Τι προβλέπει η έκθεση της Κομισιόν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Τι προβλέπει η έκθεση της Κομισιόν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίωνΤα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων
Τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων περιλαμβάνει η έκθεση της Κομισιόν σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου Ανάκαμψης για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την έκθεση η ανακαίνιση των κτιρίων που προβλέπει το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και στον πράσινο πυλώνα θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και θα προωθήσει την κοινωνική ανθεκτικότητα .
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει στοχοθετημένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2, υποστήριξη για την επίτευξη της κλιματικής «ουδετερότητας» των αστικών περιοχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κλίματος των πόλεων και του κτιριακού τους αποθέματος.
Η συνιστώσα παρέχει κίνητρα για ανακαινίσεις κτιρίων και αναβαθμίσεις ενέργειας που θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις αστικές περιοχές και τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος της Ελλάδας (NECP).
Η συνιστώσα υποστηρίζει την αντιμετώπιση της Ειδικής Σύστασης 3 για το 2020 και της Ειδικής Σύστασης της χώρας 2 του 2019, για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
Αναμένεται ότι κανένα μέτρο από αυτά τα μέτρα δεν θα προκαλέσει σημαντική βλάβη στους περιβαλλοντικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή των μέτρων και τα μέτρα άμβλυνσης που ορίζονται στο σχέδιο αποκατάστασης και ανθεκτικότητας.
  1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα οικονομική υποστήριξη
Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή φτώχεια
Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ενεργειακής φτώχειας. Το 2019, περίπου το 18% του συνολικού πληθυσμού φέρεται να μην μπόρεσε να έχει θέρμανση στα σπίτια σε σύγκριση με περίπου 34% του οικονομικά ευάλωτου πληθυσμού (Eurostat, Έρευνα EU-SILC). Η στρατηγική περιγράφει στοχοθετημένα μέτρα πολιτικής για βελτίωση της ενεργειακής απόδοση κατοικιών μεταξύ οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Επενδύσεις

- Ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών
Η επένδυση θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατοικιών. Περιλαμβάνει ανακαινίσεις που θα αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στους σχετικούς στόχους NECP. Θα βελτιώσει την ψηφιοποίηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και προωθεί την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής κινητικότητας, όπως σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.
Παρέχει επίσης ειδικούς πόρους για τις ενεργειακές φτωχές κατοικίες, δημιουργώντας έτσι έναν σύνδεσμο της μεταρρύθμισης με στόχο την προετοιμασία για το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή φτώχεια.
Αναμένεται ότι αυτό το μέτρο δεν θα προκαλέσει σημαντική βλάβη στους περιβαλλοντικούς στόχους. Ειδικότερα, το μέτρο απαιτεί από τους φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες ότι τουλάχιστον το 70% (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης που δημιουργείται στο εργοτάξιο πρέπει να είναι έτοιμο για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

- Παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα
Αυτό περιλαμβάνει:
1) Παρεμβάσεις προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε 16 αστικές και παράκτιες περιοχές, όπως η προστασία αστικών ορόσημων σημαντικής σημασίας και η προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας των πόλεων
2) Την αναγέννηση του πρώτης βιομηχανικής περιοχή του Βοτανικού / Ελαιώνα στην καρδιά της Αθήνας.
3) Την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου σε να είναι προσβάσιμο για ποδηλάτες και πεζούς κατά μήκος της ακτής της Αθήνας (Ριβιέρα Αθηνών).
και
4) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις που επιλέγονται μέσω ανοικτής πρόσκλησης προς δήμους που θα να προωθήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να συμβάλει στην εξοικονόμηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

- Ενέργεια και επιχειρηματικότητα
Η επένδυση παρέχει οικονομική υποστήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες για εξοικονόμηση ενέργειας ανακαινίσεις κτιρίων και διαδικασιών τους.
Περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα:
(α) ενεργειακές ανακαινίσεις αποδοτικότητας στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και
(β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο παραγωγή, αποθήκευση, διανομή προϊόντων και λειτουργία των εταιρειών, αυτό το μέτρο συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών σύμφωνα με το στόχους που καθορίζονται στο NECP και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου.
Τα έργα αποκλείουν:
(i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης
(ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από αυτές που ορίζονται
(iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μηχανικά βιολογικά εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
(iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη το περιβάλλον.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα
Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων του δημόσιου τομέα με σκοπό την αύξηση την ενεργειακή τους απόδοση, μέσω της συμμετοχής εταιρειών εξοικονόμησης ενέργειας (ESCOs).
Περιλαμβάνει επίσης την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών φωτισμού δρόμου.
Αυτή η επένδυση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκαν στο NECP και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

- Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων σε πρώην βασιλικά κτήματα στο Tatoi
Η επένδυση περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων και την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και δίκτυα υποδομής στο κτήμα Τατϊου και δημιουργία διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας. Το έργο θα προσφέρει έναν πράσινο, ανακαινισμένο και ελεύθερα προσβάσιμο χώρο για αναψυχή στους κατοίκους της Αττικής, καθώς και νέο ορόσημο για τους τουρίστες.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

- Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών
Αυτή η επένδυση στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών θα επεκτείνει τη διάρκεια χρήσης του, θα αποκαταστήσει την εικόνα, θα μειώσει το κόστος λειτουργίας / ενέργειας και θα διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητά του μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο και ζωντανό αστικό αθλητικό και ψυχαγωγικό προορισμό, με σκοπό τη μεταφορά του Κέντρου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών.
Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024

Μεταρρυθμίσεις
Προετοιμασία των αστικών σχεδίων για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αστικής πολιτικής
Η μεταρρύθμιση αποτελείται από πέντε δράσεις:
(α) την προετοιμασία τοπικών αστικών σχεδίων (κάλυψη δήμοι ή δημοτικές μονάδες),
(β) την προετοιμασία ειδικών αστικών σχεδίων (σχέδια που μπορούν καλύπτουν περιοχές που ανήκουν σε περισσότερους από έναν δήμους),
(γ) τον ορισμό της Ανάπτυξης Ζώνες μεταφοράς δικαιωμάτων,
(δ) ολοκλήρωση της οριοθέτησης των οικισμών,
(5) αντιμετώπιση ζητημάτων χρήσης γης που σχετίζονται με την αναγνώριση της (δημοτικής) οδικής πρόσβασης.
Η μεταρρύθμιση θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τα κενά στη χωροθέτηση και τη χρήση γης με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας και Προστατεύοντας το περιβάλλον.
Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια περιλαμβάνουν ένα ειδικό κεφάλαιο με μέτρα για την κλιματική αλλαγή , πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.
Συνολικά, Τοπικά αστικά σχέδια θα εκπονηθούν για 700 δήμους ή δημοτικές μονάδες.
Θα δημιουργηθούν πέντε ειδικά αστικά σχέδια, οι ζώνες μεταφοράς δικαιωμάτων ανάπτυξης θα καθοριστούν σε 50 δημοτικές μονάδες, η οριοθέτηση των οικισμών θα καθοριστεί σε 50 δημοτικές μονάδες και οι δημοτικοί δρόμοι θα καθοριστούν σε 120 δημοτικές μονάδες. Συνολικά, τα μέτρα θα υλοποιηθούν σε τουλάχιστον 750 δημοτικές μονάδες.
Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

-Δημιουργία νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
Η μεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον και θαλάσσια χωρικά σχέδια. Η μεταρρύθμιση θα αφορά την αειφόρο ανάπτυξη στη θάλασσα περιοχές και παράκτιες ζώνες, προστατεύοντας παράλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ren1.PNGren2.PNG


ren3.PNG

ren4.PNG


ren5.PNG

 
ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr
 

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr