Στρατηγική μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη ετοιμάζει η ΕΔΕΥ

 

Τις διαδικασίες για την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμ- μάτων», για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νοτιοδυτικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης» έχει ξεκινήσει η ΕΔΕΥ.

Για το σκοπό αυτό, όπως ανακοίνωσε, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επιλογή αναδόχου για το έργο.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί εντός τριών μηνών από υπογραφή και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της ανάθεσης. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μελέτη θα ενσωματώσει την περιβαλλοντική διάσταση στο πρόγραμμα, καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και θα καταλήξει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και στην υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. 

Ενδεικτικά, στη μελέτη θα πρέπει να εμπεριέχονται τα εξής:

• περιγραφή των πιθανών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στις υπό μελέτη θαλάσσιες περιοχές,

• παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της κατάστασης του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος και του επηρεαζόμενου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,

• αναγνώριση και εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και ειδικά των πλέον σημαντικών,

• διαμόρφωση προτάσεων / κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον,

• διαμόρφωση προτάσεων συστήματος παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επίσης στη μελέτη θα πρέπει να συμπεριληφθούν αναλυτικές αναφορές και περιγραφές των εφαρμοζόμενων νομοθεσιών, Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων που διέπουν τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, με εντοπισμό των διατάξεών τους που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, η μελέτη για τις υπό ανάθεση περιοχές θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις παρακάτω ενότητες: • Μη Τεχνική – εκτενή περίληψη του συνόλου της μελέτης στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

• Σκοπούς και στόχους, μεθοδολογία, οργάνωση της μελέτης, γενικά στοιχεία του φορέα εκπόνησης της ΣΜΠΕ

• Περιγραφή του προγράμματος αδειοδότησης (περιοχές, χάρτες, Ανασκόπηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, διεθνών συμβάσεων, εναλλακτικές δυνατότητες, κ.α.)

• Εκτενή περιγραφή του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης (τόσο ως προς τις φυσικές όσο και ως προς τις ανθρωπογενείς του πτυχές)

Φυσικό Περιβάλλον:

o Μετεωρολογικές Συνθήκες (συλλογή στοιχείων και σχεδιασμός ανεμολογικών χαρτών)

o Ωκεανογραφικές Συνθήκες

o Χαρακτηριστικά Θαλάσσιου Βυθού (Γεωλογία, Τεκτονικά)

o Περιβάλλον Θορύβου

o Βιολογικό Περιβάλλον (Θαλάσσιο Πλαγκτόν, Νηκτόν, Βένθος)

o Θαλάσσια Πτηνά

o Προστατευόμενα και Υπό Εξάλειψη Είδη

o Περιοχές Ειδικού Ενδιαφέροντος/Κατανομή οικοτόπων

o Βιοποικιλότητα και Οικολογική Ποιότητα των περιοχών μελέτης 

Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον: 

o Πληθυσμιακή απογραφή/χρήση γης στις επηρεαζόμενες χερσαίες περιοχές

o Εμπορική Ναυτιλία, Ακτοπλοΐα και Ψυχαγωγική Ιστιοπλοϊα

o Ιχθυοκαλλιέργειες

o Ναυτιλία και παράκτιες δραστηριότητες

o Τηλεπικοινωνίες (δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων) (πιθανός σχεδιασμός άλλων δικτύων, π.χ. υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς αερίου)

o Ψυχαγωγία και Τουρισμός

o Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά (που πιθανώς ευρίσκονται υπό την επιφάνεια της θάλασσας) 

Αξιολόγηση των πιθανών δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

• Προσδιορισμό και ανάλυση των πιθανά σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και αντιμετώπισή τους (επιπτώσεις στο φυσικό και βιολογικό περιβάλλον και πολιτιστικό, οικονομικό κλπ, κριτήρια εκτίμησης επιπτώσεων, ατυχήματα).

• Συμπεράσματα και Εισηγήσεις για την διαχείριση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

• Εντοπισμό των πιθανών ελλείψεων σε στοιχεία ή/και ανακριβειών των υφισταμένων πληροφοριών τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν στα πλαίσια επιπρόσθετων μελετών.

• Παράρτημα (ομάδα εκπόνησης ΣΜΠΕ, Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία, Αδειοδότηση, Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα, εφαρμογή μοντέλων ρύπανσης, χάρτες, κλπ).

• Βιβλιογραφία

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr