Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιτυχής μετάβαση του ΑΔΜΗΕ στο νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας

 

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ΑΔΜΗΕ αποτελεί η επιτυχής μετάβαση στο νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Το νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές που εξασφαλίζουν την  αξιοπιστία της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς. Χρησιμοποιεί προηγμένο τεχνολογικά (state of the art) εξοπλισμό και λογισμικό και διαθέτει πλήρη εφεδρικά συστήματα λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (π.χ. για το σύστημα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας υπάρχει πλήρες εφεδρικό σύστημα εγκατεστημένο σε άλλο γεωγραφικό χώρο). Ενσωματώνει ακόμα πρόσθετες σύγχρονες εφαρμογές για τον έλεγχο και την  εποπτεία του διασυνδεμένου συστήματος μεταφοράς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζει την επικοινωνία με τους υποσταθμούς του Συστήματος Μεταφοράς με τα σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα (IEC 60870-5-101 & 104). Θα έχει δε μικρότερο κόστος συντήρησης από το προηγούμενο ΣΕΕ.

Τέλος, η  αναβάθμιση του ΣΕΕ εξασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,  αφ’ ενός με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και αφ’ ετέρου με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E).

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr