Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου Προτείνει Αναβαθμισμένους, Δεσμευτικούς Στόχους για τις ΑΠΕ

 

Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή ή η αιολική, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 35% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030, ανέφεραν μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου στις 23 Οκτωβρίου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε τη γνωμοδότησή της σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την περίοδο 2021 - 2030.

Το εγκριθέν νομοθετικό κείμενο αποτελεί μέρος της τρέχουσας μεταρρύθμισης της Οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια, κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η οποία είχε ήδη από το 2009 καθορίσει στόχο 20% για το 2020, με ατομικούς στόχους για κάθε χώρα της ΕΕ.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ, 29 κατά και 4 αποχές. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, η αρμόδια για το ζήτημα επιτροπή η οποία φέρει και την ευθύνη για τη γενική διαπραγματευτική στάση του Κοινοβουλίου, αναμένεται να υιοθετήσει την έκθεση αυτή στις 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NewEurope, ο Oλλανδός ευρωβουλευτής Bas Eickhout από το κόμμα των Πρασίνων δήλωσε: «Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ζητά να τερματιστεί η χρήση φοινικέλαιου ως βιοκαυσίμου. Δεν έχουν όλα τα βιοκαύσιμα τον ίδιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και η πολιτική της ΕΕ πρέπει να κάνει καλύτερη διάκριση μεταξύ καλού και κακού». «Πρέπει να αποτρέψουμε τα βιοκαύσιμα από καλλιέργειες κατάλληλες για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση να φτάσουν να εκτοπίσουν την παραγωγή τροφίμων και να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, μερικές φορές ακόμη και εντονότερες από αυτές που προκαλούνται από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί το τρέχον καθεστώς έως το 2030, αυξάνοντας το στόχο σε επίπεδο ΕΕ σε τουλάχιστον 27%. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την εκ νέου καθιέρωση δεσμευτικών εθνικών στόχων για την επίτευξη στόχου 35% σε επίπεδο ΕΕ.

Το προσχέδιο του νομοθετικού κειμένου ορίζει ότι το μερίδιο των βιοκαυσίμων στην προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2030 των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την αποψίλωση των δασών και τη σταδιακή κατάργηση ήδη από το 2021 των βιοκαυσίμων από φοινικέλαιο, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη καθαρότερων βιοκαυσίμων.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν επίσης την πρόταση της Επιτροπής ότι κανένα βιοκαύσιμο με βάση τα τρόφιμα δεν πρέπει να υπόκειται σε ελάχιστους στόχους σε επίπεδο ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές θέτουν επίσης κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τη βιομάζα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της χρήσης μη ανανεώσιμης δασικής βιομάζας ως «ανανεώσιμης ενέργειας» και της ενδεχόμενης ωφέλειας τέτοιων πρωτοβουλιών από το τρέχον καθεστώς στήριξης.

Ο Jean-François Fauconnier, Συντονιστής της Πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ευρωπαϊκό τμήμα του Δικτύου Δράσης για το Κλίμα (Climate Action Network - CAN), δήλωσε ότι η θέσπιση ενός στόχου τουλάχιστον 35% σε επίπεδο ΕΕ, υποστηριζόμενου από δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. «Ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται η πλήρης δυναμική της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, η οποία είναι πολύ υψηλότερη. Η Επιτροπή Βιομηχανίας του Κοινοβουλίου πρέπει να αυξήσει τις φιλοδοξίες της και να υποστηρίξει ένα στόχο τουλάχιστον 45%, ο οποίος θα μας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού», ανέφερε. «Η Επιτροπή Περιβάλλοντος απέτυχε επίσης να εισαγάγει ολοκληρωμένες δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση της βιοενέργειας, υπονομεύοντας το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η βιώσιμη βιοενέργεια στη μετάβασή μας σε ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», πρόσθεσε.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr