ΡΑΕ: 66 άδειες παραγωγής έχουν ήδη ανακληθεί και 3 έχουν λήξει - Δείτε τους πίνακες του ΔΑΠΕΕΠ

 
18 12 2020 | 18:40
Τους πίνακες με τις άδειες παραγωγής που έχουν είτε ανακληθεί, είτε λήξει δημοσίευσε η ΡΑΕ.
Αναλυτικότερα, η Αρχή αναφέρει τα εξής σε σχετική ανακοίνωση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 & 6 της ίδιας διάταξης :  «5. Με μέριμνα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τους αρμόδιους Διαχειριστές καταρτίζεται πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους της περίπτωσης 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. ......1. Ο πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μπορεί να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πίνακας καθίσταται οριστικός και αναρτάται εκ νέου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1....6. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής.
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός ενός (1) μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου τέλους, καταρτίζει και δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο πίνακα με τους υπόχρεους που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος και ακολούθως η ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταχωρίζουν τις άδειες που παύουν να ισχύουν στο μητρώο αδειών και σταθμών που τηρούν και δημοσιοποιούν αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ανάρτηση του πίνακα του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου στο διαδικτυακό τόπο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4585/2018 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ.2  Ν. 4685/2020,ΦΕΚ A` 92/07.05.2020: «2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 και το τελικά οφειλόμενο ποσό ανά κάτοχο Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλεται στο 1/3 του αρχικά οφειλομένου ποσού. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 καταρτίζεται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α` 143), όπως ισχύει.
Κάτοχοι Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εξαιρουμένων των Υβριδικών Σταθμών, που είτε έχουν μειώσει την ισχύ τους μετά από την 01.01.2019 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε προβαίνουν σε μείωση της μέγιστης ισχύος παραγωγής με τροποποίηση της οικείας Άδειας Παραγωγής εντός δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δικαιούνται να λάβουν ατόκως το ποσό που κατέβαλαν για το τέλος διατήρησης που αντιστοιχεί στο τμήμα της μειωμένης ισχύος. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας Παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α` 143), όπως ισχύει. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και από υπόχρεους καταβολής τέλους διατήρησης που κατέβαλαν ποσά έναντι τέλους διατήρησης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και μειώνουν τη μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΔΑΠΕΕΠ επιστρέφει ατόκως τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα..»
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7 σημείο του διατακτικού της Υ.Α ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/62450/2550/30/06/2020 απόφασης του ΥΠΕΝ μετά την δημοσιοποίηση του πίνακα που αναρτά η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ), η ΡΑΕ- αναρτά στο δικτυακό της τόπο πίνακα με τις άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν, συνεπεία της μη καταβολής του τέλους διατήρησης, για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
Στις 30.11.2020 η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ανάρτησε στον διαδικτυακό της τόπο τον πίνακα με τους υπόχρεους που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος. 
Η ΡΑΕ  αναρτά πίνακα των αδειών (Πίνακας 1) που έχουν παύσει να ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και τις διαγράφει από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί.
Από τον πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ) διαπιστώθηκε ότι α) εξήντα έξι (66) άδειες παραγωγής έχουν ήδη ανακληθεί και β) τρεις (3) άδειες παραγωγής έχουν λήξει καθώς δεν υπέβαλαν αίτηση για παράταση (Πίνακας 2) .
Τέλος, όπως αναφέρεται στη παρ. 6 του άρθρου 12 του ν.4685/2020, σε περίπτωση παύσης ισχύος ή ανάκλησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από τον μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο της παύσης ισχύος ή της ανάκλησης της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής.

Πίνακας 2 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/rae-66-adeies-paragogis-ehoyn-idi-anaklithei-kai-3-ehoyn-lixei-deite-toys-pinakes-toy-dapeep

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr