευτεί ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε όλο το πλαίσιο των παροχών αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να ανταμείβονται ακριβώς για αυτό το οποίο προσφέρουν».
Κατά την επίσημη παράδοση της Δωρεάς στο Υπουργείο Υγείας, ο Γενικός Διευθυντής της AVIN, κ. Δημήτρης Κονταξής, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Στον διαρκή, άκοπο και πολλές φορές άνισο αγώνα των υγειονομικών των ΜΕΘ COVID με την πανδημία, στεκόμαστε αρωγοί. Έμπρακτα και με σεβασμό στο λειτούργημά τους. Η στήριξή μας είναι αυτή που ορίζει το καθήκον μιας εταιρείας που διαχρονικά και σταθερά στρέφει το βλέμμα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τους ευχαριστούμε για το εξαιρετικά σημαντικό έργο τους».

ΠΗΓΗ energyprees.gr

1/2/2022
ΔΕΠΑ Υποδομών: Τέλος Μαρτίου το κλείσιμο της οικονομικής συναλλαγής της Italgas με το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛ.ΠΕ- Τα 3 βήματα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στους Ιταλούς. energypress.gr


01 02 2022 | 07:38
Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, όπως αναφέρουν πληροφορίες του energypress, αναμένεται να ντυθεί με τα ιταλικά χρώματα… η ΔΕΠΑ Υποδομών.
Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τις διαδικασίες της μεταβίβασης της δημόσιας επιχείρησης αερίου από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛ.ΠΕ στην Italgas, προς το τέλος του Μάρτιου ο διαχειριστής δικτύου διανομής της γειτονικής χώρας και πλειοδότης του διαγωνισμού πώλησης του 100% του ελληνικού ομίλου θα είναι σε θέση να καταβάλλει το τίμημα των 733 εκ. ευρώ.
Προϋπόθεση είναι, με βάση τους όρους τους διαγωνισμού, η διεκπεραίωση δύο σημαντικών βημάτων:
1.       Η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού του SPA που υπογράφηκε ανάμεσα στους πωλητές και τον επενδυτή στις 10 Δεκεμβρίου του 2021. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκες ανταγωνισμού με την ανάληψη της ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas.
2.       Η χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για να γίνει αυτό το βήμα θα πρέπει πρώτα να δοθεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στη συνέχεια να υποβληθεί το σχετικό αίτημα στον Ρυθμιστή.
Τότε θα κλείσει η οικονομική συναλλαγή, ενώ η όλη μεταβίβαση του ομίλου της ΔΕΠΑ Υποδομών (θυγατρικές ΕΔΑ Αττικής και ΘΕΣΣ και ΔΕΔΑ) θα λάβει τέλος με ένα ακόμη βήμα το τρίτο: Την απόκτηση του μεριδίου 49% της Eni Gas e Luce στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Η Italgas ως ιδιοκτήτης της ΔΕΠΑ Υποδομών θα μπορεί να εξαγοράσει το προαναφερόμενο πακέτο μετοχών στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ που ανήκει σήμερα στην άλλη ιταλική εταιρία.
Το συνολικό τίμημα που θα ρίξουν οι Ιταλοί για την απόκτηση όλου του ομίλου αναμένεται να φτάσει στα 940 εκ. ευρώ.
Έπειτα, όπως έχει αποκαλύψει το energypress, ο όμιλος Κοπελούζου μέσω της θυγατρικής του ΦΑΕΘΩΝ της Ελμίνας Κοπελούζου θα εισέλθει με ποσοστό 10 ίσως και έως 20% στη ΔΕΠΑ Υποδομών. Η σχετική συμφωνία είχε γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές Italgas και ομίλου Κοπελούζου, πριν το διαγωνισμό για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών.   

1/2/2022
ΕΛΠΕ: Ο Βασίλειος Τσάιτας αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Οικονομικών energypress.gr


31 01 2022 | 18:02
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών ΑΕ, ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, ο κ. Βασίλειος Τσάιτας, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Ομίλου.
Ο κ. Τσάιτας είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος ΜΒΑ από το INSEAD, καθώς και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ενώ διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στο κλάδο της ενέργειας, με ειδίκευση σε θέματα οικονομικών και στρατηγικής.
Εργάζεται στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ από το 2011 έχοντας την ευθύνη για τις Σχέσεις με Επενδυτές και αγορές κεφαλαίων, αλλά και συμμετοχή σε σημαντικά στρατηγικά έργα του Ομίλου. Στο παρελθόν, εργάστηκε επίσης στη Shell στην Ελλάδα καθώς και στον τομέα επενδυτικής τραπεζικής της HSBC στο Λονδίνο.
ΠΗΓΗ energypress.gr

31/1/2022
Απάντληση καυσίμων σε φορτηγό πλοίο που έχει προσαράξει σε κόλπο των Χανίων energypress.gr


31 01 2022 | 08:01
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντικών από ιδιωτική εταιρεία, στο φορτηγό πλοίο «MANASSA ROSE M» σημαίας Κομόρες, που έχει προσαράξει, από την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου στον Κίσσαμο Χανίων.
Το πλοίο είχε εγκαταλειφθεί από το 10μελές αλλοδαπό πλήρωμά του.
Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών απάντλησης, υπήρξε διαρκής επιτήρηση από αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ διενεργήθηκαν περιπολίες από περιπολικό σκάφος περιμετρικά του προσαραγμένου πλοίου και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Κισσάμου, για τον εντοπισμό τυχόν ρύπανσης, με αρνητικά αποτελέσματα. Επιπροσθέτως πραγματοποιήθηκαν χερσαίες περιπολίες στην ακτογραμμή του Κόλπου Κισσάμου, δίχως να εντοπιστεί ρύπανση.
Το πλοίο είναι φορτωμένο με σίδηρο και είχε αναχωρήσει από λιμάνι Τουρκίας με προορισμό τη Λιβύη.
 
ΠΗΓΗ energypress.gr

31/1/2022
«Η ακύρωση EastMed έπρεπε να περιλαμβάνει ανταλλάγματα» energypress


30 01 2022 | 11:29
Oι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον πολυσυζητημένο αγωγό φυσικού αερίου EastMed, το άτυπο έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και οι αμήχανες αντιδράσεις των κυβερνήσεων που τον στηρίζουν, επιβάλλουν να υπάρξει μια υπεύθυνη συζήτηση για τις νέες διαστάσεις της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.
Σε συνέντευξή του στον «Φ», ο καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Δίκαιο Ενέργειας και Ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δρ Νικόλας Φαραντούρης, σημειώνει ότι η σημερινή αμερικανική άρση της υποστήριξης του έργου ως «μη βιώσιμου» και «πεδίου έντασης στην περιοχή» συνιστά εντυπωσιακή μεταστροφή των ΗΠΑ για το έργο, ενώ ικανοποιεί τις θέσεις της Τουρκίας. Υποστηρίζει ότι η αποστολή ενός τέτοιου εγγράφου σε τρεις πρωτεύουσες και η γραπτή αποτύπωση τέτοιων αξιολογικών κρίσεων σε αυτή τη συγκυρία θα έπρεπε και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.   
Τονίζει ότι αν υπήρχαν νέα οικονομικά ή τεχνικά αλλά και γεωπολιτικά δεδομένα, θα έπρεπε να είχαμε επιδείξει διαφορετικά αντανακλαστικά. Δεν παραλείπει ακόμη να σχολιάσει και την τοποθέτηση Ιωάννη Κασουλίδη, περί «εργαλείου δημιουργίας προβλημάτων», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η ακύρωση του έργου θα μπορούσε ταυτόχρονα να περιλαμβάνει αντισταθμίσματα και ισχυρά ανταλλάγματα για την προώθηση των ελληνοκυπριακών θέσεων».
Διαπιστώνει, όπως αναφέρει, «μία έλλειψη συντονισμού, στοχοθεσίας και διορατικότητας», ενώ προειδοποιεί ότι «η επικοινωνιακή διαχείριση της εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής, χωρίς διορατικότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, είναι ο συντομότερος δρόμος για οδυνηρή και ταπεινωτική πτώση».
-Από τη θερμή στήριξη των ΗΠΑ στον αγωγό EastMed φθάσαμε στην παρούσα άρση της υποστήριξης του έργου ως «μη βιώσιμου» και «πεδίου έντασης στην περιοχή». Τι οδήγησε, στην παρούσα εξέλιξη; 
- O East Med σχεδιάστηκε για να φέρει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη διά της Κύπρου, της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Tόσο η ΕΕ όσο και η ΗΠΑ – στο ανώτατο επίπεδο του επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπίας, Μ. Πομπέο αλλά και δια χειλέων Προέδρου Τραμπ – είχαν εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή τους σε ένα έργο, που έφερνε τις τρεις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου ακόμη πιο κοντά και προωθούσε, όπως υποστήριζαν, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης. Βέβαια, στο παρελθόν δεν είχαν λείψει και επιφυλάξεις από διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, η επίσημη θέση των ΗΠΑ, όπως είχε εκφραστεί όλα αυτά τα χρόνια σε ανώτατο επίπεδο, ήταν εξαιρετικά υποστηρικτική του έργου, σε απόλυτη συστοιχία με τη στήριξη της ΕΕ.  
Η σημερινή αμερικανική άρση της υποστήριξης του έργου ως «μη βιώσιμου» και «πεδίου έντασης στην περιοχή» ικανοποιεί τις θέσεις της Τουρκίας και συνιστά εντυπωσιακή μεταστροφή των ΗΠΑ για το έργο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι προκαλεί ασύγγνωστη αμηχανία στην ελληνική κυβέρνηση, τη στιγμή που o σύμβουλος Ενέργειας του υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ, Amos Hochstein την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση είχε ενημερωθεί ένα μήνα πριν τη διαρροή του επίμαχου εγγράφου και γνώριζε. 
Ανεξάρτητα από τους λόγους της αμερικανικής μεταστροφής και ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητα συνέχισης ή όχι του έργου, η αποστολή ενός τέτοιου εγγράφου σε τρεις πρωτεύουσες και η γραπτή αποτύπωση τέτοιων αξιολογικών κρίσεων, σε αυτή τη συγκυρία, θα έπρεπε και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
  «Ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΠΑ) ανακοίνωσε ότι «προχωρά κανονικά» 
-Toν Ιανουάριο 2020 είχε υπογραφεί πανηγυρικά η τριμερής συμφωνία κατασκευής του αγωγού. Θεωρείτε ότι τα δεδομένα πριν από δύο χρόνια ήταν διαφορετικά ή η εν λόγω υπογραφή ήταν απλά ένα πολιτικό επικοινωνιακό «πυροτέχνημα»; Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αποτραπεί το ναυάγιο ή τα δεδομένα γύρω από την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα του αγωγού σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις το καθιστούσαν αναπόφευκτο;
- Ο Εast Med έχει λάβει ισχυρή διακυβερνητική στήριξη, όσο και γενναιόδωρη χρηματοδότηση των προκαταρκτικών τεχνοοικονομικών μελετών του από την ΕΕ. Το 2013 το έργο εντάχθηκε από την ΕΕ στα λεγόμενα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, ενώ την περίοδο 2015-2018 η ΕΕ προχώρησε στη χρηματοδότηση τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Στις 20 Μαρτίου 2019 υπογράφτηκε στο Τελ Αβίβ Διακρατική Συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την ισχυρή στήριξη των ΗΠΑ στο έργο αυτό, το οποίο θα διαφοροποιούσε τις πηγές ενέργειας και θα συνέβαλλε στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Σε συνέχεια της διακρατικής αυτής συμφωνίας, στις 2 Ιανουαρίου 2020 υπογράφηκε πανηγυρικά στην Αθήνα η «Συμφωνία East Med» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία εγκρίθηκε από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα των τριών χωρών, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το 2025 (που στη συνέχεια μετατέθηκε για το 2027).  
Αν υπήρχαν νέα οικονομικά ή τεχνικά αλλά και γεωπολιτικά δεδομένα, θα έπρεπε να είχαμε δείξει διαφορετικά αντανακλαστικά. Οι ενημερώσεις που είχαμε όλο αυτό το διάστημα από τις εταιρείες που τρέχουν το έργο (ελληνική ΔΕΠΑ - ιταλική Edison) και τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι «προχωράμε καλά». Ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ανακοίνωσε ότι «προχωρά κανονικά» σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 
Διαπιστώνω μία έλλειψη συντονισμού, στοχοθεσίας και διορατικότητας. Συνεχίζει κανονικά το έργο διότι θεωρείται βιώσιμο και τεχνικά εφικτό παρά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις; Ή δεν είναι βιώσιμο και τεχνικά εφικτό, αλλά η συνέχισή του διευκολύνει γεωπολιτικά; 
Οι τελευταίες εξελίξεις δεν μας επιτρέπουν να εθελοτυφλούμε και να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η επικοινωνιακή διαχείριση της εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής, χωρίς διορατικότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις είναι ο συντομότερος δρόμος για οδυνηρή και ταπεινωτική πτώση.
-Σε πρόσφατη αρθρογραφία σας, αναφερθήκατε ξανά σε «φιάσκο» για την ελληνική πλευρά και «έλλειψη διορατικότητας». Ποιες ενέργειες θεωρείτε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια;
- Έχω θέσει τα εξής ερωτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση:
α) Πίστεψε ποτέ πραγματικά στον αγωγό EastMed;
β) Αν ναι, φρόντισε να τον υπερασπιστεί εγκαίρως θωρακίζοντας το πρότζεκτ και αποσπώντας ισχυρές δεσμεύσεις, π.χ. στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών (πρόσφατη ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία κ.λπ.);
γ) Αν όχι, γιατί προχώρησε στην πανηγυρική υπογραφή με τυμπανοκρουσίες το 2020 τριμερούς διακρατικής συμφωνίας για τον EastMed, χαρακτηρίζοντας το έργο «ιστορικής σημασίας», καθιστώντας έτσι ενδεχόμενη ματαίωσή του πολύ πιο οδυνηρή και ταπεινωτική;
δ) Μετά την ολοκλήρωση της δρομολογούμενης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, που αποτελεί μαζί με την ιταλική Edison τους κύριους του έργου, ποιος (ιδιώτης) θεωρεί ότι θα αναλάμβανε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός αγωγού εκτιμώμενου κόστους περί τα 6,86 δισ. δολάρια;
ε) Τέλος, ανεξάρτητα από τον εάν πίστεψε ή όχι στο έργο και το στήριξε ή όχι επαρκώς, φρόντισε τουλάχιστον να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση ματαίωσης, η Ελλάδα θα ελάμβανε κάποια ισχυρά ανταλλάγματα (π.χ. αμερικανική πίεση στην Τουρκία για Κυπριακό, για συνυποσχετικό με Ελλάδα για τη Χάγη αναφορικά με υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ, άρση του casus belli, ευρωπαϊκές εγγυήσεις και ανταλλάγματα στο πλαίσιο μιας συνδιάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο);
Πιστεύω ότι οι απαντήσεις για όσα δεν έγιναν προκύπτουν από την ίδια την αλληλουχία των γεγονότων.
«Η έξυπνη εξωτερική πολιτική αδράχνει τις ευκαιρίες»
- Ο νυν υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννης Κασουλίδης, ανέφερε πρόσφατα ότι πάντοτε έβλεπε τον αγωγό EastMed «ως εργαλείο δημιουργίας προβλημάτων, ειδικότερα όσον αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού». Συμφωνείτε με την εν λόγω θέση; 
-Η «έξυπνη» εξωτερική πολιτική αδράχνει τις ευκαιρίες και κεφαλοποιεί τις ευνοϊκές συγκυρίες. Όπως είπα πριν, τον East Med υποστήριξαν ΕΕ και ΗΠΑ για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης. Η ακύρωσή του, “for any good reason” όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, θα μπορούσε ταυτόχρονα να περιλαμβάνει αντισταθμίσματα και ισχυρά ανταλλάγματα για την προώθηση των ελληνοκυπριακών θέσεων.    
- Η στροφή της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρείτε ότι καθίσταται τροχοπέδη τόσο για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και συνακόλουθα για τη γεωπολιτική αναβάθμιση Κύπρου –Ελλάδας; 
-Υποστηρίζω κι εγώ την ενεργειακή μετάβαση στην νέα εποχή με γοργά βήματα απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Για κάποιο διάστημα το φυσικό αέριο θα παραμείνει επίκαιρο, αλλά η κλιματική κρίση και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές θεσμικές, ρυθμιστικές και οικονομικές εξελίξεις οδηγούν στη σταδιακή αποκαθήλωση των ορυκτών καυσίμων, περιλαμβανομένου του αερίου.  Από τις χώρες της περιοχής το Ισραήλ κινήθηκε πιο γρήγορα στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων του. Η Κύπρος ακολούθησε. Η Ελλάδα είναι ακόμη πίσω. Και οι συνθήκες όσο πάει θα γίνονται λιγότερο ευνοϊκές για τις εταιρείες υδρογονανθράκων, όχι μόνο για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για λόγους οικονομικούς και θεσμικούς.     
- Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με εσωτερικές παθογένειες στην Κύπρο συντελούν στο υψηλό ενεργειακό κόστος, με άμεσες συνέπειες στους καταναλωτές. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα;
-Στην Ελλάδα είχαν υπάρξει έγκαιρα προειδοποιήσεις –ήδη από το καλοκαίρι– για τις διεθνείς εξελίξεις. Είχαν προταθεί έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα –ήδη απ’ τον Σεπτέμβρη– για την ανάσχεση του κύματος ακρίβειας. Και είχαν εγκαίρως ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι για τις ατελέσφορες διαπραγματεύσεις για τις τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου. 
Η ενεργειακή κρίση, που σοβεί διεθνώς και ιδιαιτέρως στην Ευρώπη, επηρεάζει ακόμη πιο έντονα χώρες όπως η Κύπρος λόγω διαφόρων παραγόντων (οικονομικών, πολιτικών, θεσμικών) και ενδεχομένως εσωτερικών στρεβλώσεων και άλλων ρυθμιστικών ατελειών στην λειτουργία της αγοράς. 
Για αυτό χρειαζόταν η λήψη δέσμης μέτρων έγκαιρα: α) δημοσιονομικών (μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης κλπ.), β) ρυθμιστικών (παρεμβάσεις ΡΑΕΚ όπου παρατηρούνται ρυθμιστικά κενά και δυσλειτουργίες), γ) ελεγκτικών (παρεμβάσεις άλλων ελεγκτικών αρχών όπως Αρχή Ανταγωνισμού), ενάντια στις ανατιμήσεις και σε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας και στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
* O κ. Νικόλαος Φαραντούρης είναι Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Δίκαιο Ενέργειας και Ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και επισκέπτης καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε επί 10ετία Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Νομικός Σύμβουλος στη ΔΕΠΑ και Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής της ένωσης ενεργειακών εταιρειών EUROGAS στις Βρυξέλλες. Είναι σύμβουλος του Έλληνα Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
(της Νικολέττας Κουρούσιη, Φιλελεύθερος)

30/1/2022
Δύσκολη υπόθεση για την Ευρώπη η αντικατάσταση του ρωσικού αερίου με LNG σε περίπτωση πολέμου - Τι λένε οι ειδικοί και οι αριθμοί energypress


29 01 2022 | 07:31
Η Ρωσία καλύπτει πάνω από το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης και σε περίπτωση που εισβάλει στην Ουκρανία, αυτές οι προμήθειες θα απειληθούν εν μέσω της χειμερινής περιόδου.
Όπως αναφέρει σε άρθρο του το Euractiv, η Ευρώπη εισάγει τα δύο τρίτα του φυσικού αερίου που καταναλώνει και διαθέτει εναλλακτικές για να αντικαταστήσει μέρος των ρωσικών ποσοτήτων. Παράλληλα, οι ειδικοί θεωρούν δύσκολο να διακοπούν εντελώς οι ρωσικές προμήθειες.
Οι εναλλακτικές
"Υπάρχουν αγωγοί από τη Νορβηγία, την Αλγερία και το Αζερμπαϊτζάν, αλλά οι χώρες αυτές δεν έχουν πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα", δήλωσε σχετικά ο Τιερί Μπρος, ειδικός της αγοράς στο πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού.
Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να στραφεί στο LNG.
Η Ουάσιγκτον βοηθά την Ευρώπη να βρει εναλλακτικές πηγές για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών εισαγωγών και ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Καταριανό ηγέτη, Αλ Θανί.
Στις προμήθειες LNG "οι τρεις γίγαντες σήμερα είναι το Κατάρ, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ", τόνισε σχετικά ο Βινσέντ Ντεμουρί, επικεφαλής του συνδέσμου φυσικού αερίου GIIGNL. "Άρα είναι βασικά οι τρεις αυτές χώρες που διαθέτουν την ευελιξία να παράγουν περισσότερο ή να στρέψουν προς την Ευρώπη ποσότητες που παραδοσιακά κατευθύνονται αλλού".
Μερική λύση το LNG
"Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλο το ρωσικό αέριο με LNG", παρατηρεί ο Τιερί Μπρος. Αυτό ισχύει διότι τα τερματικά της Ευρώπης και της Βρετανίας μπορούν να υποδεχτούν μόνο 19 δις. κ.μ. μηνιαίως. Σήμερα διαχειρίζονται περί τα 8 δις. κ.μ., άρα μπορούν να δεχτούν άλλα 11 δις. κ.μ.
Με τον τρόπο αυτό θα αντικαθιστούσαν το μεγαλύτερο μέρος των 14 δις. κ.μ. μηναίως που λαμβάνει η Ε.Ε. από τη Ρωσία. Εντούτοις, ο Ντεμουρί τονίζει ότι είναι άλλο πράγμα να βλέπουμε την ποσότητα σε ετήσια βάση και άλλο να την εξετάζουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν ο βαθμός χρήσης των LNG είναι πολύ υψηλότερος.
Αν και τα τερματικά της Ισπανίας και της Βρετανίας έχουν αρκετή ελεύθερη δυναμικότητα, τα γαλλικά τερματικά είναι κορεσμένα, σημειώνει ο Ντεμουρί.
Από την πλευρά τους, οι αναλυτές του Eurasia Group θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο το σενάριο να διακοπούν όλες οι ρωσικές εξαγωγές, καθώς μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομική ευστάθεια της Ρωσίας και θα έχανε και την πολιτική της μόχλευση στην Ευρώπη.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μπρος παρατηρεί ότι "δεν συμφέρει τους Ρώσους να διακόψουν τις προμήθειες". Η διατήρηση κάποιων εξαγωγών θα επέτρεπε στη Ρωσία να συνεχίσει να προκαλεί διαιρέσεις στην Ευρώπη.
Τέλος, η δεξαμενή σκέψης Bruegel θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια βραχυπρόθεσμη διακοπή όλων των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου, αλλά κάτι τέτοιο θα είχε «βαθιές οικονομικές συνέπειες» και θα απαιτούσε έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης.
Σε μια ανάλυση το Bruegel δήλωσε ότι αν η Ρωσία διακόψει όλο το φυσικό αέριο, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να επιβάλει έκτακτα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης – όπως το κλείσιμο εργοστασίων – για να αποφευχθούν σοβαρές ελλείψεις.
Ο Σιμόν Ταλιαπιέτρα από το Bruegel, δήλωσε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα είχε «βαθιές συνέπειες για την οικονομία». «Ένα τέτοιο σενάριο πολέμου θα συνεπαγόταν δύσκολες και δαπανηρές αποφάσεις για την Ευρώπη για την ομαλή διαχείριση της κατάστασης», είπε.
Σε ένα σενάριο με πολύ κρύο καιρό και χωρίς ρωσικό αέριο από τον Φεβρουάριο, οι αποθήκες φυσικού αερίου της ΕΕ θα μπορούσαν να αδειάσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου. Εάν οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου διακοπούν τον επόμενο χειμώνα και μετά, η ανάλυση αναφέρει ότι η ΕΕ θα δυσκολευτεί περισσότερο να το διαχειριστεί.
 
ΠΗΓΗ energypress.gr

29/1/2022
ΕΛΠΕ: Περιορισμένης έκτασης ανάφλεξη σήμερα στην Ελευσίνα τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο energypress.gr


26 01 2022 | 16:02
Περιορισμένης έκτασης ανάφλεξη υπήρξε το μεσημέρι σε μονάδα των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης της εγκατάστασης, ενώ εξειδικευμένο προσωπικό έχει επιληφθεί από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, το οποίο έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Δεν έχει υπάρξει περιβαλλοντικό επεισόδιο, ενώ έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας που προβλέπονται για ανάλογες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
ΠΗΓΗ energypress.gr
 

26/1/2022
Λονδίνο: Πρόταση για κέντρο έρευνας περί πράσινης ναυτιλίας στην Ελλάδα energypress.gr


26 01 2022 | 13:37
Αίτημα για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας για την Πράσινη Ναυτιλία καταθέτουν οι Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου, καθώς το καθαρό καύσιμο είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς.
«Στον ναυτιλιακό κλάδο διάφοροι οργανισμοί και εταιρίες διαφημίζουν τα “πράσινα διαπιστευτήρια” τους προβάλλοντας την επιλογή των καυσίμων που θα τροφοδοτήσουν τα νεότευκτα πλοία τους. Όμως, κανένα από αυτά δεν είναι πραγματικά απαλλαγμένο από άνθρακα παρά μόνο αναβάλλουν την αντιμετώπιση του προβλήματος», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (γνωστότερης ως Committee, δηλαδή εκπροσώπηση της ελληνικής ναυτιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο) Χαράλαμπος Φαφαλιός, μιλώντας, για δεύτερη συνεχή χρονιά διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, σε εκδήλωση για το νέο έτος.
Ο κ. Φαφαλιός πρόσθεσε τo κυριότερο συμπέρασμα από την συνάντηση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή-COP26 ήταν ότι οι κυβερνήσεις είχαν βλέψεις για τα έσοδα που θα εισέπρατταν από μια ποικιλία πρασίνων εισφορών, όμως δεν έγινε καμία αναφορά στην εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων ή στην εγγύηση της διαθεσιμότητας ασφαλών και βιώσιμων καυσίμων παγκοσμίως με χαμηλή είτε μηδενική περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Υπογράμμισε ότι εάν τεθούν σε ισχύ τέτοιες εισφορές, είναι επιτακτική ανάγκη οι ναυλωτές να επωμιστούν το βάρος αυτών καθώς είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν το ταξίδι κάθε πλοίου σε σχέση με το μέγεθος του φορτίου, το δρομολόγιο και τη ταχύτητα μεταφοράς και είναι ενθαρρυντικό ότι η Ε.Ε. κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο κ. Φαφαλιός τόνισε ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) «είναι ένα προσωρινό καύσιμο που όμως έχει υψηλό αποτύπωμα άνθρακα», ενώ την ιδια στιγμή, προσέθεσε, η πράσινη ή ηλεκτρονική μεθανόλη δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη παγκοσμίως στις ποσότητες που η βιομηχανία μας χρειάζεται.
Παράλληλα ανέφερε ότι η αμμωνία είναι αρκετά επικίνδυνη για το πλήρωμα εάν δεν διαχειριστεί σωστά. «Η καύση της αμμωνίας σε μηχανή εσωτερικής καύσης παράγει επίσης ενώσεις αζώτου πολύ πιο ρυπογόνες από το διοξείδιο του άνθρακα», σημείωσε ο κ. Φαφαλιός, και τόνισε ότι το κύριο ζήτημα με όλα αυτά είναι η σημαντική ποσότητα πιλοτικού ορυκτού καυσίμου που απαιτείται για τη καύση τους.
Παρ’ όλα αυτά, συμπλήρωσε, «τόσο οι κατασκευαστές μηχανών πλοίων όσο και οι ναυπηγοί μόλις τώρα αρχίζουν να μελετούν τυχόν τεχνολογικές λύσεις. Αυτές όμως βρίσκονται ακόμα σε αρχικά στάδια και δεν έχει γίνει καμία πραγματική προσπάθεια για την επένδυση των εσόδων που θα προέλθουν από τυχόν φόρους άνθρακα σε ένα ταμείο Έρευνας και Ανάπτυξης για τον ναυτιλιακό τομέα.»
Τόνισε ότι ένα τέτοιο κέντρο Ε&Α θα πρέπει να δημιουργηθεί και να εδρεύει στην Ελλάδα, η οποία είναι το παγκόσμιο κέντρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κατάσταση, είπε ότι ο πληθωρισμός έχει κάνει ξανά έντονα την εμφάνιση του, ενώ ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα λόγω της πανδημίας, έχουν διοχετεύσει τεράστια χρηματικά ποσά στις οικονομίες των χωρών τους ώστε να τους δώσουν πνοή.
(Καθημερινή)

26/1/2022
Ρωσία: Αν η Ευρώπη μας αποσυνδέσει από το SWIFT δεν θα μπορεί να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο energypress.gr


26 01 2022 | 08:38
Οι χώρες της Ευρώπης δεν θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μέταλλα από τη Ρωσία σε περίπτωση που αποσυνδέσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Νικολάι Ζουραβλιόφ.
Νωρίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε δηλώσει ότι η βρετανική κυβέρνηση συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες το ενδεχόμενο της αποσύνδεσης της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT, σε περίπτωση που εισβάλλουν ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία.
"Το SWIFT είναι ένα σύστημα πληρωμών, είναι μια υπηρεσία. Γι’ αυτό αν αποσυνδέσουν τη Ρωσία από το SWIFT, τότε εμείς δεν θα παίρνουμε συνάλλαγμα, αλλά οι αγοραστές, οι χώρες της Ευρώπης πρωτίστως, δεν θα προμηθεύονται τα δικά μας εμπορεύματα, όπως είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα μέταλλα και άλλα σημαντικά προϊόντα που εισάγουν. Χρειάζονται κάτι τέτοιο; Δεν νομίζω", δήλωσε ο Ζουραβλιόφ .
 
ΠΗΓΗ energypress.gr

26/1/2022
ΗΠΑ: Επικριτική επιστολή βουλευτών στον Μπλίνκεν για την απόσυρση της στήριξης από τον αγωγό EastMed energypress.gr


25 01 2022 | 09:01
Με κοινή επιστολή που έστειλαν στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν οι ομογενείς βουλευτές στο Κογκρέσο Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκη εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους για την απόσυρση της διπλωματικής στήριξης προς τον αγωγό EastMed. Οι δύο βουλευτές κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ έχει αναδείξει τον αγωγό σε ένα έργο "καίριας σημασίας".
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, "υπονομεύοντας το έργο, η (αμερικανική) κυβέρνηση υπονομεύει τρεις από τους ισχυρότερους συμμάχους μας στην περιοχή: το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και τις ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή ανεξαρτησία και οικονομική ευημερία. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία υποκινείται από πολλές πολιτικές, γεωγραφικές και οικονομικές δυνάμεις. Μια σημαντική αιτία της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας είναι η έλλειψη φυσικού αερίου. Παρά την ώθηση πολλών δεκαετιών της Ευρώπης προς την πράσινη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει ειρωνικά οδηγήσει στην αυξημένη χρήση άνθρακα για την κάλυψη της ζήτησης. Καθώς το φυσικό αέριο είναι μια πιο καθαρή ενεργειακή επιλογή σε σύγκριση με τον άνθρακα, είναι μια κρίσιμη πηγή ενέργειας για τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν τη μετάβαση σε πιο πράσινες πηγές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αυτό το γεγονός και έχει ανακηρύξει τον αγωγό EastMed "καίριας σημασίας έργο”".
Ο βουλευτής από την Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, χαρακτήρισε τις ενέργειες της κυβέρνησης Μπάιντεν στο θέμα του αγωγού EastMed απαράδεκτες και υποκριτικές, καθώς όπως υπενθύμισε η αμερικανική κυβέρνηση έχει σιωπηλά αποδεχθεί τον αγωγό Nord Stream της Ρωσίας. Μάλιστα στο σημείο αυτό επισήμανε ότι ο εν λόγω αγωγός θα εμβαθύνει περαιτέρω την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία.
"Η (αμερικανική) κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και εθνικής ασφάλειας επιπτώσεις που διακυβεύονται σε αυτό το θέμα και να επανεξετάσει την απόφασή της να αποσύρει την υποστήριξη για αυτό το κρίσιμο έργο", τόνισε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά της, η ομογενής βουλευτής από την Νέα Υόρκη, Νικόλ Μαλλιωτάκης, επισήμανε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν αποφάσισε να βάλει φρένο στον αμερικανικό αγωγό Keystone XL και να αποσύρει την στήριξη από τον EastMed, την ίδια ώρα που αποδέχτηκε τον ρωσικό αγωγό NordStream 2. Η κ. Μαλλιωτάκη χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες κινήσεις μια μικρογραφία της αποτυχημένης ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης.
Όπως επισήμανε, "αυτός ο πρόεδρος κοιμάται πάνω στο τιμόνι (της χώρας) και η λήψη των αποφάσεων που λαμβάνει μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχους τους".
 ΠΗΓΗ (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

25/1/2022
Αλλάζει η εταιρική δομή του ΔΕΣΦΑ - Μέσα από ανεξάρτητη θυγατρική θα συμμετέχει στην Gastrade και θα ασκεί τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες energypress.gr


25 01 2022 | 07:30
Σε διαχωρισμό των ρυθμιζόμενων από τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες αναμένεται να προχωρήσει ο ΔΕΣΦΑ μέσα στο επόμενο 18μηνο, υιοθετώντας μια νέα εταιρική δομή, όπως του ζητήθηκε από τη ΡΑΕ προκειμένου να υπάρχει διαχωρισμός των κερδών από τη συμμετοχή του με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade, της εταιρείας που τρέχει το FSRU της Αλεξανδρούπολης.
Το μοντέλο αυτό θα ισχύσει και για τους υπόλοιπους διαχειριστές, οι οποίοι θα πρέπει να δημιουργήσουν θυγατρικές για την άσκηση μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων εάν θέλουν τα κέρδη τους από αυτές να μην κατευθύνονται στην ελάφρυνση των χρεώσεων δικτύου.
Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Αθανάσιος Δαγούμας, χθές, σε συνέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος, η ΡΑΕ έχει ζητήσει εδώ και ένα χρόνο από τον ΔΕΣΦΑ να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση επ αφορμή της απόφασης του ΔΕΣΦΑ να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade, της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού στην Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με την Αρχή, ο Διαχειριστής δεν δύναται να αξιοποιεί χρήματα των καταναλωτών σε μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η επιλογή του διαχωρισμού. Όπως ανέφερε ο κύριος Δαγούμας, ο ΔΕΣΦΑ προσαρμόστηκε στα αιτήματα της Αρχής και δεσμεύτηκε να προχωρήσει στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, δημιουργώντας μια νέα εταιρική δομή.
Όπως είπε ο κ. Δαγούμας, η στρατηγική της Αρχής ως προς τις δραστηριότητες των Διαχειριστών κινείται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
Αυστηρή παρακολούθηση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται στα Προγράμματα Ανάπτυξης
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ έκανε σαφές πως στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, θα επιβάλλονται πρόστιμα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, εγγράφεται η επιβολή προστίμου 5 εκατ. € στον ΑΔΜΗΕ για (α) τη μη υλοποίηση του Δυτικού Διαδρόμου κατά το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα, (β) την επί μακρόν παράλειψη της υποχρέωσής του ενημέρωσης της ΡΑΕ και (γ) τη μη επεξεργασία εναλλακτικού σχεδίου (Απόφαση ΡΑΕ 345/2021)
Αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητας
Η αρχή αυτή αφορά την ανάληψη από τους Διαχειριστές επενδύσεων ή/και μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι εν λόγω επενδύσεις ή ρυθμιζόμενες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται μέσω των εσόδων που αποκομίζει ο Διαχειριστής από τη μονοπωλιακή του δραστηριότητα, τότε το όποιο όφελος («κέρδη») θα ελαφρύνει τις Χρεώσεις Χρήσης (Συστήματος/Δικτύου) που καταβάλλουν οι καταναλωτές.
Ωστόσο, σε περίπτωση που οι διαχειριστές επιλέξουν να υιοθετήσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο της σύστασης διακριτών θυγατρικών εταιρειών και της χρηματοδότησης μέσω αυτών των άλλων δραστηριοτήτων τους, τότε προφανώς τα κέρδη θα παραμένουν στις «τρίτες» αυτές εταιρείες. Οι Διαχειριστές είναι απολύτως ελεύθεροι να επιλέξουν μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας: μόνο όριο η μη παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.
Κοστοστρέφεια των δαπανών των διαχειριστών
Διερεύνηση δαπανών των Διαχειριστών με Ορκωτούς Ελεγκτές
WACC/Premium
Στον προσδιορισμό του εγγυημένου εσόδου των Διαχειριστών (WACC) έχει υιοθετηθεί μια τεχνοκρατική προσέγγιση και αναμένεται σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΡΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την χθεσινή συνέντευξη τύπου πως «δεν είμαστε αποικία, τα WACC πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Τα premium (επιπλέον αποδόσεις) θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν όντως ένα σημαντικό όφελος προς τον καταναλωτή. Δεν θα χαρίζονται χρήματα από τους καταναλωτές σε διαχειριστές».

25/1/2022
Επίδομα θέρμανσης: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων energypress.gr

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2021-2022.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα είναι η μοναδική.
Επίκειται, εντός των επόμενων ημερών, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία:
1ον. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2ον. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36 και των 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, αντί της 31ης Ιανουαρίου, που ισχύει μέχρι σήμερα.
Και οι δύο αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν έμπρακτα μέτρα στήριξης και διευκόλυνσης των πολιτών.
ΠΗΓΗ energypress.gr

24/1/2022
ΥΑΦΑ Καβάλας: Κλειδώνει αυτή την εβδομάδα από τη ΡΑΕ ο Κανονισμός Τιμολόγησης – Ημερομηνία για δεσμευτικές προσφορές δρομολογεί το ΤΑΙΠΕΔ energypress.gr


24 01 2022 | 07:44
Στις ράγες μπαίνει η απόφαση της ΡΑΕ για τον Κανονισμό Τιμολόγησης για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους «μνηστήρες» που συμμετέχουν στον διαγωνισμό παραχώρησης της υποδομής από το ΤΑΙΠΕΔ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κανονισμός Τιμολόγησης θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής την επόμενη Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο που προκρίνει η ΡΑΕ για την επιχειρηματική εκμετάλλευση της αποθήκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι πάντως πιθανό η Αρχή να μην προχωρήσει στην απόφαση έγκρισης του Κανονισμού στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αλλά να επιλέξει να προηγηθεί νωρίτερα δημόσια διαβούλευση. 
Η διαβούλευση αναμένεται να έχει σύντομη διάρκεια, γύρω στη μία με δύο εβδομάδες. Έτσι, σε αυτό το σενάριο, η ΡΑΕ θα δώσει το «πράσινο φως» στον Κανονισμό αμέσως μετά, λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις όσων συμμετάσχουν στη διαβούλευση. 
Η οριστικοποίηση του πλαισίου κατέστη εφικτή, καθώς πριν από λίγες ημέρες η Αρχή παρέλαβε από τον ΔΕΣΦΑ τη συμπληρωματική μελέτη που είχε ζητήσει. Η μελέτη αυτή αποτελεί μία cost-benefit ανάλυση για το σύνολο των πρότζεκτ που υλοποιούνται στην περιοχή (θερμοηλεκτρικές μονάδες σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, FSRU Αλεξανδρούπολης, IGB, αποθήκη Καβάλας). Μέσα από την ανάλυση, ο Διαχειριστής κλήθηκε να εξετάσει ποια από αυτά τα υποψήφια πρότζεκτ μπορούν να λειτουργήσουν με το υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς και, στην περίπτωση που χρειάζονται αναβαθμίσεις, ποιες είναι αυτές. 
Πάντως, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν η ΡΑΕ παραμένει στην αρχική της προσέγγιση, όσον αφορά το ποσοστό κοινωνικοποίησης της υποδομής. Η αρχική αυτή προσέγγιση προέβλεπε να περάσει στους χρήστες του δικτύου μεταφοράς το 50% του κόστους. Από το υπόλοιπο 50%, το 35% του κόστους προβλέπεται να καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδότηση, μέσω της ένταξης του πρότζεκτ στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ (PCI), ενώ το υπόλοιπο 15% από τον επενδυτή που θα αναλάβει την υλοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τον Κανονισμό Τιμολόγησης θα ανοίξει τον δρόμο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο VDR οι διεκδικητές του έργου, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν εικόνα για τους όρους εκμετάλλευσής του. Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό έχουν εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον και συμμετέχουν δύο σχήματα, η κοινοπραξία ΔΕΣΦΑ – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Energean Gas & Oil. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ολοκλήρωση του Κανονισμού Τιμολόγησης θα «ξεκλειδώσει» και την ολοκλήρωση από το ΤΑΙΠΕΔ της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού. Όπως έχει γράψει το energypress, το Ταμείο εξετάζει έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο την πιθανότητα να ορίσει ημερομηνία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μέσα στο βʼ τρίμηνο του έτους, ώστε στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί να έχει επιλυθεί και η ρυθμιστική εκκρεμότητα που υπάρχει. 
Επομένως, η δρομολόγηση του πλαισίου επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της υποδομής θα δώσει έναν πιο ακριβή χρονικό «ορίζοντα» για το άνοιγμα του VDR. Κάτι που σημαίνει πως το Ταμείο θα μπορεί πλέον να ορίσει με μεγαλύτερη σιγουριά την ημερομηνία για τις προσφορές.

24/1/2022
Bloomberg: Τι θα σήμαινε ο πόλεμος στην Ουκρανία για την ενεργειακή κρίση της Ευρώπης; energypress.gr


23 01 2022 | 15:29
Πόσο σκληρά θα πληγεί η Ευρώπη που δοκιμάζεται από μια πιθανή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία; Εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σημειώνει δημοσίευμα του Bloomberg αφιερωμένο στις συνέπειες ενός πιθανού πολέμου στην Ουκρανία πάνω στην ενεργειακή κρίση της Ευρώπης.
Η Ρωσία συνέχισε να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και πιο πρόσφατα στον απόηχο της προσάρτησης της Κριμαίας. Η Μόσχα είναι απίθανο να θέλει να διακινδυνεύσει να βλάψει τη φήμη της ως αξιόπιστου προμηθευτή ούτε αυτή τη φορά, σύμφωνα με την Uniper SE, έναν από τους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Όμως ο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει για αυστηρούς οικονομικούς περιορισμούς εάν ρωσικά στρατεύματα περάσουν στην Ουκρανία. Ένας μεγάλος κίνδυνος για τη ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη θα ήταν οι κυρώσεις είτε που θα αποκόψουν τη Ρωσία από τη δυνατότητα συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, είτε άλλοι περιορισμοί στις τράπεζές της.
"Πρέπει να προετοιμαστούμε σχεδόν για κάθε σενάριο", δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γκρέγκορ Πετ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ανάλυσης αγοράς της Uniper.
Ακολουθεί μια ματιά στο ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα σενάρια και τι σημαίνουν για μια ήπειρο που εξαρτάται από τη Ρωσία για περίπου το ένα τρίτο του φυσικού αερίου της. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη από τη χειρότερη ενεργειακή κρίση από τη δεκαετία του 1970, με τα αποθέματα φυσικού αερίου να είναι επικίνδυνα χαμηλά.
Τι θα σήμαινε ο πόλεμος στην Ουκρανία για την ενεργειακή κρίση της Ευρώπης;
 Οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους έξι μήνες λόγω των φόβων για πόλεμο και των περιορισμένων αποστολών από τη Ρωσία, παρόλο που ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία.
Οι δυτικές δυνάμεις έχουν πει ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποσυνδέσουν τη Ρωσία από το διεθνές σύστημα πληρωμών Swift, αν και η ιδέα αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Οι ρωσικές τράπεζες θα μπορούσαν επίσης να στοχοποιηθούν, αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν εξαιρέσεις για τη διατήρηση των ενεργειακών συναλλαγών - πολλές από τις οποίες πραγματοποιούνται σε δολάρια ή ευρώ.
Στο πιο ακραίο σενάριο, η Gazprom PJSC θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις μειώνοντας τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό θα ακρωτηρίαζε τα ενεργειακά συστήματα της ηπείρου και θα είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια άνοδο των τιμών. Πολλοί θεωρούν απίθανο τη Ρωσία να πάει τόσο μακριά.
"Θα ήταν πολύ απρόθυμοι να περιορίσουν (σ.σ.. την προμήθεια φυσικού αεργίου) για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτή η φήμη ότι είναι σταθερός προμηθευτής και ο δεύτερος είναι ότι το φυσικό αέριο είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας στη Ρωσία", δήλωσε ο Pett της Uniper.
Σε περίπτωση εισβολής, ένα θύμα θα μπορούσε να είναι ο νεόκτιστος Nord Stream 2, ένας αγωγός πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία στη Γερμανία. Η υποθαλάσσια σύνδεση αναμενόταν να ενισχύσει την προσφορά, αλλά έχει εμπλακεί σε μια εξαιρετικά πολιτικοποιημένη διαδικασία έγκρισης.
Ο Μπάιντεν έχει υποστηρίξει κυρώσεις στον Nord Stream 2 εάν η Ρωσία εισβάλει, ενώ η κυβέρνηση του νέου γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς έχει ξεκαθαρίσει ότι μια κλιμάκωση της κρίσης θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος του αγωγού. Η αγορά υπολογίζει στον αγωγό χωρητικότητας 55 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα φέρει τελικά αέριο και η ακύρωση του έργου αφήνει λιγότερες επιλογές διαμετακόμισης.
Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα πιέσει για τον αμφιλεγόμενο αγωγό, καθώς προσφέρει μια απευθείας διαδρομή προς τις πεινασμένες αγορές της Ευρώπης, αποφεύγοντας την Ουκρανία.
Ίσως η μεγαλύτερη αβεβαιότητα είναι τι συμβαίνει με τις τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου που η Ρωσία μετακινεί μέσω της Ουκρανίας.
Η Μόσχα θα μπορούσε να σταματήσει τις ροές μέσω της Ουκρανίας σε περίπτωση σύγκρουσης, δήλωσε ο Volodymyr Omelchenko, επικεφαλής της έρευνας ενέργειας στο κέντρο Razumkov της Ουκρανίας. Αυτό θα έδινε στη Ρωσία τη δύναμη να "υπαγορεύσει τους όρους της στην Ουκρανία και στην ΕΕ".
Αλλά άλλοι δεν είναι τόσο σίγουροι. Η Ρωσία θέλει να διατηρήσει τη θέση της ως αξιόπιστου προμηθευτή και "δεν βλέπω αυτή τη θέση να αλλάζει ακόμη και σε περίπτωση πυροβολικού πολέμου με την Ουκρανία", δήλωσε ο Chris Weafer, διευθύνων σύμβουλος της Macro-Advisory Ltd με έδρα τη Μόσχα.
Διακυβεύονται 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που η Ρωσία δεσμεύεται να διακινεί ετησίως μέσω της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας επαφής που λήγει το 2024. Αυτό είναι περίπου το 1/3 του ρωσικού φυσικού αερίου που εξάγεται στην Ευρώπη και σχεδόν το μισό από αυτό που καταναλώνει η Γερμανία ετησίως.
Αυτό είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τον Omelchenko του Κέντρου Razumkov. "Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν υπάρξει ζημιά στους σωλήνες", είπε. Εάν αυτό συνέβαινε, η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κατάσταση για να προωθήσει τον αγωγό Nord Stream 2.
Ενώ οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη είχαν διακοπεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια διαφωνιών με την Ουκρανία για τις τιμές, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αδιάκοπες -ακόμη και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.
Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, με συνέπειες για τις τιμές. Εάν επηρεαστεί η ουκρανική διαμετακόμιση φυσικού αερίου, η αντικατάσταση των χαμένων όγκων δεν θα ήταν εύκολη. Η Gazprom θα μπορούσε να επαναδρομολογήσει το ήμισυ της προμήθειας σε έναν υποχρησιμοποιημένο αγωγό που διέρχεται από τη Λευκορωσία και την Πολωνία. Το άλλο μισό θα πρέπει να προέρχεται από αγορές ανοιχτής αγοράς, οι οποίες μπορεί να είναι ακριβές.
Η ενίσχυση της διέλευσης μέσω Λευκορωσίας δεν θα ήταν επίσης απλή. Ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα διακόψει τις προμήθειες, μεταξύ άλλων ως αντίποινα για τυχόν κυρώσεις της ΕΕ μετά τη μεταναστευτική κρίση.
Σε κάθε σύγκρουση, υπάρχει κίνδυνος να υποστούν ζημιά βασικές υποδομές, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος. Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές προμήθειες και τιμές για τα επόμενα χρόνια, καταλήγει το δημοσίευμα του Bloomberg.
(Bloomberg, capital.gr)

23/1/2022
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την πετρελαϊκή παραγωγή - Γιατί δεν επενδύουν οι εταιρείες παρά την υψηλή τιμή energypress.gr

 


22 01 2022 | 07:31
Ποια τιμή πετρελαίου χρειάζεται ο κλάδος για να αυξήσει την παραγωγή; Το συμβόλαιο Brent έφτασε υψηλό επταετίας με 89 ευρώ αυτή τη βδομάδα και κάποιοι ειδικοί προβλέπουν 100 δολάρια σύντομα. Το πόσο πετρέλαιο μπορεί ο κλάδος να φέρει στην αγορά ίσως είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα σήμερα.
Λόγω των πιέσεων των επενδυτών για τις επιστροφές και την ενεργειακή μετάβαση, οι παραγωγοί δεν αντιδρούν στις τωρινές υψηλές τιμές όπως έκαναν άλλοτε. Οι εισηγμένες πετρελαϊκές εξασφαλίζουν την επιστροφή των επενδυτών με αναθεωρημένα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν προτεραιότητα τα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών περισσότερο από την ανάπτυξη της παραγωγής. Για αυτές τις εταιρείες θα χρειάζονταν παρατεταμένες τιμές πάνω από τα 100 δολάρια για να φτάσουν σε μια νέα συμφωνία με τους επενδυτές που θα αλλάξει την ισορροπία προς πιο επιθετική ανάπτυξη.
Η Energy Intelligence αναμένει ότι φέτος οι κεφαλαιακές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 10% στα 420 δις. δολάρια, όμως οι παγκόσμιοι δείκτες επανεπένδυσης - το ποσοστό των δαπανών προς τις ροές - θα παραμείνουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά του 40%, καθώς οι επιστροφές των μετόχων παραμένουν προτεραιότητα για τις εισηγμένες.
Οι αγορές πετρελαίου είναι ανήσυχες που οι παραγωγικές επενδύσεις παραμένουν χαμηλά, ιδίως τη στιγμή που μειώνεται η υπερβάλλουσα παραγωγική δυνατότητα του ΟΠΕΚ+ και η ζήτηση ανακάμπτει. Οι δαπάνες επικεντρώνονται περισσότερο σε βραχυπρόθεσμα έργα με έμφαση στο χαμηλό κόστος και τα βαρέλια χαμηλών εκπομπών. Λίγες εισηγμένες ήταν πρόθυμες να προχωρήσουν με μεγάλα έργα την τελευταία διετία - μια τάση που αναδεικνυόταν πριν την πανδημία, καθώς οι επενδυτές κουράστηκαν από την χαμηλή κεφαλαιακή αποδοτικότητα και άρχισαν να ανησυχούν για τη μακροπρόθεσμη ζήτηση.
Καθώς οι εισηγμένες επικεντρώνονται σε μικρά έργα, όπως στο σχιστολιθικό πετρέλαιο, η έμφαση δίδεται πλέον στις κρατικές πετρελαϊκές και τις ιδιωτικές μη εισηγμένες πετρελαϊκές μήπως φέρουν περισσότερες ποσότητες στην παραγωγή. Μια ανάλυση της Energy Intelligence για τα χρονοδιαγράμματα των έργων παραγωγής δείχνει ότι η αγορά είναι σφιχτή, όμως ολοένα και περισσότερο βασίζεται σε προμήθειες την τελευταία στιγμή από μικρά έργα που είναι επιρρεπή σε διαταραχές και αυξομειώσεις της τιμής.
Το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο θεωρούνταν κάποτε ως ο μεγάλος παραγωγός με δυνατότητα διακύμανσης πέραν του ΟΠΕΚ, όμως η δέσμευσή του στην κεφαλαιακή πειθαρχία το οδήγησε σε πολύ μικρότερη ανταπόκριση στις υψηλότερες τιμές από ότι στα χρόνια της έκρηξης ως το 2019.
Η εταιρεία συμβούλων Rystad Energy προβλέπει αύξηση των επενδύσεων στο σχιστολιθικό πετρέλαιο των ΗΠΑ κατά 19,4% φέτος, από τα 69,8 δις. σε 83,4 δις. Εντούτοις, η εκτίναξη του κόστους συντήρησης μπορεί να καταναλώσει το 67% της ανόδου. Βεβαίως, το σχιστολιθικό πετρέλαιο θα αυξηθεί σημαντικά, κατά 700.000 βαρέλια στα 11,9 εκατ. βαρέλια φέτος και άλλα 360.000 το 2023 ώστε να φτάσει τα 12,3 εκατ. Όμως, δεν θεωρούμε ότι θα ξεπεράσει τα υψηλά προ πανδημίας των 13 εκατ. βαρελιών, καθώς οι εταιρείες προτιμούν τις επιστροφές, όχι την ανάπτυξη.
Έργα στη Βραζιλία, τη Γουιάνα και τη Νορβηγία θα αποφέρουν σημαντική παραγωγή και θα ικανοποιήσουν την αύξηση της ζήτησης στα επόμενα χρόνια, αλλά λίγες τελικές επενδυτικές αποφάσεις - ιδίως στα βαθιά νερά - θα παραμείνουν θελκτικές. Τα προγράμματα επέκτασης στη Σ. Αραβία και στα Εμιράτα θα χρειαστούν χρόνο και λίγες κρατικές πετρελαϊκές ή χώρες πλην του ΟΠΕΚ+ αναμένεται να ενισχύσουν την παραγωγή τους αυτή τη δεκαετία.
Οι προθεσμιακές τιμές του πετρελαϊου δείχνουν ανάγκη για περισσότερο πετρέλαιο τώρα, όμως η εμπρόσθια καμπύλη είναι οπισθοδρομική (backwardation), πράγμα που δείχνει χαμηλότερες τιμές στο μέλλον. Οι μεγάλες επενδύσεις στην παραγωγή είναι επίσης αντίθετες με τα εταιρικά σχέδια ενεργειακής μετάβασης και οι επενδυτές απαιτούν ισορροπία ανάμεσα στα σχέδια αυτά και τις δαπάνες.
Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές τελούν υπό αυξανόμενη πίεση να μειώσουν την έκθεσή τους στα ορυκτά καύσιμα, περιορίζοντας την πρόσβαση του κλάδου σε κεφάλαια. Πράγματι, οι σημερινές υψηλές τιμές αντανακλούν εν μέρει το "καπέλο" κλιματικού ρίσκου που απαιτούν οι επενδυτές από τα ορυκτά καύσιμα.
Υπάρχει ο κίνδυνος για τον κλάδο ότι ένας νέος υπερ-κύκλος θα επιταχύνει τη στροφή του πλανήτη μακριά από το πετρέλαιο. Ο Πωλ Μπόντναρ, επικεφαλής αειφόρων επενδύσεων της αμερικανικής BlackRock, δήλωσε στο Energy Intelligence ότι η μετάβαση θα χρειαστεί δεκαετίες, όμως η "τεκτονική αλλαγή" στις αγορές κεφαλαίου προς πιο αειφόρες επιχειρήσεις εξελίσσεται ήδη.
Αυτό είναι φανερό στο ενδιαφέρον για πράσινα δάνεια και ομόλογα, καθώς και στη συμπίεση της αξίας των πετρελαϊκών τα τελευταία χρόνια. Ο κίνδυνος είναι ότι η αγορά πετρελαίου θα βρεθεί με μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα όπου η τιμή που χρειάζονται για νέες επενδύσεις είναι υψηλότερη από ότι μπορεί να αντέξει η κοινωνία. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η πετρελαϊκή ζήτηση θα μειωνόταν, είτε μέσω μιας ταχύτερης μετάβασης, είτε μέσω χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης
.
(του Πωλ Μερόλι, Energy Intelligence)

 

22/1/2022
ΔΙΩΡΥΓΑ GAS: Το roadmap του έργου της Motor Oil - Στόχος να ξεκινήσει η κατασκευή του στο τέλος του χρόνου - Η τεχνολογία του Υδρογόνου energypress.gr


21 01 2022 | 07:38
Τη δεύτερη νότια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα μας φιλοδοξεί η διοίκηση της Motor Oil να αποτελέσει το στρατηγικής σημασίας έργο του FSRU στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων της Κορινθίας.
Η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και την Ελλάδα καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης τέτοιων υποδομών που δημιουργούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενέργειας αλλά και ασφάλειας εφοδιασμού. Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, όπως σημειώνουν έμπειρα στελέχη της αγοράς ενέργειας, έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μη δεσμευτικής φάσης του market test, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, αποζητούσε την κάλυψη ποσοτήτων 2 δις. κ.μ. αλλά τελικώς οι προσφορές ήταν πολλαπλάσιες, τα στελέχη της Motor Oil πιάνουν δουλειά για τα επόμενα βήματα μέχρι την κατασκευή του έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινάει η προετοιμασία της δεσμευτικής φάσης του market test, ώστε περί τα τέλη του δεύτερου τριμήνου και μετά την έγκριση της ΡΑΕ να εκκινήσει επίσημα η διαδικασία. Προ τέλος του τρίτου με αρχές του τέταρτου τριμήνου θα έχει ολοκληρωθεί κι εκεί αναμένεται η λήψη της επενδυτικής απόφασης.
Στόχος της Motor Oil είναι το έργο να ξεκινήσει να κατασκευάζεται προς το τέλος της χρονιάς, ώστε κατά τις πληροφορίες να είναι σε θέση να λειτουργήσει γύρω στο τελευταίο τρίμηνο του 2023.  
Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS είναι ένα έργο FSRU (πλωτός τερματικός σταθμός παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – LNG) που θα βρίσκεται νοτιοδυτικά του διυλιστηρίου της Motor Oil στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας. Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS έχει συμπεριληφθεί στο 10ετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (2021-2030) και θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω χερσαίου αγωγού (που θα κατασκευαστεί με τεχνολογία ανάμειξης υδρογόνου). Η χωρητικότητα αποθήκευσης της μονάδας είναι έως 210.000 m3, με δυναμικότητα αεριοποίησης  132.000 MWhs / ημέρα και ετήσια εκτιμώμενη ζήτηση 2,5 bcm.
ΠΗΓΗ  energypress.gr

22/1/2022
Χρ. Κολώνας: Φυσικό αέριο – Πώς θα «ξεκλειδώσουν» οι έρευνες για τα κοιτάσματα της Κρήτης energypress.gr


21 01 2022 | 08:13
Μία σαφή πολιτική θέση που θα παρέχει στήριξη στο ερευνητικό πρόγραμμα της κοινοπραξίας «Total– ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ» για τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», αναμένουν οι προαναφερόμενες εταιρίες.
Αυτό αναφέρουν στον Ο.Τ. αρμόδιοι παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κινήσεις του επενδυτικού σχήματος, στο οποίο και παραχωρήθηκαν με νόμο το 2019 τα δύο υπεράκτια οικόπεδα.
Η απόφαση τους να μην ολοκληρώσουν για φέτος το χειμώνα το ερευνητικό πρόγραμμα, με βάση τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, έχει να κάνει αφενός με τη μη διατύπωση μίας σαφούς πολιτικής θέσης για το αν υπάρχει η κυβερνητική βούληση για την εξερεύνηση των περιοχών και αφετέρου με μία δικαστική εμπλοκή που κρατά εδώ και δύο χρόνια.
Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, οικολογικές οργανώσεις έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει εκδώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου οι τρεις εταιρίες να πραγματοποιήσουν τις έρευνες. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί στο παρελθόν και τώρα το ΣτΕ αναμένεται να εξετάσει τον φάκελο στις 2 Φεβρουαρίου. Η έκβαση της προσφυγής αναμένεται εν πολλοίς να καθορίσει και τη στάση των παραχωρησιούχων.
Πάντως κύκλοι της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων διαβεβαιώνουν πως η ΕΔΕΥ διαθέτει το αναγκαίο νομικό «οπλοστάσιο» προκειμένου να υπερασπιστεί τη νομιμότητα της ΣΜΠΕ των δύο θαλάσσιων παραχωρήσεων.
Οι σεισμικές έρευνες
Η κοινοπραξία των «Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ» φέρεται με τη σειρά της να υπογραμμίζει πως δεν πρόκειται να επιστρέψει τις δύο περιοχές στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή σκοπεύει να συνεχίσει τις έρευνες της, εφόσον φυσικά δεν υπάρξει άλλη εμπλοκή ή εξέλιξη που να παρεμποδίσει την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Το ερευνητικό τους πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση των σεισμικών ερευνών από ειδικά εξοπλισμενό σκάφος που θα σκανάρει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη γεωολογική δομή των παραχωρήσεων. Η καταληκτική προθεσμία είναι ο Οκτώβριος του 2022. Ωστόσο επειδή οι σεισμικές για λόγους προστασίας των θηλαστικών διεξάγονται μόνο την περίοδο Δεκεμβρίου – Απριλίου, αν η απόφαση του ΣτΕ δικαιώσει τα επιχειρήματα της ΕΔΕΥ τότε η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει τις σεισμικές έρευνες τον επόμενο χειμώνα 2022-2023.
Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, μία τέτοια απόφαση από το ΣτΕ μπορεί να αποτελέσει και το κατάλληλο μήνυμα προς τους επενδυτές προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνες των κοιτασμάτων.
Αξίζει να τονιστεί πως οι συγκεκριμένες περιοχές κρύβουν ελπιδοφόρα κοιτάσματα, όπως τουλάχιστον πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ Αρης Στεφάτος αλλά και πριν από περίπου δύο χρόνια στελέχη πετρελαϊκών. Τα τελευταία έκαναν λόγο για κοίτασμα φυσικού αερίου της τάξης των 10 τρις. κυβικών ποδιών. Και προχώρησαν στην συγκεκριμένη εκτίμηση κατόπιν ανάλυσης των σεισμικών δεδομένων που είχαν ληφθεί την περίοδο 2012-2013. πηγη (Οικονομικός Ταχυδρόμος)

21/1/2022
Σε υψηλό 13 μηνών το πετρέλαιο - Στα 63 δολ. το Brent, στα 60 δολ. το αργό worldenergynews.g
ό
Σε υψηλό 13 μηνών το πετρέλαιο - Στα 63 δολ. το Brent, στα 60 δολ. το αργό
Το ηλεκτρονικό «ιδεατό» της Καλιφόρνιας: Οκτώ εκατομμύρια EV μέχρι το 2030 χωρίς να «σπάσει» το ηλ. δίκτυο
Ο πρόεδρος Biden δεν είναι ο μόνος που έχει εμμονή με φιλόδοξους στόχους ηλεκτρικών μεταφορών. Τον Σεπτέμβριο του 2020 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που θέτει τους ακόλουθους στόχους για οχήματα μηδενικών ρύπων (ZEV) για τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων των ΗΠΑ.
Επιβάλλει 100% πωλήσεις ZEV για νέα επιβατικά οχήματα έως το 2035 και το ίδιο για οχήματα μεσαίου και βαρέως τύπου, όπου είναι εφικτό, έως το 2045. Λόγω του ότι ο τομέας μεταφορών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) του κράτους, πάνω από το 80% της ρύπανσης με NOx που σχηματίζει αιθαλομίχλη και το 95% των τοξικών σωματιδίων ντίζελ, η μετάβαση στα ZEVs είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τον στόχο του κράτους να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2045.
Ο δρόμος υλοποίησης του στόχου
Στόχος είναι η δημιουργία επαρκούς υποδομής φόρτισης για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ZEV, γεγονός που θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030.
Ωστόσο, η ανάλυση από το Συμβούλιο Αεροπορικών Πόρων της Καλιφόρνια (CARB) εκτιμά ότι έως το 2030 θα χρειαστούν 8 εκατομμύρια ελαφρά ZEV και 180.000 μεσαίου και βαρέου τύπου ZEV για την επίτευξη του στόχου.
Νέα έκθεση
Μια έκθεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας (CEC) προβλέπει ότι θα χρειαστούν πάνω από 700.000 φορτιστές EV για την υποστήριξη 5 εκατομμυρίων ZEV και σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δημόσιοι και ιδιωτικοί φορτιστές για 8 εκατομμύρια ZEVs το 2030.
Το Bloomberg New Energy Finance (BNEF) και άλλοι λένε ότι τα BEV μπορούν να επιτύχουν ισοτιμία κόστους αγοράς με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) ήδη από το 2022. Το κράτος έχει ήδη περισσότερους από 70.000 δημόσιους και ιδιωτικούς φορτιστές με επιπλέον 123.000 που προγραμματίζεται να φτάσει το σύνολο σε 193.000.
Για την επίτευξη του στόχου του 2025 για 250.000 δημόσιους και κοινόχρηστους φορτιστές, το κράτος θα χρειαστεί περίπου 57.000 περισσότερα από όσα έχουν ήδη εγκατασταθεί ή προγραμματιστεί, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό γράφημα.
Περί δικτύου
Η CEC προβλέπει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 από τη φόρτιση ελαφρών οχημάτων μπορεί να είναι έως και 5.500 MW περίπου τα μεσάνυχτα και 4.600 MW γύρω στις 10 το πρωί μια τυπική ημέρα της εβδομάδας. Δηλαδή αύξηση 20 έως 25% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας εκείνη τη στιγμή, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό οπτικό.
Η ανάλυση της CEC υποδεικνύει ότι η ζήτηση φόρτισης εκτός κατοικίας θα ευθυγραμμιστεί γενικά με την ηλιακή παραγωγή κατά τη διάρκεια της ημέρας - ωστόσο περισσότερο από το 60% της συνολικής ενέργειας φόρτισης θα εξακολουθεί να απαιτείται όταν ο ήλιος δεν είναι άφθονος.
Σε υψηλό 13 μηνών κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα 15/2/2021, καθώς η διάθεση εμβολίων υπόσχεται να αναζωογονήσει τη ζήτηση και οι παραγωγοί συνέχισαν να αυξάνουν την προσφορά.
Περί τις 19:10 ώρα Ελλάδας το Brent σημείωσε 1,76%, στα 63,52 δολ. το βαρέλι, αφού έφτασε στα 63,76 δολαρίων, το υψηλότερο από τις 22 Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ σημείωναν άνοδο 1,58%, στα 60,41 δολάρια αφού έφτασαν τα 60,95 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιανουαρίου πέρυσι.
Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 5% την περασμένη εβδομάδα. Οι τιμές σημείωσαν άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του περιορισμού του εφοδιασμού, κυρίως λόγω των περικοπών παραγωγής από τον Οργανισμό των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) και των συναφών παραγωγών στην ομάδα παραγωγών του ΟΠΕΚ +.
Novak: Σε πορεία ανάκαμψης η αγορά
Ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Alexander Novak δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης και η τιμή του πετρελαίου φέτος θα μπορούσε να φτάσει κατά μέσο όρο 45-60 $ το βαρέλι.
«Έχουμε δει χαμηλή μεταβλητότητα τους τελευταίους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά είναι ισορροπημένη και οι τιμές που βλέπουμε σήμερα είναι σύμφωνες με την κατάσταση της αγοράς », ανέφερε η Novak.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden προχωρεί για το πρώτο σημαντικό νομοθετικό επίτευγμα της θητείας του, στρεφόμενος σε μια διμερή ομάδα αξιωματούχων την Παρασκευή για βοήθεια στο σχέδιο ανακούφισης κορωναϊού ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. «Το πολυαναμενόμενο πακέτο 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν έχει περάσει. Δεδομένου ότι τα τελευταία στοιχεία για τις δουλειές των ΗΠΑ υπαινίσσονται μια δύσκολη αγορά εργασίας, το πακέτο ανακούφισης δεν μπορεί να έρθει αρκετά σύντομα για ορισμένους », δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στη PVM Oil Associates του Λονδίνου. Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τον εφοδιασμό, οι εργαζόμενοι θα αποφασίσουν τη Δευτέρα εάν θα απεργήσουν αυτήν την εβδομάδα στο μεγαλύτερο τερματικό σταθμό φόρτωσης πετρελαίου της Νορβηγίας. Μια απεργία θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή σε πεδία που παράγουν το ένα τρίτο του αργού προϊόντος της χώρας. ΠΗΓΗwww.worldenergynews.gr 

20/1/2022
Σεισμός στην Aγορά Kαυσίμων από τις Aυξήσεις στο Πετρέλαιο – Tι Λένε οι Πρατηριούχοιhttps://www.energia.gr/ 20/1/2022
«Όχι» της Πολωνίας στα πρόστιμα για το ορυχείο Turów
«Όχι» της Πολωνίας στα πρόστιμα για το ορυχείο TurówΗ Επιτροπή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εστάλησαν στην Πολωνία δύο κλήσεις για την πληρωμή προστίμων που επιβλήθηκαν στο ορυχείο Turow και ότι δεν έχει λάβει ακόμη χρήματα
Η κυβέρνηση της Πολωνίας απορρίπτει την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πληρώσει τα εκκρεμή πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ να σταματήσει τη δραστηριότητα του ορυχείου εξόρυξης λιγνίτη Turów, το οποίο ήταν το αντικείμενο της σύγκρουσης μεταξύ Πολωνίας και Τσεχίας.
Μέχρι τώρα, η Πολωνία οφείλει στην ΕΕ περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ σε σωρευτικά ημερήσια πρόστιμα. Η Επιτροπή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εστάλησαν στην Πολωνία δύο κλήσεις για την πληρωμή προστίμων που επιβλήθηκαν στο ορυχείο Turow και ότι δεν έχει λάβει ακόμη χρήματα.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Balazs Ujvari, δήλωσε την Πέμπτη (13/1) σε συνέντευξη Τύπου ότι ξεκίνησε η «καθιερωμένη διαδικασία» για αυτό το ζήτημα με την αποστολή αιτήματος για πληρωμή. Ένα πρώτο αίτημα εστάλη στις 10 Νοεμβρίου 2021. Επειδή η πληρωμή δεν έγινε εντός του χρονικού πλαισίου των 45 ημερών, είχε σταλεί μια επιστολή υπενθύμισης με προθεσμία 15 ημερών, η οποία δεν είχε ακόμη λήξει. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν πληρώσει τα πρόστιμα, η Κομισιόν είπε ότι θα εξασφαλίσει τα χρήματα από τις κυρώσεις και ότι αυτό θα γίνει αφαιρώντας το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο αίτημα, από τις πληρωμές που λαμβάνει η Πολωνία από τα κονδύλια της ΕΕ.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια του κειμένου

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr 

17/1/2022
Διπλό πλήγμα στην εθνική ενεργειακή στρατηγική από East Med και έρευνες στην Κρήτη
 
16 01 2022 | 11:43
Διπλό πλήγμα δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η εθνική ενεργειακή στρατηγική και ο στόχος να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος διαμετακόμισης και παραγωγής ενέργειας. Δύο εμβληματικά projects αυτής της προσπάθειας, ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου East Med και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη, φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Η αρχή έγινε με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν την υποστήριξή τους στον αγωγό φυσικού αερίου, ένα έργο με πολλαπλή οικονομική, πολιτική και γεωστρατηγική σημασία. Ακολούθησε η απόφαση της κοινοπραξίας που εκμεταλλεύεται τα δύο θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, συνολικής έκτασης 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, να παγώσει τις σεισμικές έρευνες, που ήταν προγραμματισμένες για φέτος τον χειμώνα. Και οι δύο εξελίξεις συνιστούν οπισθοχώρηση σε σχέση με τους πάγιους στόχους της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.
"Πάγος" στον East Med
Όταν στα τέλη του 2019 υπογραφόταν από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ η συμφωνία για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου East Med, το έργο απολάμβανε την ισχυρή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλωστε, είχε προηγηθεί η υπερψήφιση τον Δεκέμβριο του 2019 του περίφημου East Med Act, δηλαδή της νομοθεσίας που δήλωνε την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στις περιφερειακές συνεργασίες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και στα κοινά ενεργειακά projects, όπως ο συγκεκριμένος αγωγός. Η αμερικανική στήριξη στο έργο εδραζόταν στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος υποθαλάσσιος αγωγός δημιουργεί συνθήκες ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποιεί τις πηγές προμήθειας της εξαρτώμενης από εισαγωγές αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ο East Med δημιουργεί έναν νέο διάδρομο ενεργειακής τροφοδοσίας, τον περίφημο East Mediterranean Energy Corridor, ενώνοντας την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά κοιτάσματα, με τη "διψασμένη" για ενέργεια αγορά της Ευρώπης.
Τρία χρόνια μετά, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποιώντας στροφή 180 μοιρών, αρχικά μέσω ενός non paper και στη συνέχεια με διευκρινιστικές δηλώσεις, γνωστοποίησε την άρση της υποστήριξης στον αγωγό. Οι τρεις λόγοι που επικαλέστηκε το State Department είναι οι οικονομοτεχνικές δυσκολίες του έργου, η στροφή στα έργα που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση στις ΑΠΕ και η ανάγκη να μην προκαλούνται εντάσεις. Ωστόσο, είναι προφανές ότι για την αμερικανική στροφή βάρυνε περισσότερο ο τρίτος λόγος, που ερμηνεύεται και ως κίνηση κατευνασμού της Τουρκίας, για την οποία ο αγωγός αποτέλεσε εξαρχής "κόκκινο πανί". Και αυτό διότι ο αγωγός έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία για τη χώρα μας, καθώς η όδευσή του δημιουργεί de facto συνθήκες για την ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη διευκρινιστική αμερικανική δήλωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν άλλα περιφερειακά έργα ενεργειακών υποδομών, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Euroasia (Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ) και Euroafrica (Αίγυπτος - Κύπρος - Ελλάδα), που επίσης δημιουργούν συνθήκες ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και το project του FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου για το αέριο της Μεσογείου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση, παρά τη μεταστροφή των ΗΠΑ, η κοινοπραξία IGI Poseidon (50% ΔΕΠΑ - 50% Edison) ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να προχωρά την ωρίμανση του έργου, το οποίο στην αρχική του μορφή έχει σχεδιαστεί να έχει χωρητικότητα 10 δισ. κυβικά μέτρα και μήκος 1.900 χιλιόμετρα και, ξεκινώντας από την Κύπρο, να κατευθύνεται στην Κρήτη και στη συνέχεια στην ηπειρωτική Ελλάδα, φτάνοντας σε υποθαλάσσιο βάθος έως 3 χιλιόμετρα.
"Στοπ" στην Κρήτη
Εκτός από τον East Med, αρνητικές εξελίξεις σημειώθηκαν και γύρω από ακόμα ένα εμβληματικό ενεργειακό project, την υπόθεση της έρευνας για υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Κρήτης. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως και δυτικά της Κρήτης, που αποτελείται από την Total, την ExxonMobil και τα Ελληνικά Πετρέλαια, ενημέρωσε την ΕΔΕΥ για την απόφασή της να μην προχωρήσει φέτος στη διενέργεια σεισμικών ερευνών. Σύμφωνα με το workplan που επιδόθηκε στη διαχειριστική αρχή, δεν περιλαμβάνεται η διενέργεια σεισμικών ερευνών φέτος τον χειμώνα, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αυτές να γίνονταν στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Με δεδομένο ότι οι σεισμικές καταγραφές πραγματοποιούνται για περιβαλλοντικούς λόγους προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών στο διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου, καθίσταται σαφές ότι μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε και λήγει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρονικό περιθώριο, δεν θα πραγματοποιηθούν έρευνες. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η κοινοπραξία θα αιτηθεί τη χορήγηση χρονικής παράτασης, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.
Η απόφαση της κοινοπραξίας, πάντως, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως έκπληξη, υπό την έννοια ότι η αρνητική συγκυρία στη διεθνή αγορά υδρογονανθράκων οδηγεί τις εταιρείες να στρέφονται σε πιο ώριμα projects, με μικρότερες τεχνικές δυσκολίες και πιο περιορισμένο ρίσκο. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι για την απόφαση της κοινοπραξίας ρόλο έπαιξαν και οι καθυστερήσεις της ελληνικής γραφειοκρατίας, αλλά και το ασαφές πολιτικό στίγμα απέναντι στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Χαρακτηριστικά, η ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα δεν έχει κρύψει την επιφύλαξη με την οποία αντιμετωπίζει την υπόθεση των εξορύξεων. Μάλιστα, κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά εναντίον των εξορύξεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αντίθετα με την Ελλάδα, οι δύο ξένες εταιρείες της κοινοπραξίας συμμετέχουν κανονικά και προχωρούν την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή της Κύπρου, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν εκμεταλλεύτηκε το θετικό momentum της αγοράς, προχωρώντας ταχύτατα τις διαδικασίες. Έτσι, σήμερα η κυπριακή αγορά θεωρείται πιο ώριμη, το ρίσκο είναι μικρότερο, ενώ υπάρχουν και απτά ερευνητικά αποτελέσματα που βοηθούν τις εταιρείες να ανάψουν το πράσινο φως για νέες έρευνες.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/diplo-pligma-stin-ethniki-energeiaki-stratigiki-apo-east-med-kai-ereynes-stin-kriti

16/1/2022
ΔΕΗ - Motor Oil: Τα πρώτα projects της συμφωνίας των δύο ομίλων - Που και πως θα παράγεται το πράσινο υδρογόνο
 
14 01 2022 | 08:02
Δύο έργα, ένα φωτοβολταϊκό 100 μεγαβάτ με ηλεκτρολύτη στην Πτολεμαΐδα και μια «δίδυμη» επένδυση στην Μεγαλόπολη, θα είναι τα πρώτα projects της συμφωνίας ΔΕΗ-Motor Oil. H παραγωγή του πράσινου υδρογόνου θα γίνεται είτε σε μονάδες γειτνιάζουσες με τα δύο φωτοβολταϊκά, είτε στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγ.Θεοδώρους, εφόσον το σενάριο αυτό κριθεί ότι είναι οικονομικότερο. Ταυτόχρονα, οι δύο συνέταιροι δεσμεύονται από συμφωνία αποκλειστικότητας. Απαγορεύεται δηλαδή η συνεργασία με τρίτο επενδυτή για παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Τα παραπάνω είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μερικά από τα πιο βασικά σημεία της στρατηγικής συμφωνίας των δύο ενεργειακών ομίλων, μέσω της οποίας σηκώνεται και επίσημα η αυλαία του πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας η Motor Oil τις άφθονες ποσότητες ανανεώσιμης ενέργειας της ΔΕΗ που μέχρι το 2026 θα φτάνουν τα 9,1 GW, θα παράγει πράσινο υδρογόνο στις εγκαταστάσεις της, από τις οποίες και θα το διανέμει πανελλαδικά μέσω του δικτύου διανομής της (πρατήρια, βυτιοφόρα, κλπ). Σε αυτό το σενάριο, η ΔΕΗ θα πουλά την απαιτούμενη ποσότητα παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ στον πετρελαϊκό όμιλο, τα διυλιστήρια του οποίου θα παράγουν υδρογόνο. Στην ουσία, ο πετρελαϊκός όμιλος βάζει το knowhow, το refinery και το trading, και η ΔΕΗ την πρώτη ύλη, δηλαδή την ενέργεια από ΑΠΕ, από την οποία και παράγεται το πολλά υποσχόμενο πράσινο καύσιμο.
Στόχος της συνεργασίας, όπου ο ένας ενεργειακός όμιλος αλληλοσυμπληρώνει τον άλλο, είναι μια σειρα από έργα παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου υδρογόνου, κυρίως στα λιγνιτικά πεδία της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, διευκολύνοντας την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero). Tα πρώτα βήματα αυτού του σχεδίου έγιναν πέρυσι, όταν ΔΕΗ και Motor Oil κατέθεσαν στην Κομισιόν πρόταση να ενταχθούν στην λίστα των PCI τα δύο πρώτα φωτοβολταϊκά με ηλεκτρολύτη.
Τα σενάρια
Στο ερώτημα πόσο μεγάλες θα είναι αυτές οι μονάδες και τι ύψους επένδυση συνεπάγεται, η απάντηση βρίσκεται στο κόστος των ηλεκτρολυτών μέσω των οποίων παράγεται το υδρογόνο: Σε τεχνικό επίπεδο, οι ΑΠΕ παράγουν υδρογόνο μέσω της ηλεκτρόλυσης, όπου το νερό χωρίζεται σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στη συνέχεια το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί για να ξαναπαραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, όταν το σύστημα την έχει ανάγκη. Στην ουσία οι μονάδες αυτές, εκτός του ότι θα παράγουν ενέργεια που θα εγχέεται στο δίκτυο φυσικού αερίου, θα μπορούν να λειτουργούν και ως «μπαταρίες». Κλειδί ωστόσο για όλα τα παραπάνω είναι η ανταγωνιστικότητα των τιμών. Προς το παρόν τα κόστη παραμένουν μεγάλα, ωστόσο τεχνολογικές εξελίξεις όπως η μαζική παραγωγή ηλεκτρολυτών, μπορούν να τα κατεβάσουν, οδηγώντας σε οικονομίες κλίμακας και κάνοντας πιο εφικτές τις συγκεκριμένες επενδύσεις.
Η διανομή
Το άλλο σενάριο, εφόσον κριθεί οικονομικότερο, θέλει η παραγωγή του πράσινου υδρογόνου να γίνεται στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, δηλαδή στα διυλιστήρια του πετρελαϊκού ομίλου. Όσο για τη διανομή, ρόλο-κλειδί παίζει και εδώ η Motor Oil, εν προκειμένω το πανελλαδικό της δίκτυο σε πρατήρια και ειδικά βυτιοφόρα οχήματα. Στοιχεία, που μαζί με τις διυλιστηριακές δυνατότητες του πετρελαϊκού ομίλου έπαιξαν το ρόλο τους για να κλειδώσει η συνεργασία των δύο πλευρών και η δημιουργία κοινοπραξίας της οποίας η Motor Oil θα έχει το 51%, ενώ η ΔΕΗ το 49%.
Το «πράσινο υδρογόνο» αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση και μέρος της λύσης για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση και εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην απελευθέρωση από τη χρήση άνθρακα, σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως η βαριά βιομηχανία και οι μεταφορές.

Κρίσιμος είναι ο ρόλος του και για τις νέες μονάδες φυσικού αερίου που σχεδιάζονται. Τα χαμηλά επίπεδα εκπομπών CO2 που απαιτεί η Κομισιόν στο πλαίσιο του νέου Taxonomy, προκειμένου το φυσικό αέριο να χαρακτηρίζεται ως πράσινο, μπορούν να ξεπεραστούν έπειτα από πρόσμιξη του τελευταίου με υδρογόνο. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/dei-motor-oil-ta-prota-projects-tis-symfonias-ton-dyo-omilon-poy-kai-pos-tha-paragetai-prasino

15/1/2022
ΕΛΠΕ: Με την επωνυμία Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. από 19/1 στο χρηματιστήριο
 
14 01 2022 | 11:14
Η εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία" ενημερώνει ότι την 10.12.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" με διακριτικό τίτλο "Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.".
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την αριθ. 142903/03.01.2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου στη συνεδρίασή της στις 13/01/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση και την αλλαγή.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Επιτροπής ορίζεται ότι από τις 19/01/2022, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" με διακριτικό τίτλο "Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.". 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/elpe-me-tin-eponymia-ellinika-petrelaia-symmetohon-ae-apo-191-sto-hrimatistirio

14/1/2022
Δεν φεύγουν TOTAL και ΕXXON από τις έρευνες της Κρήτης - Το ΣτΕ κρίνει την επένδυση
Δεν φεύγουν TOTAL και ΕXXON από τις έρευνες της Κρήτης - Το ΣτΕ κρίνει την επένδυση
Δεν φεύγουν TOTAL και ΕXXON από τις έρευνες της Κρήτης - Το ΣτΕ κρίνει την επένδυση
Ο γαλλικός κολοσσός πραγματοποιεί  μελέτες αυτή την περίοδο για να αξιολογήσει το επίπεδο εκπομπών ρύπων από τα δύο μπλοκ της Κρήτης βάσει της κεντρικής της στρατηγικής μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Mε τις περιβαλλοντικές αντιδράσεις που στοχευμένα το τελευταίο διάστημα κατευθύνονται κατά της γαλλικής Total, της εταιρίας operator στις παραχωρήσεις των δύο υποθαλάσσιων περιοχών Νοτιοδυτικά και Δυτικά της Κρήτης, φαίνεται ότι συνδέεται η νέα αναστολή του προγράμματος σεισμικών ερευνών της κοινοπραξίας Τotal- ExxonMobil-EΛΠΕ.
Η κοινοπραξία κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή στην στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) αναθεωρημένο πλάνο διεξαγωγής σεισμικών ερευνών.

Οι έρευνες είχαν προγραμματιστεί αρχικά για το 20-21, αναβλήθηκαν μετά από αίτημα για παράταση της κοινοπραξίας για το 2021-2022 .
Θα έπρεπε δηλαδή οι έρευνες να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021. Αντ αυτού η κοινοπραξία παρουσίασε στην ΕΕΔΥ ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα που μεταθέτει τις σεισμικές έρευνες για το 2022-2023. Η κοινοπραξία δεν έχει υποβάλλει, σύμφωνα με πληροφορίες αίτημα παράτασης, κάτι που όμως μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή, αφού η σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε το 2019 με το ελληνικό δημόσιο προβλέπει δικαίωμα παράτασης μέχρι και το 2025.
Κλειδί η εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ

Η νέα αναστολή του προγράμματος ερμηνεύτηκε από κάποιες πλευρές ως πρόθεση εγκατάλειψης των ελληνικών οικοπέδων από τις δύο πολυεθνικές, σε συνέχεια και της αποχώρησης της ισπανικής Repsol. Η συγκυρία ωστόσο μετά και τον χαρακτηρισμό από την ΕΕ του φυσικού αερίου ως πράσινη επένδυση ευνοεί επενδύσεις και στον τομέα των εξορύξεων αφού δίνει παράταση ζωής στο καύσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2050. Ισχυρό είναι εξάλλου το ενδιαφέρον των δύο πολυεθνικών για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, κάτι που επιβεβαιώνουν τα γεωτρύπανα της ExxonMobil -Qatar Petroleum στο «οικόπεδο 10» στην Κύπρο.
Η εκκρεμότητα με την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης της υπουργικής απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για τις εταιρίες που καλούνται να βάλουν λεφτά και αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που προτιμούν να μεταθέσουν το πρόγραμμα ερευνών προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Η εκδίκαση της αίτησης είχε οριστεί μετά από δύο αναβολές για τις 7 Οκτωβρίου 2021 και αναβλήθηκε εκ νέου για τις 2 Φεβρουαρίου 2022.

Η TOTAL αντιμέτωπη με τους απανταχού οικολόγους

Η Τotal έχει ένα πρόσθετο λόγο να ανησυχεί για τις επιπτώσεις από τις οικολογικές αντιδράσεις καθώς τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων διεθνώς.
Με το σύνθημα “collapse Total” το διάστημα 15 έως 22 Νοεμβρίου 2021 το κίνημα της «Συμφωνίας της Γλασκώβης» όπως αυτοαποκαλείται ξεκίνησε μια σειρά δράσεων σε κατά τόπους γραφεία της γαλλικής εταιρίας από τη Βολιβία , τη Χιλή, το Λίβανο και το Κογκό μέχρι την Μάλαγα, το Παρίσι, το Λονδίνο και την Κοπεγχάγη. Προτεραιότητα της γαλλικής εταιρίας σε αυτή τη συγκυρία είναι να διαφυλάξει την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων ανά τον κόσμο, κάτι που συνάγεται και από το γεγονός ότι έχει ενημερώσει το ελληνικό δημόσιο, ότι δεν θα παραστεί στην εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ γιατί δεν θα ήθελε να στρέψει πάνω της τα πυρά των οικολόγων.

Με αυτά τα δεδομένα μέσω της αναβολής του ελληνικού προγράμματος, εικάζεται ότι η Total στέλνει ένα σήμα για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Από πουθενά δεν προκύπτει επί του παρόντος τουλάχιστον ότι οι δύο πολυεθνικές εγκαταλείπουν το ανεξερεύνητο και πολλά υποσχόμενο δυναμικό υδρογονανθράκων της Κρήτης . H Τotal η οποία έχει κάνει επενδυτική στροφή και στην πράσινη ενέργεια και έχει από πέρυσι αλλάξει και το ονομά της σε TotalEnergies πραγματοποιεί επίσης μελέτες αυτή την περίοδο για να αξιολογήσει το επίπεδο εκπομπών ρύπων από τα δύο μπλοκ της Κρήτης βάσει της κεντρικής της στρατηγικής μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
 

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr 

13/1/2022
Πώς κάηκε το σχέδιο για την κατασκευή του East Med
Από το 2020 ξεκίνησαν οι κινήσεις για ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού. Το παρασκήνιο και η παράκαμψη της Κύπρου. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος ναυαγίου και η επιβεβαίωση του Euro2day.gr, που αποκάλυψε τις εξελίξεις από τον περασμένο Μάρτιο.
Πώς κάηκε το σχέδιο για την κατασκευή του East Med
Δημοσιεύθηκε: 12 Ιανουαρίου 2022 - 10:49
 282 810 0
Ήταν Μάρτιος του 2021, όταν το Euro2day.gr παρουσίασε «νέο» χάρτη που κυκλοφόρησε σε Think Tank της Ουάσιγκτον και έδειχνε ξεκάθαρα την παράκαμψη της Κύπρου από τον EastMed και το εναλλακτικό πέρασμα από την Αίγυπτο.
Τότε, πηγές στην ελληνική και κυπριακή κυβέρνηση έσπευσαν να το διαψεύσουν. Το παράξενο ήταν, όμως, ότι δεν έγιναν διαβήματα και διαμαρτυρίες προς τις ΗΠΑ και το εν λόγω Think Tank για τον χάρτη.
Το ρεπορτάζ από τότε έλεγε ότι πραγματοποιούνταν πολιτικές κινήσεις υψηλού ρίσκου, «που θα διακινδύνευαν τις άρρηκτες μέχρι τότε σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας».
«Όπως δείχνουν οι ραγδαίες εξελίξεις, η Ελλάδα ενδέχεται να έχει ήδη αποδεχθεί την παράκαμψη της Κύπρου και την de facto διάλυση του αρχικού σχεδιασμού του αγωγού East Med (σ.σ. στον χάρτη με κόκκινο χρώμα)», γράφαμε τότε.


Οπερ και εγένετο.
Η σκόπιμη (;) διαρροή τώρα του non paper των ΗΠΑ που στρέφεται κατά της κατασκευής του αγωγού «βοήθησε» την ελληνική κυβέρνηση να επαναπροσδιοριστεί πλέον δημόσια και επισήμως. Τον περασμένο Μάρτιο, σχεδόν κανείς στα μέσα ενημέρωσης δεν αναφερόταν σε αυτό. Τώρα όμως βλέπουμε πληθώρα αναλύσεων και τοποθετήσεων, γιατί η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει τη λογική της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, απομονώνοντας έτσι την Κύπρο, ώστε να μην «ενοχληθεί» η Τουρκία και στρεφόμενη στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Η Άγκυρα βέβαια ενώ χαμογελάει από τη μία, από την άλλη ετοιμάζεται να χτυπήσει και τη συνεργασία με την Αίγυπτο και αναμένουμε να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί η τουρκική διπλωματία, καθώς ετοιμάζεται πολυπληθής αντιπροσωπεία με αρχηγό τον Τούρκο ΥΠΕΞ για να μεταβεί στο Κάιρο.
Κάποιες πηγές από την Ουάσιγκτον υποστηρίζουν ότι η λογική των ΗΠΑ ήταν και παραμένει «ότι πρωτίστως πρέπει να διαφυλαχθούν τα αμερικανικά συμφέροντα με την Τουρκία και μετά τα «άλλα».
«Η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει εύκολα. Οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά τα αμερικανικά συμφέροντα όχι» είπε χαρακτηριστικά η διπλωματική πηγή. Σημείωσε δε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν μπορεί να κρατά δημοσίως τις ισορροπίες με την Τουρκία -κυρίως λόγω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρωτοβουλίας Μενέντεζ-, όμως η εξωτερική πολιτική δεν χαράζεται μόνο από τον Λευκό Οίκο.
«Υπάρχουν ομόκεντροι κύκλοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, επιρροή από ενεργειακά λόμπι αλλά και το σύμπλεγμα βιομηχάνων και στρατιωτικών», προσέθεσε η πηγή.
Πώς φθάσαμε μέχρι εδώ
Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι, στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις συζητήσεις του στο Μαξίμου με τον Κ. Μητσοτάκη, στις 10 με 11 Νοεμβρίου του 2020, έβαλε στο τραπέζι την ιδέα ο αγωγός να ξεκινά μεν από το Ισραήλ, αλλά να συνεχίζει προς τα παράλια της Αιγύπτου αντί στην Κύπρο, όπως ήταν το αρχικό πλάνο και από εκεί στην Κρήτη, με τελικό προορισμό την Ευρώπη. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο και μέχρι τον Μάρτιο του 2021, άρχισαν να εμφανίζονται αναλύσεις, κυρίως σε αιγυπτιακά και διεθνή μέσα, που έκαναν λόγο για το υψηλό κόστος της αρχικής σχεδίασης του αγωγού.
Διασταυρωμένες πηγές ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 υπήρξαν εντατικές ζυμώσεις για να προχωρήσει η «παρακαμπτήρια οδός» του East Med, ώστε να μπουν στο παιχνίδι ΕΕ, Βρετανία και ΗΠΑ. Όπως και έγινε.
 
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
Βεβαίως εντατικές ζυμώσεις γίνονται και από πλευράς της Τουρκίας, ώστε να απομονωθεί η Κύπρος. Αλλά η τουρκική στάση είναι η μόνη προφανής σε αυτή την ιστορία. Οι τότε διαβουλεύσεις φαίνεται πως έγιναν με την Κύπρο να έχει άγνοια και να υποστηρίζει ότι o αγωγός «καλά κρατεί».
Από εκεί και πέρα, η Λευκωσία πέρασε στην αντεπίθεση με τις δικές της διαρροές. Σύμφωνα με αυτές, όταν στις 14 Φεβρουαρίου του 2021 ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης βρισκόταν στο Ισραήλ, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Μπ. Νετανιάχου φέρεται να παρουσίασε στον Αναστασιάδη έναν χάρτη με τη νέα πορεία του East Med. Ο Νετανιάχου φέρεται να είπε στον Αναστασιάδη ότι ο νέος χάρτης ήταν ιδέα του Έλληνα πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε επισκεφθεί το Ισραήλ έξι ημέρες πριν από τον Κύπριο πρόεδρο. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει στάση την ίδια μέρα και στη Λευκωσία, αλλά, κατά αυτή την προσέγγιση, φαίνεται πως δεν συζήτησε με τον Νίκο Αναστασιάδη κάτι για το νέο πλάνο. Ούτε όμως ο Αιγύπτιος πρόεδρος κ. Αλ Σίσι, παρά τις στενές σχέσεις με τον Κύπριο ομόλογό του, φαίνεται πως μίλησε για τα συγκεκριμένα σχέδια.
Ακολούθησαν μήνες σιωπηλής διπλωματίας καθώς στα μέσα ενημέρωσης επικρατούσαν οι εξελίξεις με την Covid-19, τους εμβολιασμούς και τις μεταλλάξεις. Στις 21 Φεβρουαρίου 2021, Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν στη διασύνδεση του ισραηλινού κοιτάσματος φυσικού αερίου «Λεβιάθαν» μέσω υποθαλάσσιου αγωγού που θα καταλήγει στις ακτές της Αιγύπτου και θα υγροποιείται στους δύο σταθμούς υγροποίησης που βρίσκονται ήδη υπό λειτουργία σε Ιτκού και Νταμιέτα.
Πρακτικά, δηλαδή, το θέμα είχε ξεκαθαρίσει.
Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2020 ο αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν Klaus-Dieter Borchardt μίλησε ξεκάθαρα για το ενδεχόμενο απένταξης του αγωγού East Med από τον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ. Μιλώντας στο Investigate Europe, δήλωσε ότι ο αγωγός θα μπορούσε να είναι ένα από τα υποψήφια projects που θα βγουν από το PCI, με το πρόσχημα ότι δεν ενισχύει την πράσινη ανάπτυξη.
Και πάλι η είδηση πέρασε στα ψιλά. Και πάλι υπήρξε σιωπή από Ελλάδα και Κύπρο, κανένα διάβημα για εξηγήσεις και καμία διαμαρτυρία.
Λίγες μέρες πριν την τοποθέτηση του αξιωματούχου της Κομισιόν, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεδιάσκεψη με τη Γερμανίδα καγκελάριο Α. Μέρκελ. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η κατάσταση στη ΝΑ Μεσόγειο. «Καταθέσαμε τις προτάσεις μας στην ΕΕ», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Διασταυρωμένες πληροφορίες ανέφεραν ότι ανάμεσα στις προτάσεις είναι και ο ίδιος χάρτης, με την υπόθεση ότι η παράκαμψη της Κύπρου από τον αγωγό East Med θα αποκλιμακώσει την ένταση σε ολόκληρη την περιοχή.
Ο χάρτης Ερντογάν, με την σύσταση από την κα Μέρκελ να δοθεί η απαραίτητη «προσοχή» για να μη χαλάσουν περαιτέρω οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, έφτασε στα χέρια του ΥΠΕΞ της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. Ο οποίος λίγες μέρες μετά, επισκέφθηκε την Αθήνα…
Ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίστηκε για να έρθει πλέον στο φως στις 25 Νοεμβρίου 2021, όπου Ελλάδα και Αίγυπτος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για το φυσικό αέριο σε μεταφορά καθώς επίσης ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε θέματα έρευνας και εξόρυξης.
Όσο για το αμερικανικό non-paper, οι ΗΠΑ ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με την Κομισιόν και το κλίμα της εποχής για την πράσινη ενέργεια, λέγοντας ότι «η Ουάσιγκτον δίνει έμφαση στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας που θα προετοιμάσουν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή».
Κίνδυνος για την Κύπρο
Με τις εκλογές για νέο πρόεδρο της Κύπρου να είναι αρκετά μακριά, το 2023, η Μεγαλόνησος έχει ήδη μπει σε φάση εσωστρέφειας. Οι εκλογικές αψιμαχίες, που οδήγησαν στην προ ημερών παραίτηση του ΥΠΕΞ κ. Χριστοδουλίδη, φέρουν τον κίνδυνο η Κύπρος να μην έχει σταθερή και δυναμική παρουσία και ομοφωνία ίσως στην πιο δύσκολη και κρίσιμη χρονιά για τα κυπριακά συμφέροντα.
Ο κ. Χριστοδουλίδης, που φέρεται να θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία ως ανεξάρτητος, θα μείνει εκτός πολιτικής μάχης μέχρι τότε.
Ο Κύπριος πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης, που έχει πολλάκις κατηγορηθεί ότι παραμελεί τα εθνικά καθήκοντά του, έχρισε αντικαταστάτη του τον πρώην παλαίμαχο ΥΠΕΞ Ι. Κασουλίδη. Έναν παλαιάς κοπής πολιτικό, με ήρεμους τόνους και με προτίμηση στη διπλωματία. Όμως είχε αποσυρθεί και αναμένεται να χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι να ενημερωθεί πλήρως και εις βάθος για τα φλέγοντα θέματα. Χρόνο που ίσως εκμεταλλευθούν όσοι θέλουν να βάλουν ξανά την Τουρκία από το παράθυρο και να της ξαναδώσουν ρόλο στις εξελίξεις.

Αγγελική Παπαμιλτιάδου[email protected]

ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/politics/article/2114410/alhtheies-kai-psemata-gia-to-pagoma-toy-east-med.html 

12/1/2022
Σκιές και από Κομισιόν για τον αγωγό EastMed σύμφωνα με το Euractiv
Άρθρο του Σαράντη Μιχαλόπουλου στο euractiv.gr
Σχετικά Άρθρα

Σκιές και από Κομισιόν για τον αγωγό EastMed σύμφωνα με το Euractiv
Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed είναι ένα «περίπλοκο» έργο το οποίο θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη του τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την απαλλαγή από τον άνθρακα και τη μελλοντική ζήτηση φυσικού αερίου, πηγή της ΕΕ είπε στη EURACTIV Ελλάδος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται ότι θα είχε δημοσιεύσει μέχρι το τέλος του 2021 μια μελέτη που θα διερευνούσε την εμπορική και οικονομική σκοπιμότητα του έργου.
Ωστόσο, αυτό δεν έγινε. Επίσημα, πηγές της Κομισιόν αποδίδουν την καθυστέρηση στην πανδημία. Ανεπίσημα, πηγές κάνουν λόγο για μια περίπλοκη κατάσταση.
Συγκεκριμένα, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στη EURACTIV ότι ο EastMed είναι ένα «πολύπλοκο έργο» και ότι για να μπορέσει να προσδιοριστεί η εμπορική του βιωσιμότητα, η αξιολόγηση πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους της ΕΕ ως προς την απαλλαγή από τον άνθρακα και τη μελλοντική ζήτηση φυσικού αερίου.
«Η ανάλυση της Επιτροπής από την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κλιματικού στόχου δείχνει ότι η αμείωτη χρήση του φυσικού αερίου δεν είναι συμβατή με τον μακροπρόθεσμο στόχο της απαλλαγής από τον άνθρακα», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα θα βασιστεί σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών πηγών και τεχνολογικών λύσεων, καθώς και στην εξυπνότερη χρήση των υφιστάμενων φυσικών πόρων.
Ο αξιωματούχος της ΕΕ εξήγησε, επίσης, ότι παρόλο που οι Βρυξέλλες βλέπουν σήμερα το ρόλο του φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο, η κύρια εστίαση της χρηματοδότησης της ΕΕ θα είναι προς τις επενδύσεις σε εκείνες τις ενεργειακές λύσεις οι οποίες θα εγγυώνται την προστασία του κλίματος όπως τα απαλλαγμένα από τις εκπομπές άνθρακα αέρια σαν το υδρογόνο.
«Τα αέρια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως το υδρογόνο, το βιοαέριο και το συνθετικό αέριο, θα πρέπει να αντικαταστήσουν σταδιακά το φυσικό αέριο. Αυτό που θα είναι το κλειδί είναι ότι οι υποδομές που διαθέτουμε ή αυτές στις οποίες επενδύουμε να είναι έτοιμες να υποστηρίξουν αυτούς τα νέα ενεργειακά φορτία», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Άλλη πηγή, που παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα, δήλωσε ότι το μείγμα φυσικού αερίου της ΕΕ θα αλλάξει σημαντικά στο πλαίσιο του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050.
«Η κατανάλωση φυσικού αερίου θα μειωθεί κατά 66-71% και η ζήτηση για ανανεώσιμα και χαμηλών εκπομπών άνθρακα αέρια, ιδίως βιοαέριο, υδρογόνο και συνθετικό αέριο, θα αυξηθεί περίπου στο διπλάσιο της ζήτησης για φυσικό αέριο», δήλωσε συγκεκριμένα η πηγή.
«Ως εκ τούτου, η εμπορική βιωσιμότητα του Eastmed θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων παραγόντων, από το πόσο φυσικό αέριο θα υπάρχει τελικά στην περιοχή που θα μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα και την Ιταλία και ποια θα είναι η ζήτηση για εισαγωγές», κατέληξε η πηγή.
«Όχι» των ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν πως δεν υποστηρίζουν πλέον την κατασκευή του έργου του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, καθώς το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον στρέφεται πλέον στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Σύμφωνα με μερίδα των ελληνικών ΜΜΕ, η κίνηση αυτή ωφελεί την Τουρκία.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη φυσική διασύνδεση της ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη. Μεταθέτουμε το ενδιαφέρον μας σε διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να υποστηρίξουν και (την παροχή) φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε το αμερικανικό ΥΠΕΞ.
Η ανακοίνωση προσθέτει ότι σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι περισσότερο από ποτέ ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οι HΠΑ «δεσμεύονται να εμβαθύνουν τις περιφερειακές τους σχέσεις και να προωθήσουν τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας».
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τώρα έργα όπως η σχεδιαζόμενη διασύνδεση EuroAfrica από την Αίγυπτο προς την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και η προτεινόμενη διασύνδεση EuroAsia που θα συνδέει τα ισραηλινά, κυπριακά και ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα.
«Τέτοια έργα όχι μόνο θα συνδέουν ζωτικής σημασίας αγορές ενέργειας, αλλά θα βοηθούν και στην προετοιμασία της περιοχής για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια», αναφέρει επιπρόσθετα η ανακοίνωση.
Η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 2020 την «ιστορική» συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου(EastMed), ο οποίος θεωρείται έργο κοινού ενδιαφέροντος των ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη.
Στόχος του είναι να μεταφέρει μεταξύ 9 και 12 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως φυσικού αερίου από κοιτάσματα της περιοχής μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου προς την Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αρκετά ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κίνηση του Τζο Μπάιντεν «κλείνει πολιτικά το μάτι» στην Τουρκία, η οποία από την αρχή είχε αντιταχθεί στη συμφωνία EastMed, αφού την παράκαμπτε.
«Οποιοδήποτε σχέδιο που αγνοεί την Τουρκία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο και τους Τουρκοκύπριους που έχουν ίσα δικαιώματα επί των φυσικών πόρων της νήσου Κύπρου, δεν μπορεί να πετύχει. Φέρνουμε το γεγονός αυτό για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε τότε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
Επίσης, το EURACTIV.com σχολιάζει ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να πουλήσουν το δικό τους υγροποιημένο φυσικό αέριο και εικάζεται ότι είναι πιθανό να μην θέλουν να χρηματοδοτήσουν ανταγωνιστικούς αγωγούς φυσικού αερίου.

Πηγή:euractiv.gr

www.worldenergynews.gr 

10/1/2022
Δυσαρέσκεια Βουλγαρίας για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του IGB
Δυσαρέσκεια Βουλγαρίας για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του IGBΔημοσίευμα του Euractiv αναφέρεται στις δηλώσεις Νικολόφ και στην επίρριψη ευθυνών
Η Βουλγαρία συνεχίζει να χάνει έσοδα εξαιτίας των επίμονων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου με την Ελλάδα, δήλωσε την Πέμπτη (6 Ιανουαρίου) στο κοινοβούλιο ο υπουργός Ενέργειας Αλεξάντερ Νικολόφ.

Ο Ελληνο- Βουλγαρικός Διασυνδετήριος Αγωγός φυσικού αερίου (επίσης γνωστό ως Stara Zagora-Komotini ή IGB) κατασκευάζεται από μια ελληνική εταιρεία.

Λόγω των καθυστερήσεων, η Βουλγαρία χάνει 750.000 ευρώ την ημέρα, ενώ τα χαμένα οφέλη για τη Σόφια το τελευταίο έτος ανέρχονται σε πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο Νικολόφ κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης.

Για πάνω από μια δεκαετία, επιχειρήσεις και πολιτικοί στη Σόφια και την Αθήνα έχουν κάνει αισιόδοξες δηλώσεις σχετικά με τη διασύνδεση IGB, αλλά η κατασκευή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Ο διασυνδετήριος αγωγός είναι ζωτικής σημασίας για τη Βουλγαρία, διότι η ολοκλήρωσή του θα σπάσει για πρώτη φορά το μονοπώλιο του ρωσικού φυσικού αερίου στη βουλγαρική αγορά. Ο IGB θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Adriatic Pipeline (TAP), ο οποίος θα μεταφέρει αζέρικο αέριο από την Ελλάδα στην Ιταλία.

Μετά από πολλές καθυστερήσεις, η κατασκευή του αγωγού μήκους 182 χιλιομέτρων ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και σύμφωνα με τη σύμβαση θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Ο Νικολόφ προειδοποίησε επίσης, ότι η Βουλγαρία θα συνεχίσει να χάνει ακόμη περισσότερα έσοδα εξαιτίας της ημιτελούς κατασκευής. Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία έχει ήδη συμβόλαιο με το Αζερμπαϊτζάν για την εισαγωγή ενός δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως (bcm/y), το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της κατανάλωσής της.

Επί του παρόντος, το αζέρικο αέριο είναι πολύ φθηνότερο από το αέριο που εισάγει η Βουλγαρία από τη Ρωσία, και η μη εισαγωγή αζέρικου αερίου ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων για τη Σόφια.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ δήλωσε στον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ ότι το Μπακού είναι έτοιμο να εξάγει στη Βουλγαρία μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου από τις συμφωνηθείσες του 1 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως βάσει της τρέχουσας σύμβασης.

Eυθύνες στην Avax

Ωστόσο, η Βουλγαρία δεν μπορεί να επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία επειδή ο αγωγός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μικρές ποσότητες μόνο αζέρικου αερίου έχουν εισαχθεί μέσω των υφιστάμενων συνδέσεων, η χωρητικότητα των οποίων είναι περιορισμένη.

Η κατασκευή της διασύνδεσης αυτής φυσικού αερίου πραγματοποιείται κυρίως από την ελληνική εταιρεία Avax. Η εταιρεία έχει ζητήσει μια ακόμη παράταση της προθεσμίας για να θέσει σε λειτουργία τον διασυνδετήριο αγωγό, όμως οι βουλγαρικές αρχές αρνήθηκαν. Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος να μην τηρηθεί η νέα ημερομηνία-στόχος για την έναρξη λειτουργίας του αγωγού, δηλαδή η 1η Ιουλίου 2022.

Η Βουλγαρία επιμένει ότι η ημερομηνία-στόχος είναι αδιαπραγμάτευτη. «Ο στόχος για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου με την Ελλάδα είναι να τεθεί σε λειτουργία έως την 1η Ιουλίου, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη περίοδο θέρμανσης και η Βουλγαρία να λάβει ολόκληρη την ποσότητα φυσικού αερίου βάσει της συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Νικολόφ στους βουλευτές.

Πρότεινε να αναζητηθεί νέος κατασκευαστής για την ολοκλήρωση του αγωγού. Σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής, η εταιρεία οφείλει 90.000 ευρώ ημερησίως σε πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Τα χρήματα αυτά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες απώλειες.

Το εθνικιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης «Vazrazhdane», κατηγόρησε ανοιχτά στο Κοινοβούλιο την Ελλάδα ότι καθυστερεί σκόπιμα την έναρξη λειτουργίας του αγωγού αυτού.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων πολιτικών δυνάμεων του κυβερνητικού συνασπισμού δεν το έφτασαν τόσο μακριά, αλλά κατηγόρησαν τις τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις του Μπόικο Μπορίσοφ για τη σημαντική καθυστέρηση στην κατασκευή. Υπενθυμίζεται ότι η συνέχεια του «Turkish Stream» μέσω της Βουλγαρίας, που ωφελεί πρακτικά τη Ρωσία, κατασκευάστηκε σε μόλις ένα χρόνο και ότι ο αγωγός αυτός αποτελούσε προτεραιότητα για τον Μπορίσοφ.

Στις 20 Δεκεμβρίου, οι πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, Κίριλ Πέτκοφ και Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέδωσαν κοινή δήλωση ότι ο IGB θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες. Σημείωσαν επίσης ότι ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας και για τις δύο πλευρές. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα δήλωσε ότι η Αθήνα και η Σόφια θα ξεκινήσουν με αυτή την ευκαιρία «ένα νέο στάδιο» της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, στις αρχές Δεκεμβρίου, η διασύνδεση είχε κατασκευαστεί μόνο κατά 70% και η καθυστέρηση από την ελληνική πλευρά φέρεται να είναι ακόμη πιο σημαντική. Δεν έχουν τοποθετηθεί όλοι οι σωλήνες κατά μήκος της διαδρομής και δεν έχουν γίνει ούτε δοκιμές ούτε αποκαταστάσεις.

Σκοπός της κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού είναι η σύνδεση του βουλγαρικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου με το ελληνικό δίκτυο, γεγονός που θα επιτρέψει επίσης την εισαγωγή φυσικού αερίου από τους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας. Ο διασυνδετήριος αγωγός με την Ελλάδα θεωρείται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος για την ενεργειακή ασφάλεια της Βουλγαρίας.

Πηγή: Euractiv
 

www.worldenergynews.gr 

8/1/2021
Επιστροφή στην ΑΟΖ, αδειοδοτήσεις και εξερεύνηση

Επιστροφή στην ΑΟΖ, αδειοδοτήσεις και εξερεύνησητου Χαράλαμπου Έλληνα

07 01 2022 | 08:34
Με την πανδημία να αναζωπυρώνεται, η κυπριακή ΑΟΖ επανέρχεται στο προσκήνιο. Η ExxonMobil{ARXIGRAMMA} πρόκειται να ξεκινήσει γεώτρηση στο τεμάχιο 10 και, με την QatarEnergy, μόλις απέκτησε τα δικαιώματα στο διπλανό τεμάχιο 5. Κάτι που έχει προαναγγελθεί ως αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή ενός νέου κύκλου εξερεύνησης και παραγωγής στην κυπριακή ΑΟΖ.
Αλλά, αυτό αγνοεί την αναταραχή που περνάει η παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι υπό πολιορκία σε πολλαπλά μέτωπα, σαν για παράδειγμα στο COP26, που, για πρώτη φορά, αναφέρθηκε άμεσα στα ορυκτά καύσιμα σαν παράγοντας στην κλιματική αλλαγή, ανοίγοντας τον κλάδο σε αυξανόμενες επιθέσεις σε μελλοντικές COPs, ξεκινώντας από το COP27, το 2022 στο Κάιρο.
Εν τω μεταξύ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης στην ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου, η ισραηλινή υπουργός Ενέργειας Karin Elharrar ανακοίνωσε στις 15 Δεκεμβρίου ότι οι υπεράκτιες έρευνες για υδρογονάνθρακες θα σταματήσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022, ώστε το Ισραήλ να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –όπου το Ισραήλ, δικαιολογημένα, βλέπει μεγάλες ευκαιρίες. Πρώτη φορά για την περιοχή, αλλά δεδομένης της παγκόσμιας ώθησης για ταχεία απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, είναι κάτι που θα πρέπει να μιμηθούν και οι άλλες χώρες στην περιοχή. Ή τουλάχιστον να μετατοπιστεί η έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποστηριζόμενες από το φυσικό αέριο. Κάτι που πρεσβεύω εδώ και πολύ καιρό.
Το δίλημμα των εταιρειών πετρελαίου
Οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου (IOC) δέχονται έντονες πιέσεις από τους μετόχους τους, ακτιβιστές, κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικό τομέα, να δεσμευτούν για ένα μέλλον καθαρής ενέργειας και μηδενικών εκπομπών. Σε αντίθεση με πριν από δέκα χρόνια, σχεδόν όλες τώρα αναγνωρίζουν ότι το μέλλον τους είναι συνδεδεμένο με την ενεργειακή μετάβαση.
Ακόμη και ο Darren Woods, Διευθύνων Σύμβουλος της ExxonMobil, συμφώνησε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πετρελαίου στο Χιούστον, την προπερασμένη εβδομάδα, ότι η κλιματική αλλαγή είναι «μία από τις πιο σημαντικές συζητήσεις της εποχής μας». Είπε ότι, παρόλο που η ExxonMobil έχει μειώσει τις επενδύσεις της και περιορίζει την παραγωγή υδρογονανθράκων σε ανταπόκριση πιέσεων που δέχεται από τους μετόχους της, πιστεύει ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά αναγνωρίζει ότι η κοινωνία κάνει ραγδαία στροφή προς καθαρότερες πηγές ενέργειας.
Εκτός από την πίεση της κλιματικής αλλαγής, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι IOCs είναι σε επενδυτικά κεφάλαια, περιορίζοντας την ικανότητά τους να επενδύουν σε νέα μακροπρόθεσμα έργα –όπου συνήθως οι αποδόσεις χρειάζονται 20+ χρόνια για να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το κόστος κεφαλαίου για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση που μπορεί να δικαιολογήσει οικονομικά ένα νέο μακροπρόθεσμο έργο πετρελαίου είναι πλέον πάνω από 20%, σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχει πέσουν στα 3%-5%. Αυτό ώθησε την Bloomberg να συμπεράνει ότι «οι αγορές μπορεί να φέρουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε πρόωρο τέλος, πριν το κάνουν οι κυβερνήσεις».
Ο Darren Woods επιβεβαίωσε το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι IOCs όταν, αναφερόμενος στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, είπε: «Αυτές χρειάζονται ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και μεγάλες επενδύσεις σε δολάρια… Κάθε εταιρεία θα σταθμίσει το αν μπορεί να περιμένει ή όχι να δει απόδοση [κατά τη διάρκεια] της επένδυσής της». Πρόσθεσε ότι οι θέσεις που θα πάρουν κυβερνήσεις είναι σημαντικές και θα μπορούσαν να εμποδίσουν μελλοντικές επενδύσεις.
Σίγουρα, οι θέσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ δεν προωθούν και αποθαρρύνουν μακροπρόθεσμο μέλλον για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και οι δύο έχουν δεσμευτεί και οδηγούν σε ταχεία απαλλαγή από τον άνθρακα και τα ορυκτά καύσιμα. Η ΕΕ δημοσίευσε την Τετάρτη νέο νομοθετικό πακέτο για το φυσικό αέριο, που στοχεύει «να οδηγήσει ραγδαία μετάβαση της Ευρώπης μακριά από το ορυκτό φυσικό αέριο, προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα». Παρά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, εξακολουθεί να στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κατά 25% έως το 2030, και την εξάλειψή της έως το 2050. Κάτω από τέτοιες αβεβαιότητες, οι IOCs δεν θα βιαστούν να επενδύσουν σε νέα μακροπρόθεσμα έργα, μέχρι να βεβαιωθούν ότι θα υπάρχουν αποδεχτές αποδόσεις.
Αδειοδότηση του τεμαχίου 5
Αυτό –που υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου– είναι μια κίνηση τακτικής από την ExxonMobil, που έτσι διασφαλίζει τον έλεγχο γεωλογικών δομών που μπορεί να εκτείνονται από το τεμάχιο 10 στο 5, και πιθανά κοιτάσματα αερίου που μπορεί να επεκτείνονται από το ένα στο άλλο.
Τουλάχιστον αρχικά, η ExxonMobil είναι πιθανό να ξεκινήσει με συλλογή πληροφοριών με βάση τα διαθέσιμα σεισμικά και γεωλογικά δεδομένα και δεδομένα από τις έρευνές της στο τεμάχιο 10, χωρίς ανάγκη για φυσικές έρευνες στο τεμάχιο 5. Εάν απαιτηθεί, αυτές μπορεί να ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Παρεμπιπτόντως, το βόρειο 40% του 5 –το οποίο διεκδικεί η Τουρκία– έχει λιγότερη δυνατότητα παρουσίας υδρογονανθράκων. Για αυτούς τους λόγους είναι μάλλον απίθανο η ExxonMobil να χρειαστεί έρευνες εκεί.
Ως αποτέλεσμα, όλοι είναι ικανοποιημένοι. Η Κύπρος πιστεύει ότι με την ExxonMobil στο τεμάχιο 5 έχει ισχυρή αμερικανική υποστήριξη ενάντια σε μια εμπόλεμη Τουρκία. Η Τουρκία πιστεύει ότι η ExxonMobil δεν θα αμφισβητήσει τις -αβάσιμες και μη αναγνωρισμένες από το διεθνές δίκαιο- αξιώσεις της σχετικά με το 5. Ο υπουργός Εξωτερικών της Μελβούτ Τσαβούσογλου είπε ότι έχει τέτοιες διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Η QatarEnergy είναι επίσης ικανοποιημένη, καθώς οι δραστηριότητές της στο τεμάχιο 5 είναι απίθανο να καταστούν συγκρουσιακές με την Τουρκία -δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι ο στενότερος σύμμαχος της Τουρκίας στον αραβικό κόσμο.
Η Τουρκία έχει ήδη απειλήσει να αποτρέψει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο 5. Ο Τσαβούσογλου απείλησε ότι: «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ σε καμία ξένη χώρα, εταιρεία ή πλοίο, να εμπλακεί σε δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της».
Και πάλι, η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία να απόσχει από απειλές, αλλά δεν προχώρησε στην εφαρμογή νέων κυρώσεων. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις 13 Δεκεμβρίου, εξέφρασε αλληλεγγύη προς την Κύπρο και κάλεσε την Τουρκία «να βάλει τέλος σε όλες τις απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά τους ύδατα, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας». Αλλά, χωρίς αποτέλεσμα. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την επιθετική της συμπεριφορά.
Ο πραγματικός νικητής είναι πιθανώς η ExxonMobil. Έχει εξασφαλίσει τον έλεγχο γεωλογικών δομών, με καλές πιθανότητες παρουσίας υδρογονανθράκων, που δυνητικά εκτείνονται από το τεμάχιο 10 στο 5 και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου, που μπορεί να διασχίζουν το όριο μεταξύ των δύο τεμαχίων, με μικρό κόστος. Η ExxonMobil πρόκειται να ξεκινήσει επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα Γλαύκος στο τεμάχιο 10, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Φεβρουαρίου/αρχές Μαρτίου 2022. Μετά, θα προχωρήσει σε μελέτες, αλλά κατά τα άλλα, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος αδράνειας.
Η δουλειά των πετρελαϊκών εταιρειών είναι η εξερεύνηση και η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, όχι η αντιμετώπιση εχθρικών ναυτικών. Η ExxonMobil θα λειτουργήσει εντελώς εντός αυτών των παραμέτρων.
Η ExxonMobil θεωρεί την Ανατολική Μεσόγειο μια πολλά υποσχόμενη λεκάνη υδρογονανθράκων, που θα αναπτυχθεί δυνητικά σε κάποια μελλοντική ημερομηνία, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Αλλά, αναμφισβήτητα, το παγκόσμιο ενεργειακό μέλλον απομακρύνεται αναπόφευκτα και ραγδαία από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προς την καθαρή ενέργεια. Αυτό θα συμβεί, τελικά, και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αποδεικνύεται από την τελευταία απόφαση του Ισραήλ.
*Ανώτερου συνεργάτη στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου

(Πολίτης) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/epistrofi-stin-aoz-adeiodotiseis-kai-exereynisi

7/1/2022
Ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική αγορά, παρά την διεθνή τάση αποκλιμάκωσης των τιμών
Ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική αγορά, παρά την διεθνή τάση αποκλιμάκωσης των τιμώνΗ συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα φθάνει στο 21,9%, ενώ υψηλά στο 20,5% διαμορφώνονται οι εισαγωγές τις οποίες “προσελκύει” η ελληνική αγορά λόγω των υψηλών τιμών της
Η ακριβότερη της Ευρώπης, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες είναι σήμερα η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που προσεγγίζει τα 200 ευρώ/MWh, παρά την πτώση του φυσικού αερίου αλλά και τις ήπιες καιρικές συνθήκες που επιτρέπουν σημαντική συνεισφορά των ΑΠΕ.
Έτσι η μέση τιμή χονδρικής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας αυξήθηκε 64% σε σχέση με χθες και διαμορφώθηκε στα 195,73 ευρώ/MWh, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση εμφανίζεται αυξημένη μόνον κατά 9% και η παραγωγή των ΑΠΕ αναμένεται στο 27,2% του μείγματος.
Η συμμετοχή του φυσικού αερίου φθάνει στο 21,9%, ενώ πολύ υψηλά επίπεδα, στο 20,5% διαμορφώνονται οι εισαγωγές, τις οποίες “προσελκύει” η ελληνική αγορά λόγω των υψηλών τιμών της. Το μερίδιο του λιγνίτη είναι μόλις 5,8%, ενώ των υδροηλεκτρικών παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 19,6%.

Ελεγχόμενες οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού

Οι αγορές της Ευρώπης που επίσης καταγράφουν άνοδο σε σχέση με χθες παραμένουν πολύ φθηνότερες από την ελληνική. Έτσι η Κροατία καταγράφει 164,63 ευρώ/MWh ως μέση χοnδρική τιμή για σήμερα, η Σλοβενία με 164,63 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η τιμή διαμορφώνεται στα 76,11 ευρώ/MWh (+ 66,7%), στη Γαλλία στα 92,12 ευρώ/MWh και στη γειτονική Βουλγαρία στα 100,26 ευρώ/MWh.
Όλες  οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές δείχνουν να παρακολουθούν την τάση στις τιμές του φυσικού αερίου TTF. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου η τιμή TTF στο συμβόλαιο Φεβρουαρίου υποχωρούσε στα 66,705 ευρώ/MWh και το συμβόλαιο Μαρτίου ήταν στα 65 ευρώ/MWh.

Έτσι, παρότι στις αγορές οι ηλεκτρισμού η τάση ήταν αυξητική- εξέλιξη αναμενόμενη δεδομένου ότι η σήμερα είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2022 και η κατανάλωση ανεβαίνει- οι τιμές δεν παρουσίασαν υπερβολική άνοδο.
Οι σχετικά ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, που εξακολουθούν να επικρατούν στη κεντρική και Βόρειο Ευρώπη έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πτώση των τιμών του αερίου, αλλά καταλυτικές ήταν οι μαζικές αφίξεις φορτίων υγροποιημένου αερίου (LNG) στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 800.000 τόνοι LNG που μετέφεραν 11 τάνκερ με προορισμό την Ασία άλλαξαν “ρότα” και κατευθύνθηκαν στην Ευρώπη την περίοδο αυτή.

Πόσο πιθανή είναι η συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών

Oι προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες τον Ιανουάριο ενδέχεται αν επιβεβαιωθούν να εδραιώσουν την αποκλιμάκωση των τιμών.
Θα συμβάλει σε αυτό και όλη η πορεία της διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ανατολική Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία.
Μετά την πρώτη τηλεφωνική επαφή Biden - Putin οι προοπτικές για τις διαπραγματεύσεις εμφανίζονται αισιόδοξες. Οι συνομιλίες μεταξύ των  κλιμακίων ξεκινούν στις 10 Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο δεν έχει πέσει μόνον εξ αιτίας του καιρού. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες ενεργοβόρες βιομηχανίες της Ευρώπης έχουν περιορίσει την παραγωγή τους στα εργοστάσια εξ αιτίας των πολύ υψηλών τιμών. Την περασμένη Τετάρτη η αμερικανική Alcoa ανακοίνωσε ότι διακόπτει την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου στις μονάδες της στο San Ciprian της Ισπανίας για δύο χρόνια εξ αιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προβεί και άλλες μεγάλες βιομηχανίες.
Αναλυτές και traders εκτιμούν ότι οι αγορές θα παραμείνουν ευμετάβλητες τους επόμενους μήνες και αναμένουν τις εξελίξεις μετά το χρηματιστηριακό sell off των τελευταίων ημερών του 2021, που ενίσχυσε τη βουτιά της τιμής του αερίου.
 

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr 

3/1/2021
Η Βενεζουέλα αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου σε 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα
 
02 01 2022 | 11:22
Την παραγωγή πετρελαίου στο 1 εκατ βαρέλια την ημέρα αύξησε η Βενεζουέλα, μετά από σχεδόν μια δεκαετία τεράστιας μείωσης της παραγωγής του, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στη χώρα, η οποία αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς στον κόσμο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, σκοπός της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξησή της στα δύο εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μέσα στο 2022 γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της τιμής του πετρελαίυ παγκοσμίως.
Η παραγωγή της Βενεζουέλας, η οποία είχε φθάσει ως και τα 3,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2008, κατέρρευσε, μειούμενη σε λιγότερα από 400.000 βαρέλια το 2020, στο χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής από την περίοδο 1930-1940.
«Θα ανακτήσουμε την παραγωγή με επενδύσεις της Βενεζουέλας, λεπτό προς λεπτό, πετρελαιοπηγή προς πετρελαιοπηγή», συνέχισε ο κ. Μαδούρο, αποδίδοντας τη μείωση της παραγωγής στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν με σκοπό να εκδιωχθεί από την εξουσία.
Αρκετοί ειδικοί του τομέα πάντως αντιτείνουν ότι η πτώση της παραγωγής της χώρας της Λατινικής Αμερικής οφειλόταν σε αρκετά χρόνια κακής διαχείρισης της κρατικής επιχείρησης PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) επί των ημερών του εκλιπόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο Νικολάς Μαδούρο είναι ο διάδοχος.
Ο αρχηγός του κράτους είπε επίσης ότι η χώρα, που βιώνει οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου από το 2014, επανήλθε «στην ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2021», στοιχείο που έρχεται σε αντίφαση με αυτά που δημοσιεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τις εκτιμήσεις παρατηρητών.
«Η οικονομία της Βενεζουέλας βρίσκεται ξεκάθαρα σε περίοδο ανάρρωσης. Επανήλθαμε στην οικονομική ανάπτυξη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, είχαμε ανάπτυξη 7,5% (...) η πραγματική οικονομία έχει μπει στον δρόμο της ανάπτυξης», διαβεβαίωσε ο κ. Μαδούρο.
Οι οικονομικές κυρώσεις χτύπησαν τη χώρα «σαν ατομική βόμβα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «η Βενεζουέλα είχε οικονομία καιρού πολέμου (...) που μας επιβλήθηκε», πάντως «από τα δεινά, περάσαμε στην αντίσταση και τώρα στην ανάπτυξη».

Η Βενεζουέλα «έχει δικούς της κινητήρες. Έχει βιομηχανικό δυναμικό, τεχνολογικό δυναμικό, τεχνογνωσία» για να μπορέσει να βγει «με τις δικές της δυνάμεις από την κρίση» και να αναμορφώσει «την παλιά καπιταλιστική οικονομία που βασίζεται στο πετρέλαιο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της χώρας. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/i-venezoyela-ayxanei-tin-paragogi-petrelaioy-se-1-ekat-varelia-tin-imera

2/1/2022
FED: Οι εταιρείες πετρελαίου προβλέπουν αύξηση της παραγωγής, αλλά με υψηλότερο κόστος
FED: Οι εταιρείες πετρελαίου προβλέπουν αύξηση της παραγωγής, αλλά με υψηλότερο κόστοςΤο 49% των στελεχών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι στοχεύουν να επεκτείνουν την παραγωγή το επόμενο έτος, το 15% ότι θα διατηρήσουν τα υπάρχοντα επίπεδα παραγωγής και το 13% θα επικεντρωθεί στη μείωση του χρέους
Τα στελέχη πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ προβλέπουν υψηλότερη δραστηριότητα παραγωγής και γεώτρησης το επόμενο έτος καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, αλλά λένε ότι αντιμετωπίζουν απότομα υψηλότερο κόστος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από την Federal Reserve Bank of Dallas.
Περίπου το 49% των στελεχών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι στοχεύουν να επεκτείνουν την παραγωγή το επόμενο έτος, ενώ το 15% είπε ότι η κύρια εστίασή τους θα είναι να διατηρήσουν τα υπάρχοντα επίπεδα παραγωγής και το 13% σχεδιάζει να επικεντρωθεί στη μείωση του χρέους.
Οι προοπτικές εξαμήνου παρέμειναν θετικές, αλλά ο δείκτης μειώθηκε στο 53,2 από 58,9 το προηγούμενο τρίμηνο.
Στελέχη εισηγμένων πετρελαϊκών εταιρειών έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσουν σταθερή την παραγωγή ή να επεκτείνουν την παραγωγή με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το επόμενο έτος και να επικεντρωθούν στη βελτίωση των αποδόσεων των μετόχων.
Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,2% την Τετάρτη σε περίπου 76,88 δολάρια το βαρέλι.
Έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 60% από την αρχή του έτους, καθώς η ζήτηση για πετρέλαιο και καύσιμα κινητήρα ανακάμπτει από την πανδημία του κορωνοϊού
Ο δείκτης για το κόστος των εισροών μεταξύ των εταιρειών παροχής υπηρεσιών έφτασε σε υψηλό ρεκόρ σε 69,8 από 60,8 το προηγούμενο τρίμηνο.
Υψηλότερα κόστη
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών ανέφεραν υψηλότερα κόστη κατά το τέταρτο τρίμηνο και τα λειτουργικά έξοδα μίσθωσης εκτινάχθηκαν σε 42 από 29,4 κατά τη διάρκεια του τριμήνου, επίσης η υψηλότερη τιμή από τότε που η Federal Reserve ξεκίνησε την έρευνα πριν από πέντε χρόνια.
«Η αυξανόμενη διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο σχετικός πληθωρισμός έχουν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν και να επηρεάσουν τη δραστηριότητα γεώτρησης και ολοκλήρωσης το 2022», σχολίασε έα στέλεχος.
Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναμένουν κατά μέσο όρο οι τιμές του πετρελαίου να είναι στα 75 δολάρια το βαρέλι τον ερχόμενο Δεκέμβριο και οι τιμές του φυσικού αερίου του Henry Hub στα 4,06 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανική θερμική μονάδα (MMBtu), και οι δύο κοντά στην τρέχουσα τιμή.
Σε μια ενότητα ειδικών ερωτήσεων, το 95% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν περιμένουν ότι οι χώρες θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για το 2030 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πολλά στελέχη δήλωσαν επίσης ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τις ενεργειακές πολιτικές της κυβέρνησης Biden έχει δυσκολέψει τον προγραμματισμό.
Στην έρευνα του Δεκεμβρίου συμμετείχαν στελέχη από 134 εταιρείες ενέργειας στο Τέξας, το νότιο Νέο Μεξικό και τη βόρεια Λουιζιάνα, εκ των οποίων οι 90 ήταν από εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής και οι 44 από εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών.
 

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr 

1/1/2022
Energy Review 2021: Τα σημαντικότερα γεγονότα του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα και τον κόσμο τη χρονιά που φεύγει
 
31 12 2021 | 07:30
Τι αφήνει πίσω του το 2021 στον ενεργειακό τομέα; Ποια ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά; Το energypress ετοίμασε μια πλήρη και εκτεταμένη δημοσιογραφική ανασκόπηση και την παρουσιάζει ως μια ειδική ηλεκτρονική έκδοση.
Ανοίξτε εδώ το Energy Review 2021.
Διαβάστε παρακάτω τον πρόλογο της έκδοσης:
Το 2021 ξεκίνησε με προσδοκίες για επάνοδο στην κανονικότητα μετά το σοκ της πανδημίας του covid-19 και τελειώνει με τον υγειονομικό εφιάλτη να είναι παρών, έχοντας μάλιστα πυροδοτήσει και τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες.
Η εκτόξευση των τιμών στα ενεργειακά αγαθά, ξεκινώντας από το φυσικό αέριο και φτάνοντας στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο πετρέλαιο, φαινόμενο που άρχισε το καλοκαίρι και παροξύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους, υπήρξε το πλέον επιδραστικό γεγονός στον ενεργειακό τομέα κατά το 2021.
Μια σειρά από συγκυριακούς αλλά και δομικούς λόγους, δημιούργησε ανισορροπία στην αγορά του φυσικού αερίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές του καυσίμου γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τις τιμές της ενέργειας, συνολικά.
Η επιβάρυνση των νοικοκυριών δεν έχει προηγούμενο και αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη μεγάλη τέτοιου τύπου κρίση από τη στιγμή που υιοθετήθηκε η απόλυτη απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών και έπαψαν οι τιμές ρεύματος και αερίου να καθορίζονται διοικητικά.
Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ελαφρύνει τα νοικοκυριά μέσω επιδότησης του ρεύματος και οριζόντων εκπτώσεων της ΔΕΠΑ προς τους καταναλωτές, είχαν περιορισμένο αποτέλεσμα, καθώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Κλιματική αλλαγή και ΑΠΕ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σημαντικότερο γεγονός ήταν η αναθεώρηση του στόχου στο 40% από 32% μέχρι το 2030, ως προς συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπει το γίγα-ενεργειακό πακέτο «Fit for 55», που παρουσίασε η Κομισιόν.
Το εν λόγω πακέτο περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων μέσω των οποίων οι ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τη φορολογία επιδιώκεται να προσαρμοστούν με τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Προς την ίδια κατεύθυνση αλλά με περισσότερους συμβιβασμούς και λιγότερες φιλοδοξίες ήταν οι αποφάσεις της ιστορικής σημασίας, απολύτως κρίσιμης διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 που πραγματοποιήθηκε στη Γλασκώβη.
Στη χώρα μας, στο θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η σημαντικότερη καταγραφή κατά το 2021 αφορά τον τεράστιο επενδυτικό «πυρετό» για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και για μονάδες στον σχετικά καινούργιο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.
Οι τιμές τις οποίες “κλειδώνουν” οι επενδυτές στους διαγωνισμούς ΑΠΕ είναι πλέον εντυπωσιακά χαμηλές, κάνοντας την “πράσινη” παραγωγή ρεύματος τη φθηνότερη από κάθε άλλη τεχνολογία.
Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο έρχονται και φωνές εμφανιζόμενες ως αντι… ΑΠΕ κίνημα, καταδικάζοντας συλλήβδην κάθε νέο έργο από την μια άκρη της χώρας ως την άλλη. Γίνεται φανερό ότι όλοι όσοι έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως επιτάσσουν οι εθνικοί στόχοι, από το ΥΠΕΝ και το Ρυθμιστή, έως τους ίδιους τους επενδυτές, χρειάζεται να ασχοληθούν με το θέμα ώστε να γίνει σαφές στην κοινωνία ότι οι ΑΠΕ είναι η λύση και όχι το πρόβλημα.
Ενεργειακό ισοζύγιο
Σημαντικό γεγονός το 2021 ήταν, ακόμα, η επανάκαμψη των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ως απαραίτητες για την ενεργειακή επάρκεια. Τόσο η ισχυρή δοκιμασία του ηλεκτρικού συστήματος από τη βαρυχειμωνιά της «Μήδειας» στην αρχή του χρόνου, όσο και οι μεγάλες ανάγκες σε ρεύμα κατά τους καύσωνες και τις φωτιές του καλοκαιριού, αλλά και η νέα ισορροπία που επιβάλει η ενεργειακή κρίση, έκαναν απαραίτητη τη λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών.
Με δεδομένη την οριστική απόσυρσή τους εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που έχουν θέσει πολιτεία και ΔΕΗ (έως το 2025 δεν θα υπάρχει λιγνιτική παραγωγή), πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις που θα εξασφαλίσουν ότι το σύστημα της χώρας δεν θα βρεθεί σε έλλειψη.
Όπισθεν στους υδρογονάνθρακες
Η χρονιά αυτή ήταν πολύ αρνητική για το πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Η προσπάθεια για την εξερεύνηση του υπεδάφους της χώρας ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο κρυμμένος θησαυρός… των κοιτασμάτων φυσικού αερίου έμεινε στα χαρτιά, και ο φάκελος που άνοιξε πριν από περίπου 11 με 12 χρόνια ίσως να μπαίνει ξανά στο αρχείο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Ισπανική εταιρεία Repsol αποχώρησε από τις παραχωρήσεις που συμμετείχε στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια, από κοινού με την Energean αποχώρησαν από το μπλοκ του Δυτικού Πατραϊκού.
Αλλά και το μόνο εν λειτουργία ιστορικό παραγωγικό κοίτασμα του Πρίνου, αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας που ξεπεράστηκαν (εν μέρει και μόνον), μέσω προγράμματος ενίσχυσης.
Αποκρατικοποιήσεις
Σε ότι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, είχαμε την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, με πολύ υψηλό τίμημα, σε εταιρεία του Macquarie Group, αλλά και την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Ιταλική Italgas, επίσης με πολύ υψηλό τίμημα.
Πολύ σημαντική ήταν επίσης και μία ακόμα, έμμεση, αποκρατικοποίηση: Η κίνηση της ΔΕΗ να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,2 δισ ευρώ, ενισχύοντας καταλυτικά τη δυνατότητα της εταιρείας να υλοποιήσει το φιλόδοξο πράσινο επενδυτικό της πρόγραμμα, κίνηση ωστόσο η οποία οδήγησε στο να περιοριστεί το Δημόσιο σε ποσοστό περί το 34% έναντι του 51% που κατείχε.
Η πανδημία κανοναρχεί
Με τις αναταράξεις του 2021 να είναι πίσω μας, αλλά με την πανδημία να συνεχίζει να κανοναρχεί και να επηρεάζει ριζικά τις εξελίξεις, η βασική προσδοκία για το νέο χρόνο είναι να επικρατήσει σύντομα η νέα κανονικότητα. Εάν επικρατήσουν, πράγματι, κανονικές συνθήκες, είναι βέβαιον ότι έχουμε να δούμε εντυπωσιακές εξελίξεις με θετικό πρόσημο στην ενέργεια, στην οικονομία, στην κοινωνία.

Καλή χρονιά! 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/energy-review-2021-ta-simantikotera-gegonota-toy-energeiakoy-tomea-stin-ellada-kai-ton-kosmo-ti

 

31/12/2021
Ανατροπές στο κόστος θέρμανσης από την ενεργειακή κρίση – Ακριβότερες οι θερμάστρες και το αέριο – Φθηνότερες οι αντλίες θερμότητας και το πετρέλαιο
Μεγάλες ανατροπές στα κόστη θέρμανσης για τα νοικοκυριά προκάλεσε το σαρωτικό κύμα των αυξήσεων της ενέργειας.
Όπως προκύπτει από μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, η ένταση της ενεργειακής κρίσης επέφερε ανακατατάξεις στα θερμικά συστήματα που μέχρι πρότινος οι οικιακοί καταναλωτές θεωρούσαν ως οικονομικές επιλογές. Το αντίστροφο συνέβη και σε σχέση με αυτά που χαρακτήριζαν ως ακριβές λύσεις.
Η έρευνα των ΕΜΠ και ΕΚΕΤΑ που εκπονήθηκε τον φετινό Δεκέμβριο και βασίστηκε σε υπολογισμούς ως προς το κόστος θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες με βάση τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και την ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύει τα εξής:
1.       Το φυσικό αέριο που μέχρι πριν το ξέσπασμα της κρίσης ήταν το φθηνότερο καύσιμο για τη θέρμανση έχει γίνει ένα από τα ακριβότερα.
2.       Η θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια και συγκεκριμένα με ηλεκτρικές σόμπες και θερμάστρες είναι απαγορευτική για τα νοικοκυριά.
3.       Το πετρέλαιο, αν ληφθεί υπόψη και η επιδότηση που δίνει η πολιτεία, είναι η πλέον οικονομικότερη λύση.
4.       Οι αντλίες θερμότητας χάρη στον υψηλό βαθμό απόδοσης είναι συμφέρουσα επιλογή.
5.       Οι λέβητες βιομάζας (πέλετ ξύλου) συγκαταλέγονται στις οικονομικές επιλογές.
Ειδικότερα, το Πολυτεχνείο και το ΕΚΕΤΑ προχώρησαν σε συγκριτικό τέστ τεχνολογιών θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, τις αντλίες θερμότητας, τους λέβητες βιομάζας και τα πάσης φύσεως τζάκια.
Το βασικό σενάριο που ελήφθη υπόψη για την εξαγωγή του κόστους της ωφέλιμης θερμικής ενέργειας είναι η  τετραμηνιαία κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας ενός μέσου νοικοκυριού με θερμικές ανάγκες που προσεγγίζουν τις 3.000 kWhth (κιλοβατώρες) ανά 4μηνο (Βασικό Σενάριο), ή ισοδύναμα τις 4.500 kWhth ανά σεζόν (όπου η χειμερινή σεζόν ισούται με 6 μήνες, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022). Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του κόστους ανά είδος θέρμανσης ελήφθη υπόψη τιμή πετρελαίου στα 1,13 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή όπως και η μονάδα μέτρησης (λίτρα) έγιναν αναγωγή στην κιλοβατώρα.
Επιπλέον, στην έρευνα ελήφθησαν υπόψη πλειάδα παραδοχών που αναλύθηκαν επιστημονικά προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα που πλησιάζουν την πραγματική εικόνα της αγοράς θέρμανσης. Την πλήρη μελέτη μπορείτε να τη δείτε αναρτημένη στο τέλος του ρεπορτάζ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/thermal_cost_intercomparison_2021?language_content_entity=el
Έτσι, από το συγκριτικό τέστ προκύπτουν τα ακόλουθα:
·       Φθηνότερο θερμικό σύστημα είναι η αντλία θερμότητας. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης δίνει μεγάλο πλεονέκτημα. Στην Αθήνα η κιλοβατώρα ανέρχεται σε μόλις 0,061 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη σε 0,070 ευρώ. Ακόμη κι αν συνυπολογιστούν και οι καταναλώσεις ρεύματος για άλλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές του σπιτιού η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται στα 0,089 ευρώ.
·       Η θέρμανση με βιομάζα (πέλετ ξύλου) κοστίζει 0,097 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
·       Το ενεργειακό τζάκι με κλειστό θάλαμο θα διαμόρφωνε το κόστος στα 0,121 ευρώ ανά κιλοβατώρα
·       Μία οικογένεια για να ζεσταθεί από έναν λέβητα πετρελαίου θα πληρώσει 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή θα ήταν σημαντικά χαμηλότερη αν το 45% δεν αντιστοιχούσε σε φόρους. Μία τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά αν μένει σε μία από τις περιοχές της Κλιματικής Ζώνης Β π.χ. στην Αθήνα κι επιδοτείται τότε το κόστος κατεβαίνει στα 0,07 ευρώ. Ως επίδομα ελήφθη υπόψη το ποσό των 181 ευρώ.
Αν η ίδια οικογένεια έμενε σε περιοχές της Κλιματικής Ζώνης Γ π.χ. στη Θεσσαλονίκη το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο θα ήταν ακόμη πιο χαμηλό στα 0,031 ευρώ. Το επίδομα που υπολογίστηκε ανέρχεται σε 298 ευρώ.
·       Το τρίτο ακριβότερο είδος θέρμανσης είναι το φυσικό αέριο. Ο λέβητας συμπύκνωσης είτε αυτόνομος είτε κοινόχρηστος είναι ακριβότερος πια και από το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο θα κοστίσει (χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί οι εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα) στα 0,16 ευρώ ανά κιλοβατώρα για αυτόνομη και στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κοινόχρηστη οικιακή θέρμανση.
·       Το τζάκι ανοικτού θαλάμου είναι το δεύτερο ακριβότερο σύστημα θέρμανσης. Το κόστος θερμικής ενέργειας αντιστοιχεί σε 0,243 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

·       Μία συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας κι άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ένα σπίτι (ισχύος 1.200 Κιλοβατωρών/4μηνο) κοστίζει 0,329 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Μία συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις (ηλεκτρικός λέβητας) χωρίς να συνυπολογιστούν οι υπόλοιπες καταναλώσεις συσκευών του σπιτιού θα στείλει την τιμή της κιλοβατώρας στα 0,302 ευρώ. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/anatropes-sto-kostos-thermansis-apo-tin-energeiaki-krisi-akrivoteres-oi-thermastres-kai-aerio

29/12/2021
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, η πρώτη ελληνική εταιρεία στη Διεθνή Συμμαχία "eFuel Alliance"
 
23 12 2021 | 08:15
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εντάσσεται στη Συμμαχία “eFuel Alliance” και γίνεται η πρώτη Ελληνική Εταιρία και ο μοναδικός Όμιλος από τη χώρα μας που συμμετέχει σε έναν διεθνή Φορέα για την προώθηση και ανάπτυξη των συνθετικών καυσίμων, ως μέρος της ενεργειακής μετάβασης του κλάδου και του οράματός του για το μέλλον.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΠΕ, τα μέλη της πρωτοβουλίας “eFuel Alliance” έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την προώθηση της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων, όπως είναι τα συνθετικά καύσιμα που θα παράγονται από νερό, διοξείδιο του άνθρακα και ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και για την ευρεία χρήση τους σε πολλούς τομείς. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος και η καθοριστική συμβολή που μπορούν να έχουν τα υγρά καύσιμα στην πορεία προς την απανθρακοποίηση των μεταφορών, τη κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη προστασία του κλίματος, εφόσον η τεχνολογία αυτή στηριχθεί με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, όπως γίνεται με άλλες αντίστοιχες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών.
Μαζί με τον Όμιλο ΕΛΠΕ, στη Συμμαχία για τα Συνθετικά Καύσιμα συμμετέχουν περισσότερες από 155 εταιρείες, καινοτόμες start ups, κλαδικοί Σύνδεσμοι, εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνικοί εταίροι από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του κλάδου ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροπορικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας, των παραγωγών καυσίμων, της χημικής βιομηχανίας και των καταναλωτών.  
Γιώργος Αλεξόπουλος
Εκ μέρους της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, επεσήμανε: «Η συμμετοχή μας στην “eFuel Alliance” σηματοδοτεί  την πεποίθησή μας ότι, με τις κατάλληλες επενδύσεις, τα ουδέτερα σε εκπομπές e-καύσιμα και το υδρογόνο, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό των εκπομπών, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα των μεταφορών, παράλληλα με τη συνέχιση του εξηλεκτρισμού».
Λιάνα Γούτα
Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Συμμαχίας “eFuel Alliance” που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Λιάνα Γούτα, Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ, η οποία ανέφερε: «Η ενεργή συμμετοχή μας απορρέει από τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου για πρωτοπορία και καινοτομία, με το βλέμμα στο μέλλον. Τα ανανεώσιμα καύσιμα, μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, όπως τα συνθετικά καύσιμα (eFuels) που θα παράγονται από νερό και CO2 και ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, είναι μέρος της λύσης για την απανθρακοποίηση  της οικονομίας, ειδικά στους ‘δύσκολους’ τομείς της αεροπορίας,  της ναυτιλίας, των βαρέων οδικών μεταφορών και της βιομηχανίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο στον ευρωπαϊκό και εθνικό Ενεργειακό και Κλιματικό σχεδιασμό και η στήριξη για την ανάπτυξή τους σε ευρεία κλίμακα, να ξεκινήσει από σήμερα.»  
*** Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Συμμαχίας “eFuel Alliance”:

https://www.efuel-alliance.eu/ ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/o-omilos-elpe-i-proti-elliniki-etaireia-sti-diethni-symmahia-efuel-alliance

23/12/2021
ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης - Στο επίκεντρο η καθαρή ενέργεια και οι ΑΠΕ

ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης - Στο επίκεντρο η καθαρή ενέργεια και οι ΑΠΕΟ Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης ανέλυσε τους πέντε πυλώνες του Vision 2025
Εγκρίθηκε σήμερα η απόσχιση του κλάδου διύλισης πετρελαιοειδών και πετροχημικών των Ελληνικών Πετρελαίων, στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αλλαγή της ταυτότητας του Ομίλου με στόχο τις ΑΠΕ, οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κερδοφορία της εταιρείας κατά 20-25% στα επόμενα 5-6 χρόνια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης ανέλυσε τους πέντε πυλώνες του Vision 2025 και έκανε εκτενή αναφορά στο όραμα των ΕΛΠΕ, με το «Vision 2025» να ενσαρκώνει τον ενεργειακό μετασχηματισμό.Το Vision 2025 θέτει ως προτεραιότητες πέντε πυλώνες, ξεκινώντας από τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής για το ESG και των στόχων για τα αέρια του θερμοκηπίου ως βασικού στόχου του Ομίλου. Επίσης, προβλέπει την αναπροσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και της κατανομής κεφαλαίων, την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής δομής, καθώς και την υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας.  
Οι αναφορές Σιάμισιη
Στον γενικότερο στόχο συγκαταλέγεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% έως το 2030 και η ανάπτυξη επιλογών για περαιτέρω μείωση στο μέλλον.
Στόχος είναι η δημιουργία νέας ομιλικής ταυτότητας, νέου ονόματος και εικόνα εναρμονισμένης με το νέο όραμα των ΕΛΠΕ. Θα δημιουργηθεί μια νέα υπό –ταυτότητα για ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και αναβάθμιση των εμπορικών σημάτων ΕΛΠΕ και ΕΚΟ στις αντίστοιχες υφιστάμενες δραστηριότητές τους.
Παράλληλα, ως προς τις ΑΠΕ, στόχος είναι τα 2 GW παραγόμενης ισχύς μετά το 2025. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη , ο «όμιλος θα εστιάσει σε onshore αιολικά και φωτοβολταϊκά, με μεσοπρόθεσμη εστίαση σε offshore αιολικά, στην αποθήκευση ενέργειας και στο υδρογόνο».
Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 300MW. «Δεν καθυστερήσαμε κινηθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα, μεγάλο κομμάτι δεν αποτελεί εξαγορά έτοιμων έργων, αλλά κτίσιμο καινούργιων» προσθέτοντας ότι ολοκληρώνεται το πάρκο της Κοζάνης που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο ΑΠΕ στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5-6 μεγαλύτερων πάρκων στην Ευρώπη. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου τα ΕΛΠΕ έχουν το 1,5 GW, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης έχουν ξεκινήσει και κινήσεις εκτός Ελλάδος.
Τέλος, ο διευθύνων των ΕΛΠΕ έκανε έναν σύντομο απολογισμό των μέχρι τώρα βημάτων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του πλάνου Vision 2025:
Στο κομμάτι του ESG και της στρατηγικής μείωσης εκπομπών ολοκληρώθηκε το σχέδιο μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στη νέα επιχειρηματική στρατηγική ο όμιλος φτάνει σε εγκατεστημένη ισχύ 300 MW ενώ εξετάζει την είσοδό του και στα υπεράκτια αιολικά. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενώ στις έρευνες υδρογονανθράκων επεστράφησαν τα 2 χερσαία μπλοκ και είναι σε εξέλιξη η επιστροφή του μπλοκ του Πατραϊκού. Στο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης προχώρησαν οι αλλαγές που αναβάθμισαν την εκπροσώπηση του ΔΣ. Στο κομμάτι της εταιρικής δομής η σημερινή ΓΣ προχωρά τον μετασχηματισμό . Τέλος στο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας αναμένεται στις αρχές του νέου έτους να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία της νέας εταιρείας και η μετατροπή της υφιστάμενης σε εταιρεία συμμετοχών, εντάσσεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησηςμε την επωνυμία «Vision 2021», που στοχεύει στην επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG (Περιβάλλον - Κοινωνία – Διακυβέρνηση). Επίσης η νέα στρατηγική του ομίλου αφορά τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής επενδύσεων με στροφή στις ΑΠΕ και τις νέες τεχνολογίες καυσίμων, αλλά και την εταιρική δομή και διακυβέρνησης καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας του ομίλου στην αγορά.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  της 10.12.2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 10η Δεκεμβρίου 2021, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.
Συμμετείχαν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 126 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 263.817.927 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών τα Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 86,32% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
1ο ΘΕΜΑ
A. Εγκρίθηκε:
i) η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
ii) τo από 30.9.2021 Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Β. Εγκρίθηκε το Καταστατικό της επωφελούμενης νέας εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Γ. Εξουσιοδοτήθηκαν:
i) οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, που θα περιαφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής. Επίσης να υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διάσπασης, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές
ii) oι κ.κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Γεώργιος Δημόγιωργας, Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίων, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Κωνσταντίνος Πανάς, Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Βασίλης Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές, Παναγιώτης Δαβέρος, Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου, Στέφανος Παπαδημητρίου, Διευθυντής Λογιστικής ΕΛΠΕ, προκειμένου:
(α) ενεργώντας ανα δυο από κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης να συντάσσουν, να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διάσπασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(β) ενεργώντας ατομικώς να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της διάσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Αριθμός ψήφων
υπέρ: 263.327.900
κατά: 420.929
αποχή: 69.098
2ο ΘΕΜΑ
Α. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 1 (Επωνυμία), 4 (Σκοπός) και 19 παράγραφος 4 (Διοικητικό Συμβούλιο) αυτού με σκοπό την προσαρμογή του συνεπεία της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της Εταιρείας.
Β. Εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Αριθμός ψήφων
υπέρ: 263.373.869
κατά: 420.929
αποχή: 23.129
3ο ΘΕΜΑ
Εγκρίθηκε η σύμβαση εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι της λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 30.Ιουνίου 2024
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Αριθμός ψήφων:
υπέρ: 263.373.869
κατά: 420.929
αποχή: 23.129
ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

10/12/2021
Συμμετοχή στη ΔΕΠΑ Υποδομών αποκτά ο όμιλος Κοπελούζου

Εταίρος της Italgas στη ΔΕΠΑ Υποδομών θα είναι η εταιρεία Φαέθων Ενεργειακή ΕΠΕ, που ελέγχεται μετοχικά από τον Δημήτριο και την Κυριακή Κοπελούζου.

Συμμετοχή στη ΔΕΠΑ Υποδομών αποκτά ο όμιλος Κοπελούζου
Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2021 - 12:18
 3  2 0  1
Μερίδιο στη ΔΕΠΑ Υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της πώλησής της στην Italgas, θα αποκτήσει ο όμιλος Κοπελούζου.
Πηγές του ομίλου επιβεβαίωσαν πριν από λίγο στο Euro2day.gr την εξέλιξη αυτή. Εταίρος της Italgas στη ΔΕΠΑ Υποδομών θα είναι η εταιρεία Φαέθων Ενεργειακή ΕΠΕ, που ελέγχεται μετοχικά από τον Δημήτριο και την Κυριακή Κοπελούζου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βουλγαρία και τρίτες χώρες, καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ στις προαναφερόμενες χώρες.
Το ποσοστό με το οποίο θα εισέλθει η Φαέθων στη ΔΕΠΑ Υποδομών είναι υπό διαπραγμάτευση σε αυτή τη φάση, ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι να φθάσει έως 20%. Να σημειωθεί ότι Italgas και όμιλος Κοπελούζου είχαν ξεκινήσει τις σχετικές συζητήσεις πριν «κλειδώσει» η ανάδειξη της πρώτης από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμητέου επενδυτή της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Αύριο, υπογράφεται η σύμβαση μεταβίβασης της ΔΕΠΑ Υποδομών μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Italgas. Στην ελληνική εταιρεία το 65% ελέγχεται από το Δημόσιο και το 35% από την ΕΛ.ΠΕ. Η εξαγορά μετοχικού μεριδίου από τη Φαέθων στη ΔΕΠΑ Υποδομών από το νέο «αφεντικό» της, την Italgas, θα γίνει αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησής της.
 

 

9/12/2021
Αλμα για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη

 

Οι traders περιμένουν να δουν αν ο αγωγός Nord Stream 2 από τη Ρωσία στη Γερμανία θα αντιμετωπίσει περισσότερες κυρώσεις από τις ΗΠΑ και περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω της πολιτικής διαμάχης για την Ουκρανία. Αλμα για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Λία Δεληγιάννη

Επεκτείνουν τα κέρδη τους τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου τη Δευτέρα, καθώς οι traders αξιολογούν τους νέους κινδύνους για τις χειμερινές προμήθειες.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ολλανδικό φυσικό αέριο ενισχύεται έως και 5,6%, αφότου η Royal Dutch Shell ακύρωσε αρκετές αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από διακοπή λειτουργίας στην Αυστραλία, η οποία αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό παγκοσμίως. Οι traders περιμένουν επίσης να δουν αν ο αγωγός Nord Stream 2 από τη Ρωσία στη Γερμανία θα αντιμετωπίσει περισσότερες κυρώσεις από τις ΗΠΑ και περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω της πολιτικής διαμάχης για την Ουκρανία.
Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα χρησιμοποιήσει τη σημερινή βιντεοδιάσκεψη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην εισβάλει στην Ουκρανία, διαφορετικά κινδυνεύει με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις. Ο Μπάιντεν μίλησε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες για τη αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.
Το ολλανδικό φυσικό αέριο τελεί υπό διαπραγμάτευση έως και 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ενώ το συμβόλαιο έχει υποχωρήσει από το ρεκόρ των 162 ευρώ που είχε φτάσει τον Οκτώβριο, αναλυτές και traders αναμένουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου της ηπείρου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.
ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/world/article/2109435/alma-gia-tis-times-fysikoy-aerioy-sthn-eyroph.html

 

8/12/2021
ΡΑΕ: Αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης επί πρότασης του ΔΕΣΦΑ

 

ΡΑΕ: Αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης επί πρότασης του ΔΕΣΦΑΗ πρόταση του ΔΕΣΦΑ αφορά την εφαρμογή της Δράσης Δ1 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης
H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5ης Νοεμβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την Πρόταση του ΔΕΣΦΑ αναφορικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Δράσης Δ1 «Ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη από τον Διαχειριστή δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εισόδου», στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΦΕΚ Β 877/05.03.2021), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 216/2021 Απόφαση ΡΑΕ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες:
Ημερομηνία αποστολής: 24.11.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-314360
Αποστολέας: ΔΕΠΑ

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

 

7/12/2021
Οι στόχοι της Κομισιόν για τη μείωση των εκπομών CO2 - O βασικός ρόλος της ηλεκτροκίνησης

 

Οι στόχοι της Κομισιόν για τη μείωση των εκπομών CO2 - O βασικός ρόλος της ηλεκτροκίνησηςΟι εκπομπές άνθρακα που προέρχονται από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά συνεισφέρουν σε τεράστιο βαθμό στις συνολικές εκπομπές CO2
Η ηλεκτροκίνηση, αλλά ενδεχόμενα και η αύξηση της χρήσης κινητήρων υδρογόνου διασφαλίζουν ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα συμβάλλει τα επόμενα χρόνια λιγότερο στην παραγωγή CO2 και άλλων επιβλαβών ρύπων. Συστηματικές μελέτες δείχνουν ότι οι μεταφορές παράγουν περίπου το 25-30% της ετήσιας αναλογίας των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλεκτροκίνηση στοχεύει στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της αυτοκίνησης.
Οι στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και την ενέργεια που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της μετακίνησής μας. Στην πράξη, οι εκπομπές ρύπων που παράγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης ενός αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερες από αυτές της παραγωγής. Η μεταφορά πετρελαίου, η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από μη φιλικούς προς το περιβάλλον σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως για παράδειγμα από την καύση άνθρακα και τα ανταλλακτικά που προέρχονται από μη ανακυκλωμένα υλικά, ανεβάζουν το συνολικό αποτύπωμα των αυτοκινήτων.

O μεγάλος στόχος της ΕΕ

Η ποσότητα CO2 που παράγεται από ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, τα επιβατικά αυτοκίνητα παράγουν το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Η κυκλοφορία όλων των μέσων οδικών μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 72% των συνολικών εκπομπών, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα ευθύνονται για το 60,7% αυτού του ποσοστού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ελαφριά φορτηγά ευθύνονται για το 11,9% των ρύπων, το 26,2% προέρχονται από τα βαρέα οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία και το 1,2% από τις μοτοσικλέτες. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώσει τις εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές κατά 60% έως το 2050 ως προς τα επίπεδα που ίσχυαν το 1990. Για το υπόλοιπο 28% της συνολικής ρύπανσης που προέρχεται από τις μεταφορές, υπεύθυνες είναι οι αερομεταφορές (13,4%), τα πλοία (13,6%), ο σιδηρόδρομος (0,5%) και άλλες μορφές μεταφοράς (0,5%).
Οι εκπομπές άνθρακα που προέρχονται από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά συνεισφέρουν σε τεράστιο βαθμό στις συνολικές εκπομπές CO2. Φυσική συνέπεια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική να στρέφεται προς την κινητικότητα με βασικό παρανομαστή την εκπομπή χαμηλών εκπομπών.
Στην Ευρώπη, οι οδηγοί μετακινούνται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μόνοι τους. Σε αυτή τη χρήση του αυτοκινήτου έπαιξε σημαντικό ρόλο και η πανδημία. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να αλλάξει την όλη κατάσταση, αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει σε πλήρη εξάλειψη των εκπομπών CO2. Η εφαρμογή εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν η ενεργειακή ζήτηση που σχετίζεται με την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) υπερβαίνει την παραγωγική ικανότητα των πράσινων πηγών ενέργειας, δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα σε σημαντικό βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης προετοιμασμένη για ένα τέτοιο σενάριο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτροδότηση και άλλων τομέων των μεταφορών.
Η βελτίωση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και η εστίαση στην ενέργεια από υδρογόνο, βιοκαύσιμα και άλλες εναλλακτικές πηγές προσφέρει μια ευκαιρία μείωσης των εκπομπών CO2. Πολλά εξαρτώνται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις επενδύσεις τους στην ηλεκτροκίνηση και τη βελτίωση του τρόπου παραγωγής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επενδύσουν σε λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα και προσφέρουν ελπίδα για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.worldenergynews.gr

 

6/12/2021
Goldman Sachs: Το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει και τα 150 δολάρια το βαρέλι το 2022

 

03 12 2021 | 09:42
Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να προχωρήσει στην προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Ιανουάριο, παρά την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης «Όμικρον», στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη δεν αναμένουν να καταρρεύσει η ζήτηση.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο οργανισμός προβλέπει ότι η προσφορά θα μπορούσε να υπερκαλύψει τη ζήτηση στις αρχές του επόμενου έτους, το καρτέλ δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τα μελανά σενάρια που πυροδότησε η νέα μετάλλαξη.
Οι φόβοι για την πιθανή επίδραση της νέας μετάλλαξης στην παγκόσμια οικονομία οδήγησε σε απότομη πτώση στις τιμές του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Σαουδική Αραβία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί θα αψηφούσαν την πίεση των ΗΠΑ και θα περιόριζαν την προσφορά για να στηρίξουν την αγορά. Το πετρέλαιο κατέγραψε τον Νοέμβριο τη χειρότερη μηνιαία πτώση του από την έναρξη της πανδημίας και τα πρώτα lockdown τον Μάρτιο του 2020.
Μέρος της αγοράς όπως η Goldman Sachs θεωρεί ότι η «βουτιά» των τιμών λόγω της μετάλλαξης ήταν υπερβολική και διατηρεί τις προβλέψεις της για το πετρέλαιο.
Η επενδυτική τράπεζα αναμένει να δει περισσότερα στοιχεία για τη φύση της μετάλλαξης και τα μέτρα που θα λάβουν οι κυβερνήσεις προτού δυνητικά αλλάξει την τρέχουσα προοπτική της. Η πανδημία παραμένει ο αποφασιστικός παράγοντας για τις τιμές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής της Jefferies, Christopher Wood, δήλωσε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι εάν η παγκόσμια οικονομία ανοίξει πλήρως, αλλά όπως είπε, υπάρχει ένα μεγάλο «αν».
Για την ώρα, υπάρχουν διάφοροι πιθανοί ανοδικοί παράγοντες για να αντισταθμίσουν την πτωτική τάση, όπως οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η περαιτέρω αλλαγή του φυσικού αερίου σε πετρέλαιο, λέει η Goldman Sachs. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης περίπου 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου ανάλογα με την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας, Ντέιβιντ Τουρκ.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν υπερκεράσει τους φόβους για περαιτέρω πτώση των τιμών, κάτι που συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση του ΟΠΕΚ.
«Υπήρχαν ευρύτερα ζητήματα σε αυτή τη συνάντηση του ΟΠΕΚ+», δήλωσε η Amrita Sen, διευθύντρια έρευνας στην εταιρεία συμβούλων Energy Aspects. Οι προβλέψεις του ίδιου του ΟΠΕΚ αναφέρονται σε σημαντική αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου, είπε, «άρα η μη παύση της παραγωγής υποδηλώνει μια πολιτική οπτική γωνία».
Ο περιορισμός της δραστηριότητας στο upstream εξακολουθεί να λειτουργεί ως αντίρροπη δύναμη στις πτωτικές τάσεις και αυτός είναι και ένας λόγος που  εκπρόσωποι από πολλές χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση υποστηρίζουν την ιδέα της αναστολής της επόμενης αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+. Ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν να παροτρύνουν τη συμμαχία να κρατήσει ανοιχτές τις στρόφιγγες, ο συνδυασμός συμπιεσμένων τιμών και περιορισμών χωρητικότητας μπορεί να οδηγήσει την ομάδα προς αυτή την επιλογή αργότερα στο μέλλον.
(imerisia.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/goldman-sachs-petrelaio-tha-mporoyse-na-ftasei-kai-ta-150-dolaria-vareli-2022

 

3/12/2021
ΙΕΝΕ - Ενεργειακή Κρίση και Φυσικό Αέριο: Πώς διαμορφώνεται το διεθνές και περιφερειακό τοπίο της αγοράς

ΙΕΝΕ - Ενεργειακή Κρίση και Φυσικό Αέριο: Πώς διαμορφώνεται το διεθνές και περιφερειακό τοπίο της αγοράςΗ κρίση που προκάλεσε το άλμα στο κόστος του φυσικού αερίου στις ενεργειακές αγορές και στην εθνικές οικονομίες, καθώς και οι προοπτικές και δυνατότητες για την έρευνα και εκμετάλλευση του αερίου στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνεδρίας με θέμα «Η Ενεργειακή Κρίση και η Διεθνής και Περιφερειακή Αγορά Φυσικού Αερίου» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 25ου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που διοργανώνει το ΙΕΝΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Τα αίτια της κρίσης

Αναλύοντας τα αίτια της κρίσης, ο κεντρικός ομιλητής της Συνεδρίας, Γενικός Γραμματέας του EUROGAS, από τις Βρυξέλλες, Dr. James Watson, υποστήριξε πως η εικόνα της αγοράς θα μεταβληθεί σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού που προκύπτει λόγω αυξημένης ζήτησης προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών.
Ο Dr. Watson τόνισε πως η παραγωγή ηλεκτρισμού είναι αυτή που κινεί την αγορά φυσικού αερίου, του οποίου το κόστος, όπως είπε, θα εξαρτηθεί από τη συνολική ζήτηση. Ακόμη, υποστήριξε πως η Ευρώπη είχε υποτιμήσει τη ζήτηση φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια και δεν προχώρησε σε επενδύσεις σε υποδομές και νέα κοιτάσματα, ενώ υπογράμμισε πως όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η ζήτηση έως το 2030 δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή, με εξαίρεση τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης –συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τη Γερμανία και το Βέλγιο.
Ο Dr. Watson τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας νέων προτύπων στις συμβάσεις φυσικού αερίου λόγω της ανάγκης μεγάλου εύρους υποδομών αποθήκευσης στην Ευρώπη. Τέλος, ανέφερε πως η Eurogas δεν συμφωνεί με τη θέσπιση των ενιαίων τιμών στο φυσικό αέριο από την Κομισιόν. «Δεν πρόκειται να λειτουργήσει επειδή η αγορά αερίου διαφέρει από εκείνη της αγοράς ηλεκτρισμού που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα», είπε.

Προοπτικές ΑΠΕ, φυσικού αερίου

Από πλευράς του, ο Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, του ΔΕΣΦΑ, Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης, μετέφερε την οπτική του Διαχειριστή σχετικά τις προοπτικές των ανανεώσιμων αερίων και τόνισε πως δεν πρέπει – και κατά τον ίδιον, δεν πρόκειται - να παραγκωνιστεί η χρήση του φυσικού αερίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μεγάλη μελέτη που εκπονεί ο ΔΕΣΦΑ για το μέλλον της αγοράς στην Ελλάδα, βάσει της οποίας θα προσαρμοστεί και η στρατηγική του Διαχειριστή, συμφωνώντας πως απαιτούνται μεγάλες υποδομές αποθήκευσης αερίου εκτός της υπόγειας αποθήκης της Ν. Καβάλας.
Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια η Dr. Gina Cohen, Lecturer and Consultant, Natural Gas Industry, Herzliya, από το Ισραήλ, η οποία ανέλυσε τα σχέδια του Ισραήλ για τον τομέα του φυσικού αερίου αναφέροντας πως ο στόχος της νέας κυβέρνησης για τις ΑΠΕ είναι να υπάρχει διείσδυσή τους σε ποσοστό 30% στο σύστημα έως το 2030.
Τέλος, αναφέρθηκε στον ενωτικό και σταθεροποιητικό ρόλο που παίζει το αέριο στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τους γεωπολιτικούς κινδύνους που προκύπτουν από την προσέγγιση που ακολουθεί η Τουρκία στη ΝΑ Μεσόγειο.

Ακολούθως, ο Νίκος Σάτρας, Head of Natural Gas Business Unit της Motor Oil, αναφέρθηκε με τη σειρά του στον ρόλο του αερίου στο ενεργειακό μείγμα και στους λόγους που οδήγησαν στην κρίση τιμών.
Το πρώτο μέρος της συνεδρίας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Prof. Andrey Konoplyanik, Συμβούλου του Γενικού Διευθυντή της Gazprom export LLC, Co-chair από ρωσικής πλευράς του έργου Stream 2 “Internal Markets” του Russia-EU Gas Advisory Council, ο οποίος αποδόμησε την ιδέα ότι μια εταιρεία, εν προκειμένω η Gazprom, χειραγωγεί την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, η Boyana Achovksi, Secretary General, Gas Infrastructure Europe από τις Βρυξέλλες, τόνισε πως το φυσικό αέριο θα συμβάλει στην απολιγνιτοποίηση και εξήγησε πως οι υφιστάμενες υποδομές θα βοηθήσουν σημαντικά στη μετάβαση από τον λιγνίτη.
Τοποθετήθηκαν ακόμη ο Δρ. Γεράσιμος Αυλωνίτης, Διευθυντής Ανάπτυξης Αγορών του ΔΕΣΦΑ, ο Gökhan Yardım, Partner and Manager, ADG Anadolu Naturalgas Consultancy and Trade Ltd., από την Άγκυρα, η Δρ. Κατερίνα Σάρδη, CEO & Country Manager of Greece, της Energean και ο Δρ. Γιάννης Μπασιάς, Ενεργειακός Σύμβουλος και τ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).
Το συνέδριο συνεχίστηκε με συζήτηση του καθ. κ. Γιώργου Σταθάκη, τ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Κωστή Σταμπολή, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ, καθώς και με τις εργασίες της 7ης συνεδρίας με τίτλο «ΑΠΕ, Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συμπαραγωγή».

Π[ΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

2/12/2021
Έγκριση Ε.Ε για είσοδο ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό σχήμα της Gastrade

 

Έγκριση Ε.Ε για είσοδο ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό σχήμα της GastradeΣτο σκεπτικό της Επιτροπής συνεκτιμήθηκαν τόσο η παρουσία ανταγωνιστικών εγκαταστάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου όσο και οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελληνική αγορά
Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το έργο του Τερματικού Σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη επιτεύχθηκε χθες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει την απόκτηση κοινού ελέγχου της Gastrade από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), δηλαδή την συμμετοχή του στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας μαζί με την κα. Ασημίνα-Ελένη Κοπελούζου, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας A.E., την GasLog Cyprus Investments Ltd και την Bulgartransgaz EAD της Βουλγαρίας.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Merger Regulation), ενέκρινε την ως άνω απόκτηση κοινού ελέγχου, συμπεραίνοντας πως η εξαγορά αυτή δεν θα επιφέρει προβλήματα στον ανταγωνισμό.
Στο σκεπτικό της Επιτροπής συνεκτιμήθηκαν τόσο η παρουσία ανταγωνιστικών εγκαταστάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου όσο και οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στις χρεώσεις των τερματικών σταθμών ΥΦΑ και εκείνων που σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ και στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ.
Η πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.
Ο ΔΕΣΦΑ έχει στην κυριότητά του, λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται, πως η υλοποίηση του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με εγκεκριμένη επιχορήγηση ύψους 166,7 εκατ. Ευρώ.
Για την επιτυχία αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, κ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, σημείωσε πως «Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για ένα μεγάλο έργο Εθνικής και Ευρωπαϊκής σημασίας, εξελίσσεται κανονικά. Θυμίζω πως το έργο αυτό υποστηρίζει την μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας σ’ ένα Gas Hub για ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη, αφού το αεριοποιημένο LNG από τον σταθμό της Αλεξανδρούπολης θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία, . Είναι μια εξέλιξη επιστέγασμα ενός μακρόπνοου και καλά προετοιμασμένου σχεδιασμού που θα συμβάλλει στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας».
 
ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

 

1/12/2021
Στα 216,29 ευρώ/MWh η Αγορά Επόμενης Ημέρας το Σάββατο 27/11/2021

Στα 216,29 ευρώ/MWh η Αγορά Επόμενης Ημέρας το Σάββατο 27/11/2021Η ΤΕΑ σημείωσε πτώση 14%
Στα 216,29 ευρώ/MWh διαμορφώθηκε η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για αύριο Σάββατο 27/11/2021.
Η τιμή σημείωσε πτώση 14% σε σχέση με την τιμή της Παρασκευής
Η υψηλότερη τιμή στη διάρκεια του 24ώρου διαμορφώθηκε στα 277,33 ευρώ/MWh ενώ το χαμηλό του 24ωρου διαμορφώθηκε στα 139,29  ευρώ/MWh.
Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στις 321,02 GWh.
Στο ενεργειακό μείγμα ο λιγνίτης κατέχει 5,3%, το φυσικό αέριο 37,6% τα υδροηλεκτρικά 1,4% οι εισαγωγές 11,7% και οι ανανεώσιμες 39,5%.
Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στις 17,887 MWh και οι εισαγωγές στις 18,700 MWh.

2_87.JPG3_79.JPG


4_51.JPG
 
ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

27/11/2021
Με ελληνική τεχνολογία & τεχνογνωσία το νέο project της ATIOVAR, για λογαριασμό της TERPEL

25 11 2021 | 15:02
Σε μία νέα υπερατλαντική συνεργασία προχώρησε η Unixfor, βάζοντας ελληνική υπογραφή στο νέο project της ATIOVAR για λογαριασμό της TERPEL.
Η ATIOVAR - εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον πετρελαϊκό κλάδο Κεντρικής & Νότιας Αμερικής - ανέλαβε να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει το ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων της TERPEL στον Παναμά.  
Η TERPEL με ισχυρή παρουσία στη Νότια Αμερική είναι γνωστή για τις πρωτοβουλίες της στην συνεχή εξέλιξη των πρατηρίων της αλλά και της εμπειρίας που προσφέρει στους πελάτες της, ώστε να ικανοποιεί συνεχώς την απαιτητική και διαρκώς εξελισσόμενη αγορά. 
Κομβικό ρόλο στη αναβάθμιση των πρατηρίων της TERPEL ανέλαβε η Unixfor, η οποία προμήθευσε την ATIOVAR με state-of-the-art αυτόματους πωλητές καυσίμων (OPT Kiosks), εξειδικευμένο λογισμικό για λύσεις self-service καθώς και με λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης & διαχείρισης των OPT
Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Unixfor και η άριστη συνεργασία με τους μηχανικούς της ATIOVAR οδήγησε στην σύντομη υλοποίηση του πιλοτικού έργου. Ταυτόχρονα, η ποιότητα και η πληθώρα τεχνικών χαρακτηριστικών των OPT Kiosks και του λογισμικού, αλλά και η αποδοχή του πιλοτικού από τους αυτοκινητιστές είχαν σαν αποτέλεσμα την άμεση έγκριση της TERPEL για το rollout του project, εξοπλίζοντας έτσι το σύνολο των πρατηρίων με ένα νέο, self-service κανάλι εξυπηρέτησης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/me-elliniki-tehnologia-tehnognosia-neo-project-tis-atiovar-gia-logariasmo-tis-terpel

25/11/2021
Μπλόκο από το ΥΠΕΝ στα Αιολικά της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα Άγραφα - Οι λόγοι απόρριψης

Μπλόκο από το ΥΠΕΝ στα Αιολικά της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα Άγραφα - Οι λόγοι απόρριψηςΕίναι αξιοσημείωτο ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέδιδε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων στα Άγραφα στις διοικητικές καθυστερήσεις και στην πανδημία
Μπλόκο στο μεγάλο έργο της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα Άγραφα, για το οποίο είχε ξεσηκωθεί όλη η τοπική κοινωνία, βάζει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ . Ουσιαστικά το project περιλαμβάνει δύο έργα 40 MW και 46 MW τα οποία εκτείνονται τόσο σε θέσεις του βουνού στη Θεσσαλία όσο και στην Ευρυτανία.
Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ απέρριψε το αίτημα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του αιολικού σταθμού των 40 MW στις θέσεις ‘Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα’ , στους δήμους Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα, της «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε», εταιρεία ειδικού σκοπού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Επίσης, απέρριψε και αντίστοιχο αίτημα για το αιολικό πάρκο των 46 MW στις θέσεις «ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΟΥΡΛΑ –ΚΑΡΝΟΠΙ» στους ίδιους δήμους της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», επίσης θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
 
Οι αιτίες απόρριψης

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΔΙΠΑ, τα δύο αιτήματα τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων των δύο αιολικών πάρκων και των συνοδών υποστηρικτικών έργων απορρίπτονται διότι:
α) οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και
β) δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέδιδε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων στα Άγραφα στις διοικητικές καθυστερήσεις και στην πανδημία και γι΄ αυτό είχε μεταθέσει την ολοκλήρωσή τους για το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορά, τον περασμένο Ιούλιο, στο ενημερωτικό για την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων, πιθανόν να προκαλούσε ενδείξεις απομείωσης των αδειών χρήσης, οι οποίες εμπεριέχονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.
Σύμφωνα με πρόσφατη (12 Νοεμβρίου 2021) ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο Χρηματιστήριο ποσό περίπου €20,3 εκατ. θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών, στα οποία είχε συμπεριλάβει και συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις δύο εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν τα αιολικά πάρκα στα Άγραφα.

Το βάρος στην Εύβοια

Γενικότερα, όπως αναφερόταν, το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στον τομέα των ΑΠΕ θα διατεθεί αναλόγως των ευκαιριών και των αναγκών που θα προκύψουν για τους παρακάτω σκοπούς:
1) Εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειες έργων ΑΠΕ, είτε έτοιμων προς κατασκευή είτε ευρισκόμενων στο τελικό στάδιο έκδοσης αυτών, είτε που βρίσκονται εν λειτουργία.
2) Χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικού σκοπού.
Για τα αιολικά πάρκα της Ελλάκτωρ στην Εύβοια, προϋπολογισμού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν από κοινού με την πορτογαλική EDRP, μέσω του «εργαλείου» των στρατηγικών επενδύσεων, δεν προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία πριν από το 2025.
Γενικότερα, ο κλάδος της πράσινης ενέργειας αντιπροσώπευε στη χρήση 2020 για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 10,5% του κύκλου εργασιών του ομίλου και το 16,8% των εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

23/11/2021
Όλα έτοιμα για τη γεώτρηση της EXXON MOBIL στην κυπριακή ΑΟΖ - Εκδόθηκε NAVTEX


22 11 2021 | 09:56
Προχωρούν οι εργασίες για την γεώτρηση της  EXXON MOBIL στην κυπριακή ΑΟΖ.
Σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός της Λάρνακας, θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 30 Ιανουαρίου «προπαρασκευαστικές εργασίες και γεωτρητικές εργασίες» στην περιοχή που ορίζεται από τις συντεταγμένες στο στίγμα του μεγάλου κοιτάσματος Γλαύκος που είχε εντοπίσει το 2019 η αμερικανική εταιρία.
Η Κυπριακή NAVTEX:
19 1400 UTC NOV 2021
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO
NAV WRNG NW 397/21
PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED
FROM 19 NOV 2021 UNTIL 30 JAN 2022 IN
THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:
A. 33-37N 031-22E
B. 33-37N 032-11E
C. 33-17N 032-11E
D. 33-17N 031-22E
ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION IN THE AFOREMENTIONED AREA.
CANCEL THIS MESSAGE ON 31 0100 UTC JAN 2022.
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, είχε αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα «Γλαύκος» από την κοινοπραξία Exxon Mobil – Qatar Petroleum δεν πρέπει να αναμένονται πριν τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2022, ενώ υπογράμμισε ότι η γεώτρηση θα προχωρήσει απρόσκοπτα και οι όποιες τουρκικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν μέσα από την διπλωματία.
Η ερευνητική γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος» που διενεργήθηκε το 2019 από την κοινοπραξία οδήγησε στην ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών.
(sigmalive.com)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ola-etoima-gia-ti-geotrisi-tis-exxon-mobil-stin-kypriaki-aoz-ekdothike-navtex

22/11/2021
O χάρτης της αιολικής ενέργειας από την ΕΛΕΤΑΕΝ

O χάρτης της αιολικής ενέργειας από την ΕΛΕΤΑΕΝΗ βάση δεδομένων του χάρτη αποτελεί συνδυασμό στοιχείων από τα ανοιχτά δεδομένα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Αιολικής Ενέργειας που δημοσιεύει η ΕΛΕΤΑΕΝ και στόχος είναι να επικαιροποιείται κάθε εξάμηνο
Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΑΕΝ η ηλεκτρονική εφαρμογή με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΕΛΕΤΑΕΝ. Ο χάρτης περιλαμβάνει όλα τα αιολικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες σε λειτουργία στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον χάρτη της Ελλάδας και να επιλέγει πολύγωνα αιολικών πάρκων ή ανεμογεννήτριες που επιθυμεί. Επιλέγοντας κάποιο πολύγωνο θα του εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με πληροφορίες του αιολικού πάρκου, μεταξύ των οποίων η ισχύς του, το πλήθιος και ο τύπος των ανεμογεννητριών, η βεβαίωση παραγωγού, η εταιρεία έργου,  το έτος έναρξης λειτουργίας, κ.ο.κ. Ομοίως και αν επιλέξει κάποια ανεμογεννήτρια. Κάθε αιολικό πάρκο έχει ένα μοναδικό κωδικό ή και υποκωδικό. Οι υποκωδικοί υποδηλώνουν τις περιπτώσεις επέκτασης, αποξήλωσης, repowering ή συνδυασμό αυτών για το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο.

Στη δεξιά πλευρά του χάρτη εμφανίζεται μία μπάρα που δίνει δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το υπόβαθρο του χάρτη, να εμφανίσει το υπόμνημα του χάρτη, να μετρήσει αποστάσεις, να εκτυπώσει τον χάρτη και να διαμοιραστεί τον σύνδεσμο. Επιπλέον, δίνονται ενδιαφέρουσες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε συγκριτικά με τον εκτιμώμενο στόχο για το 2030, πόσα MW αιολικής ενέργειας προστέθηκαν ανά έτος κλπ.

Η βάση δεδομένων του χάρτη αποτελεί συνδυασμό στοιχείων από τα ανοιχτά δεδομένα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Αιολικής Ενέργειας που δημοσιεύει η ΕΛΕΤΑΕΝ και στόχος είναι να επικαιροποιείται κάθε εξάμηνο.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει τα δεδομένα. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Ο χάρτης δημιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής ArcGIS Pro της ESRI.
 
Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

20/11/2021
ΕΛΠΕ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 10/12 για την απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων


19 11 2021 | 11:43
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, και (ii) του από 30.9.2021 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.
Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.  
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/elpe-ektakti-geniki-syneleysi-stis-1012-gia-tin-aposhisi-toy-kladoy-diylisis-efodiasmoy-kai

19/11/2021
Τι ειπώθηκε στο 18ο diaNEOsis Live για τις Επιπτώσεις Της Κλιματικής Αλλαγής Στην Ελλάδα


17 11 2021 | 16:28
Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μια δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, με αφορμή τη δημοσίευση σχετικής έρευνας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση εδώ

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος συμμετείχαν οι: Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, Αθηνά Κουστένη, Αστροφυσικός, Διευθύντρια Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Παρισίων- Γαλλία, και Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς.

Στην συζήτηση, μεταξύ άλλων ο Υπουργός Χρ. Στυλιανίδης προανήγγειλε την ίδρυση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά αναβαθμισμένου Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων. «Θα είναι ένα μοντέλο διαχείρισης κρίσης», τόνισε, «που θα παίρνει πολιτικές αποφάσεις για να μειώνει τον κίνδυνο της απώλειας ζωών και όλων των άλλων προβλημάτων».

Προηγουμένως, την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις, ο οποίος υπογράμμισε την προτεραιότητα που έχει δοθεί από ιδρύσεως του οργανισμού, σε θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στην «πράσινη» βιώσιμη ανάπτυξη, μαζί με άλλα μακροχρόνια και σοβαρά προβλήματα. Επεσήμανε ότι η προσπάθεια επεξήγησης, διερεύνησης και ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή είναι συνεχής: το 2017 παρουσιάστηκε η πρώτη έρευνα για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το Νοέμβριο του 2020 με ένα κείμενο πολιτικής επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα, και τον Οκτώβριο του 2021 ήρθε η μεγάλη δεύτερη έρευνα με περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, η διαΝΕΟσις πραγματοποιεί σειρά δημοσιεύσεων σε ευρύτερο πλαίσιο για θέματα όπως οι περιοχές natura 2000, η απολιγνιτοποίηση, ο τομέας της ενέργειας, η «κυανή» ανάπτυξη, και προσεχώς μια έρευνα για τον οικοτουρισμό.
Τον κύκλο των τοποθετήσεων άνοιξε o Κωνσταντίνος Καρτάλης ως επιστημονικός υπεύθυνος της νέας μελέτης της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά της σημεία. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστώσει πώς ενσωματώνεται η κλιματική αλλαγή στον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Συγκριτικά με την έρευνα του 2017, εξήγησε, η νέα μελέτη δίνει πληροφορίες για περίπου 850 διαφορετικές περιοχές, ενώ η παλαιότερη για 53 περιοχές της Ελλάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και έτσι τη δυνατότητα για καλύτερο σχεδιασμού ενός σχεδίου προσαρμογής.

Στη συνέχεια, ο κ. Καρτάλης μίλησε για τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που εξετάζει η έρευνα: τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τις πόλεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα της μελέτης, υπογράμμισε, είναι ότι η Μεσόγειος και η Ελλάδα αποτελούν κλιματικό “hot spot”, όπου οι κλιματικές αλλαγές εμφανίζονται με μεγαλύτερο πρόσημο, όπου παρατηρείται αύξηση στην ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στη γεωργία, για παράδειγμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιες περιοχές θα έχουν αυξημένη ευαισθησία την περίοδο 2046-2065, οι οποίες δικαιούνται άμεσα ένα δικό τους σχέδιο προσαρμογής. Σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις, παρατήρησε ότι ο αριθμός των «θερμών επεισοδίων» θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Στην περίπτωση του τουρισμού, επίσης, τόνισε την αύξηση των πολύ θερμών ημερών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κλιματικών μοντέλων. Επιπλέον, η μελέτη εξετάζει το ανθρακικό αποτύπωμα της χώρας, η οποία εμφανίζει μείωση στην κατανάλωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο, χρειάζονται ωστόσο περισσότερες παρεμβάσεις. Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία του να εμπιστευτούμε το τετράπτυχο: 1) εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης, 2) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3) αποθήκευση και 4) διασυνδέσεις. «Χρειάζεται προσαρμογή και μετριασμός με κάθε δυνατή ένταση και με επιμονή στο χρόνο», είπε.

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο Υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος τόνισε το γεγονός ότι η κλιματική κρίση είναι «μια πραγματικότητα που οφείλει να αντιμετωπιστεί με ρηξικέλευθο τρόπο», και επεσήμανε ότι, στον απόηχο του COP26, παρόλο που τα αποτελέσματα του δεν είναι αυτά που θα περίμενε η επιστημονική κοινότητα, η έμφαση που δόθηκε στην προσαρμογή είναι θετική. Τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος και η Ελλάδα βρίσκονται στη δίνη αυτή της κρίσης, με αύξηση στη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και αυξανόμενες θερμοκρασίες, όπως υποστηρίζει και η έρευνα της διαΝΕΟσις, και ότι χρειάζεται άμεση δράση. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι «πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στη πράξη, και αυτό είναι το χρέος μας στην επόμενη γενιά».

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της συλλογικότητας και της συνεργασίας προς την αποτελεσματικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, όπως είπε, από τις πρώτες ενέργειες του νέου Υπουργείου ήταν η έναρξη ενός «Εθνικού Διαλόγου» με συναντήσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα. Αναφερόμενος στην ιδέα της δημιουργίας του Υπουργείου, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, επεσήμανε ότι και η ονοματοδοσία του ως «Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» είναι κάτι πρωτοποριακό. Ο Υπουργός είπε ότι αφετηρία για τη λύση είναι ο ορισμός του προβλήματος και μίλησε για τη σπουδαιότητα της συμμετοχής της επιστημονικής κοινότητας στην εύρεση κατεύθυνσης και λύσεων. 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σύνδεση του διττού ρόλου του Υπουργείου, ο οποίος είναι η διαχείριση του κινδύνου και ο περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, με τρεις λέξεις-κλειδιά: πρόληψη- προετοιμασία/ετοιμότητα-ανθεκτικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας είναι η ίδρυση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά αναβαθμισμένου Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων. «Με αυτό τον τρόπο θα είμαστε σε ετοιμότητα απέναντι στις κρίσεις, βασισμένοι σε επιστημονικά δεδομένα και μοντέλα διαχείρισης κρίσεων», είπε χαρακτηριστικά.
O Δημήτρης Καραβέλλας μίλησε για την κλιματική κρίση και τι αυτή σημαίνει ως προς τις αλλαγές που πρέπει να δούμε, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Αρχικά, στάθηκε στη χρήση της λέξης «κρίση» ως αγγελιοφόρου για την ανάγκη για μεγάλη αλλαγή και αποφασιστικότητα. Όσον αφορά το θέμα του κλιματικού μετριασμού, επεσήμανε τη σημασία της ύπαρξης του υφιστάμενου στόχου: κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 το αργότερο, και συγκράτηση της αύξησης θερμοκρασίας κάτω από το κρίσιμο πλαφόν των 1,5 βαθμών Κελσίου. Για την επίτευξη του στόχου, όπως είπε, χρειάζεται: α) απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, β) ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση, γ) περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, με όρους που ενσωματώνουν την προστασία της φύσης και ενεργοποιώντας τους πολίτες. Σε μια προσπάθεια αξιολόγησης της κατάστασης των παραπάνω στόχων, κρίνοντας από τα αποτελέσματα του COP26, διαπίστωσε, ότι «απέχουμε ακόμα αρκετά».

Ο κ. Καραβέλλας τόνισε την επιτακτική ανάγκη «οι κλιματικές πολιτικές να εναρμονιστούν με την επιστήμη». Οι ηγέτες, είπε, πρέπει να πράξουν το επιστημονικά επιβεβλημένο, δηλαδή: να καλύψουν το κενό φιλοδοξίας στους στόχους για τη μείωση εκπομπών, να καλύψουν το κενό στη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης και, τέλος, να βάλουν σαφείς κανόνες για την επίτευξη και την παρακολούθηση αυτής της προόδου. Κατά τη γνώμη του, στην Ελλάδα, όπου σύντομα ανακοινώνεται και ο νέος κλιματικός νόμος, ο μετριασμός έχει πολύ σαφή χαρακτηριστικά: 1) φιλόδοξη στοχοθεσία, με κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2045 και 65% μείωση εκπομπών μέχρι το 2030, 2) μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής σε 100% μέχρι το 2035 και 3) οριστικό τέλος στην εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

Σχετικά για την κλιματική προσαρμογή, η αλλαγή που προτείνει ο κ. Καραβέλλας αφορά την έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της φύσης. Αναφέρθηκε στη δράση της WWF μαζί με άλλες οργανώσεις, φορείς και πολίτες όπου συνδιαμόρφωσαν μία πρόταση ενός νέου κλιματικού νόμου, όπου έχουν συμπεριλάβει 17 άρθρα με σειρά από προτάσεις, όπως ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την κλιματική επικινδυνότητα. Κλείνοντας, χαρακτήρισε το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε ως ενεργοί πολίτες και ως ψηφοφόροι «καθοριστικό». Τόνισε ότι «είναι σημαντικό πρωτίστως να είμαστε καλά ενημερωμένοι, να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε την πραγματικά ουσιαστική ενέργεια, να διεκδικούμε από τους πολιτικούς τις πιο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές και ως καταναλωτές με τις επιλογές μας να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα».

Τέλος, η Αθηνά Κουστένη μίλησε για το πώς η εξερεύνηση του διαστήματος μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος, αλλά και για τα μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κινητοποίηση των πολιτών. Μας πληροφόρησε στα προγράμματα διαστημικών εταιρειών που παρακολουθούν τις κλιματικές αλλαγές στη Γη και σε άλλους πλανήτες, τα οποία παρέχουν τακτικές και ακριβείς μετρήσεις ακόμα και για περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, όπως οι πόλοι. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα πρωτοβουλίας για την κλιματική αλλαγή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Διαστήματος της ESA, με την οποία συνεργάζεται. Τα προγράμματα αυτά, όπως είπε, επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων χωρίς να διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία, ενώ δίνουν την ευκαιρία έγκαιρης προειδοποίησης για επικείμενο κίνδυνο ή την πρόγνωση του καιρού. Με την ιδιότητα της ως πλανητολόγος αστροφυσικός, η κ. Κουστένη, επεσήμανε ότι παρατηρώντας άλλους πλανήτες μπορούμε να μάθουμε αρκετά πράγματα για την εξέλιξη του περιβάλλοντος στη Γη.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε τις περιπτώσεις της Αφροδίτης, του Άρη και του δορυφόρου του Κρόνου, Τιτάνα, οι οποίοι παρουσίασαν καταστροφική επιδείνωση της ατμόσφαιράς τους. Συμπερασματικά, υπογράμμισε ότι «το διάστημα μπορεί και πρέπει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον πλανήτη μας, έτσι ώστε τον προστατεύσουμε και να αποφύγουμε κάποια καταστροφική εξέλιξη» και πρότεινε την ανάπτυξη μέσων και μεθόδων που να μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο, ώστε να προφυλάξουμε τον μοναδικό γνωστό κατοικημένο πλανήτη.

Ακολούθησε ένας δεύτερος κύκλος τοποθετήσεων από τους ομιλητές, οι οποίοι απάντησαν σε κάποιες από τις δεκάδες ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού που είχαν διατυπωθεί γραπτώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης ερωτώμενος για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου του, είπε ότι ακόμα συζητούνται, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πρόκειται για ένα νεοσύστατο Υπουργείο, και δεσμεύτηκε να μην κάνει πρόχειρους σχεδιασμούς. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας παραμένει αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βασιστούν στο τρίπτυχο που προανέφερε: πρόληψη, προετοιμασία/ετοιμότητα, ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για παρεμβάσεις και προληπτικά μέτρα, ενώ μίλησε για ένα μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα με στόχο την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, την ενημέρωση του κοινού, με έμφαση στην εκπαίδευση. Η πρόκληση της επίτευξης μιας συλλογικής δουλειάς στην Ελλάδα είναι μεγάλη, όπως είπε, εξαιτίας των παραδοσιακών παθογενειών της ελληνικής διοίκησης, αλλά παρατηρείται παγκοσμίως, και θα πρέπει να καθοριστεί ο ρόλος του καθένα για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και η κλιματική αλλαγή.

Ο Κ. Καρτάλης επεσήμανε ότι η προσαρμογή πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις πόλεις, όπου κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Ο κ. Καραβέλλας μίλησε για τη δυνατότητα της Ελλάδα να εμφανιστεί ως πρωτοπόρος στην κρίση αυτή, με σεβασμό στη φύση και τη συμμετοχή των πολιτών. Τέλος, η κ. Κουστένη έδωσε έμφαση στη σημασία της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και τη συμπερίληψη των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στην εκπαίδευση.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ti-eipothike-sto-18o-dianeosis-live-gia-tis-epiptoseis-tis-klimatikis-allagis-stin-ellada

17/11/2021
Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα βρίσκονται στο ενεργειακό σύστημα για δεκαετίες, λέει ο CEO της BP


15 11 2021 | 14:28
Ο πετρελαϊκός κολοσσός BP έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, είπε ο CEO της εταιρείας, επέμεινε, ωστόσο, πως οι υδρογονάνθρακες όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσουν να παίζουν ρόλο στο ενεργειακό μείγμα για χρόνια.
«Ίσως δεν θα αρέσει αν πω ότι το πετρέλαιο και το φυσικο αέριο θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο ενεργειακό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής της BP, Bernard Looney.
«Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στον στόχο -και εύχομαι να είχαμε λιγότερες ιδεολογικές τοποθετήσεις και να δίναμε περισσότερη προσοχή στον στόχο- που στην προκειμένη περίπτωση είναι η μείωση των εκπομπών».
Σύμφωνα με τον Looney, η αντικατάσταση του άνθρακα με φυσικό αέριο, που θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα «είναι καλό πράγμα».
«Και με τον καιρό θα αφαιρέσουμε τα υπολείμματα άνθρακα από το φυσικό αέριο», είπε. 
Ο Looney επισήμανε ότι η έκθεση «Net Zero» του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ανέφερε ότι το 2050 η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου «στον οδικό χάρτη των μηδενικών εκπομπών» θα αντιστοιχεί και πάλι στα περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
«Συνεπώς, κάθε αντικειμενικός άνθρωπος... θα πει ότι οι υδρογονάνθρακες έχουν έναν ρόλο να παίξουν. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι κάνουμε για αυτό; Και προσπαθείς να παράγφεις αυτούς τους υδρογονάνθρακες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της BP.
(insider.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/petrelaio-kai-fysiko-aerio-tha-vriskontai-sto-energeiako-systima-gia-dekaeties-leei-o-ceo-tis

15/11/2021
Ριζικές αλλαγές φέρνει ο νέος κλιματικός νόμος - Τέλος βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα ΙΧ από το 2030

Ριζικές αλλαγές φέρνει ο νέος κλιματικός νόμος - Τέλος βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα ΙΧ από το 2030Την απαγόρευση της χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου από το 2030, κατάργηση της χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ρεύματος στα νησιά, υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων σε περιοχές υψηλού κλιματικού κινδύνου, διεύρυνση της Μελέτης Περιβαλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει τις επενδύσεις προκειμένου να εξετάζονται και οι κλιματικές επιπτώσεις, είναι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπει ο νέος κλιματικός νόμος, ο οποίος θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.
Την ψήφιση του κλιματικού νόμου ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη.
Όπως επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας Γιώργος Κρεμλής:

Φιλόδοξος νόμος

«Ο κλιματικός νόμος που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση είναι εξαιρετικά φιλόδοξος.
Βάζει τον πήχη ψηλά, καθώς δεν μεταφέρει απλά στην εθνική νομοθεσία τους ευρωπαϊκούς στόχους αλλά τούς συμπληρώνει, τούς επικαιροποιεί και πολλές φορές τους υπερβαίνει.
Είναι ένα πολύ σύγχρονο νομοθέτημα που δείχνει ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στα θέματα της κλιματικής αλλαγής».
Ο νόμος θα θέσει ποσοτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με το 1990, κατά 80% το 2040, με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050, που προβλέπεται και από την Κοινοτική νομοθεσία.
Οι στόχοι θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με την εξέλιξη των ρύπων και των Κοινοτικών κανονισμών.
Για την επίτευξη των στόχων θα καταρτιστεί Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Περιφερειακά αλλά και Δημοτικά Σχέδια για τη μείωση των εκπομπών.
Επίσης θα καταρτιστούν τομεακοί «προϋπολογισμοί άνθρακα» για επτά κλάδους / τομείς δραστηριοτήτων που είναι: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, Μεταφορές, Βιομηχανία, Κτίρια, Γεωργία και κτηνοτροφία,

Απόβλητα, Χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου ανά τομέα προβλέπουν τα εξής:
Ηλεκτρική ενέργεια:
αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε ποσοστό 70% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030, με μέτρα που περιλαμβάνουν διευκόλυνση της αδειοδότησης, ενίσχυση των δικτύων, προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας κ.α.

Μεταφορές:
από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Από το 2023 τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.
Ως προς τα ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά, από το 2030 θα επιτρέπεται η πώληση μόνον οχημάτων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Νησιά: έως το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά θα πρέπει να στραφούν σε σύγχρονες λύσεις όπως αυτές που εφαρμόζονται στη Χάλκη, την Τήλο κ.α. με ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας, συστήματα διαχείρισης της ενέργειας κ.α.

Κτίρια: από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκές διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου.
Από το 2025, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και από το 2030, απαγορεύεται σε όλα τα κτίρια η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές θερμάνσεις θα πρέπει να μετατραπούν είτε σε φυσικό αέριο είτε σε νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές (π.χ. αντλίες θερμότητας).
Επιπλέον, από το 2025 όλα τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

Η ασφάλιση θα αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Βιομηχανία: επεκτείνονται οι μελέτες περιβαλοντικών επιπτώσεων και οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, προκειμένου να καλύπτονται οι επιπτώσεις των επενδύσεων στο κλίμα.
Επιπλέον οι ρυπογόνες επιχειρήσεις υποχρεούνται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022.
Όλες οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζόμενους θα δημοσιεύουν κάθε χρόνο εκθέσεις με το ανθρακικό τους αποτύπωμα.
Τέλος, με τον νόμο συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και άλλους δημόσιους φορείς θα παρακολουθεί τα κλιματικά δεδομένα και θα παρέχει προγνώσεις.

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

14/11/2021
Κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλει η ΡΑΕ σήμερα σε 10 εταιρίες - Επανέλεγχος εντός 3 μηνών

Κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλει η ΡΑΕ σήμερα σε 10 εταιρίες - Επανέλεγχος εντός 3 μηνώνΕνας αριθμός εταιριών συνδέονται με την προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών μετά από παράπονα καταναλωτών
Με κυρώσεις και πρόστιμα επιχειρεί η ΡΑΕ να συγκρατήσει τα συσσωρευμένα χρέη προμηθευτών προς τους Διαχειριστές αλλά και να τους συνετίσει σε σχέση με την συμπεριφορά τους, απέναντι στους καταναλωτές.
Μετά από ένα κύκλο ακροάσεων που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες η Ολομέλεια της ΡΑΕ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα τα πρώτα πρόστιμα αλλά και να απευθύνει συστάσεις συμμόρφωσης σε 10 εταιρίες του κλάδου μικρού και μεγάλου μεγέθους μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ.

Το πρώτο ζήτημα που απασχόλησε την αρμόδια Αρχή είναι οι ανεξόφλητες οφειλές συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ προς τους τρεις Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ) που προέρχονται από ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δικτύου μεταφοράς, διανομής, ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ), που εισπράττονται μέσω λογαριασμών ρεύματος, αλλά δεν αποδίδονται αλλά και οι εγγυήσεις έναντι μελλοντικών ρυθμιζόμενων χρεώσεων, προκειμένου να απομακρύνει τον κίνδυνο περαιτέρω διόγκωσης εν όψει και της οικονομικής στενότητας που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση.

Ενας αριθμός εταιριών κλήθηκε σε ακρόαση και για ζητήματα που συνδέονται με την προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών μετά από παράπονα καταναλωτών για παραπλάνηση και αδιαφανείς χρεώσεις. Μέσω των κυρώσεων και των προστίμων η ΡΑΕ επιδιώκει κυρίως όχι να τιμωρήσει τις εταιρίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις που δέχονται από την ενεργειακή κρίση στη ρευστότητά τους, αλλά κυρίως να στείλει ένα μήνυμα, ότι η αγορά παρακολουθείται στενά και ότι θα παρεμβαίνει για την εξυγίανσή της και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η ΡΑΕ θα ελέγξει σε τρείς περίπου μήνες εκ νέου τους διακανονισμούς που κάποιοι προμηθευτές έκαναν με τους Διαχειριστές για την εξόφληση των χρεών τους και τις εγγυήσεις έναντι των μελλοντικών ρυθμιστικών χρεώσεων που έχουν καταθέσει στους τρεις Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ) και εάν χρειαστεί θα επανέλθει με νέα πιο αυστηρά πρόστιμα.
Το θέμα των ανεξόφλητων οφειλών προς τους Διαχειριστές, αξιολογείται και από την πλευρά των προμηθευτών, ως σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς δημιουργεί στρεβλώσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά. Η Mytilineos μάλιστα στην πρόσφατη διαβούλευση της ΡΑΕ για τα νέα τιμολόγια ρεύματος συνέδεσε το ζήτημα με την ανάγκη διασφάλισης ενός ισόρροπου πεδίο ανταγωνισμού για όλους τους προμηθευτές επισημαίνοντας ότι ¨είναι απαραίτητη η άτεγκτη απαίτηση της τήρησης εμπρόθεσμα όλων των οικονομικών υποχρεώσεων των παικτών απέναντι στους διαχειριστές».

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

11/11/2021
Έκθεση BP: «Μάστιγα» για την απεξάρτηση του άνθρακα η Ασία- Ειρηνικός - Γραφήματα

Η εξεταζόμενη περιοχή αντιπροσώπευε το 52% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα την περασμένη περίοδο
Η Ασία-Ειρηνικός φιλοξενεί μερικούς από τους μεγαλύτερους ρυπαντές άνθρακα στον κόσμο - και οι ειδικοί λένε ότι μεγάλο μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται από το γεγονός ότι οι ασιατικές χώρες θα περικόψουν την εξάρτησή τους από τον άνθρακα.
Η περιοχή αντιπροσώπευε το 52% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πέρυσι, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Στατιστικής Επιθεώρησης της Παγκόσμιας Ενέργειας της BP. Μάλιστα, μόνο η Κίνα συνέβαλε στο 59% των εκπομπών της περιοχής, ενώ η Ινδία το 13,7%, έδειξε η έκθεση. Την περασμένη Πέμπτη, 28 χώρες προσχώρησαν σε μια διεθνή συμμαχία αφιερωμένη στη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, αλλά οι χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία -δεν υπέγραψαν.
 
«Αργή η μετάβαση στις ΑΠΕ»
Όπως αναμεταδίδει το CNBC, o άνθρακας αντιπροσώπευε περισσότερο από το ¼ της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Ελαφρώς λιγότερο από το ήμισυ —ή περίπου το 47,8%— της ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ασία-Ειρηνικό πέρυσι προήλθε από άνθρακα, σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης της BP. Αυτό το ποσοστό κατανάλωσης άνθρακα είναι το υψηλότερο μεταξύ των γεωγραφικών ομάδων που παρουσιάζονται στην έκθεση, η οποία περιελάμβανε την Αφρική, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
«Η απομάκρυνση της περιοχής από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές παρέμεινε «πολύ αργή. Χωρίς πρόοδο στην πολιτική, η μελλοντική ανάπτυξη της Ασίας εξακολουθεί να φαίνεται υπερβολικά εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, ιδιαίτερα τον άνθρακα», δήλωσε ο Gavin Thompson, αντιπρόεδρος της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στην Wood Mackenzie.

45_14.JPG
 
Οι δεσμεύσεις των χωρών της Ασίας
Οι ασιατικές χώρες που έχουν ανακοινώσει τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα είναι οι εξής:
Η Κίνα, η οποία είπε ότι οι εκπομπές άνθρακα της θα κορυφωθούν μέχρι το 2030 προτού γίνει ουδέτερος ως προς τον άνθρακα έως το 2060. Δεσμεύτηκε επίσης να σταματήσει την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στο εξωτερικό.
Η Ινδία, η οποία στοχεύει να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2070.
Η Ιαπωνία, η οποία δεσμεύτηκε να γίνει ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως το 2050.
Η Ινδονησία - ο μεγαλύτερος εξαγωγέας θερμικού άνθρακα στον κόσμο - στοχεύει να καλύψει το 23% των ενεργειακών αναγκών της με ανανεώσιμες πηγές έως το 2025 και να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2060.

46.JPG
 
Ο ρόλος της Κίνας και της Ινδίας
Η χρήση του άνθρακα είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που χωρίζουν τις προηγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς επιδιώκουν να περιορίσουν τη ζημιά στο περιβάλλον. Η Ινδία υποστήριξε προηγουμένως ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες συνέβαλαν ελάχιστα στις εκπομπές άνθρακα στο παρελθόν και προέτρεψε τις ανεπτυγμένες χώρες να διαδραματίσουν