ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DIAXON (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΧΛ) jobs.helpe.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DIAXON (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΧΛ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:07/02/2022 - 28/02/2022


Η DIAXON, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Κομοτηνής.
 
Απαραίτητα Προσόντα/Προϋποθέσεις:   
 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’.
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προσκόμιση τίτλου γνώσης π.χ. ECDL ή αντίστοιχου)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Ικανότητες/Δεξιότητες:
 • Εργατικότητα
 • Πειθαρχία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 
Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν αποκλειστικά σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, ενώ κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.
 
Επισημάνσεις:
 • Η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΑΤΕΙ), θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και δεν θα παρέχουν αντίστοιχα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Καθώς οι θέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια των τεχνικών θέσεων όπου η απόκτηση εμπειρίας και η μετακίνηση σε πιο σύνθετους ρόλους απαιτεί εκτεταμένα χρονικά διαστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
 
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων  και Αγγλικής γλώσσας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται:
 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, αφού πρώτα κάνουν ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα.
 • Να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*)
 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους, σε ψηφιακή μορφή
 
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού δεν θα γίνονται αποδεκτές, ενώ όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.
Θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του υποψήφιου, δηλαδή είναι ευκρινή και περιλαμβάνουν και τις δύο όψεις του εγγράφου όπου απαιτείται (π.χ. δίπλωμα οδήγησης).
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Δευτέρα 28/2/2022.
ΠΗΓΗ ΕΛ.ΠΕ

 • :
 • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr